اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری میرزا خدا یار، واقع قریه میرزا خدا یار ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری میرزا خدا یار ، واقع قریه میرزا خدا یار ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ .

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری میرزا خدا یار ، واقع قریه میرزا خدا یار ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ تحت شماره تشخصیه   AF/MAIL/EAT-193089/M061-CW-RFB را به شرکت ساختمانی آریانا رایز دارنده جواز نمبر های D-37425 ،  آریا پلازا، خوشحال خان مینه، حوزه 5 ، شهر کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 21,477,675.68 (بیست و یک  میلیون و چهار  صد و هفتاد و هفت هزار و شش صد و هفتاد و پنج  اعشاریه شصت و هشت افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام شماره5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات