مدیریت عمومی تثبیت حق مالکیت

mail-admin
چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۶ - ۱۰:۵۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

مدیریت عمومی تثبیت حق مالکیت

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

آمریت جیودیزی، کدستر و قباله

موقعیت پست:

ریاست اراضی کابل

تعداد پست:

01

گزارشده به:

مدیریت عمومی کدستر

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

کد:

تاریخ بازنگری:

.......................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از تثبیت و ارزیابی اسناد مدار اعتبار، سند مالیه دهی، ثبت محفوظ قباله و وثایق شرعی، ارزشیابی ملکیت های عقاری، انتقال حق مالکیت زمین و ملکیت ها؛

....................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف اساسی:

 1. طرح و ترتیب پلان عملیاتی به منظور تثبیت و ارزیابی اسناد مدار اعتبار، قباله شرعی، سند مالیه دهی، و وثایق شرعی، ارزشیابی ملکیت های عقاری، انتقال حق مالکیت زمین و ملکیت ها.
 2. کنترول و مدیریت امور تثبیت حق مالکیت ترتیب و خانه پری فورم های مربوطه مطابق به طرزالعمل.
 3. تطبیق اسناد حمایوی با دفاتر اساس املاک، مالیه دهی و کدستر به منظور تشخیص و تفکیک مالک بر زمین
 4. حصول اطمینان از تثبیت ثبت محفوظ قباله های شرعی و وثایق شرعی از نهاد های قضایی و تطبیق اسناد مربوطه
 5. کنترول و رهنمایی از جمع آوری تثبیت حق مالکیت، و رهنمایی های لازم تخنیکی به گروپ مربوطه.
 6. حصول اطمینان از تثبیت درجه زمین، تثبیت حق آبه، ارزش یابی ملکیت عقاری و انتقال حق ملکیت زمین مطابق قانون و طرزالعمل های مربوطه.
 7. حصول اطمینان از نقشه های کدستری، لیست مالکین، تثبیت مساحت واقعی عقاری، کروکی قطعات زمین حدود اربعه تفکیک قطعات تعدیل مقیاس زمین به جریب
 8. ارائه پیشنهادات غرض رفع مشکلات تخنیکی و فراهم آوری سهولت های لازم برای گروپ های تثبیت حق مالکیت.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط با آمریت مربوطه به منظور تثبیت و ارزیابی اسناد مدار اعتبار، قباله شرعی، سند مالیه دهی، و وثایق شرعی، ارزشیابی ملکیت های عقاری، انتقال حق مالکیت زمین و ملکیت ها.

----------------------------------------------

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد.
  3. سویه تحصیلی :
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس یا معادل آن در یکی از رشته‌های(  کدستر، جیودیزی، زمین شناسی و حقوق  ) از مؤسسات تحصیلی عالی  داخلی یا خارجی کشور که به تائید وزارت تحصیلات عالی رسیده باشد.
  1. تجربه کاری :
 • تجربه کاری حد اقل یک سال
  1. مهارت های لازم :
 • قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی ) بخش مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری)
 •  مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه