منابع طبیعی

superadmin

جنگل‌ها، آب‌ها، چراگاه‌ها، ساحات حفاظت شده، کشت‌زارهای نباتات طبی (گیاهان دارویی) مجموعه‌ای از ثروت‌های طبیعی افغانستان هستند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کنار پرورش و نگهداری این سرمایه‌ها، با راه‌اندازی برنامه‌های اثرگذار و ثمربخش، جنگل‌ها، چراگاه‌ها، و کشت‌زارهای طبیعی را احیا می‌کند و همه‌ساله سطح احیای این سرمایه‌ها به هزاران هکتار زمین می‌رسد. ساخت جنگل‌های بیش‌تر و ثمربخش‌تر مانند جنگل‌باغ‌های پسته، جلغوزه و چهارمغز و احیای کشت‌زارهای نباتات طبی در سراسر کشور و ایجاد کمربند سبز کابل و گسترش آن، از برنامه‌های اساسی و در حال اجرا در بخش منابع طبیعی است.

MOST USED SERVICES
All services