سکتورها

زراعت

کشت بهتر و درآمد بیش‌تر، اساس کارهای وزارت زراعت را در این بخش تشکیل می‌دهد.

بیشتر

مالداری

مالداری در افغانستان در سال ۱۳۹۷ با خطر کلان ناشی از خشک‌سالی مقابل بود، اما پیش‌بین بودن وزارت زراعت و توجه ویژه

بیشتر

آبیاری

دیدگاه وزارت زراعت در بخش آبیاری زراعتی، نسبت به گذشته متفاوت است.

بیشتر

منابع طبیعی

جنگل‌ها، آب‌ها، چراگاه‌ها، ساحات حفاظت شده، کشت‌زارهای نباتات طبی (گیاهان دارویی) مجموعه‌ای از ثروت‌های طبیعی افغانستان هستند.

بیشتر