قراردادهای تدارکاتی

قراردادهای سال مالی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

لست قراردادهای عقد بودجه عادی و انکشافی اختیاری که از طریق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری عقد گردیده 

شماره 

نام پروژه  نمبر قرارداد نوع بودجه  شرکت برنده  تاریخ آغاز کار تاریخ تکمیلی پلانی قیمت اصلی قرارداد به افغانی  دانلود قرارداد
1 تدارک خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  MAIL/PD/SS/NCS-03/98 عادی  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  1397/10/01 1398/09/30 10,000,000   
2 تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 23 ولایت کشور لات دوم MAIL/PD/NCB/NCS-02/98 عادی  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  1397/10/01 1398/09/30 7,047,000   
3 تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 11 ولایت کشور لات اول  MAIL/PD/NCB/NCS-01/98 عادی  شرکت افغان فیض ستلایت کمیونیکیشن 1397/10/01 1398/09/30 4,026,000   
4 ترمیمات تعمیر و طویله های کمپوند نسلگیری واقع فارم مالداری بینی حصار کابل  MAIL/PD/NCB/W/545 انکشافی شرکت ساختمانی زاهد مصور 1397/12/18 1398/04/18 1,433,835   
5 تدارک، انتقال و توزیع 40 راس گاو شیری برای 40 خانم در ولسوالی استالف ولاتی کابل ضرورت ریاست اقتصاد خانواده به اساس قرارداد بالمقطع MAIL/PD/NCB/G-106/98 انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی مسیح الله زارع 1397/12/21 1398/02/05 1,180,000   
6 تهیه و خریداری 24 قلم اجناس و مسایل بخش  برگزاری میله دهقان و نمایشگاه زراعتی بهار سال 1398 برای ریاست انکشاف سکتور خصوصی  MAIL/PD/SSB/G-218/98 انکشافی د مایار غروال لوژستیکی شرکت 1397/12/29 1398/02/15 2,646,390   
7 تدارک 50 قلم روغنیات و فلتر باب مختلف النوع مورد ضرورت وسایط و ماشین الات ریاست اداری  MAIL/PD/NCB/G-169/98 عادی  رون سهار انترنشنل لوجستیک سپلای سرویس 1397/12/29 1398/01/06 1,532,261   
8 تهیه و تدارک 12 قلم اجناس برای احداث باغچه های خانگی ضرورت ریاست اقتصاد خانواده برای 3000 خانم در ولایات (کابل، دایکندی، بامیان، کنر و سمنگان) MAIL/PD/NCB/G/103/98 انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی هدایت احسان 1398/01/07 1398/02/27 16,950,000   
9 انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین های کشت نهال شالی و سایر ماشین آلات زراعتی همراه با ملحقات آن به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 33 ولایت کشور MAIL/PD/NCB/NCS/217/98 انکشافی اتحادیه باربری تمدن 1398/01/20 1398/02/20 6,225,30 0   
10 تدارک 7 قلم روغنیات و فلترباب مورد ضرورت پروژه کمربند سبز کابل  MAIL/PD/NCB/G 210/98 انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی کویک وی 1398/01/17 1398/02/17 608,016   
11  تدارک و توزیع 13400 قطعه مرغ های تخمی با وسایل مرغداری برای 670 خانم در ولایات کابل، لغمان، لوگر، پروان و بغلان ضرورت ریاست اقتصاد خانواده MAIL/PD/NCB/G 104/98 انکشافی شرکت تجارتی هری طیور 1398/01/26 1398/03/16 6,981,400   
12 تهیه و تدارک 23 قلم اجناس پروسس مواد غذایی برای 500 خانم در ولایات کابل، بدخشان، کاپیسا، تخار و کندز ضرورت ریاست اقتصاد خانواده  MAIL/PD/NCB/G/105/98 انکشافی شرکت عبدالرحیم بابا لمیتد 1398/01/26 1398/03/16 8,655,000   
13 انتقال آفتکشها، وسایل و سامان آلات مخنلف النوع امراض و آفات نباتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 33 ولایت کشور MAIL/PD/NCB/NCS/76/98 انکشافی شرکت ترانزیتی و بار چالانی بین المللی غریب آباد 1398/02/22 1398/08/22 550,645   
14 پروژه بازسازی و ترناب شورنگ مانده واقع مرکز ولایت ارزگان MAIL/PD/NCB/W/143/98 انکشافی شرکت ساختمانی احسان حکیم 1398/03/02 1398/07/02 1,330,680   
15 پروژه بازسازی سربند و کانال خوردک تختک واقع قریه تختک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان  MAIL/PD/NCB/W/141/98 انکشافی شرکت ساختمانی سلطان علی 1398/02/31 1398/06/31 1,452,410   
16 پروژه اعمار حوض بابو واقع ولسوالی ارغستان ولایت قندهار  MAIL/PD/NCB/W/119/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی نوریان وردک 1398/03/01 1399/03/01 8,436,087.60   
17 پروژه اعمار حوض فارم فیض آباد، ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان(لات اول ) MAIL/PD/NCB/W/162-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی آسیا معمار 1398/02/30 1398/08/30 1,723,912.80   
18 پروژه اعمار حوض کود اول، واقع قریه کود اول کابلی ولسوالی مرکز ولایت جوزجان (لات دوم) MAIL/PD/NCB/W/162-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی آسیا معمار 1398/02/30 1398/07/30 1,002,600   
19 پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان MAIL/PD/NCB/W/135/98 انکشافی شرکت ساختمانی نو بهار بریالی  1398/02/30 1398/08/30 2,046,942.90   
20 پروژه پخته کاری کانال آخندزاده محمد عمر واقع ولسوالی زرنج ولایت نیمروز MAIL/PD/NCB/W/159/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی رائید خقمل 1398/03/01 1398/09/01 1,544,805   
21 پروژه بازسازی سربند دلوخیل واقع ولسوالی شکین ولایت پکتیکا MAIL/PD/NCB/W/151/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی سپین دره  1398/03/02 1398/09/02 5,494,417   
22 پروژه اعمار حوض آبگیر و دیوار محافظوی جوی شاه قاسمی واقع ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب   MAIL/PD/NCB/W/124/98 انکشافی شرکت ساختمانی و مهندسی صباح درخشان 1398/02/31 1398/05/31 1,883,931   
23 پروژه اعمار سربند و کانال حسن زی واقع قریه دخی کلی ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست MAIL/PD/NCB/W/113/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی متحده ځدران 1398/2/30 1398/10/30 7,883,100   
24 پروزه اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم ولایت کابل  MAIL/PD/NCB/W/71/98 انکشافی شرکت ساختمانی افغان نوبل گروپ 1398/03/30 1398/09/30 14,808,080   
25 تدارک دو قلم تیل، دیزل به مقدار 15000 لیتر و پطول به مقدار 70000 لیتر مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری و ماداری سال مالی 1398 MAIL/PD/NCB/G-04/98/Redid عادی  شرکت نوی خنجر لمیتد 1398/03/02 1398/10/30 11,220,000   
26 تدارک 14 قلم وسایل آی تی جهت وصل نمودن ریاست های زراعت چهار ولایت به سیستم تلیفون های داخلی Voip cisco مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی  MAIL/PD/NCB/G89/98 انکشافی شرکت شمس اورکزی لمیتد 1398/03/02 1398/05/02 2,000,000   
27 تدارک 9 قلم مواد خوراکه حیوانی جهت تغذیه حیوانات فارم بینی حصار تحت روش باز ملی MAIL/PD/NCB/G-223/98 انکشافی شرکت دانش نوید لمیتد 1398/03/08 1398/06/08 6,507,900   
28 تدارک و نصب 8 قلم اجناس معه کندن کاری مورد ضرورت ریاست اداری  MAIL/PD/NCB/G-216/98 انکشافی شرکت ساختمانی برند 1397/03/13 1398/04/12 728,270   
29 پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ واقع قریه زنگل ولسوالی نادعلی ولایت هلمند MAIL/PD/NCB/W/215/98 انکشافی شرکت ساختمانی عزت ناصری 1398/03/25 1398/03/19 1,457,097   
30 قرارداد اعمار حوض هلال چینه ولسوالی شاه جوی ولایت زابل لات دوم MAIL/PD/NCB/W/149-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/03/25 1398/09/24 1,747,435.35   
31 پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط ولسوالی شاه جوی ولایت زابل لات اول MAIL/PD/NCB/W/149-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی نیاز محمد باوری  1398/03/27 1399/03/26 7,906,490   
32 پروژه اعمار سربند و پخته کاری کانال پیشغور واقع قریه پیشغور ولسوالی حصه اول خنج ولایت پنجشیر MAIL/PD/NCB/W/05/98 انکشافی شرکت ساختمانی ماه می  1398/03/25 1399/03/24 22,997,547   
33 پروژه اعمار سربند وکانال جمنی واقع قریه سید احمد خیل، ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا لات اول  MAIL/PD/NCB/W/130-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/03/29 1398/09/28 2,046,305.70   
34 اعمار ذخیره آب جذبی تقویت کاریز کادری ولسوالی گردیز ولایت پکتیا لات دوم  MAIL/PD/NCB/W/130-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی خوست و برایت لایت 1398/03/29 1398/09/28 10,795,043.08   
35 پروژه اعمار سربند و کانال دوشمعه واقع قریه علی محمد خیل، ولسوالی چک، ولایت میدان وردک لات اول  MAIL/PD/NCB/W/116-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی ژرف کار افغان 1398/3/30 1398/06/23 1,537,905.60   
36 سربند قلعه مراد خان ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک لات دوم MAIL/PD/NCB/W/116-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/04/01 1398/9/31 900,304   
37 قرارداد اعمار ذخیره چشمه سفید ولسوالی دولاینه ولایت غور لات اول  MAIL/PD/NCB/W/114-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/04/01 1398/09/31 1,805,400   
38 پروژه اعمار حوض آبیاری سیاه سنگ ولسوالی شهرک ولایت غور لات دوم  MAIL/PD/NCB/W/114-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/04/01 1398/07/31 2,039,745   
39 تهیه و نصب برق با دیوار فنس ساحات (تنگی غارو، کوه ها اطراف شهرک منشی میر غلام و تپه های قلعه مسلم) MAIL/PD/NCB/W/72/98 انکشافی شرکت ساختمانی افغان نوبل گروپ 1398/03/30 1398/04/29 14,400,000   
40 پروژه اعمار یک باب برج برق برای بینی حصار ولایت کابل MAIL/PD/NCB/W/230/98 انکشافی شرکا ساختمانی و انجنیری ودان سمون 1398/04/02 1398/06/01 2,339,660   
41 پروژه بازسازی و سربند سردره آب خورک ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان لات اول MAIL/PD/NCB/W/152-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/04/04 1398/04/20 1,156,846.35   
42 پروژه بازسازی لایننگ عبدالواحد ولسوالی دره صوف، ولایت سمنگان لات دوم MAIL/PD/NCB/W/152-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/04/04 1398/07/19 1,022,922   
43 پروزه اعمار سربند ده ته ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان لات اول  MAIL/PD/NCB/W/137-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/04/04 1398/10/03 3,432,920   
44 پروژه بازسازی دیوار محافظوی دشت امروت قریه دشت امروت ولسوالی خنجان ولایت بغلان لات دوم MAIL/PD/NCB/W/137-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی گولدن رنگ 1398/04/04 1398/08/03 1,580,119.14   
45 پروژه بازسازی کانال چمن ولسوالی خوست ولایت بغلان لات سوم  MAIL/PD/NCB/W/137-03/98 انکشافی شرکت ساختمانی اکبر حسیب 1398/04/05 1398/10/04 3,430,538   
46 تدارک 600 متر کیبل به سایز 50*4 مورد ضرورت ریاست اداری  MAIL/PD/NCB/G234/98 انکشافی شرکت تجارتی میلاد احدی  1398/04/08 1398/04/12 646,800   
47 پروژه ترناب جولکی مرکز ولایت سرپل MAIL/PD/NCB/W/164/98 انکشافی شرکت ساختمانی مقدس سادات 1398/04/09 1398/11/08 4,795,540   
48 تدارک 40 قلم اجناس تجهیز  سرور روم مرکزی، پاور روم و توسعه شبکه به انتی ویروس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی  MAIL/PD/NCB/G90/98 انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل  1398/04/17 1398/06/16 6,984,000   
49 تدارک کرایه گیری بود و باش و تهیه غذا برای 5 تن از ترینر های پروژه کمال خان تحت روش منبع واحد MAIL/PD/SS/NCS/ 271-05/98 انکشافی خدمات هوتل داری دریشک 1398/04/30 1398/04/09 1,777,500   
50 تدارک 4 قلم خوراکه حیوانات تجربوی و 11 قلم خوراکه و ادویه جات ماهی در دو لات تحت روش باز داخلی  MAIL/PD/NCB/G183/01/02/98 انکشافی شرکت خالد شجاع داوودزی لمیتد 1398/05/01 1398/02/14 729,360   
51 پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی MAIL/PD/NCB/W/120/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان 1398/04/30 1398/06/14 2,408,801   
52 تدارک فیس دو قلم خدمات آله های GPS به منظور نگهداشتن آله های سیستم کنترول و ردیابی (GPS) مورد ضرورت ریاست اداری  MAIL/PD/SSB/NCS-13/98 عادی  شرکت ردیابی وسایط نقلیه سیف زون 1398/05/05 1398/09/30 889,000   
53 تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست خدمات مالداری تحت روش باز داخلی MAIL/PD/NCB/G-228/98 انکشافی شرکت دانش نوید لمیتد 1398/05/07 1398/09/30 5,638,951   
54 پروژه اعمار دیوار احاطه سمت شرق دیوار مکانیزه زراعتی به طول 160 متر و امور ترمیماتی دیوار فنس بادام باغ MAIL/PD/NCB/W/266/98 انکشافی شرکت ساختمانی ببرک حمید 1398/05/07 1398/05/15  1398/04/18 1,291,350   
55 ایجاد غرفه های جدید و ترمیم غرفه های فبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ MAIL/PD/NCB/W/274/98 انکشافی شرکت ساختمانی عبدالحمید پناهی 1398/06/09 1398/10/08 7,000,000   
56 تدارک اجناس و وسایل، کرایه گیری وسایل وتجهیزات و ترمیم ساحه نماشیگاه محصولات زراعتی تابستانی و خزانی 1398 لات اول  MAIL/PD/LNB/G-275-01/98 Rebid انکشافی شرکت ساختمانی اعمار سبز 1398/05/17 1398/06/16 1,769,020   
