گزارش از دست‌آوردها و فعالیت‌های شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ وزارت

mail-admin

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ماه سرطان سال 1400

فهرست مطالب

پس منظر. 2

خلاصه گزارش... 2

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده درربع (دوم) سال مالی(1400) 3

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده ونتایج آن در ربع (دوم )سال مالی(1400) 23

مشکلات عمده وطرح های پیشنهادی.. 50

فعالیت های تکمیل شده خارج ازپلان در ربع (اول) سال مالی(1400) 50

ضمیمه شماره (1) ؛بودجه عادی وانکشافی سال مالی (1400) 51

پس منظر

دیدگاه: امنیت غذایی، تغذیه و رشد متوازن اقتصاد از طریق زراعت و مالداری که منتج به ثبات و تقویه اقتصاد ملی کشور گردد.

ماموریت: تقویت و افزایش محصولات زراعتی و مالداری با کیفیت از طریق تحقیق و ترویج تکنالوژی های معاصر، حمایت محصولاتمحلی با توجه به اقلیم و خاک هر محل و متنوع سازی محصولات با در نظرداشت معیار های بازارهای ملی، منطقوی و بین المللی بخاطر دسترسی به امنیت غذایی، تغذیه و رشد اقتصاد پایدار.

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند از:

  • ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداری؛
  • تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداری؛
  • افزایش دسترسی مطمین دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
  • تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
  • بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
  • اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگوی نیازمندیهای کشور باشد؛
  • حفاظت در برابر خطرات ناشی از هجوم، ورود، استقرار و انتشار آفات و امراض نباتی و حیوانی؛

منبع: استراتیژی رشد و انکشاف زراعت

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربع (دوم) سال مالی (1400) مجموعاً (121) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جملۀ آن به تعداد (88) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (30) فعالیت در حال اجرا قرار دارد و کار های فزیکی (3) فعالیت آغاز نشده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربع (دوم) مطابق پلان سالانه به (36.40%) و مطابق مقدار هدف تعین شده (Target) در ربع (دوم) سال مالی به(%80.18) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده در ربع (دوم)

فعالیت های تکمیل شده در ربع (دوم)

فعالیت های

در حال اجرا در ربع (دوم)

فعالیت های

معطل شده در ربع (دوم)

فعالیت های

آغاز ناشده در ربع (دوم)

121

88

30

0

3

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع (دوم) سال مالی (1400)

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) درربع (دوم) سال مالی (1400)

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در ربع (دوم) سال

فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه

بلند بردن سطح تولید محصولات زراعتی وباغداری  از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

تکمیل (40 فیصد) کار احیا و بازسازی 230 باب شبکه آبیاری

احیاء و بازسازی (230) باب شبکه های آبیاری مختلف النوع در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، کنر، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، لغمان، فراه و بادغیس).

100%

45%

تکمیل (40 فیصد) کار احیا و بازسازی 306 کانال فرعی درجه دوم و سوم و کانال عمومی آبیاری

تکمیل کار احیاء و بازسازی (302) باب کانال درجه دوم و سوم در ولایات (کندز، تخار و بدخشان) و (4) کانال عمومی آبیاری  در ولایات (تخار، بدخشان و جوزجان).

100%

42%

نصب سیستم آبیاری قطره یی در 45 جریب زمین

نصب سیستم آبیاری قطره یی در (45)جریب زمین در ولایات (لوگر، کنر، خوست، ننگرهار، لغمان و میدان وردک).

0%

0%

تکمیل (45 فیصد) کار ایجاد4007 باب آبریزه های کوچک

آبیاری

ایجاد (4007)چهارهزارو هفت باب آبریزه های کوچک آبیاری در ولایات (کندز، کندهار، کنر، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان،  بلخ و تخار).

22%

10%

تکمیل (35 فیصد) کار ایجاد 85 ساختمان گبیونی

ایجاد (85) باب ساختمان گبیونی در ولایات (کندهار، بامیان، پکتیا، کاپیسا، سمنگان و جوزجان).

100%

35%

تکمیل (45 فیصد) کار اعمار و بازسازی 1200 متر دیوار استنادی و کانال

اعمار و بازسازی (1200) یک هزار و دو صد متر دیوار استنادی و کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان

100%

45%

تکمیل (45 فیصد) کار  اعمار 45 باب ذخیره آب

اعمار (45) باب ذخیره آب برای آبیاری در ولایات ( لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان وردک).

33%

15%

تکمیل (45 فیصد) کار خریداری 40 عراده ماشین آلات زراعتی

خریداری (40) عراده ماشین آلات زراعتی جهت تنظیم آب در مزرعه در ولایات (کندز، تخار، بدخشان و ریاست کانال ننگرهار).

100%

50%

تکمیل (10 فیصد) کار های مقدماتی 16000 متریک تن  گندم اصلاح شده

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (16000) شانزده هزار متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.

100%

10%

تکمیل (10 فیصد) کار تهیه، خریداری و انتقال 16000متریکت تن کود کیمیاوی یوریا

تکمیل پروسه خریداری و انتقال (16000) شانزده هزار متریک تن کود کیمیاوی یوریا در 34 ولایت کشور

100%

10%

تکمیل (25 فیصد) کار ایجاد 1457 قطعه نمایشی گندم

ایجاد (1457) یک هزارو چهارصدو پنجاه و هشت قطعه نمایش گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور

100%

25%

ایجاد 1000  قطعه نمایشی شالی

ایجاد (1000) یک هزار قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (تخار، کندز، بغلان، بلخ، هرات، ننگرهار، کنر، لغمان، بدخشان، کابل، خوست، پکتیا، ارزگان، دایکندی، سرپل، بامیان، بادغیس و غور).

100%

99%

تکمیل (40 فیصد) کار ایجاد 1180 قطعه نمایشی زعفران

احداث (1180)  یک هزارو یکصدو هشتاد قطعه نمایشی زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در34 ولایت کشور

50%

20%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 1040 قطعه نمایشی پخته

احداث (1040) یک هزارو چهل قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، لغمان، کندهار، نیمروز، فاریاب، تخار، سمنگان، بغلان و هلمند).

100%

60%

تکمیل (40 فیصد) کار ایجاد 962 قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی

احداث (961) قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی هر کدام در ساحه یک جریب زمین در ولایات (دایکندی، سمنگان، جوزجان، تخار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، فراه، خوست، سرپل، غور، ارزگان، کندهار، هلمند، بغلان، هرات، لغمان، نیمروز، بدخشان، فاریاب ،بلخ، پکتیا، کنر، باذغیس، کندز و کابل)

100%

70%

تکمیل (40 فیصد) کار ایجاد 420  قطعه نمایشی سویابین

ایجاد (420) قطعه نمایشی سویابین هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات ( هرات، سرپل، کندز، بلخ، خوست، ننگرهار، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، هلمند، کندهار، لغمان، پکتیا و پروان).

100%

42%

تکمیل (25 فیصد) کار خریداری 31 عراده تریشر

خریداری و توزیع (31) عراده تریشر برای اتحادیه نباتات تیلی در ولایات (هرات، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، فریاب، جوزجان، بغلان و هلمند).

42%

15%

تکمیل (40 فیصد) کار ایجاد 1737 باب گل خانه بزرگ و کوچک

اعمار (1043) یک هزارو چهل و سه  باب گل خانه بزرگ و کوچک جدید هر کدام به مساحت 60 الی 301 متر مربع زمین و تکمیل (70 فیصد) کار (694) باب گل خانه که از سال قبل باقی مانده است در ولایات (ننگرهار، فراه، جوزجان، بادغیس ، هرات، کابل، پروان، بلخ، بغلان و لوگر).

100%

71%

تکمیل کار احیاء و ایجاد 2352 جریب باغات جدید

احیاء و احداث (2352) دو هزارو سه صدو پنجاه و دو جریب زمین باغات جدید در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، فراه، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، بغلان و لوگر).

100%

100%

تکمیل (70 فیصد) کار احیاء و ایجاد 3032 جریب زمین باغات متراکم

احیاء و احداث (3032) سه هزارو سی و دو جریب زمین باغات متراکم در ولایات ( لوگر، بامیان، غزنی، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک ، کابل، ننگرهار، فراه و بادغیس).

100%

100%

تکمیل (65 فیصد) کار احداث 958 هکتار باغات تجارتی خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس و عناب

احیاء و احداث (958) هکتار باغات تجارتی خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس وعناب در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، فراه، خوست، ننگرهار ،لغمان، کنر، ارزگان، کابل، غزنی، پروان، لوگر، هرات، بامیان، زابل، وردک و فراه).

38%

25%

تکمیل (40 فیصد) کار اعمار 74 باب سلفر هاوس

اعمار (74) باب سلفر هاوس و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن در ولایات (بامیان و میدان وردک).

100%

80%

تکمیل (35 فیصد) کار اعمار 2 باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکر پاره

اعمار (2) باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکرپاره در ولایت فراه و کندهار

28%

10%

تکمیل (35 فیصد) کار ایجاد 2 باب ذخیره خانه کنترول اتموسفیر

اعمار (2) باب ذخیره خانه کنترول اتموسفیر برای میوه جات و سبزیجات در ولایات ( پکتیکا و کابل).

28%

10%

تکمیل (40 فیصد) کار تهیه 67100 کیلو گرام مواد کیمیاوی برای تغذیه زمین

خریداری و توزیع (67100) شصت و هفت هزارو صد کیلو گرام مواد کمیاوی برای تغذیه زمین در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

100%

100%

تکمیل (40 فیصد) کار تهیه 7434 بسته باغداری و  زراعتی

خریداری و توزیع (4731) چهار هزارو هفتصدو سی و یک بسته زراعتی شامل؛ چسپ حشره کش، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده  وهمچنان خریداری و توزیع (2703) دو هزارو هفتصدو سه بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی وبیل برای باغداران ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

100%

80%

تکمیل (45 فیصد) کار نصب سیستم چیله در 308 جریب زمین سبزیجات

ایجاد (308) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات در ولایات ( ننگرهار و فراه ).

100%

45%

تکمیل (45 فیصد) کار نصب سیستم چیله در 200 جریب زمین انگور

اعمار (200) جریب زمین تاک های انگور و تهیه مواد چیله در ولایات ( کابل، لوگر، پکتیکا و غزنی).

11%

5%

تکمیل (35 فیصد) کار تطبیق 368 سیت تجربه تحقیقاتی

تطبیق (368) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکی در (20) فارم تحقیقاتی ولایات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بلخ، کندز، بدخشان، تخار، غور، هلمند، ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، پروان، کندهار و کنر).

100%

40%

تکمیل (35 فیصد) کار ایجاد 13490 باب باغچه خانگی و مکتبی

احداث (13400) سیزده هزارو چهارصد باب باغچه خانگی و (90) باب باغچه مکتبی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 13400 خانم و 90 مکتب در ولایات (کابل، جوزجان، لوگر، هرات، بامیان، کنرها، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پکتیکا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، تخار، بدخشان، لغمان، نورستان).

100%

62%

تکمیل (35 فیصد) کار کشت سمارق و توت زمینی برای 110خانم

کشت و تولید سمارق و توت زمینی برای (110) خانم در ولایات (کابل، پروان، بلخ و بغلان).

100%

38%

تکمیل (35 فیصد) کار اعمار تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران

پیشرفت از 75 الی 100 فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات

100%

37%

تکمیل (35 فیصد) کار اعمار 174 باب کشمش خانه

اعمار (174) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 5 الی 10 تن در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، هرات، فراه، پروان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار و بادغیس).

100%

37%

تکمیل (35 فیصد) کار تهیه 10 پایه ماشین خشک کن

تهیه و خریداری (10) پایه ماشین خشک کن در ولایت کندهار

14%

5%

تکمیل (45 فیصد) مجادله علیه آفات و امراض نباتی

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور

100%

48%

تکمیل (30 فیصد) کار تهیه 86 پایه خشک کن زعفران و سبزیجات

تهیه و تدارک (70) پایه خشک کن زعفران، (16) پایه دستگاه خشک کن سبزیجات و تهیه (44) قلم وسایل ارزش افزایی آن در ولایت هرات

26%

8%

تکمیل (35 فیصد) کار ایجاد 8 انجمن کچالو و زردالو

ایجاد و تجهیز (4) انجمن کچالو ، (4) انجمن زردالو و تهیه (24) قلم وسایل بسته بندی آن در ولایت بامیان

28%

10%

تکمیل (25 فیصد) کار اعمار 1 باب هنگر 

اعمار (1) باب هنگر برای یونت ترویجی در ولسوالی غوریان ولایت هرات

100%

38%

تکمیل (30 فیصد) کار نصب 2 پایه ماشین پروسس کشمش و میوه جات

خریداری و نصب (2) پایه ماشین پروسس، خشک کن کشمش و میوه جات برای متشبثین زراعتی در ولایات ( کابل و غزنی).

40%

12%

کار نصب 1 باب سیستم سولر برای  فارم زراعتی

نصب (1) باب سیستم سولر برای فارم های زراعتی سرخرود ولایت ننکرهار

100%

100%

کار اعمار و تجهیز 1 باب ساختمان سولر پلانت

اعمار و تجهیز (1) باب ساختمان سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرها

100%

100%

تکمیل (25 فیصد) کار تهیه و تجهیز 112 دفتر یونت ترویجی در 31 ولایت کشور

تهیه و تجهیز (112) دفتر ترویجی  ولسوالی شامل (کمپیوتر، پرنتر، فوتوکاپی، میز و چوکی، الماری، پروجکتور، سپیکر، پاوربانک، هاردسک و سایر ضروریات دفتری در ولایات کابل، پروان، وردک، لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، سمنگان، بلخ، فاریاب، سرپل، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، نورستان، کندهار، زابل، ارزگان، بدخشان، تخار، کندز، جوزجان، بامیان، بادغیس، هرات، فراه، غور، پنجشیر، دایکندی و مرکز.

100%

25%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 245 باب سردخانه کوچک صفر انرژی

اعمار (245) باب سردخانه صفر انرژی پیاز، کچالو و سیب هر کدام به ظرفیت 10 الی 12 متریک تن در ولایات (کندهار، لوگر، غزنی، هرات، بغلان، بلخ، فراه، کابل، بامیان، ننگرهار، پروان، پنجشیر، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک).

50%

15%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 3655 زیرساخت های باغداری

اعمار (3655) باب ذخیره گاه کچالو، پیاز، کشمش خانه و توزیع خشک کن های آفتابی در 34 ولایت کشور.

100%

30%

تکمیل (40 فیصد) کار اعمار 4 باب گدام ذخایر استراتژیک غله جات

اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت 5000 تن که شامل (یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حقله چاه عمیق در ولایت فراه)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری، یک باب تشناب و چاه سپتیک در ولایت زابل)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 5000 تن غله جات که شامل ( احاطه دیوار ،دوباب اتاق اداری، یک باب تشناب، چاه سپتیک ،حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت جوزجان) و اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 4000 تن غله جات شامل (حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت خوست).

100%

40%

تکمیل (10 فیصد) کار  9  باب کمپلکس سردخانه های عصری

اعمار (5) باب کمپلکس سردخانه عصری هریک به ظرفیت (1500) متریک تن در ولایات (کندهار، بلخ ، بغلان، کندز و هلمند) و اعمار (4) باب سرد خانه عصری (100) متریک تن در ولایات (جوزجان و سرپل)  از یک الی  دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

100%

10%

تکمیل (35 فیصد) کار توزیع مبلع 1.8 ملیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالداری

توزیع (1.8) یک عشاره هشت میلیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای متقاضیان و متشبثین زراعت (کوپراتیف های دهقانی، تجارت های زراعتی، فارم های مرغداری، گاوداری، ماهی پروری، فابریکه های تولید مواد غذایی صادر کنندگان میوه تازه و خشک)  طبق تقاضا در ولایات توزیع صورت میگرد.

100%

60.2%

تکمیل (25 فیصد) کار ایجاد 202 صنف مکتب مزرعه

ایجاد (202) صنف مکتب مزرعه جهت آموزش 4040 نفر دهاقین و باغداران در مورد کنترول همه جانبه امراض و اآفات در 34 ولایت کشور.

100%

28%

تکمیل (30 فیصد) کار اعمار 1 باب ساختمان مرکز آموزشی

اعمار (1) باب ساختمان مرکز آموزشی برای دهاقین در ولایت ننگرهار.

100%

100%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 38 مرکز پروسس زعفران

ایجاد و تجهیز (38) مرکز پروسس زعفران در ولایات (هرات، غزنی، سرپل، کندز، بلخ، فاریاب و دایکندی).

100%

30%

تدویر برنامه های آموزشی برای 3970 نفر خانم

تدویر برنامه های آموزشی برای (3970) نفر خانم در ولایات (کابل، بامیان، غزنی، فراه، کنر، پکتیکا، زابل، بغلان، جوزجان، فاریاب، بدخشان و نورستان).

100%

100%

تکمیل (35 فیصد) کار تهیه 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی 600 پایه ماشین خشک کننده

خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و 600 پایه ماشین خشک کننده سبزیجات برای 600 خانم بی بضاعت در ولایات (کابل، فراه و بغلان).

22%

8%

تهیه 50 بسته صنایع دستی

خریداری و توزیع (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل .

100%

100%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 2 باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات

اعمار (2) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان.

33%

10%

تکمیل (35 فیصد) کار توزیع وسایل جمع آوری و پروسس برای 150 مستفید شونده

خریداری و توزیع وسایل جمع آوری و وسایل پروسس لبنیات برای (150) مستفید شونده در ولایت ننگرهار.

28%

10%

تکمیل (30 فیصد) کار برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری در بادام باغ ولایت کابل.

100%

50%

اعمار 1 باب مسجد شریف در سرسبزی ساحه بادام باغ

اعمار (1) باب مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل.

0%

0%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری و ترمیم پیاده رو ها

ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری، روشنایی (لایتنک)، تمرمیم پیاده روها، هموار کاری، حفر یک حلقه چاه با تمام ملحقات آن و نصب سیستم سولری و ایجاد ساحه تفریحی در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل

100%

30%

تکمیل (45 فیصد) مرور، بازنگری و نهائی سازی 10 سند تقنینی و طرزلعمل ها

مرور، بازنگری و نهائی سازی 6 مسوده طرزالعمل ، 1 مسوده قانون، 1 مقرره و 2 یاد داشت تفاهم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

100%

54%

تکمیل (50 فیصد) کار وصل ریاست های زراعت ولایات به سیستم VOIP

وصل 14 ریاست زراعت ولایات به تیلفون داخلی(VOIP)نیمروز، ارزگان، دایکندی، غور، فراه، بادغیس، کنر، پکتیکا، زابل، سمنگان، جوزجان، سرپل، کندز، نورستان).

100%

55%

تکمیل (35 فیصد) کار تجهیز سرور روم, پاور روم و شبکه وزارت

تهیه فایروال SOPHOS, انتی ویروس و وسایل برای تجهیز,حفظ ومراقبت سرور روم, پاور روم و شبکه وزارت زراعت

28%

10%

تکمیل (5 فیصد) کار ایجاد 1 مرکز معلومات

ایجاد (1) مرکز معلومات Data Center در وزارت زراعت

28%

10%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد سیستم ویدیو کنفرانس

تهیه و خریداری وسایل برای سیستم ویدیو کنفرانس در تعمیر جدید مقام وزارت زراعت

100%

35%

حمایت وتقویه پایدار منابع طبیعی از طریق (مدیریت جنگلات ، ععلفچر ها، نباتات طبی و ساحات حفاظت شده  به اشتراک جوامع محلی ) بمنظور مبارزه با تغییر اقلیم.

تکمیل (45 فیصد) کار توسعه 850 هکتار ساحات جدید کمربند سبز

توسعه  (850) هکتار ساحات جدید کمربند سبز از طریق (ایجاد تراس 4 متره و 2 متره ، ایجاد 1730 متر مکعب چکدم، حفر 86 حوض های جذبی آب به سایز 3*2*2 متر، حفر 692000 چقرک، غرس 293000 اصله نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده و آبیاری آن  در ساحه کمربند سبز کابل.

100%

45%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 78 جریب زمین قوریه تولید نهال ها

ایجاد (78) جریب زمین قوریه تولید نهال های غیر مثمر از طریق (آماده ساختن و پلات بندی 162000 مترمربع زمین قوریه، خیشاوه و نرم کاری 558000 مترمربع، پرکاری 875000 خریطه پلاستیکی ،  پرکاری و بذر تخم درختان در 8436000 خریطه های پلاستیکی در ساحه آزاد، مخلوط نمودن (14070) مترمکعب خاک، ریک و کمپوست، تهیه (702) مترمکعب کمپوست،  کشیدن و بسته بندی (485250) اصله نهال و غرس آن در ساحه کمر بند سبز ولایت کابل

100%

32%

تکمیل (25 فیصد) کار ایجاد 16 انجمن جدید جنگلداری

ایجاد (16) انجمن جدید جنگلداری در ولایت پکتیا.

100%

27%

تکمیل (30 فیصد) کار تولید 6.3 میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز

تولید (6.3) شش عشاریه سه میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز بر اساس تعهد (100) انجمن جنگلداری در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیا).

100%

32%

تکمیل (25 فیصد) کار تولید و انتقال 1.84 میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز

تولید و انتقال (8.84) هشت عشاریه هشتادو چهار میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز از قوریه به ساحه اصلی جنگل جهت غرس آن در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیکا).

100%

27%

تکمیل (40 فیصد) کار خریداری 11772 کیلو گرام تخم هنگ

تهیه و خریداری (11772) یازده هزارو هفتصدو هفتادو دو کیلو گرام تخم هنگ و بذر آن در ساحه (7800) هفت هزارو هشتصد هکتار زمین در ولایات (بادغیس، سمنگان، تخار، سرپل، غور، بغلان، دایکندی، وردک و جوزجان).

100%

40%

تکمیل (35 فیصد) کار تهیه 549 متر مکعب کمپوست

تهیه (549) متر مکعب کمپوست جهت تقویه و نگهداری نهال های غیر مثمر در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، کابل، لوگر، بامیان، غزنی، دایکندی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کنرها، خوست، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، زابل، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، تخار، بدخشان و لغمان).

100%

35%

تکمیل (40 فیصد) کار احیاء 3000 هکتار علفچر

احیاء ساحه (3000) سه هزار هکتار علفچر از طریق بذر 5 کیلوگرام تخم در فی هکتار زمین در ولایات (هلمند، کندهار، سرپل، تخار و غور).

100%

40%

تکمیل (40 فیصد) کار تهیه 305 تخته لوحه جهت آگاهی عامه در مسیر جنگلات طبیعی

تهیه و نصب (305) تخته لوحه آهن چادری، (18) گیج معه چوکات و پایه از فلز پروفیل 40*40 به ارتفاغ دو نیم متر به سایز 80*120 سانتر متر معه رنگ خطاطی در ولایات (هلمند، کندهار، غور، پکتیا، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، میدان وردک، کنرها، هرات و نورستان).

100%

40%

تکمیل (40 فیصد) کار احیاء 3000 هکتار جنگل پسته

احیای (3000) سه هزار جنگل پسته با احداث تراس به طول 6 متر، عرض 70 سانتی و عمق 40 سانتی متر، بذر، ابیاری و حفاظت آن در ولایات (بادغیس، سمنگان، سرپل، تخار، بدخشان و بلخ).

100%

41%

تکمیل (40 فیصد) کار احیاء 3911 هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز

احیای (3911) سه هزارو نهصدو یازده هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز در ولایات (لغمان، نورستان، کنر و ننگرهار).

100%

42%

تکمیل (30 فیصد) کار احیاء 500 هکتار جنگل بادام کوهی

احیای (500) هکتار جنگل بادام کوهی در ولایت دایکندی

100%

40%

تکمیل (45 فیصد) کار تهیه 6000 کیلو گرام تخم پسته و بادام

خریداری و کشت (6000) شش هزار کیلو گرام تخم پسته و بادام عاری زا امراض در ولایات (سمنگان، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، و دایکندی).

100%

45%

تکمیل (35 فیصد) کار تهیه 16200 متر پلاستیک و جالی سبز ضد رطوبت برای گرین هوس ها

خریداری و تهیه (8100) هشت هزارو  صد متر پلاستیک دبل uv  نوع ترکی 5 فیصد به عرض 8 متر جهت پوشش دولا گرین هاوس ها وبستر های گرم و (8100) هشت هزارو صد جالی سبز ضد رطوبت برای پوشش گرین هاوس ها نوع پاکستانی وزن 40 کیلوی عرض 4 متر در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، ارزگان، کابل، بامیان، غزنی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کنرها، خوست، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، زابل، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار، بدخشان، لغمان، میدان وردک)

100%

35%

تکمیل (5 فیصد) کار اعمار 180 باب انبار یا سیلوی سایلج

اعمار (180) باب انبار یا سیلوی سایلج به حجم 2 متر مکعب با ظرفیت 1400 کیلوکرام علوفه در ولایات ( هلمند، کندهار، غور، بادغیس پکتیا، سمنگان، سرپل، تخار، میدان وردک، غور و بادغیس).

100%

35%

اعمار 2020 متر دیوار فارم

اعمار (2020) دو هزارو بیست متر احاطه دیوار فارم چوبک ولایت لوگر و فارم تیره ولایت پکتیا.

100%

40%

تکمیل (35 فیصد) کار اعمار شبکه آبیاری همراه با سیستم سولر

اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول و دوم جهت آبیاری 449 هکتار زمین ، حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه، تهیه واترپمپ، اعمار 2 ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه ولایت کابل

100%

35%

تکمیل (40 فیصد) کار حفر 31 حلقه چاه عمیق

حفر (31) حلقه چاه عمیق 12، 14 و 16  انچ  به عمق 80-100 متر نظر به آبدهی چاه با سیستم مکمل ملحقات ان شامل کسینگ، فیلتر، کمپریسور تست، محکم کاری دهن چاه و سایر وسایل مورد ضرورت  در ولایات (کندهار، ننگرهار، جوزجان، بلخ هرات و لغمان).

25%

10%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 97239 متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی

اعمار (97239) نودو هفت هزارو دوصدو سی و نو متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی و خریداری (302912) سه صدو دو هزارو نهصدو دوازده کیلو گرام سیم 3 ملی و 4 ملی بمنظور تهیه گبیون در ولایات (نورستان، کنرها، تخار، بدخشان، سرپل، سمنگان، دایکندی، غور، وردک و بغلان).

33%

10%

تکمیل (35 فیصد) کار اعمار 72 باب حوض آبی

اعمار (72) باب حوض آبی به سایز (50*50*2) در ولایات (لغمان، سمنگان، تخار، دایکندی، غور، وردک، بغلان و جوزجان).

22%

8%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 229 باب ذخیره گاه آب

اعمار (125) باب ذخایر آبی خاکی (حجم 1471 متر مکعب آب) و اعمار (104) باب به اندازه (25 و 80 متر مکعب آب) در ولایات (ننگرهار، بلخ، غور، سرپل ، سمنگان ، هلمند ، کندهار، میدان وردک، تخار و پکتیا).

100%

32%

بلند بردن سطح تولید مالداری از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 2 باب تعمیر لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس

0%

0%

تکمیل (35 فیصد) کار ایجاد 3 مرکز لابراتوار کنترول بیولوژیکی

ایجاد (3) مرکز لابراتوار بیولوژیکی در ولایات (تخار، بدخشان و سمنگان).

100%

37%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 2 باب گدام 250 متریک تن

اعمار (2) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی امراض نباتی در ولایات (لوگر و غور)

100%

30%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد (1) باب فوموگیشن هاوس

اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار

100%

30%

تکمیل (35 فیصد) تطبیق 650000 دوز واکسین بروسلوز

خریداری و تطبیق (650000) ششصدو پنجاه هزار دوز واکسین بروسلوز از نوع Rev-1 و  S-19  بالای حیوانات در 34 ولایت کشور.

100%

35%

تکمیل (35 فیصد) تطبیق2300000 دوز واکسین طاعون

خریداری و تطبیق (2300000) دو میلیون و سه صدهزار دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور.

100%

35%

تکمیل (35 فیصد) تطبیق 150000 دوز  واکسین  FMD

خریداری و تطبیق (150000) یکصدو پنجاه هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در ولایات (هرات، لوگر، پروان، کابل، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).

100%

37%

تکمیل (30 فیصد) تطبیق 37500 دوز واکسین سگ دیوانه Rabies

خریداری و تطبیق (37500) سی و هفت هزارو پنجصد دوز واکسین سگ دیوان (Rabies )   در 34 ولایت کشور.

26%

8%

تکمیل (40 فیصد) کار دایر نمودن 1 دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات

دایر نمودن (1) دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات در ساحات تحت پوشش برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

45%

تکمیل (40 فیصد) راه اندازی و تطبیق برنامه کنترول کنه

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور

100%

40%

تکمیل (30 فیصد) کار تهیه و خریداری 49 قلم رجنت برای لابراتوار ها

تهیه و خریداری (49) قلم ریجنت ها برای لابراتوار های مرکزی و ولایتی از طریق مرکز (کابل).

100%

32%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 18 لابراتوار در  بنادر، گمرکات و میدان های هوای کشور.

ایجاد (18) قلم لابراتوار در بنادر، کمرکات و میدان هوای های کشور (اسلام قلعه، تورغندی، آقینه، حیرتان، شیرخان بندر، گمرک کابل، دندپتان، تورخم، غلام خان، شیخ ابونصر فراهی، ملک، آیخانم، گمرک پکتیکا و میدان های هوای هرات، کابل، مزارشریف، کندهار و ننگرهار).

33%

10%

تکمیل (35 فیصد) کار تهیه 40 قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند

تهیه و خریداری (40) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند در مرکز (کابل).

34%

12%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحی وترنری بشکل الکترونیکی در بنادر و میدان های هوایی

ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحی و ترنری بشکل الکترونیکی در (20) بنادر و گمرکات کشور.

26%

8%

تکمیل (45 فیصد) کار ایجاد 10 باب محل سایلج

اعمار (10) باب محل سایلج هر کدام به ظرفیت 5الی 10 تن در ولایات (تخار، بامیان، لوگر، لغمان، کنر،  پکتیا، هرات، زابل و هلمند).

100%

45%

تکمیل (30 فیصد) کار اعمار احاطه 3 باب دیوار

اعمار (3) باب دیوار (فارم بینحصار، مدیریت زنبور داری ولایت پروان و فارم پیله وری ریشخور کابل).

100%

32%

تکمیل (30 فیصد) کار اعمار 2 باب استیشن القاح مصنوعی

اعمار (2) باب استیشن القاح مصنوعی و در ولایات (جوزجان و سمنگان).

100%

30%

تکمیل (30 فیصد) کار تهیه 137 تن خوراکه حیوانی

خریداری و تهیه (137) تن خوراکه برای حیوانات فارم ها و در حالت اضطرار در ولایات (کابل، غور، جوزجان، پروان، لوگر و بغلان).

100%

33%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد و باز ساز 3 باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی

اعمار و باز سازی (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (ننگرهار، بلخ و پنجشیر).

100%

30%

تکمیل (25 فیصد) کار اعمار فارم گوسفنداری

اعمار و باز سازی (1) باب فارم گوسفنداری در پوزه ایشان ولایت بغلان

100%

26%

تکمیل (30 فیصد) کار اعمار 1 باب صالون اسپرم گیری و 2 باب گدام علوفه جات

اعمار (1) باب صالون اسپرم گیری و (2) باب گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی در ولایت بلخ

33%

10%

تکمیل (30 فیصد) کار اعمار 3 باب ساختمان (طویله، محل شستشو بقه گاو ها و اتاق توزیع اسپرم).

اعمار (3) باب ساختمان های (طویله، محل شستشوی بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع اسپرم در مرکز کابل

40%

12%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد، تجهیز و بازسازی 13 باب  مراکز جمع آوری شیر

اعمار و تجهیز (13) باب مرکز جمع آوری شیر و سردکن شیر در ولایات ( کابل، بامیان، کاپیسا، جوزجان، بدخشان و میدان وردک).

100%

30%

تکمیل (35 فیصد) کار تهیه 34 قلم وسایل زنجیره ارزش شیر

تهیه و تدارک (34) قلم وسایل زنجیره ارزشی شیر در 6 مرکز در ولایات هرات و بامیان

22%

8%

تکمیل (30 فیصد) کار تهیه 8 پایه ماشین چاپ موم و عسل

تهیه و تدارک (4) پایه ماشین چاپ موم ، (4) پایه ماشین عسل کشی و (11) قلم وسایل ارزش افزایی عسل در ولایت هرات

33%

10%

تکمیل (30 فیصد) کار تهیه 240 پکیج پروسس تولیدات حیوانی

خریداری و توزیع (240) پکیچ وسایل تولیدات حیوانی در ولایت هرات

26%

8%

تکمیل (30 فیصد) کار اعمار 4 باب کلینیک حیوانی

اعمار (4) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل، کندز و لوگر ( تکمیل 55 فیصد کار باقی مانده کلینیک کابل و کندز و شروع کار کلینیک برکی برک ولایت لوگر).

100%

65%

تکمیل (35 فیصد) کار بازسازی 7 یونت ساحوی وترنری

باز سازی (7) یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

35%

تکمیل (45 فیصد) حمایت ماهوار از 168 باب یونت ساحوی وترنری

حمایت ماهوار از (168) باب یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

100%

تکمیل (35 فیصد) کار ایجاد 7 بانک خوراکه حیوانی

ایجاد (7) بانک خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر)

100%

37%

تکمیل (40 فیصد) کار ایجاد 123 قطعه تجارب  و قطعه یی نمایشی علوفه جات

ایجاد (63) قطعه تجارب بهتر و (60) قطعه نمایشی علوفه جات در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

40%

تکمیل (35 فیصد) کار ایجاد 22 باب قوتن برای نگهداری حیوانات

اعمار (22) باب قوتن برای نگهداری حیوانات در ولایات (جوزجان، سرپل، کندز، فاریاب، هرات، بادغیس و بغلان).

100%

35%

تکمیل (35 فیصد) کار اعمار 28 باب حوض شست شوی

اعمار (28) باب حوض شست شوی مواشی برای کوچیها در ولایات ( هرات، کندز، فاریاب، بغلان، بادغیس، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور، فراه، کابل، کاپیسا، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک و پنجشیر).

100%

35%

تکمیل (30 فیصد) کار تهیه و خریداری ادویه ضد پرازیت های حیوانی

تهیه و خریداری ادویه ضد پرازیت های خارجی برای حیوانات در 32 ولایت کشور (ارزگان، بلخ، بغلان، بادغیس، بامیان، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، زابل، سمنگان، سرپل، غزنی، غور، فراه، فاریاب، کابل، کاپیسا، کنر، کندز، کندهار، لوگر، لغمان، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک، هرات، هلمند و پنجشیر).

100%

32%

تکمیل (30 فیصد) کار ایجاد 5804 فارم مرغهای تخمی

ایجاد (5804) پنج هزارو هشتصدو چهار فارم مرغهای تخمی 20 و 60  قطعه یی برای 5804 خانم در ولایات (بغلان، کابل، پروان، لوگر، بامیان و غزنی).

100%

35%

تکمیل (30 فیصد) کار خریداری وتوزیع 150 فرد گاو شیری

خریداری و توزیع   (150) فرد گاو شیری با چوچه یک ماهه برای 150 خانم روستایی  در ولایات ( کابل، زابل و فاریاب).

100%

33%

تکمیل (35 فیصد) تدویربرنامه آموزشی برای 13557 نفر دهقان و مالدار

تدویر برنامه های آموزشی برای (13557) سیزده هزارو پنجصدو پنجاه و هفت نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.

100%

70%

مجموع

تعداد مجموع فعالیتها

اوسط فیصدی پیشرفت فعالیت ها مطابق مقدار هدف (80.40 فیصد) در ربع دوم سال مالی

اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها مطابق پلان سال مالی (36.40 فیصد) در ربع دوم سال مالی

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در ربع (دوم) سال مالی (1400)

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

نتایج

1

بلند بردن سطح تولید محصولات زراعتی و باغداری  از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

از مجموع پلان احیاء و بازسازی (230) باب شبکه های آبیاری مختلف النوع در 18 ولایت؛ به تعداد (4) باب شبکه در ولایت های ننگرهار و پروان تکمیل، کار اعمار تعداد (118) شبکه آبیاری با (55 فیصد) پیشرفت جریان دارد. همچنان (108) باب شبکه دیگر آن در مرحله سروی، دیزاین و پروسه تدارکات قرار دارد. مجموعاً این فعالیت (45 فیصد) پیشرفت نموده است.

شبکه های آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی میگردد.

از مجموع پلان احیاء و بازسازی (302) باب کانال درجه دوم و سوم در 3 ولایت؛ کار اعمار (86) کانال فرعی تکمیل گردیده و کار اعمار (216) کانال با (45 فیصد) پیشرفت جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان در شش ماه نخست تطبیق شده است.

کانال های آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی میگردد.

از مجموع پلان ایجاد (85) باب ساختمان گبیونی در 6 ولایت کشور؛ پروسه دیزاین (32) باب ساختمان آن در ولایات (پکتیا، کاپیسا، سمنگان و جوزجان) تکمیل گردیده و متباقی آن در مرحله دیزاین قرار دارد. این فعالیت مطابق پلان در شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

گبیون ها از تخریب سیلاب ها در ساحات زراعتی، عام المنفعه و مسکونی جلوگیری می نماید.

کار اعمار و بازسازی (1200) متر دیوار استنادی در ولایت ننگرهار و جوزجان مطابق پلان (25 فیصد) پیشرفت نموده است.

دیوار های استنادی و کانال  آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی میگردد.

از مجموع پلان خریداری (40) عراده ماشین آلات زراعتی؛ پروسه خریداری (12) عراده آن در ولایت ننگرهار تکمیل گردیده است. پروسه خریداری (28) عراده دیگر آن با 20 فیصد پیشرفت جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

ماشین آلات زراعتی سبب فراهم سازی سهولت در کار های تنظیم آب در مزرعه، کشت و برداخت محصولات زراعتی می گردد.

کار های اداری جهت خریداری مقدار (16000) متریک تن تخم بذری اصلاح شده در 34 ولایت کشور مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.

توزیع تخم بذری گندم اصلاح شده  سبب افزایش در تولیدات گندم میگردد.

پروسه خریداری مقدار (16000) متریک تن کود کیمیاوی یوریا در 34 ولایت کشور در مرحله تدارکاتی قرار دارد. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

توزیع کود های کیمیاوی  سبب افزایش و بهبود کیفیت محصولات میگردد.

پروسه اداری جهت ایجاد (1457) قطعه نمایشی گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت تکمیل و پول مصارف آن به مستوفیت های ولایات انتقال گردیده است، کشت آن مطابق پلان در فصل خزان صورت می گیرد.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

به تعداد (994) قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در 18 ولایت کشور احداث شده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار احداث (1040) قطعه نمایشی پخته هر کدام به ساحه یک جریب زمین در 13 ولایت کشور با (60 فیصد) پیشرفت جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست در حال تطبیق است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

از مجموع پلان احداث (961) قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی هر کدام به ساحه یک جریب زمین در 26 ولایت کشور؛ کار احداث (693) قطعه نمایشی تکمیل گردیده است و متباقی آن در حال تطبیق است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

از مجموع پلان ایجاد (420) قطعه نمایشی سویابین هر یک در ساحه یک جریب زمین در 17 ولایت؛ کار ایجاد (21) قطعه در ولایات هرات، پکتیا، ننگرهار، کاپیسا، بغلان، بلخ، جوزجان و فاریاب تکمیل شده است و متباقی در حال تطبیق است. این فعالیت در مجموع (42 فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

از مجموع پلان اعمار (1043) باب گل خانه بزرگ و کوچک جدید هر کدام به مساحت 60 الی 301 متر مربع زمین در 10 ولایت؛ کار اعمار (818) باب گلخانه بزرک و کوچک در ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس تکمیل گردیده  و پروسه تدارکات جهت اعمار (225) باب آن جریان دارد. این فعالیت مجموعاً (71 فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث سبز خانه های عصری سبب تامین مصئونیت غذایی خانواده ها، دسترسی مردم در فصول مختلف به سبزیجات و بلند بردن اقتصاد خانواده ها می گردد.

کار احداث (2352) جریب زمین باغات جدید در 17 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث باغات جدید سبب تقویه سکتور باغداری و افزایش تولید میوه جات از نظر کمی و کیفی و تقویه اقتصاد دهاقین در کشور میگردد.

کار احداث (3032) جریب زمین باغات متراکم در 11 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث باغات متراکم سبب تقویه سکتور باغداری، افزایش تولید میوه جات از نظر کمی و کیفی و تقویه اقتصاد دهاقین در کشور میگردد.

کار اعمار (74) باب سلفر هاوس و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن برای ولایات بامیان و میدان وردک با (80 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

اعمار سلفر هاوس سبب نگهداری، ذخیره مواد کمیاوی و دسترسی به موقع به سلفر میگردد.

کار خریداری (67100) کیلو گرام مواد کمیاوی برای تغذیه زمین برای ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس تکمیل گردیده است.

استفاده از مواد کیمیاوی سبب تقویه زمین های زراعتی  و ازدیاد حاصلات فی واحد زمین میشود.

کار خریداری (4731) بسته زراعتی چسپ حشره کش، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده  و خریداری (2703) بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی وبیل برای باغداران ولایات فراه، ننگرهار و بادغیس تکمیل گردیده است. این فعالیت مجموعاً (80 فیصد) پیشرفت نموده است.

توزیع بسته های باغداری و زراعتی سبب تشویق دهاقین و تقویه تولیدات زراعتی می گردد.

کار ایجاد (308) جریب زمین چیله سبزیجات در ولایات ننگرهار و فراه مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

ایجاد سیستم چیله سبزیجات سبب افزایش تولید سبزیجات و جلوگیری از شیوع امراض میگردد.

از مجموع پلان تطبیقی (368) سیت تجربه تحقیقاتی در 20 بیست فارم تحقیقاتی کشور؛ تعداد (165) سیت تجربه تحقیق صورت گرفته است.

انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی ورایتی های جدید که با محیط های اقلیمی کشور توافق داشته باشد، میگردد.

از مجموع پلان احداث (13400) باب باغچه خانگی در 19 ولایت؛ کار احداث (3400) باب باغچه تکمیل گردیده و کار ایجاد (10000) باب دیگر جریان دارد. این فعالیت مجموعاً (62 فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث باغچه های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت غذایی در خانواده ها می گردد.

کشت سمارق و توت زمینی برای (110)  خانم در 4 ولایت کشور با (38 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

حمایت از خانم های زراعت پیشه سبب توانمند سازی اقتصاد خانواده ها می گردد.

کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات با (37 فیصد) مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.

ایجاد تعمیر انستیتیوت زعفران باعث سهولت های کاری در تمام مراحل پروسس زعفران می گردد.

از مجموع پلان اعمار (174) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 5 الی 10 تن در 14 ولایت؛ کار اعمار (9) باب کشمش خانه در ولایت بادغیس تکمیل گردیده و متباقی در مرحله انتخاب موقعیت قرار دارد. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست با (37 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

اعمار کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش، کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش  صادارات  آن گردیده است.

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در 34 ولایت کشور مطابق پلان شش ماه نخست (48 فیصد) تطبیق گردیده است.

مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد  حاصلات و بلند رفتن کیفیت محصولات  زراعتی گردیده است.

کار اعمار (1) باب هنگر برای یونت ترویجی در ولسوالی غوریان ولایت هرات (38 فیصد) پیشرفت نموده است.

اعمار هنگر برای یونت ترویجی سبب نگهداری وسایل مورد ضرورت  می گردد.

کار نصب (1) باب سیستم سولر برای فارم های زراعتی سرخرود ولایت ننکرهار تکمیل گردیده است.

نصب سیستم سولر سبب ارایه خدمات بهتر عملیاتی در فارم ها میگردد.

کار اعمار و تجهیز (1) باب ساختمان سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرهار تکمیل گردیده است.

اعمار و تجهیز ساختمان سولرپلانت سبب رسیدگی به موقع و ارایه خدمات زراعتی میگردد.

پروسه تهیه و تجهیز (112) دفتر ترویجی  ولسوالی ها از قبیل خریداری (کمپیوتر، پرنتر، فوتوکاپی، میز و چوکی، الماری، پروجکتور، سپیکر، پاوربانک، هاردسک) و سایر ضروریات دفتری در 31 ولایت کشور مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

تجهیز یونت های ترویجی در ولایات سبب ایجاد سهولت در کار های اداری میگردد.

از مجموع پلان اعمار (3655) باب ذخیره گاه کچالو، پیاز، کشمش خانه و توزیع خشک کن های آفتابی در 34 ولایت کشور؛ کار ساختمانی (263) باب سردخانه کچالو، (262) باب سردخانه پیاز، (94) باب کشمش خانه و (113) باب واحد تولید کشمش سرخ جریان دارد. همچنان (1039) پایه خشک کن خورشیدی در مرحله تدارکات می باشد. این فعالیت  مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

ایجاد زیر ساخت های باغداری در کشور سبب نگهداری محصولات زراعتی و باغداری در وقت رفع حاصل میگردد.

اعمار (2) باب گدام ذخایر به ظرفیت (5000 و 4000) در ولایت های فراه و خوست تحت پروسه تدارکات قرار دارد و کار اعمار (1) باب گدام دیگر به ظرفیت 3000 تن غله در ولایت زابل با (20 فیصد) پیشرفت جریان دارد. لازم به ذکر است که اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 5000 متریک تن غله در ولایت جوزجان بنابر کمبود بودجه از طرف وزارت محترم مالیه رد گردیده است. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

ایجاد گدام ذخایر استراتیژیک گندم سبب ذخیره گندم وتوزیع آن در حالات اضطرار میگردد.

کار اعمار (5) باب کمپلکس سردخانه عصری هریک به ظرفیت (1500) متریک تن تحت پروسه تدارکات قرار دارد و پروسه تدارکات اعمار (4) باب سرد خانه عصری (100) متریک تن در ولایت جوزجان و سرپل تکمیل گردیده است. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

ایجاد سردخانه های عصری و کمپلکس سبب نگهداری محصولات باغداری در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل،  انکشاف مارکیت، معرفی میوه جات افغانستان به مارکیت های بیرونی و بلند رفتن ارزش محصولات باغداری میگردد.

توزیع (1.8) یک عشاره هشت میلیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای متقاضیان و متشبثین زراعت جریان دارد و این فعالیت (69.2 فیصد) تطبیق شده است.

دسترسی دهاقین به قرضه  های زراعتی سبب خود کفایی ورشد اقتصادی آنها در عرصه زراعت و مالداری میگردد.

کار ایجاد (202) صنف مکتب مزرعه جهت آموزش 4040 نفر دهاقین و باغداران در مورد کنترول همه جانبه امراض و آفات در 34 ولایت کشور (28 فیصد) پیشرفت نموده است.

مکاتب مزرعه و آموزش دهاقین و باغداران سبب افزایش ظرفیت دهاقین در عرصه کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی  میگردد.

کار اعمار (1) باب ساختمان مرکز آموزشی برای دهاقین در ولایت ننگرهار تکمیل گردیده است.

مراکز آموزشی سهولت های کاری را برای کارمندان زراعت و دهاقین بوجود می آورد.

پروسه انتخاب انجمن های (38) مرکز پروسس زعفران در 7 ولایت کشور جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

ایجاد مراکز پروسس زغفران سبب ارزش افزائی زعفران در بازار های داخلی وبین المللی میگردد.

تدویر برنامه های آموزشی برای (3970) نفر خانم در 12 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تدویر برنامه های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری می گردد.

پروسه خریداری (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل تکمیل گردیده است.

توزیع صنایع دستی برای زنان باعث توانمند سازی  میگردد.

نمایشگاه زراعتی بهاری جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری در بادام باغ ولایت کابل برگزار گردیده است. پروسه تدارکات جهت تدویر نمایشگاه خزانی جریان دارد.

برگزاری نمایشگاه زراعتی سبب بازاریابی برای محصولات زراعتی داخلی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای مولدین و متشبثین و تجاران میگردد.

کار ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری، لایتنک، ترمیم پیاده روها، هموار کاری، حفر یک حلقه چاه با تمام ملحقات آن و نصب سیستم سولری و ایجاد ساحه تفریحی در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان پیشرفت نموده است.

فضای سبز سبب افزایش بازدید کننده گان از نمایشگاه و بهبود محیط زیست می گردد.

به تعداد (7) طرزالعمل تهیه شده است و آماده منظوری می باشد: 1- مسوده طرزالعمل تنظمیم امور حفظ الصحه تورید، ترانزیت و صدور حیوان، محصولات حیوانی و مواد قابل کنترول. 2- مسوده طرزالعمل اجازه نامه حیوانات، محصولات حیوانی و مواد قابل کنترول. 3- مسوده طرزالعمل ارائه نمونه های لابراتواری از حیوانات محصولات حیوانی و مواد قابل کنترول. 4- مسوده طرزالعمل تنظیم امور حفظ الصحه تورید، ترانزیت و صدور طیور و محصولات آن .5- مسوده طرزلعمل صدور تصدیق نامه صحی حیوانات، محصولات حیوانی و ماده قابل کنترول. 6- مسوده طرزالعمل کنترول و تفتیش مرزی حیوانات، محصولات حیوانی و ماده قابل کنترول. 7- مسوده طرزالعمل ضد عفونی یا دفع حشرات حیوانات، محصولات حیوانی و ماده قابل کنترول.

این فعالیت به صورت مجموعی (57 فیصد) پیشرفت نموده است.

اسناد تقنینی و طرزالعمل ها برای پیشبرد امورات و تطبیق پلان های استراتیژیک وزارت سهولت ایجاد می نماید.

پروسه تدارکات جهت وصل 14 ریاست زراعت ولایات به تیلفون داخلی (VOIP) تکمیل گردیده است. این فعالیت مطابق پلان پیشرفت نموده است.

سیستم  های تکنالوژی معلوماتی برای اجراآت و کاری های روزانه سهولت ایجاد می نماید.

پروسه تدارکات جهت تهیه و خریداری وسایل سیستم ویدیو کنفرانس برای تعمیر جدید مقام وزارت زراعت تکمیل گردیده است. این فعالیت مطابق پلان پیشرفت نموده است.

وسایل ویدیو کنفرانس برای پیشبرد امورات کاری سهولت ایجاد می نماید.

2

حمایت وتقویه پایدار منابع طبیعی از طریق (مدیریت جنگلات ، ععلفچر ها، نباتات طبی و ساحات حفاظت شده  به اشتراک جوامع محلی ) بمنظور مبارزه با تغییر اقلیم.

کار توسعه (850) هکتار ساحات جدید کمربند سبز از طریق( ایجاد تراس 4 متره و 2 متره، ایجاد (1730) متر مکعب چکدم، حفر (86) حوض های جذبی آب به سایز 3*2*2 متر، حفر (692000) چقرک، غرس (293000) اصله نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده و آبیاری آن  در ساحه کمربند سبز کابل مطابق پلان پیشرفت نموده است.

توسعه ساحات جدید کمربند سبز سبب افزایش ساحات سبز و بهبود محیط زیست میگردد.

کار ایجاد (78) جریب زمین قوریه تولید نهال های غیر مثمر از طریق (آماده ساختن و پلات بندی (162000) مترمربع زمین قوریه، خیشاوه و نرم کاری (558000) مترمربع، پرکاری (875000) خریطه پلاستیکی،  پرکاری و بذر تخم درختان در (8436000) خریطه های پلاستیکی در ساحه آزاد، مخلوط نمودن (14070) مترمکعب خاک، ریک و کمپوست، تهیه (702) مترمکعب کمپوست،  کشیدن و بسته بندی (485250) اصله نهال و غرس آن در ساحه کمر بند سبز کابل مطابق پلان با (32 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد قوریه جات سبب تولید نهال های غیر مثمر، افزایش ساحه سبز و بهبود محیط زیست میگردد.

جهت ایجاد (16) انجمن جدید جنگلداری در ولایت پکتیا با جوامع محلی آن ولایت هماهنگی و آگاهی دهی صورت گرفته است. این فعالیت مطابق پلان با (27 فیصد) پیشرفت نموده است.

انجمن های جنگلداری سبب انجام بهتر تولید نهال های جنگلی و پیشبرد به موقع کار های تولید میگردد.

کار تولید (6.3) شش اعشاریه سه میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز بر اساس تعهد 100 انجمن جنگلداری در 3 ولایت کشور مطابق پلان با (33 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

تولید نهال های جلغوزه و چهار مغز سبب افزایش جنگلات طبیعی و بهبود محیط زیست میگردد.

کار تولید و انتقال (8.84) هشت اعشاریه هشتادو چهار میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز از قوریه به ساحه اصلی جنگل جهت غرس آن در 3 ولایت کشور مطابق پلان جریان دارد.

غرس نهال ها سبب افزایش ساحه جنگلاتی، سرسبزی و بهبود محیط زیست میگردد.

پروسه خریداری (11772) یازده هزارو هفصدو هفتادو دو کیلو گرام تخم هنگ و بذر آن در ساحه (7800) هکتار زمین در 9 ولایت کشور مطابق پلان پیشرفت نموده است.

بذر تخم نبات هنک سبب  افزایش ساحات نبات هنگ، ترویج نبات ارزشمند بومی میگردد.

پروسه تدارک و تهیه (549) متر مکعب کمپوست جهت تقویه و نگهداری نهال های غیر مثمر در 29 ولایت کشور مطابق پلان پیشرفت نموده است.

کمپوست سبب تقویه خاک های جنگلاتی و رشد سریع نهال ها میگردد.

کار احیاء (3000) سه هزار هکتار علفچر در 5 ولایت کشور مطابق پلان جریان دارد.

احیاء ساحات علفچر ها سبب افزایش نباتات کوهی، فضای سبز، کاهش آلودگی، بهبود محیط زیست و گسترش ساحه علفچر ها میگردد.

پروسه تدارک و تهیه (305) تخته لوحه آهن چادری در 14 ولایت کشور مطابق پلان وزارت جریان دارد.

نصب لوحه ها در مسیر جنگلات طبیعی سبب جلوگیری از تخریب و قطع جنگلات خود سر میگردد.

کار های احیای (3000) سه هزار هکتار جنگل پسته در 6 ولایت کشور مطابق پلان با (41 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

احیای جنگل پسته سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست میگردد.

کار احیای (3911) سه هزارو نهصدو یازده هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز در 4 ولایت کشور مطابق پلان با (42 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

احیای جنگلات بیر، جلغوزه و چهار مغز سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست میگردد.

کار های احیای (500) هکتار جنگل بادام کوهی در ولایت دایکندی مطابق پلان پیشرفت نموده است.

احیای جنگلات بادام سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست میگردد.

پروسه خریداری (6000) شش هزار کیلو گرام تخم پسته و بادام عاری از امراض در 6 ولایت کشور مطابق پلان پیشرفت نموده است.

ایجاد باغات پسته و بادام سبب توسعه ساحات، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط سبز میگردد.

پول خریداری (8100) هشت هزارو یکصد متر پلاستیک دبل و (8100) هشت هزارو یکصد جالی سبز ضد رطوبت به مستوفیت ها در 30 ولایت کشور انتقال داده شده است. این فعالیت مطابق پلان پیشرفت نموده است.

پلاستیک و جالی سبز ضد رطوبت از یخ زدگی نهال ها جلوگیری می نماید.

کار اعمار (180) باب انبار یا سیلوی سایلج به حجم 2 متر مکعب با ظرفیت 1400 کیلوگرام علوفه در 11 ولایت مطابق پلان پیشرفت نموده است.

انبار سایلج سبب نگهداری خوراکه حیوانی  و کاهش فشار بالای ساحات علفچر ها میگردد.

کار اعمار (2020) دوهزارو بیست متر احاطه دیوار فارم چوبک و تیره در 2 ولایت مطابق پلان پیشرفت نموده است.

احاطه دیوار فارم سبب جلوگیری از ورود افراد غیر مسول و همچنان حفظ وسایل و ماشین آلات داخل فارم میگردد.

پروسه تدارکات جهت اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول و دوم جهت آبیاری 449 هکتار زمین، حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه، تهیه واترپمپ، اعمار 2 ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه ولایت کابل مطابق پلان پیشرفت نموده است.

شبکه آبیاری سبب جلوگیری از ضایع شده آب و آبیاری به موقع نهال ها میگردد.

کار اعمار (125) باب ذخایر آبی خاکی (حجم 1471 متر مکعب آب) و اعمار (104) باب به اندازه (25 و 80 متر مکعب آب) در 10 ولایت کشور مطابق پلان با (32 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

بند های کوچک و ذخایر آبی سبب جمع آوری آب برف و باران، رفع مشکلات آب نوشیدنی مواشی درساحات علفچر و تقویه آب های زیر زمینی میگردد.

3

بلند بردن سطح تولید مالداری از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

کار ایجاد (3) باب مرکز لابراتوار بیولوژیکی در 3 ولایت کشور مطابق پلان با پیشرفت (37 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

لابراتوار ها سبب جلوگیری از ملوث شدن محیط زیست از اثر استعمال آفت کش ها میگردد.

کار اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی امراض نباتی در ولایت غور با پیشرفت 30 فیصد پیشرفت جریان دارد. لازم به ذکر است که اساس ضرورت پول اعمار (1) باب گدام در ولایت لوگر؛ جهت ایجاد سیستم الکترونیکی سردیفیکیت که در مرکز و چهار بندر کشور (حیرتان، اسلام قلعه، تورخم اسپین بولدک) تعدیل گردیده است. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

گدام ذخیره وی سبب نگهداری و مصئون بودن اجناس و لوازم مجادلوی میگردد.

کار اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار مطابق پلان پیشرفت نموده است.

فوموگیشن هاوس سبب ضد عفونی کردن محصولات زراعتی

و جلوگیری از انتشار امراض وآفات نباتی میگردد.

پروسه خریداری و تطبیق (650000) ششصدو پنجاه هزار دوز واکسین بروسلوز از نوع Rev-1 و  S-19   بالای حیوانات در 34 ولایت کشور مطابق پلان پیشرفت نموده است.

تطبیق واکسین بروسلوز بالای حیوانات سبب کاهش مرگ ومیر حیوانات میگردد.

پروسه خریداری و تطبیق (2300000) دو میلیون و سه صد هزار دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور مطابق پلان وزارت پیشرفت نموده است.

تطبیق واکسین طاعون بالای حیوانات سبب کاهش مرگ ومیر آنها می گردد.

پروسه تطبیق (150000) یکصدو پنجاه هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در 9 ولایت کشور مطابق پلان با (37 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

تطبیق واکسین FMD بالای حیوانات سبب کاهش مرگ ومیر آنها می گردد.

راه اندازی کمپاین واکسین و تداوی حیوانات برای مالداران کوچی در 6 ولایت کشور مطابق پلان وزارت (45 فیصد) پیشرفت نموده است.

دایرنمودن کمپاین واکسین سبب رسیدگی بموقع امراض گوناگون حیوانی برای مالداران ده نشین و کوچی میگردد.

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF)  در سطح کشور مطابق پلان جریان دارد.

راه اندازی برنامه کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسانها به بیماری زونوز تب کانگو میگردد.

پروسه تدارکات جهت خریداری (49)  قلم ریجنت ها برای لابراتوار های مرکز و ولایات تکمیل تکمیل گردیده و فعالیت مطابق پلان با (32 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ریجنت های لابراتواری سبب پیشبرد تشخیص بموقع امراض گوناگون حیوانی میگردد

کار اعمار (10) باب محل سایلج هر کدام به ظرفیت (5 الی 10 تن) در 9 ولایت کشور مطابق پلان پیشرفت نموده است.

اعمار محل های سایلج سبب نگهداری مواد خوراکه حیوانی میگردد.

کار اعمار (3) باب دیوار (فارم بینحصار، مدیریت زنبور داری ولایت پروان و فارم پیله ریشخور به صورت کل مطابق پلان با (33 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

احاطه فارم ها سبب جلوگیری از عبور و مرور افراد غیر مسول در ساحه فارم میگردد.

کار اعمار (1) باب استیشن القاح مصنوعی در ولایت سمنگان و (1) باب استیشن پیله وری ولایت جوزجان مطابق پلان جریان دارد.

استیشن القاح مصنوعی سبب رسیدگی مالداران به خدمات مالداری و ترویج نسل های پر حاصل میگردد.

کار خریداری (137) تن خوراکه برای حیوانات فارم ها و در حالات اضطرار در 6 ولایت کشور مطابق پلان با (33 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

خریداری خوراکه حیوانی  سبب تغذیه بهتر حیوانات در فارم ها و کمک رسانی در حالات اضطرار میگردد.

کار اعمار و باز سازی (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در 3 ولایت کشور مطابق پلان جریان دارد.

ایجاد فارم های تکثیری باعث ترویج و تولید کوشت ماهی مورد ضرورت در کشور میگردد.

کار اعمار و باز سازی (1) باب فارم گوسفنداری در پوزه ایشان ولایت بغلان با (26 فیصد) پیشرفت مطابق پلان جریان دارد.

فارم گوسفند داری سبب ترویج و معرفی نسل های پرحاصل میگردد.

کار اعمار و تجهیز (13) باب مرکز جمع آوری شیر و سردکن شیر در 6 ولایت کشور مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

مراکز جمع آوری شیر سبب نگهداری بهتر و رشد تولید محصولات حیوانی گردیده از ضایع شدن آن جلوگیری می نماید.

کار اعمار (2) باب کلینیک در ولایت کندز و کابل تکمیل گردیده است. پروسه اعمار کلینیک های ولایت لوگر مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.

ایجاد کلینیک های حیوانی سبب دسترسی مالداران کشور به خدمات صحی حیوانی و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات میگردد.

کار باز سازی (7) یونت ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور  مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.

بازسازی یونت های ساحوی وترنری سبب سهولت در خدمت رسانی  برای مالداران کوچی میگردد.

حمایت ماهوار از (168) باب یونت ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور صورت گرفته است.

حمایت از یونت های وترنری بشکل ماهوار سبب رسیدگی به مشکلات مالداران کوچی ها میگردد.

از مجموع پلان ایجاد (7) بانک خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی در 6 ولایت؛ کار ایجاد (2) بانک خوراکه در ولایت هرات و بغلان تکمیل گردیده و متباقی مطابق پلان شش ماه نخست با (35 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد بانک های خوراکه حیوانی سبب رسیدکی به موقع خوراکه برای مالداران کوچی در حالات کمبود غذایی برای مواشی شان میگردد.

پروسه ایجاد (63) قطعه تجارب بهتر و (60) قطعه نمایشی علوفه جات در6 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.

ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات سبب ترویج آن در بین مالداران کوچی و ده نشین میگردد.

کار اعمار (22) باب قوتن برای نگهداری حیوانات در 7 و لایت کشور مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

ایجاد قوتن ها سبب نگهداری  حیوانات در موقع زایمان و سردی هوای زمستان میگردد.

کار اعمار (28) باب حوض شست شوی مواشی برای کوچیها در 25 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

اعمار حوض شست شوی برای مواشی کوچیها سبب پاکی و دور نمودن مرض های سطح جلدی حیوانات در مواقع گرمای سال میگردد.

کار های خریداری ادویه ضد پرازیت های خارجی برای حیوانات در 32 ولایت کشور (32 فیصد) پیشرفت نموده است.

ادویه ضد پرازیت های حیوانی سبب از بین بردن پرازیت های خارجی حیوانی در موقع نفوذ آن میگردد.

پروسه ایجاد (5804) پنج هزار و هشصدو چهار فارم مرغداری و خریداری مرغهای تخمی 20 و 60  قطعه یی برای 5804 خانم در 6 ولایت کشور مطابق پلان شش ماه نخست (35 فیصد) پیشرفت نموده است.

ایجاد فارم های مرغداری برای خانم ها سبب توانمند سازی اقتصاد زنان زراعت پیشه میگردد.

پروسه تدارکات جهت خریداری (150) فرد گاو شیری با چوچه یک ماهه برای 150 خانم روستایی  در ولایت های کابل، زابل و فاریاب تکمیل گردیده است. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

توزیع گاو های شیری سبب توانمند سازی اقتصاد زنان  میگردد.

برای تعداد (8570) هشت هزارو پنجصدو هفتاد تن از دهاقین و مالداران برنامه های آموزشی دایر شده است. قرار است طی ربع سوم و چهارم سال جاری برای تعداد (4987) از دهاقین و مالداری دیگر نیز برنامه های آموزشی دایر گردد.

تدویر برنامه های آموزشی سبب بالا بردن  ظرفیت کاری دهاقین و مالداران کشور در عرصه پیشبرد کار های زراعتی و مالداری میگردد.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا در ربع (دوم) سال مالی (1400)

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

انتخاب ساحه به منظور احداث (4000) چهار هزار هکتار آبریزه در 7 ولایت جریان دارد و احداث متباقی (7) هکتار آبریزه در مرحله ارزیابی شرکت تطبیق کننده می باشد.

22%

از اینکه احداث آبریزه ها از طریق شورای های انکشافی صورت می گیرد. این فعالیت به دلیل زمان گیر شدن انتخاب ساحات مطابق پلان وزارت تطبیق نشده است.

2

از مجموع پلان اعمار (45) باب ذخیره آب برای آبیاری در 6 ولایت کشور؛ اسناد تدارکاتی و قرارداد (7) باب ذخیره در مرحله ارزیابی قرار دارد. و اسناد یک باب دیگر غرض منظوری به دونر (مرجع تمویل کننده) فرستاده شده است. لازم به ذکر است که بنابر کمبود بودجه پلان اعمار (37) باب ذخیره دیگر لغو و برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

33%

به دلیل زمان گیر شدن تاییدی بودجه مورد نیاز از جانب مرجع تمویل کننده (بانک انکشاف آسیایی) و عدم بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردیده است.

3

کار احداث (1180) یکهزارو یکصدو هشتاد قطعه نمایشی زعفران در 34 ولایت کشور تحت پروسه تدارکات و ارزیابی قرار دارد.

50%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

4

پروسه تدارکات جهت خریداری (31) عراده تریشر برای اتحادیه نباتات تیلی در 10 ولایت کشور جریان دارد.

42%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

5

کار احداث (40) هکتار باغات ستروس در ولایات کنر، خوست، ننگرهار و لغمان تکمیل گردیده و متباقی (954) هکتار باغات تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

25%

احداث باغات یک فعالیت فصلی است که به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

6

پروسه اعمار (2) باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکرپاره در 2 ولایت کشور در مرحله ارزیابی شرکت واجد شرایط می باشد.

10%

جهت ساخت فابریکات باید (50 فیصد)  سکتور خصوصی سهم داشته باشد، بنا تاهنوز شخص واجد شرایط تشخیص نشده است.

7

پروسه تدارکات جهت اعمار (2) باب ذخیره خانه کنترول اتموسفیر برای میوه جات و سبزیجات در 2 ولایت جریان دارد.

10%

در مرحله نخست اسناد متشبثین درخواست دهنده مشکلات داشتند، به همین دلیل فعالیت مطابق پلان تطبیق نشده است.

8

اسناد اعمار (200) جریب زمین تاک های انگور و تهیه مواد چیله آن برای 4 ولایت کشور غرض منظوری به مرجع تمویل کننده (بانک انکشاف آسیایی) فرستاده شده است.

5%

به دلیل زمان گیر شدن سروی و انتخاب موقعیت جهت ساخت تاک های انگور فعالیت به کندی مواجه شده است.

