اعلان درخواست نرخ دهی: خریداری ۱۲۳۹۰ کیلو گرام تخم اصلاح شده گندم برای قطعات نمایشی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اعلان درخواست نرخ دهی

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری ۱۲۳۹۰ کیلو گرام تخم اصلاح شده گندم برای قطعات نمایشی با شماره دعوت به داوطلبی AF-MAIL/EAT-227578-GO-RFQ اشتراک نموده و نقل چاپ شده درخواست نرخ‌دهی (RFQ) مربوط را در حافظه فلش دسک و یا از و یب‌سایت www.mail.gov.af به‌دست آورده، درخواستی‌های خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخ‌دهی و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر روز سه شنبه تاریخ ۱۰ اگست ۲۰۲۱ به بخش تدارکات پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی واقع جمال مینه چهارراهی کارته سخی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تعمیر پامیر منزل ۷ ارایه نمایند، درخواستی‌های ناوقت رسیده قابل بذیرش نمی‌باشد.

  1. توانانی مالی مورد ضرورت در یکی از پنج سال اخیر در اجناس مشابه مبلغ 850،000 (هشت صد پنجاه هزار افغانی) می‌باشد.
  2. حد اقل قرارداد مشابه : 2 قراد در سه سال اخیر که قیمت هر قرارداد حد اقل 500،000 (پنج صد هزار افغانی) باشد ضرورت است.

تضمین آفر و جلسه آفرگشایی قابل تطبیق نمی‌باشد.

با احترام

محمد فهیم " رحیم "

سرپرست پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذائی (EATS)

اسناد

drkhwast_alan_gndm.pdf
rfq_for_improved_wheat_seeds_1.pdf