57 تدارک اجناس و وسایل، کرایه گیری وسایل وتجهیزات و ترمیم ساحه نماشیگاه محصولات زراعتی تابستانی و خزانی 1398 لات دوم MAIL/PD/LNB/G-275-02/98 Rebid انکشافی شرکت ببرک بلال لمیتد 1398/06/09 1398/06/09 5,179,447   
58 پروژه تدارک انتقال دستگاه ترینچر و لاینراز ده سبز ولایت کابل به بند کمال خان ولایت نیمروز  MAIL/PD/LNB/NCS-271-01/98  انکشافی شرکت ترانزیتی و بارچالانی بین المللی نوی آزادگان مکتوب آغاز کار مواصلت نکرده  مکتوب آغاز کار مواصلت نکرده  2,855,000   
59 تدارک 989 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست اداری به اساس قرارداد چهارچوبی  MAIL/PD/NCB/G-168/98 عادی  شرکت مقدس عزیزی لمیتد 1398/05/30 1398/09/30 4,326,354   
60 تدارک 3 قلم مواد کیمیاوی و یک پایه ماشین سربسته کن  MAIL/PD/NCB/G-182/98 انکشافی شرکت تجارتی محسن سهاک 1398/05/29 1398/06/19 937,300   
61 تدارک ، انتقال و نصب 13 قلم وسایل تکنالوژی و لوازم دفتری پروژه زراعت در مناطق خشک ریاست عمومی و انکشاف زراعت  MAIL/PD/LNB/G-219/98 Rebid انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی بهار بارور 1398/06/03 1398/07/03 1,372,214   
62 حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 100 متر طور برمه یی در فارم بند قرغه ولایت کابل  MAIL/PD/NCB/W-277/98 انکشافی شرکت ساختمانی زیارمل ساحل 1398/06/04 1398/07/03 546,000   
63 تدارک دو نوع واکسین برسلوز نوع Rev-1 و بروسلوز نوع s19 ضرورت ریاست صحت حیوانی  MAIL/PD/NCB/G-181/98 انکشافی شرکت اگروویت لمیتد 1398/06/10 1398/07/04 9,036,159   
64 تدارک انتقال و توزیع 120 راس گاو شیری غوناجی کنری برای 120 خانم در ولسوالی فرزه ولایت کابل، ولسوالی های نور گرام، امار و مرکز ولایت نورستان و لسوالی محمد آغه ولایت لوگر ضرورت ریاست اقتصاد خانواده  MAIL/PD/NCB/G-276/98 انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی نوید بصیری  1398/06/16 1398/08/01 3,216,000   
65 تدارک 83 قلم قرطاسیه باب و رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت ریاست ها و شعبات وزارت برای سال مالی 1398 - ریاست اداری MAIL/PD/NCB/G-165/98 انکشافی شرکت سمیر رسول لمیتد 1398/06/20 1398/07/14 4,232,197   
66 پروژه اعمار یک باب قوطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان واقع قریه عطاخان خواجه ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب لات اول MAIL/PD/NCB/W-232-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی و مهندسی صباح درخشان 1398/06/26 1399/03/26 2,576,400   
67 پروژه اعمار یک باب قوطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان واقع قریه شور جر افغانیه مرکز ولایت جوزجان لات سوم  MAIL/PD/NCB/W-232-03/98 انکشافی شرکت ساختمانی آسیا معمار 1398/06/26 1399/03/26 2,449,400   
68 پروژه اعمار یک باب قوطن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان واقع قریه کمر کلاغ ولسوالی گذره ولایت هرات لات چهارم MAIL/PD/NCB/W-232-04/98 انکشافی شرکت ساختمانی راد آریا 1398/06/26 1399/03/26 2,132,400   
69 تدارک 11 قلم خوراکه و ادویه جات ماهی ضرورت آمریت ماهی پروری قرغه تحت روش باز ملی MAIL/PD/NCB/G-183-02/98/Re bid انکشافی شرکت دانش نوید لمیتد 1398/06/26 1398/07/25 2,382,500   
70 تدارک 4500000 قطعه لیبل همراه با 900 حلقه کارتریج آن برای درختان مثمر، مورد ضرورت ریاست تصدیق دهی تخم های بذری MAIL/PD/NCB/G109/98/Re bid انکشافی شرکت  عبدالرحیم بابا لمیتد 1398/07/02 1398/09/02 5,970,000   
71 پروژه لایننگ و دیوار محاقظوی کانال توپ خانه واقع قریه خسده ولسوالی فرخار ولایت تخار  MAIL/PD/NCB/W-278/98 انکشافی شرکت ساختمانی ابراهیم پناهیان 1398/07/01 1398/10/01 4,879,436   
72 پروژه بلند نمودن دیوار های اطراف وزارت MAIL/PD/NCB/W-279/98 انکشافی شرکت ساختمانی برند 1398/07/09 1398/11/09 3,816,210   
73 پروژه اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان  MAIL/PD/NCB/W-127/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل 1398/07/01 1399/01/01 3,652,030   
74 تدارک 34 قلم تجهیزات لابراتوار و ادویه حیوانی برای گاو های نسلی کمپوند نسلگیری مورد ضرورت ریاست مالداری MAIL/PD/NCB/G222/98/Re bid انکشافی شرکت ساختمانی حسین زاده 1398/07/23 1398/08/23 10,165,650   
