گزارش ازفعالیت های اجرا شده در رابطه به توانمند‌سازی زنان درزراعت طی سال ۱۳۹۷

mail-admin

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

معینیت زراعت ومالداری

ریاست اقتصاد خانواده

 گزارش ازفعالیت های اجرا شده در رابطه به توانمند‌سازی زنان درزراعت طی سال 1397

استراتیژی ها وپالیسی های مشارکت زنان درزراعت  قرار ذیل میباشد:

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری / ریاست اقتصاد خانواده با هماهنگی وهمکاری وزارت خانه ها وسایر پروژه های   ذیدخل پالیسی ها واستراتیژی ها را مانند :

 • پالیسی و استراتیژی ریاست اقتصاد خانواده،
 • پالیسی و استراتیژی ملی زنان درزراعت
 • پالیسی و استراتیژی مصونیت غذائی وتغذی
 • وتفاهم نامه ها ی  بین‌الوزارتی را درمورد توانمند سازی زنان را  در بخش های مختلف تهیه و با وزارت خانه های ذیربط امضا نموده است .

برنامه های و زارت زراعت برای حمایت از نقش زنان درزراعت:

 • برنامه باغچه های خانگی.
 • برنامه گروپ کاری توانمند سازی زنان درزراعت.
 • برنامه گروپ کاری مصئونیت غذائی وتغذیه.
 • برنامه قرضه های کوچک زراعتی ومالداری برای زنان.
 • برنامه ظرفیت سای، آموزشی وسیاحتی درداخل وخارج از کشور برای زنان.
 • تطبیق برنامه پروژه های عایداتی  دربخش های( آبیاری، جنگلات، مالداری، تحقیق وترویج، باغداری وسبزیجات، غله جات وحبوبات، کوپراتیف ها وانجمن ها) برای زنان.

پلان انکشافی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری برای حمایت از نقش زنان درزراعت درطی سال 1397:

 1. احداث 30011 باب باغچه های خانگی با نصب سیستم آبیاری قطره‌ای ووسایل زراعتی برای 30011 خانم در 34 ولایت.
 2. توزیع 18000 قطعه مرغ همراه باوسایل مرغداری برای 900 خانم درولایات درمرکز وولایات.
 3. احداث( 1060) باب گرین هوس (سبزخانه) برای 1660 خانم در 34 ولایت کشور.
 4. وسایل پروسس مواد غذائی برای 1655 خانم درولایات درمرکز وولایات.
 5. توزیع 110 فرد گاو شیری برای 110 خانم درولایت کابل وپنجشیر.
 6. توزیع 800 راس بزهای شیری برای 400 خانم درمرکز وولایات.
 7. توزیع 600 صندوق زنبورعسل همراه باوسایل زنبورداری برای 300 خانم در مرکز وولایات.
 8. ایجاد 21122 باب فارم های کوچک مرغداری از نوع تخمی که باقیمانده به ظرفیت هریک(15-20-30-100-500) قطعه معه بسته خوراکی برای 21122 تن خانم های بی بضاعت در 24 ولایت که شامل 62 ولسوالی میشود صورت گرفته است.
 9. کشت وتولید سمارق درولایت فراه برای 100.
 10. اعمار یک باب اطاق کشت سمارق در فارم بادام باغ.
 11. ایجاد یک مرکز آموزشی پروسیس مواد غذائی در فارم بادام باغ.
 12.  به‌تعداد 15 دستگاه مراکز پروسیس و بسته بندی میوه جات و سبزیجات هریک به ظرفیت ابتدایی 2 تن دریک فصل، مرکزپروسیس وبسته بندی عسل به ظرفیت تولید 0/4 تن درماه و نصب یک پکیج خشک کن غوزه کرم ابریشم در ولایت هرات بشمول سه ولسوالی ایجاد گردیده است .
 13. تهیه و چاپ 2000 جلد کتاب تحت عنوان قصه های موفق زنان.
 14. تمدید قرارداد 147 نفر کارمندان قراردادی ریاست اقتصاد خانواده برای 1397.
 15.  استخدام 30 ترینر از طبقه اناث در مرکز و ولایات.
 16. استخدام 18 نفرکارمندساحوی ترویجی طبقه اناث درولایت بلخ وننگرهار از طرف پروژه محترم NHLP.
 17.  برنامه قرضه های کوچک مالداری و زراعتی برای خانم‌ها.
 18. سفرهای داخلی ولایتی جهت تبادل تجارب زنان وهمچنان بازدیداز قطعات نمایشی، کارها وبرنامه های که دربخش زراعت ومالداری زنان فعالیت داشته صورت میگیرد و تبادل نظر میشود. واز نقاط مثبت استفاده صورت میگیرد.
 19. توزیع وسایل صنایع دستی برای 50 خانم درکابل.
 20. تجلیل از روز جهانی زنان روستائی درفارم بادام باغ.
 21. ایجاد 18 گروپ تولیدی که در هر گروپ به تعداد 20 خانم تنظیم گردیده وجمعاً به تعداد 360 خانم درگروپ ها ایجاد شغل می‌نمایند.
 22. ایجاد 100 باب گرین هاوس بزرگ به اندازه 300 مترمربع  در 28 ولایت  برای خانم‌ها.
 23. ایجاد 800 باب گرین هاوس کوچک به اندازه 40 متر مربع در 28 ولایت برای خانم‌ها.
 24. ایجاد مزارع دهاقین برای خانم ها.
 25. احداث 50 پلات نمایشی  زعفران در 28 ولایت برای خانم‌ها .
 26. ایجاد 1000 تونل های پلاستکی در 28 ولایت برای خانم‌ها.
 27. تدویر برنامه های آموزشی  دربخش‌های  ( احداث باغچه های خانگی بانصب سیستم آبیاری قطره ای، گرین هاوس، پروسیس سبزیجات ومیوه جات،  تعلیمات تغذی  و مصئونیت غذائی، کوپراتیف ها وانجمن های زراعتی، پرورش زنبور عسل، بزداری، گاوداری، مرغداری ، کشت وتولید سمارق ، کشت وتولید زعفران، بسته بندی، مارکتینگ  و FFS)  برای  57000 خانم در 34 ولایت کشور طی سال 1397هـ ش.
 28. همچنان یک طرح جدید به‌منظور توانمند سازی زنان از طریق وزارت زراعت به پوهنتون UFLA کشور برازیل که موسسه ABC تمویل کننده آن است. بمنظور اخذ بودجه برای دونر فوق الذکر ارایه گردید که درطی سال جاری پروسس خواهد شد.

 گزارش از اجرای فعالیت های تحت پلان  بمنظور حمایت از نقش زنان درمرکز وولایات طی سال 1397 قرار ذیل میباشد:

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری بمنظور انتقال وجذب سرمایه به قریه‌ها و قصبات بمنظور توانمند‌سازی، زنان اشتغال‌زائی  و بهبود بخشیدن مصئونیت غذائی و تغذیه خانواده ها توانسته دربخش زراعت ومالداری در 34 ولایت کشور برای (57000) زن پروژه های انکشافی و عایداتی وبرنامه های آموزشی را از طریق بودجه انکشافی تطبیق نموده است.

برعلاوه بودجه انکشافی یکتعداد دونرها مانند:

موسسه USAID,UNDP,FAO,WFP,IFAD,NHLP,FHI360, بانک جهانی وکویت فند  دربخش توانمند سازی زنان واشتغال زائی فعالیت ها را از طریق وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری دربخش زراعت ومالداری انجام داده اند.

فیصدی حضورزنان درتشکیل عمومی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری قرار ذیل میباشد:

درچوکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری بتعداد (195) خانم درمرکز وبتعداد(130) خانم درولایت وبتعداد(150) خانم درپروژه های داخل وزارت زراعت کارمند برحال بوده  وهمچنان درطی سال 1397 ریاست اقتصاد خانواده بتعداد 187 نفر کارمند ساحوی ترویجی (قراردادی) داشته  که ازجمله 22 نفر شان در مرکز و 165 نفر شان در 33 ولایت کشورایفای وظیفه می‌نماید.

لست پلان های انکشافی  وزارت زراعت آبیاری ومالداری برای زنان درطی سال 1398

 1. توزیع 23 قلم وسایل پروسیس مواد غذائی برای 500 زن در ولایات کاپیسا، بدخشان، تخار، کندز و کابل درطی سال 1398.
 2. توزیع 19000 قطعه مرغ برای 3045 زن در 34 ولایت در سال 1398
 3. احداث 20150 باغچه خانگی برای 20150 زن در 34 ولایت درسال 1398.
 4. توزیع 40  فرد گاو برای 40 زن درولایت کابل طی سال 1398.
 5. توزیع وسایل صنایع دستی برای 50 خانم درولایت کابل طی سال 1398.
 6. تدویر برنامه آموزشی دربخش های زراعت ومالداری برای
  (4260) خانم درولایات کاپیسا، بدخشان، تخار، کندز، لوگر، سمنگان، کنر، بامیان، دایکندی ، لغمان، پروان، بغلان وکابل) طی سال 1398.
 7. احداث سبزخانه‌ها ( گلخانه‌ای کوچک 40 مترمربع) برای 1475 خانم در 34 ولایت کشور.
 8. احداث سبزخانه ها ( گلخانه ای کوچک 400 مترمربع) برای 150 خانم در 34 ولایت کشور.
 9. احداث پلات ویا کرد زعفران 500 متر مربع برای 260 خانم.
 10. توزیع وسایل کشت وتولید سمارق برای 240 خانم.
 11. استخدام کارمندان طبقه اناث تحصیل یافته به حیث کارمندان محلی ترویجی به ولایات تحت پوشش بلخ، هرات، ننگرهار، بغلان، کابل، لوگر و پروان.
 12. ایجاد 24 مکتب ساحوی مزرعه دهاقین در 7 ولایت.
 13. تحکیم ارتباطات : عرضه کننده ابزار زراعتی به دهاقین‌زن.
 14. تحکیم ارتباطات دهاقین به بازار مقصد( مارکتینگ).
 15. افزایش بهره وری از طریق آموزش فعالین زنجیره ای ارزش.
 16. افزایش هماهنگی بین ارائه کننده گان خدمات زراعتی دربخش عامه و خصوصی.