گالری رسانه

توسعه سکتور زراعت در چهار سال گذشته!

آلبوم از آخرین روز نمایشگاه هرات! این نمایشگاه تا شام امروز به روی بازدیدکننده‌گان باز است.

تاکستان‌های انگور، منطقه‌ی سیاوشان ولسوالی گذره، هرات!

محصولات متنوع ولایت لوگر!

میوه خشک در نمایشگاه هرات!

چهارمین جشنواره انگور در هرات!

کشت سمارق در غزنی نتیجه‌ی خوب داده است!

آلبوم تصویری عسل! #چهارمین_جشنواره_انگور_و_عسل_در_هرات

تا لحظات دیگر چهارمین جشنواره انگور، عسل و نمایشگاه محصولات زراعتی در هرات با حضور نصیر احمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و بعضی از مقامات ارشد حکومتی رسما آغاز خواهد شد.

خربوزه لوبلایی! خربوزه‌ی درآمدزا برای دهاقین مزار شریف

نمایشگاه محصولات زراعتی به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال کشور در ولایت بادغیس!

به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال کشور نمایشگاه محصولات زراعتی در ولایت جوزجان برگزار شد.

شفتالوی لوگر! این باغ‌ها دو سال قبل توسط برنامه باغداری و مالداری وزارت زراعت احداث شده بود و اکنون به حاصل رسیده است.

به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال کشور، نمایشگاه محصولات زراعتی در صحن وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شد.

آماده‌گی‌ها برای برگزاری جشن صدمین سالروز استرداد استقلال کشور و نمایشگاه محصولات زراعتی در صحن وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

مزارع کنجد جوزجان! جوزجان یکی از ولایت‌های است که کنجد در آنجا حاصل خوب می‌دهد.

Pagination