بازتاب و تحلیل رسانه‌ها

بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها و اقدامات بعدی که توسط روئسای محترم زراعت باید انجام شود

شماره

عنوان

تاریخ

۱ بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۱۹ الی ۲۳ سنبله ۱۳۹۸
۲ بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۲۵ الی ۲۶ سنبله ۱۳۹۸
۳ بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۲۶ الی ۳۰ سنبله ۱۳۹۸
۴ بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۰۱ الی ۰۲ میزان ۱۳۹۸
۵ بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۰۷ الی ۱۰ میزان ۱۳۹۸
۶  بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۱۱ الی ۱۴ میزان ۱۳۹۸
۷  بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۱۵ الی ۱۶ میزان ۱۳۹۸
۸  بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۱۷ الی ۱۸ میزان ۱۳۹۸
۹  بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۲۱ الی ۲۲ میزان ۱۳۹۸
۱۰ بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۲۳ الی ۲۴ میزان ۱۳۹۸
۱۱ بازتاب و تحلیل موضوعات مهم در رسانه‌ها   ۲۶ الی ۲۸ میزان ۱۳۹۸