گزارش از دست‌آوردها و فعالیت‌های ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

mail-admin

گزارش از دست آوردها و فعالیت های ربع (اول)

سال مالی (1400)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ماه حمل سال 1400

فهرست مطالب

پس منظر. 1

خلاصه گزارش... 2

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع (اول)سال مالی(1400) 3

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده ونتایج آن درربع (اول)سال مالی(1400) 21

مشکلات عمده وطرح های پیشنهادی.. 47

فعالیت های تکمیل شده خارج ازپلان در ربع(اول) سال مالی(1400) 47

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی وانکشافی سال مالی (1400) 48

پس منظر

دید گاه: امنیت غذایی، تغذیه و رشد متوازن اقتصاد از طریق زراعت و مالداری که منتج به ثبات و تقویه اقتصاد ملی کشور گردد.

ماموریت: تقویت و افزایش محصولات زراعتی و مالداری با کیفیت از طریق تحقیق و ترویج تکنالوژی های معاصر، حمایت محصولاتمحلی با توجه به اقلیم و خاک هر محل و متنوع سازی محصولات با در نظرداشت معیار های بازارهای ملی، منطقوی و بین المللی بخاطر دسترسی به امنیت غذایی، تغذیه و رشد اقتصاد پایدار.

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند از:

  • ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداری؛
  • تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداری؛
  • افزایش دسترسی مطمین دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
  • تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
  • بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
  • اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگوی نیازمندی های کشور باشد؛
  • حفاظت در برابر خطرات ناشی از هجوم، ورود، استقرار و انتشار آفات و امراض نباتی و حیوانی؛

منبع: استراتیژی رشد و انکشاف زراعت

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربع (اول)سال مالی (1400) مجموعاً (121) فعالیت عمده را پلان نموده بود که در ربع اول سال مالی مطابق پلان به تعداد (121) فعالیت را تکمیل نموده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری درربع (اول)مطابق پلان سالانه به (5.95%) و مطابق مقدار هدف تعین شده (Target) در ربع (اول) سال مالی به(10.59%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده در ربع (اول)

فعالیت های تکمیل شده در ربع (اول)

فعالیت های

در حال اجرا در ربع (اول)

فعالیت های

معطل شده در ربع (اول)

فعالیت های

آغاز ناشده در ربع (اول)

121

121

0

0

0

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع (اول) سال مالی (1400)

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) درربع (اول) سال مالی (1400)

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در ربع (اول) سال

فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه

بلند بردن سطح تولید محصولات زراعتی وباغداری  از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

تکمیل و بهره برداری 230 باب شبکه آبیاری

احیاء و بازسازی (230) باب شبکه های آبیاری مختلف النوع در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، کنر، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، لغمان، فراه و بادغیس).

100%

15%

تکمیل و بهره برداری 306 کانال فرعی درجه دوم و سوم و کانال عمومی آبیاری

تکمیل کار احیاء و بازسازی (302) باب کانال درجه دوم و سوم در ولایات (کندز، تخار و بدخشان) و (4) کانال عمومی آبیاری  در ولایات (تخار، بدخشان و جوزجان).

100%

11%

نصب سیستم آبیاری قطره یی در 45 جریب زمین

نصب سیستم آبیاری قطره یی در (45) جریب زمین در ولایات (لوگر، کنر، خوست، ننگرهار، لغمان و میدان وردک).

100%

5%

تکمیل و بهره برداری 4007 باب آبریزه های کوچک آبیاری

ایجاد (4007)چهارهزارو هفت باب آبریزه های کوچک آبیاری در ولایات (کندز، کندهار، کنر، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان،  بلخ و تخار).

100%

5%

ایجاد 85 ساختمان گبیونی

ایجاد (85) باب ساختمان گبیونی در ولایات (کندهار، بامیان، پکتیا، کاپیسا، سمنگان و جوزجان).

100%

5%

اعمار و بازسازی 1200 متر دیوار استنادی و کانال

اعمار و بازسازی (1200) یک هزار و دو صد متر دیوار استنادی و کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان

100%

5%

تکمیل و بهره برداری 45 باب ذخیره آب

اعمار (45) باب ذخیره آب برای آبیاری در ولایات ( لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان وردک).

100%

5%

خریداری 40 عراده ماشین آلات زراعتی

خریداری (40) عراده ماشین آلات زراعتی جهت تنظیم آب در مزرعه در ولایات (کندز، تخار، بدخشان و ریاست کانال ننگرهار).

100%

15%

تهیه ، خریداری و انتقال 16000 متریک تن  گندم اصلاح شده

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (16000) شانزده هزار متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.

100%

5%

تهیه، خریداری و انتقال 16000متریکت تن کود کیمیاوی یوریا

تکمیل پروسه خریداری و انتقال (16000) شانزده هزار متریک تن کود کیمیاوی یوریا در 34 ولایت کشور

100%

5%

ایجاد 1457 قطعه نمایشی گندم

ایجاد (1457) یک هزارو چهارصدو پنجاه و هشت قطعه نمایش گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور

100%

5%

ایجاد 1000  قطعه نمایشی شالی

ایجاد (1000) یک هزار قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (تخار، کندز، بغلان، بلخ، هرات، ننگرهار، کنر، لغمان، بدخشان، کابل، خوست، پکتیا، ارزگان، دایکندی، سرپل، بامیان، بادغیس و غور).

100%

5%

ایجاد 1180 قطعه نمایشی زعفران

احداث (1180)  یک هزارو یکصدو هشتاد قطعه نمایشی زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در34 ولایت کشور

100%

5%

ایجاد 1040 قطعه نمایشی پخته

احداث (1040) یک هزارو چهل قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، لغمان، کندهار، نیمروز، فاریاب، تخار، سمنگان، بغلان و هلمند).

100%

5%

ایجاد 962 قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی

احداث (961) قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی هر کدام در ساحه یک جریب زمین در ولایات (دایکندی، سمنگان، جوزجان، تخار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، فراه، خوست، سرپل، غور، ارزگان، کندهار، هلمند، بغلان، هرات، لغمان، نیمروز، بدخشان، فاریاب ،بلخ، پکتیا، کنر، باذغیس، کندز و کابل)

100%

5%

ایجاد 420  قطعه نمایشی سویابین

ایجاد (420) قطعه نمایشی سویابین هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات ( هرات، سرپل، کندز، بلخ، خوست، ننگرهار، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، هلمند، کندهار، لغمان، پکتیا و پروان).

100%

5%

خریداری 31 عراده تریشر

خریداری و توزیع (31) عراده تریشر برای اتحادیه نباتات تیلی در ولایات (هرات، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، فریاب، جوزجان، بغلان و هلمند).

100%

5%

ایجاد 1737 باب گل خانه بزرگ و کوچک

اعمار (1043) یک هزارو چهل و سه  باب گل خانه بزرگ و کوچک جدید هر کدام به مساحت 60 الی 301 متر مربع زمین و تکمیل (70 فیصد) کار (694) باب گل خانه که از سال قبل باقی مانده است در ولایات (ننگرهار، فراه، جوزجان، بادغیس ، هرات، کابل، پروان، بلخ، بغلان و لوگر).

100%

70%

احیاء و ایجاد 2352 جریب باغات جدید

احیاء و احداث (2352) دو هزارو سه صدو پنجاه و دو جریب زمین باغات جدید در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، فراه، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، تخار و بغلان).

100%

20%

احیاء و ایجاد 3032 جریب زمین باغات متراکم

احیاء و احداث (3032) سه هزارو سی و دو جریب زمین باغات متراکم در ولایات ( لوگر، بامیان، غزنی، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک ، کابل، ننگرهار، فراه و بادغیس).

100%

80%

احداث 958 هکتار باغات تجارتی خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس و عناب

احیاء و احداث (958) هکتار باغات تجارتی خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس وعناب در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، فراه، خوست، ننگرهار ،لغمان، کنر، ارزگان، کابل، غزنی، پروان، لوگر، هرات، بامیان، زابل، وردک و فراه).

100%

20%

اعمار 74 باب سلفر هاوس

اعمار (74) باب سلفر هاوس و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن در ولایات (بامیان و میدان وردک).

100%

10%

اعمار 2 باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکر پاره

اعمار (2) باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکرپاره در ولایت فراه و کندهار

100%

5%

ایجاد 2 باب ذخیره خانه کنترول اتموسفیر

اعمار (2) باب ذخیره خانه کنترول اتموسفیر برای میوه جات و سبزیجات در ولایات ( پکتیکا و کابل).

100%

5%

تهیه 67100 کیلو گرام مواد کیمیاوی برای تغذیه زمین

خریداری و توزیع (67100) شصت و هفت هزارو صد کیلو گرام مواد کمیاوی برای تغذیه زمین در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

100%

45%

تهیه 7434 بسته باغداری و  زراعتی

خریداری و توزیع (4731) چهار هزارو هفتصدو سی و یک بسته زراعتی شامل؛ چسپ حشره کش، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده  وهمچنان خریداری و توزیع (2703) دو هزارو هفتصدو سه بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی وبیل برای باغداران ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

100%

50%

نصب سیستم چیله در 308 جریب زمین سبزیجات

ایجاد (308) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات در ولایات ( ننگرهار و فراه ).

100%

10%

نصب سیستم چیله در 200 جریب زمین انگور

اعمار (200) جریب زمین تاک های انگور و تهیه مواد چیله در ولایات ( کابل، لوگر، پکتیکا و غزنی).

100%

10%

تطبیق 368 سیت تجربه تحقیقاتی

تطبیق (368) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکی در (20) فارم تحقیقاتی ولایات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بلخ، کندز، بدخشان، تخار، غور، هلمند، ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، پروان، کندهار و کنر).

100%

5%

ایجاد 13490 باب باغچه خانگی و مکتبی

احداث (13400) سیزده هزارو چهارصد باب باغچه خانگی و (90) باب باغچه مکتبی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 13400 خانم و 90 مکتب در ولایات (کابل، جوزجان، لوگر، هرات، بامیان، کنرها، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پکتیکا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، تخار، بدخشان، لغمان، نورستان).

100%

20%

کشت سمارق و توت زمینی برای 110خانم

کشت و تولید سمارق و توت زمینی برای (110) خانم در ولایات (کابل، پروان، بلخ و بغلان).

100%

5%

تکمیل و بهره برداری تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران

پیشرفت از 75 الی 100 فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات

100%

7%

تکمیل و بهره برداری 174 باب کشمش خانه

اعمار (174) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 5 الی 10 تن در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، هرات، فراه، پروان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار و بادغیس).

100%

15%

تهیه 10 پایه ماشین خشک کن

تهیه و خریداری (10) پایه ماشین خشک کن در ولایت کندهار

100%

5%

مجادله علیه آفات و امراض نباتی

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور

100%

8%

تهیه 86 پایه خشک کن زعفران و سبزیجات

تهیه و تدارک (70) پایه خشک کن زعفران، (16) پایه دستگاه خشک کن سبزیجات و تهیه (44) قلم وسایل ارزش افزایی آن در ولایت هرات

100%

5%

ایجاد 8 انجمن کچالو و زردالو

ایجاد و تجهیز (4) انجمن کچالو ، (4) انجمن زردالو و تهیه (24) قلم وسایل بسته بندی آن در ولایت بامیان

100%

5%

اعمار 1 باب هنگر 

اعمار (1) باب هنگر برای یونت ترویجی در ولسوالی غوریان ولایت هرات

100%

5%

نصب 2 پایه ماشین پروسس کشمش و میوه جات

خریداری و نصب (2) پایه ماشین پروسس، خشک کن کشمش و میوه جات برای متشبثین زراعتی در ولایات ( کابل و غزنی).

100%

5%

نصب 1 باب سیستم سولر برای  فارم زراعتی

نصب (1) باب سیستم سولر برای فارم های زراعتی سرخرود ولایت ننکرهار

100%

40%

اعمار و تجهیز 1 باب ساختمان سولر پلانت

اعمار و تجهیز (1) باب ساختمان سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرها

100%

55%

تهیه و تجهیز 112 دفتر یونت ترویجی در 31 ولایت کشور

تهیه و تجهیز (112) دفتر ترویجی  ولسوالی شامل (کمپیوتر، پرنتر، فوتوکاپی، میز و چوکی، الماری، پروجکتور، سپیکر، پاوربانک، هاردسک و سایر ضروریات دفتری در ولایات کابل، پروان، وردک، لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، سمنگان، بلخ، فاریاب، سرپل، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، نورستان، کندهار، زابل، ارزگان، بدخشان، تخار، کندز، جوزجان، بامیان، بادغیس، هرات، فراه، غور، پنجشیر، دایکندی و مرکز.

100%

5%

ایجاد 245 باب سردخانه کوچک صفر انرژی

اعمار (245) باب سردخانه صفر انرژی پیاز، کچالو و سیب هر کدام به ظرفیت 10 الی 12 متریک تن در ولایات (کندهار، لوگر، غزنی، هرات، بغلان، بلخ، فراه، کابل، بامیان، ننگرهار، پروان، پنجشیر، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک).

100%

8%

ایجاد 3655 زیرساخت های باغداری

اعمار (3655) باب ذخیره گاه کچالو، پیاز، کشمش خانه و توزیع خشک کن های آفتابی در 34 ولایت کشور.

100%

5%

تکمیل 50 فیصد کار اعمار 4 باب گدام ذخایر استراتژیک غله جات

اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت 5000 تن که شامل (یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حقله چاه عمیق در ولایت فراه)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری، یک باب تشناب و چاه سپتیک در ولایت زابل)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 5000 تن غله جات که شامل ( احاطه دیوار ،دوباب اتاق اداری، یک باب تشناب، چاه سپتیک ،حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت جوزجان) و اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 4000 تن غله جات شامل (حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت خوست).

100%

5%

تکمیل  50 فیصد کار اعمار 9  باب کمپلکس سردخانه های عصری

اعمار (5) باب کمپلکس سردخانه عصری هریک به ظرفیت (1500) متریک تن در ولایات (کندهار، بلخ ، بغلان، کندز و هلمند) و اعمار (4) باب سرد خانه عصری (100) متریک تن در ولایات (جوزجان و سرپل)  از یک الی  دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

100%

2%

توزیع مبلع 1.8 ملیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالداری

توزیع (1.8) یک عشاره هشت میلیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای متقاضیان و متشبثین زراعت (کوپراتیف های دهقانی، تجارت های زراعتی، فارم های مرغداری، گاوداری، ماهی پروری، فابریکه های تولید مواد غذایی صادر کنندگان میوه تازه و خشک)  طبق تقاضا در ولایات توزیع صورت میگرد.

100%

5%

ایجاد 202 صنف مکتب مزرعه

ایجاد (202) صنف مکتب مزرعه جهت آموزش 4040 نفر دهاقین و باغداران در مورد کنترول همه جانبه امراض و اآفات در 34 ولایت کشور.

100%

5%

اعمار 1 باب ساختمان مرکز آموزشی

اعمار (1) باب ساختمان مرکز آموزشی برای دهاقین در ولایت ننگرهار.

100%

80%

ایجاد 38 مرکز پروسس زعفران

ایجاد و تجهیز (38) مرکز پروسس زعفران در ولایات (هرات، غزنی، سرپل، کندز، بلخ، فاریاب و دایکندی).

100%

5%

برنامه های آموزشی برای 3970 نفر خانم

تدویر برنامه های آموزشی برای (3970) نفر خانم در ولایات (کابل، بامیان، غزنی، فراه، کنر، پکتیکا، زابل، بغلان، جوزجان، فاریاب، بدخشان و نورستان).

100%

20%

تهیه 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی 600 پایه ماشین خشک کننده

خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و 600 پایه ماشین خشک کننده سبزیجات برای 600 خانم بی بضاعت در ولایات (کابل، فراه و بغلان).

100%

5%

تهیه 50 بسته صنایع دستی

خریداری و توزیع (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل .

100%

5%

ایجاد 2 باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات

اعمار (2) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان.

100%

5%

توزیع وسایل جمع آوری و پروسس برای 150 مستفید شونده

خریداری و توزیع وسایل جمع آوری و وسایل پروسس لبنیات برای (150) مستفید شونده در ولایت ننگرهار.

100%

5%

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری در بادام باغ ولایت کابل.

100%

50%

اعمار 1 باب مسجد شریف

اعمار (1) باب مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل

100%

5%

ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری و ترمیم پیاده رو ها

ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری، روشنایی (لایتنک)، تمرمیم پیاده روها، هموار کاری، حفر یک حلقه چاه با تمام ملحقات آن و نصب سیستم سولری و ایجاد ساحه تفریحی در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل

100%

5%

مرور، بازنگری و نهائی سازی 10 سند تقنینی و طرزلعمل ها

مرور، بازنگری و نهائی سازی 6 مسوده طرزالعمل ، 1 مسوده قانون، 1 مقرره و 2 یاد داشت تفاهم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

100%

30%

وصل ریاست های زراعت ولایات به سیستم VOIP

وصل 14 ریاست زراعت ولایات به تیلفون داخلی(VOIP) نیمروز، ارزگان، دایکندی، غور، فراه، بادغیس، کنر، پکتیکا، زابل، سمنگان، جوزجان، سرپل، کندز، نورستان).

100%

25%

تجهیز سرور روم, پاور روم و شبکه وزارت

تهیه فایروال SOPHOS, انتی ویروس و وسایل برای تجهیز,حفظ ومراقبت سرور روم, پاور روم و شبکه وزارت زراعت

100%

5%

ایجاد 1 مرکز معلومات

ایجاد (1) مرکز معلومات Data Center در وزارت زراعت

100%

5%

ایجاد سیستم ویدیو کنفرانس

تهیه و خریداری وسایل برای سیستم ویدیو کنفرانس در تعمیر جدید مقام وزارت زراعت

100%

5%

حمایت وتقویه پایدار منابع طبیعی از طریق (مدیریت جنگلات ، ععلفچر ها، نباتات طبی و ساحات حفاظت شده  به اشتراک جوامع محلی ) بمنظور مبارزه با تغییر اقلیم.

توسعه 850 هکتار ساحات جدید کمربند سبز

توسعه  (850) هکتار ساحات جدید کمربند سبز از طریق (ایجاد تراس 4 متره و 2 متره ، ایجاد 1730 متر مکعب چکدم، حفر 86 حوض های جذبی آب به سایز 3*2*2 متر، حفر 692000 چقرک، غرس 293000 اصله نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده و آبیاری آن  در ساحه کمربند سبز کابل.

100%

5%

ایجاد 78 جریب زمین قوریه تولید نهال ها

ایجاد (78) جریب زمین قوریه تولید نهال های غیر مثمر از طریق (آماده ساختن و پلات بندی 162000 مترمربع زمین قوریه، خیشاوه و نرم کاری 558000 مترمربع، پرکاری 875000 خریطه پلاستیکی ،  پرکاری و بذر تخم درختان در 8436000 خریطه های پلاستیکی در ساحه آزاد، مخلوط نمودن (14070) مترمکعب خاک، ریک و کمپوست، تهیه (702) مترمکعب کمپوست،  کشیدن و بسته بندی (485250) اصله نهال و غرس آن در ساحه کمر بند سبز ولایت کابل

100%

5%

ایجاد 16 انجمن جدید جنگلداری

ایجاد (16) انجمن جدید جنگلداری در ولایت پکتیا.

100%

5%

تولید 6.3 میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز

تولید (6.3) شش عشاریه سه میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز بر اساس تعهد (100) انجمن جنگلداری در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیا).

100%

5%

تولید و انتقال 1.84 میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز

تولید و انتقال (8.84) هشت عشاریه هشتادو چهار میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز از قوریه به ساحه اصلی جنگل جهت غرس آن در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیکا).

100%

5%

خریداری 11772 کیلو گرام تخم هنگ

تهیه و خریداری (11772) یازده هزارو هفتصدو هفتادو دو کیلو گرام تخم هنگ و بذر آن در ساحه (7800) هفت هزارو هشتصد هکتار زمین در ولایات (بادغیس، سمنگان، تخار، سرپل، غور، بغلان، دایکندی، وردک و جوزجان).

100%

5%

تهیه 549 متر مکعب کمپوست

تهیه (549) متر مکعب کمپوست جهت تقویه و نگهداری نهال های غیر مثمر در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، کابل، لوگر، بامیان، غزنی، دایکندی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کنرها، خوست، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، زابل، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، تخار، بدخشان و لغمان).

100%

5%

احیاء 3000 هکتار علفچر

احیاء ساحه (3000) سه هزار هکتار علفچر از طریق بذر 5 کیلوگرام تخم در فی هکتار زمین در ولایات (هلمند، کندهار، سرپل، تخار و غور).

100%

5%

تهیه 305 تخته لوحه جهت آگاهی عامه در مسیر جنگلات طبیعی

تهیه و نصب (305) تخته لوحه آهن چادری، (18) گیج معه چوکات و پایه از فلز پروفیل 40*40 به ارتفاغ دو نیم متر به سایز 80*120 سانتر متر معه رنگ خطاطی در ولایات (هلمند، کندهار، غور، پکتیا، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، میدان وردک، کنرها، هرات و نورستان).

100%

5%

احیاء 3000 هکتار جنگل پسته

احیای (3000) سه هزار جنگل پسته با احداث تراس به طول 6 متر، عرض 70 سانتی و عمق 40 سانتی متر، بذر، ابیاری و حفاظت آن در ولایات (بادغیس، سمنگان، سرپل، تخار، بدخشان و بلخ).

100%

5%

احیاء 3911 هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز

احیای (3911) سه هزارو نهصدو یازده هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز در ولایات (لغمان، نورستان، کنر و ننگرهار).

100%

5%

احیاء 500 هکتار جنگل بادام کوهی

احیای (500) هکتار جنگل بادام کوهی در ولایت دایکندی

100%

5%

تهیه 6000 کیلو گرام تخم پسته و بادام

خریداری و کشت (6000) شش هزار کیلو گرام تخم پسته و بادام عاری زا امراض در ولایات (سمنگان، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، و دایکندی).

100%

5%

تهیه 16200 متر پلاستیک و جالی سبز ضد رطوبت برای گرین هوس ها

خریداری و تهیه (8100) هشت هزارو  صد متر پلاستیک دبل uv  نوع ترکی 5 فیصد به عرض 8 متر جهت پوشش دولا گرین هاوس ها وبستر های گرم و (8100) هشت هزارو صد جالی سبز ضد رطوبت برای پوشش گرین هاوس ها نوع پاکستانی وزن 40 کیلوی عرض 4 متر در ولایات (هلمند، کندهار، نیمروز، ارزگان، کابل، بامیان، غزنی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کنرها، خوست، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، زابل، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار، بدخشان، لغمان، میدان وردک)

100%

5%

اعمار 180 باب انبار یا سیلوی سایلج

اعمار (180) باب انبار یا سیلوی سایلج به حجم 2 متر مکعب با ظرفیت 1400 کیلوکرام علوفه در ولایات ( هلمند، کندهار، غور، بادغیس پکتیا، سمنگان، سرپل، تخار، میدان وردک، غور و بادغیس).

100%

5%

اعمار 2020 متر دیوار فارم

اعمار (2020) دو هزارو بیست متر احاطه دیوار فارم چوبک ولایت لوگر و فارم تیره ولایت پکتیا.

100%

5%

اعمار شبکه آبیاری همراه با سیستم سولر

اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول و دوم جهت آبیاری 449 هکتار زمین ، حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه، تهیه واترپمپ، اعمار 2 ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه ولایت کابل

100%

5%

حفر 31 حلقه چاه عمیق

حفر (31) حلقه چاه عمیق 12، 14 و 16  انچ  به عمق 80-100 متر نظر به آبدهی چاه با سیستم مکمل ملحقات ان شامل کسینگ، فیلتر، کمپریسور تست، محکم کاری دهن چاه و سایر وسایل مورد ضرورت  در ولایات (کندهار، ننگرهار، جوزجان، بلخ هرات و لغمان).

100%

5%

ایجاد 97239 متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی

اعمار (97239) نودو هفت هزارو دوصدو سی و نو متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی و خریداری (302912) سه صدو دو هزارو نهصدو دوازده کیلو گرام سیم 3 ملی و 4 ملی بمنظور تهیه گبیون در ولایات (نورستان، کنرها، تخار، بدخشان، سرپل، سمنگان، دایکندی، غور، وردک و بغلان ).

100%

5%

اعمار 72 باب حوض آبی

اعمار (72) باب حوض آبی به سایز (50*50*2) در ولایات (لغمان، سمنگان، تخار، دایکندی، غور، وردک، بغلان و جوزجان).

100%

5%

ایجاد 229 باب ذخیره گاه آب

اعمار (125) باب ذخایر آبی خاکی (حجم 1471 متر مکعب آب) و اعمار (104) باب به اندازه (25 و 80 متر مکعب آب) در ولایات (ننگرهار، بلخ، غور، سرپل ، سمنگان ، هلمند ، کندهار، میدان وردک، تخار و پکتیا).

100%

5%

بلند بردن سطح تولید مالداری از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

ایجاد 2 باب تعمیر لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس

100%

5%

ایجاد 3 مرکز لابراتوار کنترول بیولوژیکی

ایجاد (3) مرکز لابراتوار بیولوژیکی در ولایات (تخار، بدخشان و سمنگان).

100%

5%

ایجاد 2 باب گدام 250 متریک تن

اعمار (2) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی امراض نباتی در ولایات (لوگر و غور)

100%

5%

ایجاد (1) باب فوموگیشن هاوس

اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار

100%

5%

تطبیق 650000 دوز واکسین بروسلوز

خریداری و تطبیق (650000) ششصدو پنجاه هزار دوز واکسین بروسلوز از نوع Rev-1 و  S-19  بالای حیوانات در 34 ولایت کشور.

100%

5%

تطبیق 2300000 دوز واکسین طاعون

خریداری و تطبیق (2300000) دو میلیون و سه صدهزار دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور.

100%

5%

تطبیق 150000 دوز  واکسین  FMD

خریداری و تطبیق (150000) یکصدو پنجاه هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در ولایات (هرات، لوگر، پروان، کابل، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).

100%

5%

تطبیق 37500 دوز واکسین سگ دیوان Rabies

خریداری و تطبیق (37500) سی و هفت هزارو پنجصد دوز واکسین سگ دیوان (Rabies )   در 34 ولایت کشور.

100%

5%

دایر نمودن 1 دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات

دایر نمودن (1) دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات در ساحات تحت پوشش برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

30%

راه اندازی و تطبق برنامه کنترول کنه

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور

100%

5%

تهیه و خریداری 49 قلم رجنت برای لابراتوار ها

تهیه و خریداری (49) قلم ریجنت ها برای لابراتوار های مرکزی و ولایتی از طریق مرکز (کابل).

100%

5%

ایجاد 18 لابراتوار در  بنادر، گمرکات و میدان های هوای کشور.

ایجاد (18) قلم لابراتوار در بنادر، کمرکات و میدان هوای های کشور (اسلام قلعه، تورغندی، آقینه، حیرتان، شیرخان بندر، گمرک کابل، دندپتان، تورخم، غلام خان، شیخ ابونصر فراهی، ملک، آیخانم، گمرک پکتیکا و میدان های هوای هرات، کابل، مزارشریف، کندهار و ننگرهار).

100%

5%

تهیه 40 قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند

تهیه و خریداری (40) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند در مرکز (کابل).

100%

5%

ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحی وترنری بشکل الکترونیکی در بنادر و میدان های هوایی

ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحی و ترنری بشکل الکترونیکی در (20) بنادر و گمرکات کشور.

100%

5%

ایجاد 10 باب محل سایلج

اعمار (10) باب محل سایلج هر کدام به ظرفیت 5الی 10 تن در ولایات (تخار، بامیان، لوگر، لغمان، کنر،  پکتیا، هرات، زابل و هلمند).

100%

5%

اعمار احاطه 3 باب دیوار

اعمار (3) باب دیوار (فارم بینحصار، مدیریت زنبور داری ولایت پروان و فارم پیله وری ریشخور کابل).

100%

5%

اعمار 2 باب استیشن القاح مصنوعی

اعمار (2) باب استیشن القاح مصنوعی در ولایات (جوزجان و سمنگان).

100%

5%

تهیه 137 تن خوراکه حیوانی

خریداری و تهیه (137) تن خوراکه برای حیوانات فارم ها و در حالت اضطرار در ولایات (کابل، غور، جوزجان، پروان، لوگر و بغلان).

100%

5%

ایجاد و باز ساز 3 باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی

اعمار و باز سازی (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (ننگرهار، بلخ و پنجشیر ).

100%

5%

اعمار فارم گوسفنداری

اعمار و باز سازی (1) باب فارم گوسفنداری در پوزه ایشان ولایت بغلان

100%

5%

اعمار 1 باب صالون اسپرم گیری و 2 باب گدام علوفه جات

اعمار (1) باب صالون اسپرم گیری و (2) باب گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی در ولایت بلخ

100%

5%

اعمار 3 باب ساختمان (طویله، محل شستشو بقه گاو ها و اتاق توزیع اسپرم).

اعمار (3) باب ساختمان های (طویله، محل شستشوی بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع اسپرم در مرکز کابل

100%

5%

ایجاد، تجهیز و بازسازی 13 باب  مراکز جمع آوری شیر

اعمار و تجهیز (13) باب مراکز جمع آوری شیر و سردکن شیر در ولایات ( کابل، کاپیسا، بامیان، بدخشان، قندهار، جوزجان، پروان، بغلان و لوگر).

100%

5%

تهیه 34 قلم وسایل زنجیره ارزش شیر

تهیه و تدارک (34) قلم وسایل زنجیره ارزشی شیر در 6 مرکز در ولایات هرات و بامیان

100%

5%

تهیه 8 پایه ماشین چاپ موم و عسل

تهیه و تدارک (4) پایه ماشین چاپ موم ، (4) پایه ماشین عسل کشی و (11) قلم وسایل ارزش افزایی عسل در ولایت هرات

100%

5%

تهیه 240 پکیج پروسس تولیدات حیوانی

خریداری و توزیع (240) پکیچ وسایل تولیدات حیوانی در ولایت هرات

100%

5%

ایجاد 4 باب کلینیک حیوانی

اعمار (4) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل، کندز و لوگر ( تکمیل 55 فیصد کار باقی مانده کلینیک کابل و کندز و شروع کار کلینیک برکی برک ولایت لوگر).

100%

5%

بازسازی 7 یونت ساحوی وترنری

باز سازی (7) یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

5%

حمایت ماهوار از 168 باب یونت ساحوی وترنری

حمایت ماهوار از (168) باب یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

25%

ایجاد 7 بانک خوراکه حیوانی

ایجاد (7) بانک خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر)

100%

15%

ایجاد 123 قطعه تجارب  و قطعه یی نمایشی علوفه جات

ایجاد (63) قطعه تجارب بهتر و (60) قطعه نمایشی علوفه جات در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

100%

12%

ایجاد 22 باب قوتن برای نگهداری حیوانات

اعمار (21) باب قوتن برای نگهداری حیوانات در ولایات (جوزجان، سرپل، کندز، فاریاب، هرات، بادغیس و بغلان).

100%

10%

اعمار 26 باب حوض شست شوی

اعمار (26) باب حوض شست شوی مواشی برای کوچیها در ولایات ( هرات، کندز، فاریاب، بغلان، بادغیس، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور، فراه، کابل، کاپیسا، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک و پنجشیر).

100%

10%

تهیه ادویه ضد پرازیت های حیوانی

تهیه و خریداری ادویه ضد پرازیت های خارجی برای حیوانات در 32 ولایت کشور (ارزگان، بلخ، بغلان، بادغیس، بامیان، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، زابل، سمنگان، سرپل، غزنی، غور، فراه، فاریاب، کابل، کاپیسا، کنر، کندز، کندهار، لوگر، لغمان، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک، هرات، هلمند و پنجشیر).

100%

5%

ایجاد 5804 فارم مرغهای تخمی

ایجاد (5804) پنج هزارو هشتصدو چهار فارم مرغهای تخمی 30 و 60  قطعه یی برای 5804 خانم در ولایات (بغلان، کابل، پروان، لوگر، بامیان و غزنی).

100%

10%

توزیع 150 فرد گاو شیری

خریداری و توزیع   (150) فرد گاو شیری با چوچه یک ماهه برای 150 خانم روستایی  در ولایات ( کابل، زابل و فاریاب).

100%

5%

برنامه آموزشی برای 13557 نفر دهقان و مالدار

تدویر برنامه های آموزشی برای (13557) سیزده هزارو پنجصدو پنجاه و هفت نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.

100%

15%

مجموع

تعداد مجموع فعالیت ها

اوسط فیصدی پیشرفت در ربع اول (5.95 فیصد)

اوسط فیصدی پیشرفت مجموع  (10.59 فیصد)

فعالیت های تکمیل شده مطابق پلان و نتایج آن در ربع (اول) سال مالی (1400)

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

نتایج

1

بلند بردن سطح تولید محصولات زراعتی وباغداری  از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

از مجموع احیاء و بازسازی (230) باب شبکه های آبیاری مختلف النوع در 18 ولایت شامل پلان؛ کار (55) شبکه آبیاری در ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس با پیشرفت 60 فیصد، 57 شبکه در پروسه تدارکات و 118 شبکه آن تحت سروی و دیزاین قرار دارد، مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است.

شبکه های آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی می گردد.

از مجموع کار احیاء و بازسازی (302) باب کانال درجه دوم و سوم در 3 ولایت شامل پلان؛ کار 2 کانال فرعی تکمیل، 17 کانال با پیشرفت 90 فیصد، 9 کانال با پشرفت 40 فیصد و 274 کانال تحت پروسه، سروی، دیزان و تدارکات قرار دارد.

کانال های آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی می گردد.

کار نصب سیستم آبیاری قطره یی برای (45) جریب زمین در 6 ولایت در مرحله دیزاین قرار دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد سیستم آبیاری قطره یی سبب جلوگیری از ضایعات آب و معرفی تکنالوژی های عصری آبیاری می گردد.

کار های مقدماتی، سروی و دیزان(4007) باب آبریزه های کوچک آبیاری در 9 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

آبریزه ها از ضایعات آب جلوگیری نموده زمین های للمی بدون آب را تحت پوشش آبیاری قرار می دهد.

کار های اداری و مقدماتی ایجاد (85) باب ساختمان گبیونی در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

گبیون ها از تخریب سیلاب ها در ساحات زراعتی، عام المنفعه و مسکونی جلوگیری می نماید.

کار های مقدماتی اعمار و بازسازی (1200) متر دیوار استنادی و کانال (در ولایت ننگرهار در حال قرار داد و در ولایت جوزجان تحت دیزاین می باشد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

دیوار های استنادی و کانال  آبیاری سبب جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه و باعث افزایش محصولات زراعتی می گردد.