9

پروسه تدارکات جهت خریداری (10) پایه ماشین خشک کن در ولایت کندهار جریان دارد.

5%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

10

پروسه تدارکات جهت خریداری (70) پایه خشک کن زعفران، (16) پایه دستگاه خشک کن سبزیجات و (44) قلم وسایل ارزش افزایی آن در ولایت هرات جریان دارد.

8%

در مرحله نخست شرکت واجد شرایط برای خریداری و تهیه خشک کن ها و وسایل ارزش افزایی دریافت نشد و به اعلان مجدد گذاشته شد. به همین دلیل تطبیق این فعالیت به کندی مواجه گردیده است.

11

کار های مقدماتی جهت ایجاد (4) انجمن کچالو، (4) انجمن زردالو و تهیه (24) قلم وسایل بسته بندی در ولایت بامیان تکمیل گردیده و پروسه تدارکات آن جریان دارد.

10%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

12

اقدامات مقدماتی جهت خریداری (2) پایه ماشین پروسس، خشک کن کشمش و میوه جات برای متشبثین زراعتی در 2 ولایت تکمیل شده و فعلا در مرحله عقد قرارداد می باشد.

12%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

13

انتخاب ساحه و پروسه تدارکات جهت اعمار (245) باب سردخانه صفر انرژی پیاز، کچالو و سیب هر کدام به ظرفیت 10 الی 12 متریک تن در 16 ولایت کشور جریان دارد.

15%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

14

پروسه تدارکات جهت تهیه (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و (600) پایه ماشین خشک کننده سبزیجات برای 600 خانم بی بضاعت در 3 ولایت کشور جریان دارد.

8%

در مرحله نخست شرکت واجد شرایط برای خریداری و تهیه خشک کن ها و وسایل ارزش افزایی دریافت نشد و به اعلان مجدد گذاشته شد. به همین دلیل تطبیق این فعالیت به کندی مواجه گردیده است.

15

پروسه تدارکات جهت اعمار (2) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان جریان دارد.

10%

به دلیل زمان گیر شدن تاییدی بودجه مورد نیاز از جانب مرجع تمویل کننده (UNDP) و عدم بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردیده است.

16

تهیه وسایل پروسس لبنیات برای (150) مستفید شونده در ولایت ننگرهار در مرحله ارزیابی تدارکاتی قرار دارد.

10%

به دلیل زمان گیر شدن تاییدی بودجه مورد نیاز از جانب مرجع تمویل کننده (UNDP) و عدم بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردیده است.

17

پروسه تدارکات جهت تهیه فایروال SOPHOS, انتی ویروس و وسایل برای تجهیز، حفظ و مراقبت سرور روم، پاور روم و شبکه وزارت جریان دارد.

10%

به دلیل عدم شرکت واجد شرایط این فعالیت سه بار اعلان گذاشته شده است به همین دلیل تطبیق فعالیت به تاخیر مواجه گردیده است.

18

پروسه ایجاد (1) مرکز معلومات (Data Center)  جریان دارد.

10%

از اینکه دیزاین و اعمار ساختمان ها از طریق معینیت محترم امور ساختمانی وزارت محترم شهر سازی به پیش برده می شود آن وزارت محترم ذریعه مکتوب 1813 مورخ 16/3/1400 خویش تقاضای تعدیل بودجه فعالیت را به کود بودجوی برنامه ساختمان های عامه و دولتی خویش نموده است.

19

پروسه تدارکات جهت حفر (31) حلقه چاه در 6 ولایت کشور جریان دارد.

25%

به دلیل زمان گیر شدن سروی و انتخاب موقعیت جهت چاه ها؛ فعالیت به کندی مواجه شده است.

20

پروسه تدارکات جهت اعمار (97239) نودو هفت هزارو دوصدو سی و نه متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی در 10 ولایت کشور جریان دارد.

33%

به دلیل زمان گیرشدن سروی مقدماتی ساحات تحت پوشش جهت اعمار چکدم ها؛ تطبیق فعالیت به کندی مواجه شده است.

21

پروسه تدارکات جهت اعمار (72) باب حوض آبی در 8 ولایت کشور جریان دارد.

22%

به دلیل زمان گیرشدن انتخاب ساحه و دیزاین حوض ها؛ فعالیت مطابق پلان تطبیق نشده است.

22

پروسه تدارکات جهت خریداری (37500) سی و هفت هزارو پنجصد دوز واکسین سگ دیوانه در 34 ولایت کشور در جریان است.

26%

کمپاین تطبیق واکسین سگ دیوانه به اساس ضرورت صورت می گیرد.

23

پروسه تهیه (18) قلم لابراتوار در بنادر، کمرکات و میدان های هوای کشور در مرحله ارزیابی تدارکاتی قرار دارد.

33%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

24

پروسه خریداری (40) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند در مرحله عقد قرارداد می باشد.

34%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

25

پروسه تدارکات جهت ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحی و ترنری بشکل الکترونیکی در (20) بنادر و گمرکات کشور جریان دارد.

8%

زمان گیر شدن مطالعات و کاری های تخنیکی و مسلکی جهت ایجاد سیستم سبب تاخیر در تطبیق فعالیت گردیده است.

26

اعمار (1) باب صالون اسپرم گیری و (2) باب گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی در ولایت بلخ در پروسه تدارکات قرار دارد.

10%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

27

کار اعمار (3) باب ساختمان های (طویله، محل شستشوی بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع اسپرم در مرحله عقد قرار داد قرار دارد.

12%

این فعالیت به دلیل تأخیر در منظوری بودجه سال 1400 از سوی پارلمان کشور مطابق پلان تطبیق نشده است.

28

پروسه تدارکات جهت تهیه (34) قلم وسایل زنجیره ارزشی شیر در 6 مرکز 2  ولایت جریان دارد.

8%

به دلیل زمان گیر شدن تاییدی بودجه مورد نیاز از جانب مرجع تمویل کننده (کشور ایتالیا) و عدم بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردیده است.

29

کار های اداری تهیه (4) پایه ماشین چاپ موم، (4) پایه ماشین عسل کشی و (11) قلم وسایل ارزش افزایی عسل در ولایت هرات؛ تحت کنترول مستوفیت آن ولایت قرار دارد.

10%

به دلیل زمان گیر شدن تاییدی بودجه مورد نیاز از جانب مرجع تمویل کننده (کشور ایتالیا) و عدم بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردیده است.

30

پروسه تدارکات جهت خریداری (240) پکیچ وسایل تولیدات حیوانی در ولایت هرات جریان دارد.

8%

به دلیل زمان گیر شدن تاییدی بودجه مورد نیاز از جانب مرجع تمویل کننده (کشور ایتالیا) و عدم بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردیده است.

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

کار نصب سیستم آبیاری قطره یی برای (45) جریب زمین در 6 ولایت.

به نسبت مشکلات بودجوی تطبیق این فعالیت برای سال آینده انتقال گردیده است.

2

کار اعمار (1) یک باب مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل.

پول این پروژه به هدایت شفای محترم وزیر صاحب زراعت برای ایجاد سرسبزی بادام باغ تعدیل گردیده است.

3

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس.

پول تطبیق این فعالیت به دلیل ضرورت و اسعجالیت جهت ایجاد و تجهیز سیستم الکترونیکی سردیفیکیت نباتی در چهار بنادر کشور (حیرتان، اسلام قلعه، تورخم اسپین بولدک)تعدیل گردیده است.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

1. زمان گیر واقع شدن تصویب بودجه از پارلمان کشور در ربع اول سال مالی و نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیت‌های زراعتی.

  1. چون فعالیت‌های زراعتی موسومی و فصلی می‌باشد بناً باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیت‌های زراعتی از جانب وزارت محترم مالیه فراهم گردد.

2. نبود امنیت دربعضی  ساحات تحت پلان پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت.

  1. ضرورت به همکاری ادارات محلی، نهاد‌های امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژه‌های زراعتی پیشنهاد می گردد.

3. شیوع موج سوم مرض کرونا در کشور سبب بطی شدن یک سلسله فعالیت های انکشافی گردیده است.

3. در صورت کاهش خطرات کرونایی پروژه های انکشافی به شکل نورمال تطبیق می گردد.

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی(1400)

مجموع بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

1,361,846,505

11,578,203,148

12,940,049,653

به کلمات

یک میلیاردو سه صدو شصت و یک میلیون و هشتصدو چهل و شش هزارو پنجصدو پنج افغانی

یازده میلیاردو پنجصدو هفتادو هشت ملیون و دوصدو سه هزارو یکصدو چهل و هشت افغانی

دوازده میلیاردو نه صد و چهل میلیون و چهل و نه هزارو ششصد و پنجاه سه افغانی

پلان مصرف بودجه در ربع (دوم) سال مالی (1400)

پلان مصرف

مقدار بودجه عادی که در ربع اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مقدار بودجه انکشافی که در ربع اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مجموع

به رقم

702,409,585

8,583,018,911

9,285,428,496

به کلمات

هفتصدو دو میلیون و چهارصدو نه هزارو پنجصدو هشتادو پنج افغانی

هشت میلیارد و پنجصد هشتاد و سه میلیون و هژده هزار و نه صدو یازده افغانی

نه میلیاردو دوصدو هشتادو پنج میلیون و چهارصدو بیست و هشت هزارو چهارصدو نودو شش افغانی

مصرف بودجه در ربع (دوم) سال مالی(1400) به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

571,775,059

42%

1,837,110,093

16%

 

به کلمات

پنجصدو هفتاد و یک میلیون و هفتصدو هفتاد و پنج هزارو پنجاه و نه افغانی

چهل و دو فیصد

یک میلیارد و هشتصد و سی و هفت میلیون و یکصدو ده هزار و نود و سه افغانی

شانزده فیصد

 
                     

Documents

گزارش ربع دوم (شش ماه نخست) سال مالی 1400 وزارت زراعت.pdf