اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری عبدالرحیمزی واقع در قریه عبدالرحیمزی ولسوالی بلخ ولایت بلخ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری عبدالرحیمزی واقع در قریه عبدالرحیمزی  ولسوالی بلخ ولایت بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری دوبل مهمندان واقع در قریه دوبل مهمندان، ولسوالی بلخ ولایت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EATS-193063/M072-CW-RFB را به شرکت ساختمانی ادریس عبید دارنده جواز نمبرD-24128  خانه 684، سرک 15، تایمنی، ناحیه 10، مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 26,680,737.80 (بیست وشش ملیون و شش صدو هشتاد هزار و هفت صدو سی وهفت اعشاریه هشتاد افغانی ) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام شماره5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات