پلان‌های کاری و عملیاتی

نظرخواهی مردم در مورد پلان سال ۱۳۹۸

پلان‌های عملیاتی ۱۳۹۸

پلان‌های کاری

پلان عملیاتی ریاست نظارت و ارزیابی پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج
پلان عملیاتی ریاست مالی و حسابی پلان کاری مکمل سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی ریاست اقتصاد خانواده خلاصه پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی ریاست تکنالوژی  پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه پلان کاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه سال ۱۳۹۸
پلان عملیاتی (تطبیقی )  پروژه‌های انکشافی ریاست مصئونیت غذائی وذخایر استراتیژیک غله جات سال ۱۳۹۸ پلان نظارتی و پلان هماهنگی سال 1398 ریاست نظارت و ارزیابی

پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) بخش بازاریابی

پلان سال 1398مالی ریاست میکانیزه زراعتی
پلان عملیاتی برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2) پلان کاری سال مالی 1398 ریاست عمومی منابع طبیعی
پلان عملیاتی پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) پلان پیشنهادی ریاست توسعه باغداری از بابت سال ۱۳۹۸مالی
پلان عملیاتی آمریت مراقبت تخنیکی ریاست زیربناهای زراعتی پلان  پروژه توسعه کشت زعفران طی سال ۱۳۹۸
پلان عملیاتی آمریت خدمات انجنیری ریاست زیربناهای زراعتی پلان پیشبیی سال ۱۳۹۸ اداره کوپراتیف ها
پلان عملیاتی ریاست منابع بشری پلان سال مالی ۱۳۹۸ پروژه توسعه کشت زعفران
پلان عملیاتی ریاست عمومی منابع طبیعی پلان کاری پروژه‌های ذخایراستراتیژیک غله جات بابت سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی پروژه کمربند سبز پلان فعالیت‌های ۱۳۹۸ برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه زراعت و بازارهای روستایی ( EU-FARM )
پلان عملیاتی پروژه احداث قوریه‌های خانه‌گی پلان سال مالی 1398 SNaPP-II به اساس نتایج
پلان عملیاتی پروژه احیا، انکشاف و ارزش افزایی نباتات طبی پلان سال مالی 1398 به اساس نتایج برنامه CLAP 
پلان عملیاتی ریاست اداری  پلان کاری سال مالی ‍۱۳۹۸ ریاست تکنالوژی معلوماتی
پلان عملیاتی ریاست انکشاف سکتور خصوصی پلان سال ۱۳۹۸ ریاست زراعت ولایت کابل به سطح ولسوالی‌ها
پلان عملیاتی ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات پلان پیشنهادی ریاست توسعه باغداری از بابت سال مالی 1398
پلان عملیاتی صندوق انکشاف زراعت ( ADF ) افغانستان پلان سال مالی ۱۳۹۸ ریاست اقتصاد خانواده
پلان عملیاتی ریاست انکشاف کوپراتیف‌های زراعتی پلان سال ۱۳۹۸ مالی ریاست میکانیزه زراعتی
پلان عملیاتی  پروژه ذخایر استراتیژیک غله‌جات (SGRP) پلان کاری مختصر ریاست علفچرها طی سال ۱۳۹۸
  پلان کاری سال 1398 ولایت سمنگان
  پلان کاری سال 1398 ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت سرپل
  پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸ پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان ( AAIP )
  برنامه ها و فعالیتهای عمده پلان شده وزارت سال مالی ۱۳۹۷
  پلان پیشبینی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از بابت 1397
  پلان مکمل سال مالی ۱۳۹۷
  پلان کاری ریاست انکشاف سکتور خصوصی
  پلان فعالیت‌های عمده پروژه‌ها در شش ماه آینده (CLAP)
  پلان کاری برنامه کارد-اف ( Card-F )
  پلان کاری 1397 پروژه تنظیم آب در مزرعه ( On- Farm )
  پلان کاری ربع سوم سال 1397 آمریت معیشت بدیل
  پلان کاری ریاست تصدیق تخم‌های بذری 1397