دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۳:۳۲
Background image

دعوت به داوطلبی: خریداری رنگ‌های پرنتر و وسایل جانبی کمپیوترها

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: خریداری رنگ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۳:۳
Background image

دعوت به داوطلبی: خریداری ۱۷۶،۰۰۰ لیتر تیل (۱۲۰،۰۰۰ لیتر پطرول و ۵۶،۰۰۰ لیتر دیزل) در شش زون

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه غذایی

پروجکت نمبر P۱۷۴۷۴۸

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : خریداری ۱۷۶،۰۰۰ . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۵:۳۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری قزل قلعه ولسوالی رستاق و جوی شهر کهنه کهنه واقع شهر کهنه ولسوالی رستاق ولایت تخار

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۳:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری ماشی واقع درقریه ماشی، ولسوالی دهدادی، ولایت بلخ

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۳:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: وسایل تکنالوژی معلوماتی

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر: Loan No./Credit No./Grant No.: ARTF Grant Number P174348-  D7120/AF

اسم پروژه: Procurement of (IT Accessories) وس . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ - ۱۳:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید ولایت بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۲:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری عبدالرحیمزی واقع در قریه عبدالرحیمزی ولسوالی بلخ ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری عبدالرحیمزی واقع در قریه عبدالرحیمزی  ولسوالی بلخ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۳:۲۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل ولایت هرات

 پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۱:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری کوشکک واقع در قریه کوشکک ولسوالی بلخ ولایت بلخ

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۳:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه شبکه آبیاری سیاه گرد، واقع قریه سیاه گرد ولسوالی بلخ ولایت بلخ

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : شبکه آبیاری . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۴:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری حسن خیل واقع در قریه حسن خیل ولسوالی بلخ ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : پروژه شبکه آبیاری حسن خیل واقع در قریه حسن خیل ولسوالی بلخ ولایت بلخ

اط . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۴:۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

. . .
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری میرزا خدا یار، واقع قریه میرزا خدا یار ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری میرزا خدا یار ، واقع قریه میرزا خدا یار ولسوالی دولت آباد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۰:۴۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری آسیاه آباد واقع قریه آسیاه آباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری آسیاه آباد واقع قریه آسیاه آباد ولسوالی حضرت سلطان . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۹:۱۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری دوبل مهمندان واقع در قریه دوبل مهمندان، ولسوالی بلخ ولایت بلخ

روژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری دوبل مهمندان واقع در قریه دوبل مهمندان، ولسوالی بلخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۱۵:۱۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری جومینه ویاله ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری جومینه ویاله ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا

اطلاعیه تصمیم . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۱۴:۱۶
Background image

تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کندهار

تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کندهار

تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه دعوت برای درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کندهار.

قبلأ ریاست تهیه و تدارکات . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۱۴:۷
Background image

تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل

تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل

تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه دعوت برای درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل.

قبلأ ریاست تهیه و تدارکات وزارت . . .

Pagination