دونرها و موسسه‌های همکار

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور از حمایت‌ و هم‌کاری دونرها و شرکای زیر در تمویل و تطبیق برنامه‌های خویش برخوردار می‌باشد.

بین‌المللی

سازمان خوراک وزراعت ملل متحد در افغانستان (FAO)

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID)

بودجه بین المللی برای انکشاف زراعت (IFAD)

اتحادیه اروپا

بانک انکشاف آسایی (ADB)

بانک جهانی

آژانس کاتولیک توسعۀ خارجی   ( CAFOD )

برنامه‌هایی بازارمحور و زنجیره‌ ارزش مالداری (DAI)

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

دفتر خارجی فدرال آلمان              ( GFFO )

صندوق امنیت و ثبات تعارض       ( CSSF )

نهاد مبارزه با گرسنگی در جهان ( WHH )

شورای پناهندگان دانمارک          ( DRC )

کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان ( DCAAR )

سازمان همکاری های انکشافی و بین المللی سویدن ( SIDA )

دفتر اقدام علیه گرسنگی                ( ACF )

کمیته بین المللی نجات                  ( IRC )

اداره همکاری های ببین المللی جاپان (جایکا)

همکاری‌های  ایتالیا

پروژه‌های سرحدی دولت هندوستان

کمک‌های ایرلند