کار های سروی و دیزان اعمار (45) باب ذخیره آب برای آبیاری در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ذخیره های آب سبب دسترسی به موقع آب در مزرعه شده و سبب افزایش محصولات زراعتی می گردد.

از مجموع خریداری (40) عراده ماشین آلات زراعتی شامل پلان؛ پروسه خریداری 12 عراده در عنقریب تکمیل می گردد. و پروسه تدارکات جهت خریداری 28 عراده دیگر جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است.

ماشین آلات زراعتی سبب فراهم سازی سهولت در کار های تنظیم آب در مزرعه، کشت و برداخت محصولات زراعتی می گردد.

کار های اداری و تقسیمات جهت خریداری (16000) متریک تن تخم بذری اصلاح شده در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توزیع تخم بذری گندم اصلاح شده  سبب افزایش در تولیدات گندم می گردد.

کارهای اداری و تقسیمات جهت خریداری (16000) متریک تن کود کیمیاوی یوریا در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توزیع کود های کیمیاوی  سبب افزایش و بهبود کیفیت محصولات می گردد.

کار های اداری، مشخص نمودن ساحه و انتخاب دهاقین جهت ایجاد (1457) قطعه نمایشی گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار های مقدماتی، مشخص نمودن ساحه و انتخاب دهاقین جهت ایجاد (1000) قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در 18 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار های اداری و مقدماتی احداث (1180)  قطعه نمایشی زعفران در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار های اداری و مقدماتی احداث (1040) قطعه نمایشی پخته هر کدام به ساحه یک جریب زمین در 13 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار های اداری و مقدماتی احداث (961) قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی هر کدام به ساحه یک جریب زمین در 26 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار های اداری و مقدماتی ایجاد (420) قطعه نمایشی سویابین هر یک در ساحه یک جریب زمین در 17 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار های اداری و خریداری (31) عراده تریشر برای اتحادیه نباتات تیلی در 10 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

خریداری تریشر ها سبب ایجاد سهولت در کار های روز مره دهاقین و پایین آوردن هزینه عملیاتی در مزرعه می گردد.

از مجموع کار اعمار (1043) باب گل خانه بزرگ و کوچک جدید هر کدام به مساحت 60 الی 301 متر مربع زمین در 10 ولایت شامل پلان؛ اعمار 813 باب آن در ولایت ننگرهار، فراه و بادغیس تکمیل و 230 باب آن تحت سروی و دیزاین قرار دارد که این فعالیت مجموعاً 70 فیصد پیشرفت نموده است.

احداث سبز خانه های عصری سبب تامین مصئونیت غذایی خانواده ها، دسترسی مردم در فصول مختلف به سبزیجات و بلند بردن اقتصاد خانواده ها می گردد.

از مجموع احداث (2352) جریب زمین باغات جدید در 17 ولایت شامل پلان؛ کار احداث 500 جریب تکمیل و متباقی 1852 جریب آن در حال تطبیق است که این فعالیت مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.

احداث باغات جدید سبب تقویه سکتور باغداری و افزایش تولید میوه جات از نظر کمی و کیفی و تقویه اقتصاد دهاقین در کشور می گردد.

از مجموع احداث (3032) جریب زمین باغات متراکم در 11 ولایت شامل پلان؛ کار احداث 2800 جریب تکمیل و متباقی 232 جریب آن در حال تطبیق است که این فعالیت مجموعاً 80 فیصد پیشرفت نموده است .

احداث باغات متراکم سبب تقویه سکتور باغداری، افزایش تولید میوه جات از نظر کمی و کیفی و تقویه اقتصاد دهاقین در کشور می گردد.

از مجموع کار احداث (958) هکتار باغات تجارتی خرما، زردالو، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، ستروس، گیلاس وعناب در 18 ولایت شامل پلان؛ احداث 40 هکتار باغ ستروس تکمیل و متباقی 954 هکتار آن درحال تطبیق است که این فعالیت مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.

احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمینه اشتغال زایی را برای دهاقین فراهم می نماید.

کار دیزاین اعمار (74) باب سلفر هاوس و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن به 2 ولایت کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار سلفر هاوس سبب نگهداری، ذخیره مواد کمیاوی و دسترسی به موقع به سلفر می گردد.

کار دیزاین اعمار (2) باب فابریکه پروسس عناب، زردالو و شکرپاره به 2 ولایت کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار فابریکه پروسس سبب ارزش افزایی محصولات می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (2) باب ذخیره خانه کنترول اتموسفیر برای میوه جات و سبزیجات به 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

با ایجاد ذخیره خانه کنترول اتموسفیر سبب نگهداری محصولات، جلوگیری از تورم در مارکیت و ارزش افزایی آن می گردد.

خریداری (67100) کیلو گرام مواد کمیاوی برای تغذیه زمین برای 3 ولایت تکمیل و عنقریب توزیع آن آغاز می گردد، این فعالیت مجموعاً 45 فیصد پیشرف نموده است.

استفاده از مواد کیمیاوی سبب تقویه زمین های زراعتی  و ازدیاد حاصلات فی واحد زمین می شود.

کار خریداری (4731) بسته زراعتی چسپ حشره کش، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده  وهمچنان خریداری (2703) بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی وبیل برای باغداران 3 ولایت کشور تکمیل و شرکت در حال انتقال آن میباشد. این فعالیت مجموعاً 50 فیصد پیشرفت نموده است.

توزیع بسته های باغداری و زراعتی سبب تشویق دهاقین و تقویه تولیدات زراعتی می گردد.

کار های دیزاین ایجاد (308) جریب زمین چیله سبزیجات در 2 ولایت تکمیل و به پروسه تدارکات سپرده شده است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد سیستم چیله سبزیجات سبب افزایش تولید سبزیجات و جلوگیری از شیوع امراض می گردد.

کار های سروی اعمار (200) جریب زمین تاک های انگور و تهیه مواد چیله آن برای 4 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد سیستم چیله انگور سبب افزایش تولیدات انگور و جلوگیری از شیوع امراض می گردد.

کار های تطبیق (368) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی و تخنیکی در 20 بیست فارم تحقیقاتی کشور عملاً جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی ورایتی های جدید که با محیط های اقلیمی کشور توافق داشته باشد، می گردد.

از مجموع کار احداث (13400) باب باغچه خانگی و 90 نود باب باغچه مکتبی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 13400 خانم و 90 مکتب در 19 ولایت شامل پلان؛ کار احداث 2500 باب باغچه برای 2500 خانم تکمیل و متباقی10900 در حال تطبیق است، این فعالیت مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.

احداث باغچه های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت غذایی در خانواده ها می گردد.

کار های سروی کشت سمارق و توت زمینی برای (110)  خانم در 4 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

حمایت از خانم های زراعت پیشه سبب توانمند سازی اقتصاد خانواده ها می گردد.

کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات در حال تطبیق است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد تعمیر انستیتیوت زعفران باعث سهولت های کاری در تمام مراحل پروسس زعفران می گردد.

از مجموع اعمار (174) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 5 الی 10 تن در 14 ولایت شامل پلان؛ اعمار 9 باب آن در ولایت بادغیس تکمیل و متباقی در مرحله انتخاب موقیعت قرار دارد. این فعالیت مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است.

اعمار کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش، کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش  صادارات  آن گردیده است.

کار های اداری و خریداری (10) پایه ماشین خشک کن در ولایت کندهار جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

نصب ماشین های خشک کن سبب ارایه خدمات بهتر و بلند بردن کیفیت محصولات زراعتی می گردد.

کار های مجادله علیه آفات و امراض نباتی در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 8 فیصد پیشرفت نموده است.

مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد  حاصلات و بلند رفتن کیفیت محصولات  زراعتی گردیده است.

کار های اداری خریدای (70) پایه خشکن زعفران، (16) پایه دستگاه خشک کن سبزیجات و (44) قلم وسایل ارزش افزایی آن در ولایت هرات جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

نصب ماشین سبب خشک کردن به موقع محصولات زعفران و سبزیجات می گردد.

کار های مقدماتی روی ایجاد (4) انجمن کچالو، (4) انجمن زردالو و تهیه (24) قلم وسایل بسته بندی آن در ولایت بامیان جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد انجمن ها سبب رهنمای و رشد تولیدات زراعتی می گردد.

کار مقدماتی و مشخص نمودن زمین اعمار (1) باب هنگر برای یونت ترویجی در ولسوالی غوریان ولایت هرات، جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار هنگر برای یونت ترویجی سبب نگهداری وسایل مورد ضرورت  می گردد.

کار های اداری خریداری (2) پایه ماشین پروسس، خشک کن کشمش و میوه جات برای متشبثین زراعتی در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

نصب ماشین های پروسس  سبب ازرش افزایی کشمش و  میوه جات می گردد.

