دونرها و موسسه‌های همکار

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور از حمایت‌ و هم‌کاری دونرها و شرکای زیر در تمویل و تطبیق برنامه‌های خویش برخوردار می‌باشد.

بین‌المللی

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان (FAO)

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID)

بودجه بین‌المللی برای انکشاف زراعت(IFAD)

اتحادیه اروپا

بانک انکشاف آسایی (ADB)

بانک جهانی

آژانس کاتولیک توسعۀ خارجی   ( CAFOD )

برنامه‌هایی بازارمحور و زنجیره‌ ارزش مالداری (DAI)

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

دفتر خارجی فدرال آلمان              ( GFFO )

صندوق امنیت و ثبات تعارض       ( CSSF )

نهاد مبارزه با گرسنگی در جهان ( WHH )

شورای پناهندگان دانمارک          ( DRC )

کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان ( DCAAR )

سازمان همکاری‌های انکشافی و بین‌المللی سویدن( SIDA )

دفتر اقدام علیه گرسنگی           ( ACF )

کمیته بین المللی نجات                  ( IRC )

اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان (جایکا)

همکاری‌های ایتالیا

کمک‌های ایرلند

پروژه‌های سرحدی دولت هندوستان