75 تدارک 11 قلم تخمیانه، وسایل زراعتی و کود کیمیاوی پروژه احداث قوریه جات خانگی در ولایت خوست مورد ضرورت ریاست جنگلات MAIL/PD/NCB/G-207/98 انکشافی شرکت خالد شجاع داوودزی لمیتد 1398/07/21 1398/08/21 7,500,000   
76 پروژه سیستم آبیاری سولری میران زی(بیشه) ولسوالی بالا مرغاب  ولایت باغیس MAIL/PD/NCB/W269/98/Re bid انکشافی شرکت ساختمانی خوست  1398/07/29 1399/07/29 8,503,780   
77 تدارک وسایل و تجهیزات و وصل واحد های دومی محوطه بادام باغ به شبکه از طریق فایبر نوری MAIL/PD/NCB/G-92-01/98/Re bid انکشافی شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی کامسیس 1398/07/23 1398/09/23 4,399,516   
78 تدارک وسایل و تجهیزات و وصل واحد های دومی محوطه بادام باغ به شبکه از طریق فایبر نوری MAIL/PD/NCB/G-92-02/98/Re bid انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی آینده نوین 1398/07/23 1398/09/23 8,698,320   
79 پروژه آبیاری سیستم سولری بابی ها واقع قریه بابی ها ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس MAIL/PD/NCB/W270/98/Re bid انکشافی شرکت ساختمانی خوست 1398/07/29 1399/07/29 7,190,990.50   
80 تدارک 10 قلم آفت کش معه 8 قلم وسایل مجادلوی امراض نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین تحت دو لات MAIL/PD/NCB/G-77-01-02/98 انکشافی برادران قربان خیل مولانا یعقوب چرخی لمیتد 1398/07/30 1398/09/30 6583600-01  3496340-02  total-10,079,940   
81 پروژه ترمیم، بازسازی و پارتیشن دفتر فارم تحقیقات مالداری ریشخور MAIL/PD/NCB/W/87/98 انکشافی شرکت ساختمانی عقاب کابل بلخ 1398/08/07 1398/10/07 582,580                      
82 پروژه بازسازی کانال تاجوی ککرک ورغه واقع ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی  MAIL/PD/NCB/W/156/98/Re bid انکشافی شرکت ساختمانی ابراهیم پناهیان 1398/08/07 1398/11/07 1,402,200              
83 پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم قوریه پغمان MAIL/PD/NCB/W/262/98 انکشافی شرکت ساختمانی نور نصیر 1398/08/07 1398/09/07 974,380                    
84 تدارک خامات E1-link  جهت برقراری ارتباط دهاقین به مرکز تماس دهاقین MAIL/PD/SS/NCS-295/98 انکشافی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  1398/08/06 1399/08/05 2,193,472              
85 تدارک خدمات E1-link برای انتقال ترافیک صوتی از تلیفون های سیسکو به شبکه های بیرونی  MAIL/PD/SS/NCS-284/98 عادی  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  1398/08/06 1399/08/06 1,566,880              
86 پروژه کاری باقیمانده پروژه اعمار دیوار احاطه فارم مالداری بینی حصار  MAIL/PD/NCB/W/293/98 انکشافی شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی ضیاالله 1398/08/21 1399/06/21 10,906,420                
87 پروژه اعمار دیوار احاطه دیولان گبیون وال ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک  MAIL/PD/NCB/W-291/98 انکشافی شرکت ساختمانی برند آغاز کار مواصلت نکرده  0 5,971,500            
88 پروژه تحکیم کاری زمین سورگل خان واقع قریه نیگارین ولسوالی ناوه ولایت هلمند MAIL/PD/NCB/W-289/98 انکشافی شرکت ساختمانی برادوی آغاز کار مواصلت نکرده  0 3,899,257              
89 پروژه اعمار سربند و کانال صادق خیل واقع قریه ابراهیم خیل(صادق خیل) ولسوالی مرکز ولایت پکتیا MAIL/PD/NCB/W-285/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی متحده ځدران 1398/09/03 1399/09/03 16,954,090               
90 پروژه اعمار دیوار محافظوی خواجه لکن ولسوالی پغمان ولایت کابل MAIL/PD/NCB/W-290/98 انکشافی شرکت ساختمانی اجمیر افغان آغاز کار مواصلت نکرده    1,983,555             
91 تدارک 21500 سیر چوب محروقاتی بلوط، 2150 سیر چوب محروقاتی ارچه  و 48715 کیلوگرام گاز مورد ضرورت بخاری های شعبات وزارت در فصل زمستان تحت لات اول (چوب) MAIL/PD/NCB/G-166-01/98 عادی  خوشی لوگر لمیتد 1398/09/15 1398/12/15 1,892,000                
92 تدارک 21500 سیر چوب محروقاتی بلوط، 2150 سیر چوب محروقاتی ارچه  و 48715 کیلوگرام گاز مورد ضرورت بخاری های شعبات وزارت در فصل زمستان تحت لات دوم (گاز) MAIL/PD/NCB/G-166-02/98 عادی  خدمات لوژستیکی برج عیاران 1398/09/15 1398/12/15 2,338,320

