گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ وزارت

mail-admin

گزارش سال مالی ۱۳۹۹

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

سال 1399

فهرست مطالب

پس منظر. Error! Bookmark not defined.

خلاصه گزارش... Error! Bookmark not defined.

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده 2

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن. 11

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی.. 24

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان. 25

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1400. 27

ضمایم. 29

ضمیمۀ شماره (1) : عواید  سال مالی1399( به افغانی) 29

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399. 30

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره: 31

پس منظر

 دیدگاه اصلی وزارت، زراعت و مالداری عصری و پایدار برای تامین امنیت غذائی، ایجاد کار و کاهش فقر که منتج به تقویه اقتصاد ملی و رفاه تمام شهروندان کشور گردد. بر چهار اصل استوار است (تعهد، عرضه خدمات به صورت یکسان به جامعه دهقانی ، صداقت،  شفافیت و اصل پاسخگویی).

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند از:

  • ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداری؛
  • تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداری؛
  • افزایش دسترسی مطمین دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
  • تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
  • بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
  • اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگوی نیازمندیهای کشور باشد؛

منبع: برنامه های جامع ملی دارای اولویت انکشاف زراعت ( CAD NPP)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری درسال مالی 1399  مجموعاً (91) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جملۀ آن (45) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (28) فعالیت درحال اجرا قرار دارد و کار های فزیکی (18) فعالیت آغاز نشده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های این وزارت به (69.78 %) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده

فعالیت های تکمیل شده

فعالیت های

در حال اجرا

فعالیت های

معطل شده

فعالیت های

آغاز ناشده

91

45

28

0

18

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده سال مالی 1399

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) در سال

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه

آبیاری 50 هزار هکتار زمین سالانه از طریق احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری در کشور.

تکمیل و بهره برداری  (121) شبکه  آبیاری

احیاء و باز سازی (121) شبکه آبیاری در ولایات (غور، میدان وردک، پکتیا، دایکندی، بغلان، کنر، بادغیس، پنجشیر، زابل، تخار، ننگرهار، هلمند، کابل، غزنی، پکتیکا، خوست، فراه، ارزگان، کندهار، هرات، بلخ، لوگر، پروان و کابل).

89%

تکمیل و بهره برداری (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم

احیاء و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم در ولایت کندز، تخار، بدخشان، ننگرهار و جوزجان (تکمیل 35% کار باقی مانده 99 کانال فرعی که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 336 کانال فرعی جدید).

85%

ایجاد سیستم آبیاری قطره‌ی در (8) هکتار باغات مثمر

نصب سیستم آبیاری قطره‌ی در(8) هکتار باغات مثمر در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردک، بامیان، پکتیا و کابل).

0%

ایجاد (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران

اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران  در ولایات (کابل پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، تخار، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس و زابل).

0%

تکمیل و بهره برداری (121) باب آبریزه های کوچک آبیاری

ایجاد (121) باب آبریزه کوچک آبیاری در ولایات دایکندی، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار و بادغیس (تکمیل 37 % کار باقی مانده 11 آبریزه که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 110 آبریزه جدید.

94%

تکمیل و بهره برداری (200) باب چکدم های  کنترولی کوچک

اعمار (200) باب چک دم های  کنترولی کوچک در ولایات (کابل، دایکندی، پکتیا، بلخ، سرپل،  سمنگان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس و زابل).

0%

تکمیل و بهره برداری (1790) متر دیوار استنادی کانال

اعمار(1790) یک هزار هفت صدو نود متر دیوار استنادی کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان

96%

تکمیل و بهره برداری (17) باب حوض ذخیره آب

اعمار (17) باب حوض ذخیره آب برای آبیاری باغات مثمر در ولایات (لوگر، خوست و پکتیا و جوزجان).

90%

تهیه و توزیع (100) پایه واترپمپ سولری

خریداری و توزیع (100) پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر در ولایات (کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، قندهار و زابل).

0%

حمایت و انکشاف  بهبود در تامین مصئونیت غذائی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید  غله جات، حبوبات، محصولات مالداری، محصولات باغداری ... ).

تهیه و خریداری (8587) متریک تن  گندم اصلاح شده بذری

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجصدو هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.

100%

خریداری و انتقال (82500) متریک تن گندم به ذخایر استراتژیک کشور

انتقال مقدار (75000) هفتاد پنچ هزار متریک تن گندم کمکی بلاعوض کشور هندوستان که قرار داد انتقال آن تحت پروسه تدارکات ملی قرار دارد و خریداری (7500) هفت هزار پنجصد متریک تن از دهاقین کشور که مازاد گندم دارند، تقسیمات و انتقال آن در  ذخایر استراتژیک کشور.

76%

پیشبرد (50) فیصد کار (2) باب گدام ذخایر استراتژیک غله جات

اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (5000) تن که شامل (احاطه دیوار، دو باب اتاق اداری معه یک باب تشناب وچاه سپتیک وحفریک حلقه چاه عمیق در ولایت فراه. و اعمار (1)  باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری معه چاه سپتیک در ولایت زابل).

10%

ایجاد (1300) قطعه نمایشی گندم

ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین  در 34 ولایت کشور

100%

ایجاد (1820)  قطعه نمایشی شالی

ایجاد (1820) یک هزار هشتصدو بیست قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (بغلان، بلخ، هرات، کنر، کندز، لغمان، ننگرهار و تخار).

100%

ایجاد (300)  قطعه نمایشی سایبین

ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر و لغمان).

100%

ایجاد (1350) قطعه نمایشی سبزیجات

ایجاد (1350) یک هزار سه صدو پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کندز، کندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و کابل).

100%

ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری

ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایت لوگر و ننگرهار.

100%

تفتیش (66000) جریب مزارع و توزیع (4000) قطعه سرتفیکیت

تفتیش (66000) شصت و شش هزار جریب مزارع تخم بذری و توزیع (4000) چهار هزار قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در 34 ولایات کشور.

100%

احداث (210) باب سبز خانه عصری

احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ در ساحه 120 و  301 متر مربع در ولایت ننگرهار، جوزجان، هرات و بلخ.

85%

احیاء و ایجاد (6966) هکتار باغات مثمر

احیاء و احداث (4771) چهار هزار هفتصدو هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، (195) هکتار باغهای متراکم و نیمه متراکم و (2000) دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور.

100%

نصب سیستم چیله در (412) جریب زمین سبزیجات

ایجاد (412) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

100%

نصب سیستم چیله در (22) هکتار باغات میوه

ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چیله در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، لغمان، کنر، وردک، بامیان، پکتیا، کابل و ننگرهار).

0%

نصب سیستم چیله در (166) هکتار باغات انگور

ایجاد (166) هکتار باغات انگور به سیستم چیله در ولایات (کابل، غزنی،  کاپیسا، پروان، لوگر، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، هرات، غور، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس ، نیمروز و زابل).

94%

تهیه  (3394) بسته وسایل باغداری

خریداری و توزیع (3394) سه هزار سه صدو نود چهار بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم از قبیل قیچی خورد و کلان، اره و کیت دواپاشی، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی و بیل در ولایات( دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز، زابل، کابل، پروان و لوگر).

90%

تطبیق (482) سیت تجربه تحقیقاتی

تطبیق (482) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکی در 19 فارم تحقیقاتی در ولایات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بدخشان، تخار، غور، کندز، هلمند، ننگرهار، بلخ، کاپیسا، پکتیا، کندهار، پروان و کنر).

100%

ایجاد (75) باب قوریه درختان مثمر

احداث (75) باب قوریه درختان مثمر در ولایات ننگرهار، جوزجان، بغلان، لوگر، پروان، کابل، بلخ و هرات.

75%

ایجاد (1290)  باب باغچه خانگی

احداث (1290) یک هزار دو صدو نود باب باغچه  خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای (1290) یک هزار دو صدو نود خانم در ولایات کابل، بغلان، لوگر، پروان، ننگرهار، بلخ وهرات.

100%

ایجاد (500) قطعه نمایشی پخته

احداث (500) قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند).

100%

ایجاد (903) قطعه نمایشی  زعفران

احداث (903) قطعه نمایشی  زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در 34 ولایت کشور.

100%

تهیه وسایل سمارق برای (70) خانم

توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل.

100%

تکمیل و بهره برداری تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران

پیشرفت از (40 الی 100) فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات.

75%

ایجاد (1) باب شلتر

اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان

20%

ایجاد (50) واحد تولید کود کمپوست

اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بغلان،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات،  خوست و کندهار).

0%

تکمیل و بهره برداری (432) باب  کشمش خانه

اعمار (432) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 6 الی 8 تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات،  کندهار، هلمند، فراه، زابل و لوگر).