کار نصب (1) باب سیستم سولر برای فارم های زراعتی سرخرود ولایت ننکرهار جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 40 فیصد پیشرفت نموده است.

نصب سیستم سولر سبب ارایه خدمات بهتر عملیاتی در فارم ها می گردد.

کار اعمار و تجهیز (1) باب ساختمان سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرهار با 55 فیصد پیشرفت جریان دارد. ، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار و تجهیز ساختمان سولرپلانت سبب رسیدگی به موقع و ارایه خدمات زراعتی می گردد.

کار های اداری تهیه و تجهیز (112) دفتر ترویجی  ولسوالی ها از قبیل خریداری (کمپیوتر، پرنتر، فوتوکاپی، میز و چوکی، الماری، پروجکتور، سپیکر، پاوربانک، هاردسک و سایر ضروریات دفتری در 31 ولایت کشور تکمیل و کار روی پروسه انتقال پول آن بولایات جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تجهیز یونت های ترویجی در ولایات سبب ایجاد سهولت در کار های اداری می گردد.

کار بالای انتخاب موقعیت زمین و دیزاین اعمار (245) باب سردخانه صفر انرژی پیاز، کچالو و سیب هر کدام به ظرفیت 10 الی 12 متریک تن در 16 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 8 فیصد پیشرفت نموده است.

ایجاد سردخانه های صفر انرژی در کشور سبب نگهداری محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل می گردد.

کار های مقدماتی و تقسیم بندی اعمار (3655) باب ذخیره گاه کچالو، پیاز، کشمش خانه و توزیع خشک کن های آفتابی در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد زیر ساخت های باغداری در کشور سبب نگهداری محصولات زراعتی و باغداری در وقت رفع حاصل می گردد.

کار های مقدماتی (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت 5000 تن که شامل (یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حقله چاه عمیق در ولایت فراه)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری، یک باب تشناب و چاه سپتیک در ولایت زابل)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 5000 تن غله جات که شامل ( احاطه دیوار ،دوباب اتاق اداری، یک باب تشناب، چاه سپتیک ،حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت جوزجان) و اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 4000 تن غله جات شامل (حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت خوست)اسناد های آن جهت موافقه به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد گدام ذخایر استراتیژیک گندم سبب ذخیره گندم و توزیع آن در حالات اضطرار می گردد.

کار های سروی و دیزاین اعمار (5) باب کمپلکس سردخانه عصری هریک به ظرفیت (1500) متریک تن و اعمار (4) باب سرد خانه عصری (100) متریک تن در 7 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد سردخانه های عصری و کمپلکس سبب نگهداری محصولات باغداری در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل،  انکشاف مارکیت، معرفی میوه جات افغانستان به مارکیت های بیرونی و بلند رفتن ارزش محصولات باغداری می گردد.

کار های بررسی اولیه قرضه دهی (1.8) یک عشاره هشت ملیارد افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای متقاضیان و متشبثین زراعت (کوپراتیف های دهقانی، تجارت های زراعتی، فارم های مرغداری، گاوداری، ماهی پروری، فابریکه های تولید مواد غذایی صادر کنندگان میوه تازه و خشک). این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

دسترسی دهاقین به قرضه  های زراعتی سبب خود کفایی ورشد اقتصادی آنها در عرصه زراعت و مالداری می گردد.

کار های مقدماتی ایجاد (202) صنف مکتب مزرعه جهت آموزش 4040 نفر دهاقین و باغداران در مورد کنترول همه جانبه امراض و آفات در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

مکاتب مزرعه و آموزش دهاقین و باغداران سبب افزایش ظرفیت دهاقین در عرصه کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی  می گردد.

کار اعمار (1) باب ساختمان مرکز آموزشی برای دهاقین در ولایت ننگرهار با 80 فیصد پیشرفت جریان دارد. ، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

مراکز آموزشی سهولت های کاری را برای کارمندان زراعت و دهاقین بوجود می آورد.

کار های مقدماتی و مشخص نمودن ساحه (38) مرکز پروسس زعفران در 7 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد مراکز پروسس زغفران سبب ارزش افزائی زعفران در بازار های داخلی و بین المللی میگردد.

از جمله برنامه های آموزشی برای (3970) نفر خانم در 12 ولایت کشور شامل پلان؛ بتعداد 900 نفر آموزش دیده و متباقی برای 3070 نفر در حال جریان است که مجموعاً 20 فیصد پیشرفت نموده است.

تدویر برنامه های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری می گردد.

کار های مقدماتی خریداری 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی و 600 پایه ماشین خشک کننده سبزیجات برای 600 خانم بی بضاعت در 3 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توزیع وسایل پروسس سبب ساختن انواع و اقسام ترشی، روب، بادنجان رومی و توانمند سازی اقتصاد زنان زراعت پیشه می گردد.

کار های مقدماتی خریداری (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توزیع صنایع دستی برای زنان باعث توانمند سازی  می گردد.

کار پروسه تدارکاتی اعمار (2) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد مراکز پروسس مواد غذایی و لبنیات باعث حمایت کوپراتیف های مولدین مواد غذای و شیر، افزایش تولید مواد غذایی به سطح دهات و بلند بردن تولیدات داخلی کشور می گردد.

پروسه تدارکاتی خریداری وسایل جمع آوری و وسایل پروسس لبنیات برای (150) مستفید شونده در ولایت ننگرهار جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توزیع وسایل پروسس سبب دسترسی مستفید شوندگان به تکنالوژی های جدید جهت رشد و توسعه اقتصاد خانواده ها می گردد.

برگزاری نمایشگاه های زراعتی بهاری جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری در بادام باغ ولایت کابل تکمیل و نماشگاه خزانی آن در فصل خزان برگزار میگردد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

برگزاری نمایشگاه زراعتی سبب بازاریابی برای محصولات زراعتی داخلی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای مولدین و متشبثین و تجاران می گردد.

کار های مقدماتی و دیزاین اعمار (1) یک باب مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ سبب سهولت در ادای نماز و افزایش مشترکین در نمایشگاه می گردد.

کار های اداری و مقدماتی جهت ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری، لایتنک، تمرمیم پیاده روها، هموار کاری، حفر یک حلقه چاه با تمام ملحقات آن و نصب سیستم سولری و ایجاد ساحه تفریحی در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

فضای سبز سبب افزایش بازدید کننده گان از نمایشگاه و بهبود محیط زیست می گردد.

از جمله مرور، بازنگری و نهائی سازی 6 مسوده طرزالعمل ، 1 مسوده قانون، 1 مقرره و 2 یاد داشت تفاهم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری شامل پلان؛ مرور و بازنگری اسناد های ذیل: (1- مسوده طرزالعمل تنظمیم امور حفظ الصحه تورید، ترانزیت و صدور حیوان، محصولات حیوانی و مواد قابل کنترول. 2- مسوده طرزالعمل اجازه نامه حیوانات، محصولات حیوانی و مواد قابل کنترول. 3- مسوده طرزالعمل ارائه نمونه های لابراتواری از حیوانات محصولات حیوانی و مواد قابل کنترول) صورت گرفته و آماده منظوری می باشد، این فعالیت مجموعاً 30 فیصد پیشرفت نموده است.

اسناد تقنینی و طرزالعمل ها برای پیشبرد امورات و تطبیق پلان های استراتیژیک وزارت سهولت ایجاد می نماید.

پروسه تدارکاتی وصل 14 ریاست زراعت ولایات به تیلفون داخلیVOIP (جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

سیستم  های تکنالوژی معلوماتی برای اجراآت و کاری های روزانه سهولت ایجاد می نماید.

پروسه تدارکاتی تهیه فایروال SOPHOS, انتی ویروس و وسایل برای تجهیز,حفظ ومراقبت سرور روم, پاور روم و شبکه وزارت زراعت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

سیستم  های تکنالوژی معلوماتی برای اجراآت و کاری های روزانه سهولت ایجاد می نماید.

کار های مقدماتی ایجاد (1) مرکز معلومات Data Center در وزارت زراعت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

مرکز معلوماتی برای اجراآت و کاری های روزانه سهولت ایجاد می نماید.

پروسه تدارکاتی تهیه و خریداری وسایل برای سیستم ویدیو کنفرانس در تعمیر جدید مقام وزارت زراعت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

وسایل ویدیو کنفرانس برای پیشبرد امورات کاری سهولت ایجاد می نماید.

حمایت وتقویه پایدار منابع طبیعی از طریق (مدیریت جنگلات ، ععلفچر ها، نباتات طبی و ساحات حفاظت شده  به اشتراک جوامع محلی ) بمنظور مبارزه با تغییر اقلیم.

