اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری قزل قلعه ولسوالی رستاق و جوی شهر کهنه کهنه واقع شهر کهنه ولسوالی رستاق ولایت تخار

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری قزل قلعه واقع قریه قزل قلعه ولسولی رستاق و جوی شهر کهنه واقع شهر کهنه والسوالی رستاق ولایت تخار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری قزل قلعه ولسوالی رستاق و جوی شهر کهنه کهنه واقع شهر کهنه ولسوالی رستاق ولایت تخار تحت شماره تشخصیه   AF/MAIL/EATS-193101-193102/B089-B063-CW-RFB را به شرکت ساختمانی تل ودان دارنده جواز نمبر D-38691و نوریان وردک دارنده جواز 43970 حیدری پلازا خوشحال خان، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 24291132.70 (بیست و چهار میلون دو صدو نود و یک هزار یک صدو سی دو اعشاریه هفتار افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفق احکام شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات