زراعت

superadmin

کشت بهتر و درآمد بیش‌تر، اساس کارهای وزارت زراعت را در این بخش تشکیل می‌دهد. معرفی روش‌های بهتر کشت‌وکار با آموزش دهقانان و باغداران، آبیاری مدرن زراعتی، توزیع تخم‌های اصلاح‌شده و کود کیمیایی به صورت سب‌سایدی به دهقانان، معرفی نژادهای زودرس و ثمربخش میوه‌جات، ساخت ده‌ها هزار سبزخانه، گل‌خانه و باغچه‌ی خانه‌گی در سال، تلاش برای توان‌مندسازی زنان علاقه‌مند از سراسر کشور در بخش زراعت، ساخت ظرفیت‌های پروسس در میان بانوان و در سطح بزرگ با ایجاد فابریکه‌های جوس، از شمار کارها و زمینه‌های کارهای وزارت زراعت در بخش کشت‌وکار است.

MOST USED SERVICES
All services