گالری رسانه

مزارع گل آفتاب پرست در ولایت بلخ به روایت تصویر سال قبل از ساحه ۲۵۰ هکتار زمین به مقدار ۶۲۵ متریک تن تخم آفتاب پرست جمع آوری شده بود. ولایت بلخ پس از هرات بیشترین تولید کننده گل آفتاب پرست در کشور است

خبرهای مهم روز

فعالیت های مهم هفتوار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

فعالیت های مهم هفتوار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

فعالیت های مهم هفتوار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

Pagination