سروی ساحه جهت ایجاد و  توسعه  (850) هکتار ساحات جدید کمربند سبز از طریق (ایجاد تراس 4 متره و 2 متره ، ایجاد 1730 متر مکعب چکدم، حفر 86 حوض های جذبی آب به سایز 3*2*2 متر، حفر 692000 چقرک، غرس 293000 اصله نهال های مختلف النوع در چقرک های حفر شده و آبیاری آن  در ساحه کمربند سبز کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توسعه ساحات جدید کمربند سبز سبب افزایش ساحات سبز و بهبود محیط زیست می گردد.

کار های مقدماتی و تخنیکی ایجاد (78) جریب زمین قوریه تولید نهال های غیر مثمر از طریق (آماده ساختن و پلات بندی 162000 مترمربع زمین قوریه، خیشاوه و نرم کاری 558000 مترمربع، پرکاری 875000 خریطه پلاستیکی ،  پرکاری و بذر تخم درختان در 8436000 خریطه های پلاستیکی در ساحه آزاد، مخلوط نمودن 14070 مترمکعب خاک، ریک و کمپوست، تهیه 702 مترمکعب کمپوست،  کشیدن و بسته بندی 485250 اصله نهال و غرس آن در ساحه کمر بند سبز ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد قوریه جات سبب تولید نهال های غیر مثمر، افزایش ساحه سبز و بهبود محیط زیست می گردد.

2

کار شناسای و ایجاد (16) انجمن جدید جنگلداری در ولایت پکتیا جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

انجمن های جنگلداری سبب انجام بهتر تولید نهال های جنگلی و پیشبرد به موقع کار های تولید می گردد.

کار های مقدماتی، مالی و تدارکاتی تولید (6.3) میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز بر اساس تعهد 100 انجمن جنگلداری در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تولید نهال های جلغوزه و چهار مغز سبب افزایش جنگلات طبیعی و بهبود محیط زیست می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی تولید و انتقال (8.84) میلیون اصله نهال جلغوزه و چهار مغز از قوریه به ساحه اصلی جنگل جهت غرس آن در 3 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

غرس نهال ها سبب افزایش ساحه جنگلاتی، سرسبزی و بهبود محیط زیست می گردد.

کارهای مقدماتی و تدارکاتی خریداری (11772) کیلو گرام تخم هنگ و بذر آن در ساحه (7800) هکتار زمین در 9 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

بذر تخم نبات هنک سبب  افزایش ساحات نبات هنگ، ترویج نبات ارزشمند بومی می گردد.

کار های اداری تهیه (549) متر مکعب کمپوست جهت تقویه و نگهداری نهال های غیر مثمر در 29 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

کمپوست سبب تقویه خاک های جنگلاتی و رشد سریع نهال ها می گردد.

کار های ابتدای و تدارکاتی احیاء ساحه (3000) هکتار علفچر از طریق بذر 5 کیلوگرام تخم در فی هکتار زمین در 5 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احیاء ساحات علفچر ها سبب افزایش نباتات کوهی، فضای سبز، کاهش آلودگی، بهبود محیط زیست و گسترش ساحه علفچر ها می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی تهیه (305) تخته لوحه آهن چادری 18 گیج معه چوکات و پایه از فلز پروفیل 40*40 به ارتفاغ دو نیم متر به سایز 80*120 سانتی متر معه رنگ خطاطی در 14 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

نصب لوحه ها در مسیر جنگلات طبیعی سبب جلوگیری از تخریب و قطع جنگلات خود سر می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی احیای (3000) هکتار جنگل پسته با احداث تراس به طول 6 متر، عرض 70 سانتی و عمق 40 سانتی متر، بذر، ابیاری و حفاظت آن در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احیای جنگل پسته سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست می گردد.

کار های اداری و مقدماتی احیای (3911) هکتار جنگل بیر، جلغوزه و چهار مغز در 4 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احیای جنگلات بیر، جلغوزه و چهار مغز سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی احیای (500) هکتار جنگل بادام کوهی در ولایت دایکندی جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احیای جنگلات بادام سبب توسعه جنگلات آن، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط زیست می گردد.

کار های مقدماتی خریداری (6000) کیلو گرام تخم پسته و بادام عاری از امراض در 6 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد باغات پسته و بادام سبب توسعه ساحات، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود محیط سبز می گردد.

کار های اداری و خریداری (8100) متر پلاستیک دبل uv  نوع ترکی 5 فیصد به عرض 8 متر جهت پوشش دولا گرین هاوس ها وبستر های گرم و (8100) جالی سبز ضد رطوبت برای پوشش گرین هاوس ها نوع پاکستانی وزن 40 کیلوی عرض 4 متر در 30 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

پلاستیک و جالی سبز ضد رطوبت از یخ زدگی نهال ها جلوگیری می نماید.

کار های مقدماتی و تدارکاتی اعمار (180) باب انبار یا سیلوی سایلج به حجم 2 متر مکعب با ظرفیت 1400 کیلوگرام علوفه در 11 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

انبار سایلج سبب نگهداری خوراکه حیوانی  و کاهش فشار بالای ساحات علفچر ها می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی اعمار (2020) متر احاطه دیوار فارم چوبک در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احاطه دیوار فارم سبب جلوگیری از ورود افراد غیر مسول و همچنان حفظ وسایل و ماشین آلات داخل فارم می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول و دوم جهت آبیاری 449 هکتار زمین ، حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه، تهیه واترپمپ، اعمار 2 ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه ولایت کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

شبکه آبیاری سبب جلوگیری از ضایع شده آب و آبیاری به موقع نهال ها می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی حفر (31) حلقه چاه عمیق 12، 14 و 16  انچ  به عمق 80-100 متر نظر به آبدهی چاه با سیستم مکمل ملحقات ان شامل کسینگ، فیلتر، کمپریسور تست، محکم کاری دهن چاه و سایر وسایل مورد ضرورت  در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

چاه های عمیق در ساحات منابع طبیعی سبب آبیاری به موقع و جلوگیری از خشک شدن نهال های غرس شده غیر مثمر می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی اعمار (97239) متر مکعب چکدم های سنگی و گبیونی و خریداری (302912) کیلو گرام سیم 3 ملی و 4 ملی بمنظور تهیه گبیون در 10 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

چکدم ها سبب کاهش سرعت آب و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (72) باب حوض آبی به سایز (50*50*2) در 8 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

حوض ها سبب ذخیره آب برای آبیاری نهال ها و تقویه آب های  زیر زمینی می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (125) باب ذخایر آبی خاکی (حجم 1471 متر مکعب آب) و اعمار (104) باب به اندازه (25 و 80 متر مکعب آب) در 10 ولایت کشور  جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

بند های کوچک و ذخایر آبی سبب جمع آوری آب برف و باران، رفع مشکلات آب نوشیدنی مواشی در ساحات علفچر و تقویه آب های زیر زمینی می گردد.

3

بلند بردن سطح تولید مالداری از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشور.

کار های مقدماتی و اسناد مالی اعمار 2 باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در 2 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

لابراتوار تشخص امراض سبب رسیدگی به موقع به امراض نباتی می گردد.

کار های مقدماتی و اسناد مالی ایجاد (3) مرکز لابراتوار بیولوژیکی در 3 ولایت در جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

لابراتوار ها سبب جلوگیری از ملوث شدن محیط زیست از اثر استعمال آفت کش ها می گردد.

کار های مقدماتی و اسناد مالی اعمار (2) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی امراض نباتی در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

گدام ذخیره وی سبب نگهداری و مصئون بودن اجناس و لوازم مجادلوی می گردد.

کار  های مقدماتی اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار تعهد مالی صورت گرفته است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

فوموگیشن هاوس سبب ضد عفونی کردن محصولات زراعتی

و جلوگیری از انتشار امراض و آفات نباتی می گردد.

کار های اداری و تدارکاتی خریداری 650000 دوز واکسین بروسلوز از نوع Rev-1 و  S-19  بالای حیوانات در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تطبیق واکسین بروسلوز بالای حیوانات سبب کاهش مرگ و میر حیوانات می گردد.

کار های مقدماتی و خریداری 2300000 دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تطبیق واکسین طاعون بالای حیوانات سبب کاهش مرگ و میر آنها می گردد.

کار های اداری خریداری 150000 دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در 9 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تطبیق واکسین FMD بالای حیوانات سبب کاهش مرگ و میر آنها می گردد.

کار های اداری و تدارکاتی خریداری 37500 دوز واکسین سگ دیوان (Rabies )   در 34 ولایت کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تطبیق واکسین بالای سگ های دیوانه از انتشار مرض جلوگیری می نماید.

دایر نمودن (1) دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات برای مالداران کوچی در 6 ولایت جریان دارد، این فعالیت مجموعاً 30 فیصد پیشرفت نموده است.

دایر نمودن کمپاین واکسین سبب رسیدگی بموقع امراض گوناگون حیوانی برای مالداران ده نشین و کوچی می گردد.

