اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری ماشی واقع درقریه ماشی، ولسوالی دهدادی، ولایت بلخ

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری ماشی واقع درقریه ماشی ،ولسوالی دهدادی ،ولایت بلخ 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری ماشی واقع درقریه ماشی، ولسوالی دهدادی، ولایت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EATS- 193059/M054-CW-RFB را به شرکت ساختمانی نوی متحد  دارنده جواز نمبرD-3153  اطاق 1، منزل 4،  فایز احمد حیدری پلازه، اده سابق کامه، ناحیه 1، جلال آباد، ننگرهار، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 25,690,793.60 (بیست و پنج ملیون وشش صدو نود هزارو هفت صدو نود و سه اعشاریه شصت افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفق احکام شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.