 

93 تدارک یک پایه جنراتور معه هشت قلم جنس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی  MAIL/PD/NCB/G-91/98/Rebid انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی سید معصوم سادات 1398/09/07 1398/10/28 1,272,210              
94 تدارک تونر، کارتریج و وسایل دفتری، دفاتر ریاست آبیاری MAIL/PD/NCB/G-497/98 انکشافی شرکت خدمات لوژستیکی شعیب فرملی 1398/09/24 1398/10/09 962,400

95 پروژه اعمار سربند و کانال لالی ولسوالی اچین و لایت ننگرهار لات ششم MAIL/PD/NCB/W-299-06/98 انکشافی شرکت ساختمانی زید عالمی 1398/07/03   4,974,610

   

96 پروژه اعمار سربند و کانال خوسا چینکی ولسوالی دور بابا ولایت ننگرهار لات پنجم MAIL/PD/NCB/W-299-05/98 انکشافی مرسی افغان ساختمانی شرکت 1398/09/03   2,638,912.82

 

97 پروژه اعمار دیوار محافظوی کانال اشخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات چهارم MAIL/PD/NCB/W-299-04/98 انکشافی مرسی افغان ساختمانی شرکت 1398/09/03   2,316,205.4

 

98 پروژه اعمار دیوار محافظوی کاریز مشنگی ولسوالی غنی خیل ولسوالی ولایت ننگرهار لات سوم MAIL/PD/NCB/W-299-03/98 انکشافی خواجه محمد الیاس ساختمانی شرکت 1398/09/02   1,877,192

