سروی‌ها

شماره سروی دانلود فایل
۱ تولیدات برنج سال ۱۳۹۸

 

۲ سروی گندم

 

۳ گزارش سالانه زراعتی

۴

تولیدات گندم سال ۱۳۹۸

۵

وضعیت زراعت سال ۱۳۹۹

۶

ارزیابی سریع کووید ۱۹: تولیدات زراعتی و بازاریابی

۷ سروی گندم ۱۳۹۹

۸ گزارش تولید گندم ۱۳۹۹

۹ قیم محصولات زراعتی شش ماه اول سال ۱۳۹۹

۱۰ سروی تولیدات برنج سال ۱۳۹۹