گالری رسانه

قطعات نمایشی گندم در فارم تحقیقات زراعتی جوارسل ولایت خوست به روایت تصویر

خبرهای مهم روز

فعالیت های مهم هفتوار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

جریان کنترول گیاهان هرزه از تجارب تحقیقاتی اصلاح گندم وهمچنان تجارب تحقیقاتی گندم در مناطق نیمه مرطوب فارم تحقیقات زراعتی پوزه ایشان ولایت بغلان به روایت تصویر

با گرفتن غرفه در میله دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی بهاری سال ۱۴۰۳ تولیدات خود را به فروش برسانید

فعالیت های مهم هفتوار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

فعالیت های مهم هفتوار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

کمپاین نهال شانی

هموطنان! زمان غرس نهال است پس با غرس یک نهال محیط خود را گلزار کنیم.

به سهم خویش کشور خود را آباد کنید یک نهال برای خود و یک نهال برای افغانستان غرس کرده و از آن مواظبت نمایید.

هموطنان! اگر در سرسبزی کشور سهیم می شوید پس همین حالا وقتش است؛ یک نهال غرس کنید.

Pagination