 

99 پروژه اعمار سربند و کانال  و دیوار محافظوی پیروخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات اول MAIL/PD/NCB/W-299-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی مرسی افغان     4,765,494.5

 

100 پروژه اعمار سربند و کانال  پاخیل  ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات دوم MAIL/PD/NCB/W-299-02/98 انکشافی شرکت ساختمانی مصور ویار     5650858

 

101 پروژه اعمار سربند و کانال کچکول لمسو ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار لات نهم MAIL/PD/NCB/W-299-09/98 انکشافی شرکت ساختمانی مرسی افغان     3114944.98

 

102 پروژه اعمار سربند و کانال  شمشالی  ولسوالی اچین ولایت ننگرهار لات دهم MAIL/PD/NCB/W-299-10/98 انکشافی شرکت ساختمانی اظهار صافی     2599042.5

 

103 پروژه اعمار سربند سپین پله ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار لات هشتم MAIL/PD/NCB/W-299-08/98 انکشافی شرکت ساختمانی افغان ویست     6121980.5

 

104 پروژه اعمار سربند و کانال خم میران ولسوالی دربالا ولایت ننگرهار لات هفتم MAIL/PD/NCB/W-299-07/98 انکشافی شرکت ساختمانی افغان ویست 1398/10/04   6591154

 

105 پروژه اعمار دیوار گبیونی گیرودنگگ سیدان ولایت غور MAIL/PD/NCB/W-298/98 انکشافی شرکت ساختمانی مرسی افغان 1398/10/17 1399/04/17 18890035

 

106 پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیون وال واقع قریه خنجر ولسوالی مرکر ولایت غزنی لات اول MAIL/PD/NCB/W-301-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی برند     5985430

 

107 پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیون وال کوتنی ولایت زابل لات سوم MAIL/PD/NCB/W-301-03/98 انکشافی شرکت ساختمانی جلال هیواد وال     8049200

 

108 پروژه اعمار دیوار گبیونی نوی کلی ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا لات اول MAIL/PD/NCB/W-299-01/98 انکشافی شرکت ساختمانی ولی پکتیا وال     4022380

 

109 پروزه اعمار دیوار گبیونی علی وات واقع قریه علی وات ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست لات دوم MAIL/PD/NCB/W-299-02/98 انکشافی شرکات ساختمانی جانداد وال     1714100

 

110 پروژه اعمار دیوار گبیونی قابی زان واقع ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر لات سوم MAIL/PD/NCB/W-299-03/98 انکشافی شرکت ساختمانی عاطف عارف 1398/10/21 1399/01/21 7198750

 

111 اعمار پروژه سیستم آبیاری سولری نرنگ داگ ولسوالی مرکز ولایت کنر MAIL/PD/NCB/W-231/98 انکشافی شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک 1398/10/26 1399/10/26 17078600

 

112 پروژه سیستم آبیاری سولری قسمت حصار 1 و 2 واقع قریه کوزه کلا وسید آباد ولسوالی مروره ولایت کنر MAIL/PD/NCB/W-235/98 انکشافی شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک 1398/10/26 1399/10/26 23967971.5

 

113 پروژه سیستم آبیاری سولری لاهور داگ واقع ولسوالی مروره ولایت کنر MAIL/PD/NCB/W-268/98 انکشافی شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک 1398/10/26 1399/10/26 25539506.7

 

114 پروژه تحکیم کاری سربند و کانال رحمت خیل واقع قریه ابراهیم خیل ولسوالی مرکز ولایت پکتیا MAIL/PD/NCB/W-273/98 انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی جانداد وال     3074300

 

115 اعمار پروژه سیستم آبیاری سولری سرکانو للمه قریه للمه ولسوالی سرکانو ولایت کنر MAIL/PD/NCB/W-267/98 انکشافی بلدتیک انجنیری او ساختمانی شرکت     24661999.3

 

 

