اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه شبکه آبیاری سیاه گرد، واقع قریه سیاه گرد ولسوالی بلخ ولایت بلخ

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : شبکه آبیاری سیاه گرد ، واقع قریه سیاه گرد ولسوالی بلخ ولایت بلخ .

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تاسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه شبکه آبیاری سیاه گرد، واقع قریه سیاه گرد ولسوالی بلخ ولایت بلخ، تحت شماره تشخصیه  AF/MAIL/EAT-193072/M052-CW-RFB  را به شرکت ساختمانی نوی احمدی دارنده جواز نمبر های D-4772،  سرک 9، کارته سه، شهر کابل، افغانستان به‌قیمت مجموعی مبلغ 42,722,100.00 (چهل و دو میلیون و هفت  صد و بیست و دو  هزار و یک صد افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفق احکام شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات