چارت تشکیلاتی وزارت

 

وزارت زراعت،آبیاری و مالداری دارای یک بست خارج رتبه شامل وزیر زراعت، ۳بست مافوق رتبه، ۵ بست اول، ۷۰ بست دوم، ۲۶۴بست سوم، ۱۳۸۰ بست چهارم، ۱۷۸۴ بست پنجم، ۱۴۳۳ بست ششم، ۸۹۳ بست هفتم، ۱۸۳۶ بست هشتم می‌باشد.
مجموع کارمندان مرکزی ۱۹۶۸ و کارمندان ولایتی ۵۷۰۱ که بصورت کلی این وزارت ۷۶۶۹ کارمند مرکزی و ولایتی دارد.