برنامه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۱:۳۰

مدیریت محصولات زراعتی

طرح مدیریت محصولات زراعتی اسناد کشمش‌خانه سردخانه صفر انرژی پیاز و کچالو سردخانه صفر انرژی میوه (سارک) دستگاه خشک‌کُن

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۷:۳۷

پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی

پروژه پیشنهادی برای اولویت های مشخص شده توسط جمهوری اسلامی افغانستان برای کاهش اثرات بحران COVID-19 که دارای تأثیر چند بعدی ، تشخيص‌ دهنده‌، اما شدید در کل اقتصاد کشور است

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۹:۲۹

پروژه (OMAID)

پروژه امید به‌شکل یک پروژه تمویل پروژه‌های سرمایه گذاری تشکیل گردیده است، پیشنهاد گردیده است که انجمن توسعه بین الملل به ارزش 25 میلیون دالر و صندوق بازسازی افغانستان

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۳:۳۵

پروژه احداث قوریه‌جات خانگی

پروژه احداث قوریه جات خانگی در مطابقت به دیدگاه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و استراتیژی منابع طبیعی، پیشنهاد مقام ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و حسب

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۶:۱۴

پروژه توسعه منابع آب ارغنداب

این پروژه در بخش مدیریت منابع آب در حوضه ارغنداب و منطقه کندهار با (الف) با بلند بردن ارتفاع بند دهله، ظرفیت ذخیره این بند را افزایش میدهد. (ب) افزایش و رساندن آب های

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۱:۳۴

پروژۀ ملی باغداری و مالداری (NHLP)

پروژه ملی باغداری و مالداری(NHLP)، یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که هدف اولی آن  توسعه سیستم‌ها و ترویج روش‌های انکشاف یافته محصولات زراعتی می‌باشد. پروژه ملی باغداری و مالداری این اهداف

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۱:۴۰

برنامۀ تنظیم آب در مزرعه (OFWM)

یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است که توسط صندوق بازسازی افغانستان از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی تمویل می‌گردد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۱:۵۰

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یکی از برنامه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که از طرف صندوق بین‌المللی برای انکشاف زراغت (IFAD) تمویل می‌گردد...

جمعه ۱۳۹۸/۴/۲۱ - ۱۲:۴

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)

این پروژه یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که توسط صندوق بین المللی کمک به انکشاف زراعتی (IFAD) تمویل می‌گردد. موافقتنامه پروژه مذکور در هشتم ماه اپریل سال 2013 بین

Pagination