اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: وسایل تکنالوژی معلوماتی

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر: Loan No./Credit No./Grant No.: ARTF Grant Number P174348-  D7120/AF

اسم پروژه: Procurement of (IT Accessories) وسایل تکنالوژی معلوماتی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد Procurement of (IT Accessories) وسایل تکنالوژی معلوماتی تحت شماره تشخصیه

   AF/MAIL/EAT-204876-GO-RFB را به شرکت نیو تکنو زون دارنده جواز نمبر ۱۰۶۴۱-۰۱۰۱ کمپیوتر پلازا چهار راهی حاجی تعقوب، شهر نو، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 15,499,473.20 (پانزده ملیون چهار صد و نودونه هزار و چهار صدو هفتاد سه اعشاریه بیست افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (۱۰) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری وفق احکام شماره5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات