همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۷

کابل

Background image

بست رتبه ۴ -------- مدیریت عمومی استخدام مرکزی

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه                 مدیریت عمومی استخدام مرکزی

وزارت / اداره        وزارت زراعت ، آبیار ی و مالداری

موقعـیـت               جمال مینه کارته . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۷

کابل

Background image

بست رتبه ۴ -------- متخصص تنظیم پارک های ملی و ساحات حفاظت شده

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :                    متخصص تنظیم پارک های ملی و ساحات حفاظت شده

وزارت / اداره :                     وزارت زراعت،آبیاری ومالداری  

م . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۷

کابل

Background image

بست رتبه ۴ -------- متخصص سروی، پلانگذاری و حفاظت انواع حیات وحش

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :        متخصص سروی، پلانگذاری و حفاظت انواع حیات وحش        

وزارت / اداره :       وزارت زراعت،آبیاری ومالداری             

موقعـ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۶

کابل

Background image

بست رتبه ۴ -------- مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :      مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی  

وزارت/اداره :      وزارت زراعت،آبیاری ومالداری           

موقعیت پست :     جمال مینه کارته . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۱:۵۳

کابل

Background image

بست رتبه ۴ -------- متخصص سروی و تثبیت ساحات حفاظت شده 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :              متخصص سروی و تثبیت ساحات حفاظت شده    

وزارت / اداره :             وزارت زراعت،آبیاری ومالداری

موقعـیـت :            . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۰:۵۷

کابل

Background image

بست رتبه ۷ -------- مستری تراکتور

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :               مستری تراکتور

وزارت / اداره :             وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری

موقعـیـت :                    ناحیه 17 بادام . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۰:۵۷

کابل

Background image

بست رتبه ۷ -------- تراکتورچی

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :               تراکتورچی

وزارت / اداره :             ریاست زراعت ولایات

مــــوقعـیـت :                 کابل

بــــــــخــش :           . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۰:۵۳

کابل

Background image

بست رتبه ۷ -------- میخانیک

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

…………………………………………………………………………………………………

عـنوان وظیفه :      میخانیک

وزارت / اداره :       وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری

ریاست مربوطه:      اداری

. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۰:۵۳

کابل

Background image

بست رتبه ۷ -------- ویرینگ کار

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه : ویرینگ کار

وزارت / اداره : زراعت، آبیاری و مالداری

موقعـیـت : کابل

ریاست: اداری

بخش : آمریت تخنیک و ترانسپورت

بـست : ۷

گزارش به . . .

Pagination