قرارداد‌های جدید ۱۳۹۹

شماره موضوع قرارداد/ نام قرارداد  نمبر تشخیصه/ نمبر قرارداد تمویل کننده اسم قرار دادي تاریخ امضاء قرارداد مؤرخ پیشنهاد/ نامه قبولی آفر روش تدارکات دانلود قرارداد
1 تدارک ۳۶ قلم فلتر باب، روغنیات، بطری و روغنیات چرب کننده مورد ضرورت سال مالی ۱۳۹۹ MAIL/PD/NCB/G92/99 بودیجه عادی شرکت ببرک بلال لمتید 11/12/1398 1389/11/30 NCB    
2 تدارک فیس، خدمات و تبدیلی جی پی ایس وسایط نقلیه ریاست اداری برای سال مالی ۱۳۹۹ MAIL/PD/NCB/NCS-100/99 بودیجه عادی شرکت ردیابی وسایط نقلیه سیف زون 1399/2/6 ۱۳۹۹/۱/۳ منبع واحد    
3 تدارک وسایل صنایع دستی جهت آموزش حرفه برای زنان در ولایت کابل طی سال ۱۳۹۹ MAIL/PD/NCB/G-08/99 بودیجه عادی شرکت لوجستیکی کابل گرین هاوس 1399/4/25 1399/4/17 NCB    
4 تدارک کرایه گیری تجهیزات، خرید اجناس، وسایل و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زارعتی برای میله دهقان و نمایش محصولات زراعتی بهاری ۱۳۹۹ MAIL/PD/NCB/NCS-84/99-Rebid بودیجه عادی شرکت ببرک بلال لمتید 1399/2/6 1399/1/4 NCB    
5 تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه های خانگی و مکتبی برای ۱۱۹۰ خانم در ولسوالی های ولایت کابل MAIL/PD/NCB/G02/99 بودیجه عادی شرکت خدمات لوژستیکی هدایت احسان 1399/2/9 1399/2/2 NCB    
6 تدارک هشت قلم مواد خوراکه و ادویه جات ماهیان مورد ضرورت فارم ماهی پروری قرغه MAIL/PD/NCB/G152/99 بودیجه عادی شرکت خالد شجاع داودزی لمتید 1399/5/26 1399/4/17 NCB    
7 پروژه تدارکات خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری ۱۱ ولایت کشور  MAIL/PD/NCB/NCS-01/99 Rebid بودیجه عادی شرکت افغانستان فیض ستلایت کمونیکیشن 1398/11/6 1398/10/28 NCB    
8 قرارداد اعمار دیوار محافظوی گبیونی بادوان ولایت کندهار MAIL/PD/NCB/W/301-02/98 بودیجه انکشافی شرکت ساختمانی عبدالرزاق دورانی 1399/4/31 1399/4/24 NCB    
9 قرارداد انتقال آفتکشها و وسایل مختلف النوع مجادلوی از گدام مرکزی ریاست حفاظه نباتات و قرنطین به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری ۳۳ ولایت کشور MAIL/PD/NCB/NCS-170/99 بودیجه عادی شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی نوی ازاده گان لمتید 1399/5/23 1399/5/1 NCB    
10 قرارد تدارک ۷ قلم اجناس، تجهیزات و ریجینت های مورد ضرورت لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه حیوانی MAIL/PD/NCB/G-173/99 بودیجه عادی شرکت خالد شجاع داودزی لمتید 1399/5/13 1399/5/1 NCB    
11 پروژه تدارک ۱۷ وسایل کشت و تولید سمارق MAIL/PD/NCB/G-09/99 بودیجه عادی شرکت خدمات لوژستیکی کابل گرین هاوس 1399/3/10 1399/2/27 NCB    
12 قرارداد اعمار سایبان غرفه ها، رستورانت، تشناب های مردانه و زنانه، ۲ باب چاه سیپتیک و یک باب جذبان، اعمار برج ارتفاعی برای ذخیره آب و سیستم آبرسانی ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم تحقیقاتی بادام باغ MAIL/PD/NCB/W/85/99 بودیجه انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی پیس لایت 1399/4/15 1399/4/9 NCB    
13 پروژه امور پخته کاری و قیرریزی سرک داخل فارم تحقیفاتی بادام باغ MAIL/PD/NCB/W/94/98 بودیجه انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی زرکشان 1399/3/26 1398/12/25 NCB    
14 پروژه آبرسانی توسعوی قلعه مسلم ولایت کابل MAIL/PD/NCB/W/113/99 بودیجه انکشافی شرکت ساختمانی و سرکسازی الهام تابش 1399/5/6 1399/4/1 NCB    
15 پروژه اعمار دیوار احاطه سمت سرک کایل لوگر فارم بینی حصار MAIL/PD/NCB/W/109/99 بودیجه انکشافی شرکت ساختمانی بند 1399/4/18 1399/4/1 NCB    

دانلود لیست قراردادهای سال مالی ۱۳۹۹  

دانلود فایل مکمل لست قرارداد‌ها