آمریت نظارت از تطبیق پروژه های آبیاری

mail-admin
شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۰:۱۴

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

آمریت نظارت از تطبیق پروژه های آبیاری

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست انجنیری و انکشاف آبیاری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس انجنیری و انکشاف آبیاری

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

-----------------------------------

هدف وظیفه : نظارت، کنترول و سازماندهی امور مربوطه در راستای نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های سیستم آبیاری توسط تیم نظارتی جهت تقویت و بهبود سیستم پروژه های آبیاری در سطح کشور؛

-----------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف اساسی:

 1. طرح و ترتیب پلان های امور نظارت از تطبیق پروژه های آبیاری؛
 2. تهیه فارمت واحد پیشرفت کاربرای پروژه ها ودیپارتمنت های تخنیکی؛
 3. حصول اطمینان از اینکه نظارت و ارزیابی کارشناسان نظارتی در پروژه های ابیاری مطابق ستندردها پیش میرود؛
 4. بلند بردن کیفیت پروژه های آبیاری توسط پیشنهادات و نظریات از نتایج نظارت های عینی کارشناسان نظارتی سیستم های آبیاری؛
 5. تأمین ارتباطات کاری با ادارات و شرکای پروژوی وشریک ساختن نتایج نظارت با آنان بمنظور بهتر ساختن مؤثریت و اثربخشی پروژه ها؛
 6. آماده ساختن فارمتهای مورد ضرورت و سایر مواد لازمه برای نظارت سیستم های آبیاری؛
 7. نظارت از تطبیق پروژه های سیستم آبیاری توسط تیم نظارتی جهت تقویت و بهبود سیستم های آبیاری در کشور؛
 8. هدایت پیرامون نظارت های متدوام  از هر پروژه ابیاری در سراسر کشور؛
 9.  هدایت پیرامون مواد و مصارف پروژه ها از ابتدا تا انتهای پروژه غرض اطمینان از صحت مصارف و مواد کار شده مطابق ستندردها؛
 10. نظارت ازترتیب پروژه های آبیاری جهت بهبود سیستمهای جدید آبیاری درسطح کشور؛
 11. تحلیل، ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژه ها و شرکت ها که در عرصه آبیاری فعالیت مینمایند؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط  و هماهنگی نزدیک با ریاست مربوطه و سایر رشته های ذیدخل به منظور نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های سیستم آبیاری توسط تیم نظارتی جهت تقویت و بهبود سیستم پروژه های آبیاری در سطح کشور؛

-----------------------------------

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد.
  3. سویه تحصیلی :
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس یا معادل آن در یکی از رشته‌های(   لیسانس انجنیری آبیاری، مدیریت آب، انجنیری زراعتی، انجنیری سیول   ) از مؤسسات تحصیلی عالی  داخلی یا خارجی کشور که به تائید وزارت تحصیلات عالی رسیده باشد.
  1. تجربه کاری :
 • تجربه کاری حد اقل یک سال
  1. مهارت های لازم :
 • توانائی رهنمائی و کنترول بخش مربوطه.       
 • قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی ) بخش مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری)
 •  مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه