اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید ولایت بلخ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید ولایت بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید ولایت بلخ تحت شماره تشخصیه

   AF/MAIL/EAT-193077/M076 -CW-RFB را به شرکت ساختمانی مالک هژدر دارنده جواز نمبر D-26602 سرک 1، بند 2 ناحیه 3 پلخمری؛ بغلان به قیمت مجموعی مبلغ 50,814,766.90 (پنجاه ملیون هشتصد چهارده هزارهفت صد شصت و شش عشاریه نود افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام شماره5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات