گالری رسانه

نارنج کندهار

تولید پرافتخار افغانستان: زعفران مرغوب هرات

فیصله‌های شورای عالی اقتصادی

کشتزارهای گلپی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار

پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰ پروژه انکشاف زنجیره ارزش باغداری

پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰ پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری

نارنج لغمان به روایت تصویر

جنگل‌های ولایت کنر به روایت تصویر

سبزخانه‌های بادنجان رومی در مرکز ولایت لغمان

وزارت زراعت در سال مالی ۱۳۹۹ در ولایت دایکندی ۲۱ سردخانه‌ی صفرانرژی سیب ساخته است.

باغ‌های مالته در کنر

کانال‌های آبیاری ساخته شده توسط وزارت زراعت در ننگرهار به روایت تصویر

در سال مالی ۱۳۹۹ مجموعاً ۶۴ سردخانه‌ی صفر انرژی برای نگهداری سیب در کابل ساخته شده است.

پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری در هفت سال چه کرد؟

پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰ پروژه زنجیره ارزش باغداری وزارت زراعت! احداث باغ‌های متراکم

پروژه «NHLP» در هفت سال چه کرد؟ الف: دست‌آوردهای پروژه ملی باغداری و مالداری در بخش باغداری

Pagination