گالری رسانه

تربوز وطنی، با کیفیت و خوش‌مزه!

ساخت کانال در دره نور ننگرهارتوسط برنامه حمایت از اولویت ملی دوم

بازار گرام میوه‌های وطنی در کابل

انواع شفتالو در بادام‌باغ

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم وزات زراعت کانال آبیاری در سرخرود ننگرهارساخته است

پاکستان ته د کابل د بادرنګو صادرات!

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یک سبز خانه در بلخ ساخته است

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم قوریه جات ستروس در ننگرهار ساخته است

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم سبزخانه در بهسود ساخته است

ترویج کشت چیله‌ای در ننگرهار

شرکت کارتن سازی کابل

ریاست اقتصاد خانواده

مستند پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیمCDRRP

ریاست ساحات حفاظت شده

صندوق انکشاف زراعت زیر چتر وزارت زراعت فابریکه پروسس برنج ساخته است

صندوق انکشاف زراعت تحت چتر وزارت زراعت از ده سال بدین‌سو در بخش قرضه‌های زراعتی فعالیت می‌کند

Pagination