برنامه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹ - ۱۰:۹

پروژه انکشاف مالداری و زراعت

خلاصه‌ی از کار پروژه انکشاف مالداری و زراعت

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۱:۴۰

برنامۀ تنظیم آب در مزرعه (OFWM)

این پروژه ختم شده است.

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۱۲:۳۱
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۱۲:۱

پروژه زیربنای مارکیت زراعت (AMIP)

این پروژه ختم شده است.

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۱۱:۵۴
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۱۱:۴۷
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۹:۴۹
چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۱۲:۳۳
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۱۲:۸

Pagination