اعلان درخواست نرخ‌دهی: خریداری 30،975 کیلو گرام کود های کیمیاوی Urea و DAP برای قطعات نمایشی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اعلان درخواست نرخ‌دهی

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 30،975 کیلو گرام کود های کیمیاوی Urea  و DAP برای قطعات نمایشی با شماره دعوت به داوطلبی AF-MAIL/EAT-227580-GO-RFQ اشتراک نموده و نقل چاپ شده درخواست نرخ‌دهی (RFQ) مربوط را در حافظه فلش دسک و یا از ویب‌سایت www.mail.gov.af به‌دست آورده، درخواستی‌های خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخ‌دهی و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر روز سهشنبه تاریخ ۱۰ اگست ۲۰۲۱ به بخش تدارکات پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی واقع جمال مینه چهارراهی کارته سخی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تعمیر پامیر منزل 7 ارایه نمایند، درخواستی‌های ناوقت رسیده قابل بذیرش نمی‌باشد.

  1. توانانی مالی مورد ضرورت: در یکی از پنج سال اخیر در اجناس مشابه مبلغ 2،500،000 (دو میلیون پنجصد هزار افغانی) میباشد.
  2. حد اقل قرارداد مشابه: 2 قراد در سه سال اخیر که قیمت هر قرارداد حد اقل 1،100،000 (یک میلیون یک صد هزار افغانی) باشد ضرورت است.

تضمین آفر و جلسه آفرگشایی قابل تطبیق نمی‌باشد.

با احترام

محمد فهیم " رحیم "

سرپرست پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذائی (EATS)

اسناد

drkhwast_alan_kwd_1.pdf
rfq_for_urea_and_dap_for_farmer_field_schools_1.pdf