کار های مقدماتی و راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

راه اندازی برنامه کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسانها به بیماری زونوز تب کانگو می گردد.

کار های اداری و تدارکاتی خریداری (49)  قلم ریجنت ها برای لابراتوار های مرکزی و ولایتی در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ریجنت های لابراتواری سبب پیشبرد تشخیص بموقع امراض گوناگون حیوانی می گردد.

کار های اداری و تدارکاتی تهیه (18) قلم لابراتوار در بنادر، کمرکات و میدان های هوای کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

لابراتوار ها در نبادر، گمرکات و میدان های هوای کشور سبب تشخیص و جلوگیری از ورود امراض های گوناگون حیوانی می گردد.

کار های اداری و تدارکاتی خریداری (40) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

لابراتوار های القاح مصنوعی سبب بهتر خدمات القاح مصنوعی بالای حیوانات می گردد.

کار های اداری و مقدماتی ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحی و ترنری بشکل الکترونیکی در (20) بنادر و گمرکات کشور در حال جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد سیستم سرتفیکیت صحی و وترنری به شکل الکترونیک در بنادر و میدان هوای کشور سبب جلوگیری از ورود محصولات بی کیفیت حیوانی می گردد.

کار های اداری و سروی محل اعمار (10) باب محل سایلج هر کدام به ظرفیت 5الی 10 تن در 9 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار محل های سایلج سبب نگهداری مواد خوراکه حیوانی می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (3) باب دیوار (فارم بینحصار، مدیریت زنبور داری ولایت پروان و فارم پیله وری ریشخور کابل جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

احاطه فارم ها سبب جلوگیری از عبور و مرور افراد غیر مسول در ساحه فارم می گردد.

کار های اداری اعمار (2) باب استیشن القاح مصنوعی در 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

استیشن القاح مصنوعی سبب رسیدگی مالداران به خدمات مالداری و ترویج نسل های پر حاصل می گردد.

کار های اداری و تدارکاتی (137) تن خوراکه برای حیوانات فارم ها و در حالات اضطرار در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

خریداری خوراکه حیوانی  سبب تغذیه بهتر حیوانات در فارم ها و کمک رسانی در حالات اضطرار می گردد.

کار های مقدماتی اعمار و باز سازی (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد فارم های تکثیری باعث ترویج و تولید کوشت ماهی مورد ضرورت در کشور می گردد.

کار های مقدماتی اعمار و باز سازی (1) باب فارم گوسفنداری در پوزه ایشان ولایت بغلان جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

فارم گوسفند داری سبب ترویج و معرفی نسل های پرحاصل می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (1) باب صالون اسپرم گیری و (2) باب گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی در ولایت بلخ جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار صالون اسپرم و گدام علوفه جات سبب دسترسی  مالداران به خدمات ترویجی مالداری می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (3) باب ساختمان های (طویله، محل شستشوی بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع اسپرم جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار ساختمان ها سبب بهبود در کار های خدماتی مالداری می گردد.

کار های مقدماتی اعمار و تجهیز (13) باب مراکز جمع آوری شیر و سردکن شیر در 9 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

مراکز جمع آوری شیر سبب نگهداری بهتر و رشد تولید محصولات حیوانی گردیده از ضایع شدن آن جلوگیری می نماید.

کار های اداری و تدارک (34) قلم وسایل زنجیره ارزشی شیر در 6 مرکز از 2 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تهیه وسایل زنجیره ارزش شیر سبب تولید و بسته بندی بهتر محصولات می گردد.

کار های اداری و تدارکاتی (4) پایه ماشین چاپ موم ، (4) پایه ماشین عسل کشی و (11) قلم وسایل ارزش افزایی عسل در ولایت هرات جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ماشین ها سبب تولید موم مورد نیاز ، تولید و بسته بندی استندرد محصولات می گردد.

کار های اداری و خریداری (240) پکیچ وسایل تولیدات حیوانی در ولایت هرات جریان است، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توزیع بسته های پروسس حیوانی سبب تشویق مالداران و ارزش افزایی محصولات حیوانی می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (4) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد کلینیک های حیوانی سبب دسترسی مالداران کشور به خدمات صحی حیوانی و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات می گردد.

کار های اداری و باز سازی (7) یونت ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است..

بازسازی یونت های ساحوی وترنری سبب سهولت در خدمت رسانی  برای مالداران کوچی می گردد.

حمایت ماهوار از (168) باب یونت ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور با پیشرفت مجموعی 25 فیصد جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

حمایت از یونت های وترنری بشکل ماهوار سبب رسیدگی به مشکلات مالداران کوچی ها می گردد.

کار های مقدماتی ایجاد (7) بانک خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی در 6 ولایت  با پیشرفت 15 فیصد پیشرفت جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد بانک های خوراکه حیوانی سبب رسیدکی به موقع خوراکه برای مالداران کوچی در حالات کمبود غذایی برای مواشی شان می گردد.

کار های مقدماتی ایجاد (63) قطعه تجارب بهتر و (60) قطعه نمایشی علوفه جات در6 ولایت با پیشرفت مجموعی 12 فیصد جریان دارد. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات سبب ترویج آن در بین مالداران کوچی و ده نشین می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (21) باب قوتن برای نگهداری حیوانات در 7 و لایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد قوتن ها سبب نگهداری  حیوانات در موقع زایمان و سردی هوای زمستان می گردد.

کار های مقدماتی اعمار (26) باب حوض شست شوی مواشی برای کوچیها در 25 ولایت جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

اعمار حوض شست شوی برای مواشی کوچیها سبب پاکی و دور نمودن مرض های سطح جلدی حیوانات در مواقع گرمای سال می گردد.

کار های اداری و خریداری ادویه ضد پرازیت های خارجی برای حیوانات در 32 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ادویه ضد پرازیت های حیوانی سبب از بین بردن پرازیت های خارجی حیوانی در موقع نفوذ آن می گردد.

کار های مقدماتی و تدارکاتی ایجاد (5804) فارم مرغهای تخمی 30 و 60  قطعه یی برای 5804 خانم در 6 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

ایجاد فارم های مرغداری برای خانم ها سبب توانمند سازی اقتصاد زنان زراعت پیشه می گردد.

کارهای مقدماتی و تدارکاتی خریداری (150) فرد گاو شیری با چوچه یک ماهه برای 150 خانم روستایی  در 3 ولایت کشور جریان دارد، این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

توزیع گاو های شیری سبب توانمند سازی اقتصاد زنان  می گردد.

از مجموع برنامه های آموزشی برای (13557) نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت شامل پلان؛ بتعداد 1800 نفر آموزش دیده اند و برای 11757 نفر جریان دارد که مجموعاً 15 فیصد پیشرفت نموده است. این فعالیت مطابق پلان ربع اول سال پیشرفت نموده است.

تدویر برنامه های آموزشی سبب بالا بردن  ظرفیت کاری دهاقین و مالداران کشور در عرصه پیشبرد کار های زراعتی و مالداری می گردد.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

1. زمان گیر واقع شدن تصویب بودجه از پارلمان کشور در ربع اول سال مالی و نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیت‌ها زراعتی.

  1. چون فعالیت‌های زراعتی موسومی و فصلی می‌باشد بناءً باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیت‌های زراعتی از جانب وزارت محترم مالیه تهیه گردد.

2. نبود امنیت دربعضی  ساحات تحت پلان پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت.

  1. ضرورت به همکاری ادارات محلی، نهاد‌های امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژه‌های زراعتی پیشنهاد میگردد.

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی(1400)

مجموع بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

1,361,846,485

12,321,037,000

13,682,883,485

به کلمات

یک ملیارد و سه صد و شصت و یک ملیون و هشتصد و چهل و شش هزار و چهارصد و هشتاد و پنج افغانی

دوازده ملیارد و سه صد و بیست و یک ملیون و سی و هفت هزار افغانی

سیزده ملیارد و ششصد و هشتاد و دو ملیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و چهار صد و هشتاد و پنج افغانی

پلان مصرف بودجه در ربع (اول) سال مالی (1400)

پلان مصرف

مقدار بودجه عادی که در ربع اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مقدار بودجه انکشافی که در ربع اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مجموع

به رقم

371,879,107

11,837,304

383,716,411

به کلمات

سه صد و هفتاد و یک ملیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و هفت افغانی

یازده ملیون و هشتصد و سی و هفت هزار و سه صد و چهار افغانی

سه صد و هشتاد و سه ملیون و هفتصد و شانزده هزار و چهارصد و یازده افغانی

مصرف بودجه در ربع (اول) سال مالی(1400) به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

220,629,513

16%

0

0%

 

به کلمات

دوصد و بیست میلیون ششصد و بیست و نه هزار و پنجصد و سیزده افغانی

شانزده فیصد

صفر

صفر فیصد

 
                     

Documents

مسوده گزارش ربع اول سال مالی 1400 وزارت زراعت.pdf