مالداری

superadmin

مالداری در افغانستان در سال ۱۳۹۷ با خطر کلان ناشی از خشک‌سالی مقابل بود، اما پیش‌بین بودن وزارت زراعت و توجه ویژه به مالداران آسیب‌پذیر، باعث شد تا از فاجعه‌ای بزرگ در بخش مالداری جلوگیری شود.

ارزش سکتور مالداری افغانستان بیش‌تر از هفت میلیارد دالر است وزارت زراعت آن را از خشک‌سالی موفقانه نجات داده است.

در حال حاضر در همه‌ی ولسوالی‌های کشور خدمات صحت حیوانی، شامل ارایه‌ی خدمات واکسین، القاح مصنوعی، مبارزه با بیماری‌های حیوانی و مشترک با انسان و دیگر خدمات درمان حیوانات فعال شده است. هم‌چنان در بخش ارایه‌ی خدمات صحت حیوانی به کوچی‌ها نیز توجهاتی صورت گرفته است.

وزارت زراعت به صورت بسیار جدی و گسترده، در پی رشد و تقویت مالداری است. چنان‌که افغانستان در سال گذشته موفق شد بیش‌تر از ۸۰ درصد محصولات مورد نیاز گوشت مرغش را خودش تولید کند و در این زمینه در آستانه‌ی خودکفایی برسد. این میزان رشد به دیگر بخش‌های مالداری نیز پیوند زده خواهد شد.

MOST USED SERVICES
All services