قوانین و اسناد وزارت

قوانین

عنوان سند    سند
قانون دست‌رسی به اطلاعات دانلود قانون  
قانون تنظیم امور زمینداری دانلود قانون  
قانون آب دانلود قانون  
قانون کوپراتیف ها دانلود قانون  
قانون محیط زیست دانلود قانون  
قانون تنظیم امور جنگلات دانلود قانون  
قانون علفچر و مرعی دانلود قانون  
قانون شکار و ابقای حیات وحش دانلود قانون  
قانون تخم های بذری دانلود قانون  
قانون حفاظت نباتات و قرنطین دانلود قانون  
قانون آفت کش های زراعتی دانلود قانون  
قانون مصئونیت موادغذائی دانلود قانون  
قانون تنظیم امور مالداری دانلود قانون  
قانون صحت حیوانی (وترنری) دانلود قانون  
قانون حفاظت ورایتی های نباتی دانلود قانون  

 

پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها

عنوان سند   سند
پالیسی ملی تخم های بذری دانلود پالیسی  
پالیسی و استراتیژی برای سکتور های فرعی جنگلات و علفچر ها دانلود پالیسی  
پالیسی ملی لبنیات در افغانستان دانلود پالیسی  
چارچوب استراتیژیک انکشاف سکتور زراعت و اصلاح نهادی دانلود چارچوب  
پالیسی و استراتیژی مصئونیت غذا و تغذیه افغانستان دانلود پالیسی  
پالیسی ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی دانلود پالیسی  
پالیسی ملی باغداری دانلود پالیسی  
فشردۀ چارچوب استراتیژیک انکشاف سکتور زراعت و اصلاح نهادی دانلود چارچوب  
میثاق زراعت تجارتی دانلود استراتیژی  

نقشه راه سکتور زراعت

دانلود سند  
استراتیژی ارتباطات وزارت زراعت دانلود استراتیژی  
استراتیژی ملی باغداری دانلود استراتیژی  
پالیسی ملی باغداری دانلود پالیسی  
خلاصه چارچوب ملی توسعه زراعت دانلود چارچوب  

 

طرزالعمل‌ها

عنوان سند  سند
طرزالعمل نمایشگاه زراعتی و مالداری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل نظارت از خدمات وترنری کلینیک های حیوانی (VFUs) دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل کنترول کیفیت زعفران (ولایت هرات) دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تفتیش مزرعه دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل استفاده از انترنت و شبکه دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل خریداری، توزیع پیاز و توسعۀ کشت زعفران دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تورید حیوانات زندۀ گوشتی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل خریداری گندم مازاد از دهاقین دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل حفاظت و تجارت نباتات طبی وحشی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تشکیل، ثبت، تقویت و طرز فعالیت انجمن های آبیاری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل اصلاح نسل گاوها دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تهیه، تدارک و توزیع تخم های گندم بذری تصدیق شده و کودکمیاوی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل کمیتۀ نظم و حفظ و مراقبت دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل فعالیت دستگاه تولید نایتروجن مایع دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل کنترول کیفیت کود های کیمیاوی و طبیعی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل مراقبت های غیر فعال امراض ساری حیوانی و تطبیق کمپاین واکسیناسیون مرض بروسلوز دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل احداث قوریه و تولید نهال های مثمر دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل اجرای کرایۀ ترانسپورت ولسوالی ها، قراء و قصبات دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل پذیرش و برخورد با مراجعین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل ایجاد و ثبت کوپراتیف های زراعتی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل حفاظت و بهره برداری شول پسته دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل توزیع نهال برای ادارات، مؤسسات و اشخاص دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل مؤقت ساحات حفاظت شده دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل توزیع نهال ها و بته های زینتی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تشکیل، ثبت، نقویت و طرز فعالیت انجمن های جنگلداری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل حفاظت و بهره برداری نباتات طبی وحشی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل عرضۀ خدمات ماشینی زراعتی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تجزیه و تحلیل لابراتوار های محصولات نباتی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل ثبت شرکت های زراعتی و مالداری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل فعالیت مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در سکتور زراعت دانلود طرزالعمل  
مسودۀ طرزالعمل تنظیم آموزش های خارجی (سکالرشپ) برای کارمندان قراردادی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل پذیرش و برخورد با مراجعین دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل دسترسی به اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل رسیده‌گی به شکایت از عدم دریافت اطلاعات دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل کمیته کنترول کیفیت زعفران دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل اجرایی و تخنیکی انکشاف زعفران وزارت زراعت دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل  انستیتوت تحقیقات و آموزش زعفران دانلود طرزالعمل  
طرز‌العمل نطارت و ارزیابی پروژه‌های انکشافی دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل احداث قوریه و تولید نهال‌های مثمر دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل ایجاد پروژه‌های زراعتی افغانستان دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تاسیس وثبت کوپراتیف‌های ابتدائی زراعتی و مالداری دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل تاسیس وثبت کوپراتیف‌های ثانوی ولسوالی‌ها دانلود طرزالعمل  
طرزالعمل ثبت شرکت‌های زراعتی و مالداری دانلود طرزالعمل  
میکانیزم نظارت و ارزیابی مشارکتی مبتنی بر نتایج دانلود میکانیزم  
میکانیزم داخلی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه برای پاسخ‌دهی به درخواست‌های اطلاع‌رسانی دانلود میکانیزم  
میکانیزم کاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ۱۳۹۹ دانلود میکانیزم  

اساسنامه‌ها

عنوان سند سند
نمونۀ اساسنامۀ کوپراتیف ابتدائی زراعتی دانلود اساسنامه  
اساسنامۀ تصدی تخم های اصلاح شدۀ بذری دانلود اساسنامه  
اساسنامۀ صندوق وجهی انکشاف زراعتی دانلود اساسنامه  
اساسنامۀ شرکت شکر بغلان دانلود اساسنامه  
اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار دانلود اساسنامه  

 

مقرره‌ها

عنوان سند  سند
مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار دانلود مقرره  
مقرره مؤسسۀ (انستیتوت) تحقیقات زراعتی و کادر علمی آن دانلود مقرره  
مقررۀ طرز پرداخت مزد تراکتورکاران و کمباین کاران مراکز (استیشن های ) میکانیزۀ زراعتی وزارت زراعت و مالداری دانلود مقرره  
مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت زراعت و مالداری دانلود مقرره  
مقررۀ حفاظت نباتات و قرنطین دانلود مقرره  

 

لایحه‌ها

عنوان سند   سند
لایحۀ اجرت وسایط و ماشین آلات زراعتی دانلود لایحه  
لایحۀ اجرت تراکتورها و ماشین آلات زراعتی سال ۱۴۰۰ دانلود لایحه  
لایحۀ موثریت روغنیات وسایط و ماشین آلات زراعتی دانلود لایحه  
لایحۀ اجارۀ وسایط و ماشین آلات زراعتی دانلود لایحه  
لایحۀ نورم استاندارد ظرفیت روغنیات وسایط و ماشین آلات زراعتی دانلود لایحه  
لایحۀ عقد پروتوکول اجاره وسایط و ماشین آلات زراعتی دانلود لایحه  

 دیتابیس اسناد تقنینی وزارت زراعت