دعوت به داوطلبی: خریداری ۱۷۶،۰۰۰ لیتر تیل (۱۲۰،۰۰۰ لیتر پطرول و ۵۶،۰۰۰ لیتر دیزل) در شش زون

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه غذایی

پروجکت نمبر P۱۷۴۷۴۸

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : خریداری ۱۷۶،۰۰۰ لیتر تیل (۱۲۰،۰۰۰ لیتر پطرول و ۵۶،۰۰۰ لیتر دیزل) در شش زون

نمبر پکیج: MAIL-EATS-G-21-001-IOC-NCB

درخواست برای داوطلبی ( RFB )

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا خریداری ۱۷۶،۰۰۰ یکصدوهفتادوشش هزار لیتر تیل (۱۲۰،۰۰۰ لیتر پطرول و ۵۶،۰۰۰ لیتر دیزل) در شش زون، نمبرپکیج قرارداد : MAIL-EATS-G-21-001-IOC-NCB را به داوطلبی بسپارد، داوطلبان واجد شرایط علاقه‌مند می‌توانند تا اعلان مفصل پروژه مذکور را در ویب‌سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری(http://www.mail.gov.af/) دریافت و مطالعه نمایند اسناد داوطلبی از تاریخ ۲۰- ثور الی ۱۰- جواز-۱۴۰۰ بطور حضوری توزیع می‌گردد.

جلسه آفرگشايی به‌تاریخ ۱۰ - جواز-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذای دایر می‌گردد.

درصورت رخصتی مصادف به تاریخ متذکره جلسه آفرگشای در روز بعدی دایر می‌گردد.

آدرس: پروژه اضطراری، زراعتی و تهیه مواد غدایی منزل ۷ تعمیر پامیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، کابل- افغانستان.

با احترام

محمد فهیم " رحیم "

سرپرست پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذائی (EATS)

اسناد

mktwb2_alan.pdf