100%

تهیه تخم پسته برای احداث (1000) هکتار باغات جدید پسته

توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در ولایات (کابل، غزنی، وردک، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات،  پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس ، نیمروز و زابل).

100%

تطبیق پیوند در (285) هکتار باغات پسته

پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ در ولایات (غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس و زابل).

100%

مجادله علیه آفات و امراض نباتی

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور.

100%

ایجاد (2) باب تعمیر لابراتوار تشخص امراض نباتی

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایات میدان وردک و بادغیس.

0%

ایجاد یک باب گدام (250) متریک تن

اعمار (1) باب گدام (250) متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.

0%

ایجاد (1) باب فوموگیشن هاوس

اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار.

0%

تطبیق (3437000) دوز واکسین بروسلوز

خریداری و تطبیق (3437000) سه میلیون چهار صدو سی هفت هزار دوز واکسین بروسلوز بالای حیوانات کوچک و برزگ در سطح 34 ولایت کشور.

100%

تطبیق (1932500) دوز واکسین طاعون

کار خریداری و تطبیق (1932500) یک میلیون نوصدو سی دو هزار پنجصد دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور

100%

احیاء (2) فارم نسلگیری بز و گوسفند

احیاء مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان

75%

ایجاد (15) باب سیلوی کوچک سایلج

اعمار (15) باب سیلوی کوچک سایلج هر کدام به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات (لوگر، خوست، کندهار و پکتیکا).

100%

ایجاد (4) باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی

اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار).

0%

ایجاد و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی

اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در ولایات (کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان).

88%

ایجاد و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری شیر

اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در ولایات (کاپیسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا و غزنی).

78%

ایجاد (3) باب کلینیک حیوانی

اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز

55%

تطبیق (100000) دوز  واکسین  FMD

خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در ولایات (کابل، هرات، لوگر، پروان، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).

100%

راه اندازی و تطبیق برنامه کنترول کنه

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور

100%

خریداری (100) عراده موتر سایکل

خریداری (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی وترنری در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

100%

تهیه (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه

خریداری (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه ( chopper machine) برای مالداران ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

20%

قرار داد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs)

قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs) بمنظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان).

100%

ایجاد (4722) فارم مرغهای تخمی

ایجاد (4722) چهار هزار هفت صدو بیست دو فارم مرغهای تخمی (20، 60 و 100) قطعه یی برای  4722 چهار هزار ففت صدو بیست  دو خانم در ولایات (بغلان، لوگر، کابل، پکتیا، لغمان، خوست، پنجشیر، ننگرهار، هرات و پروان).

32%

تهیه بسته های حمایوی برای (32500) تن مالداران

خریداری و توزیع بسته های حمایوی از قبیل کیت دوا، کیت اصلاح طویله و خشت مولاسس برای (12500) دوازده هزار پنچصد تن مستفدین مالدار مرد و (20000) بیست هزار تن زن در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، هرات، خوست، وردک، بادغیس، هلمند، زابل، کندهار، نیمروز، فراه، نورستان، پکتیکا و دایکندی).

0%

توزیع (270) فرد گاو شیری

خریداری و توزیع (270) فرد گاو شیری برای (270) خانم روستایی  در ولایات ( کابل، فاریاب و ارزگان).

0%

ایجاد (90) باب ‌سردخانه صفر انرژی پیاز و کچالو

ایجاد (90) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در ولایات (لوگر، غزنی، کابل، فراه و بادغیس).

100%

پیشبرد از سطح (12 به 20 فیصد) کار سردخانه های تجارتی

ایجاد  (8) باب سردخانه عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن  میرسد در6  ولایت شامل (کابل، هرات ، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

0%

ایجاد (5) باب سیلو فلزی و یک باب گدام

اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصدو نود پنج هزار متریک تن گندم در ولایات (کابل، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان) از جمله سیلو کابل، هرات و کندهار طی سال جاری 50% کار فزیکی آن پیشرفت خواهند نمود و متباقی سیلو ها موقعیت ساختمان آن نیز مشخص میگردد

0%

حمایت و انکشاف  (پالیسی ها، مقرره ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه  و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی).

توزیع مبلغ (148800000) افغانی قرضه

توزیع (148800000) یکصدو چهل هشت میلیون هشتصد هزار افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای 4000 چهار هزار مرد و زن در ولایات کابل، پروان، بلخ، هرات و ننگرهار.

70%

تدویر (33500) جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه)

تدویر (33500) سی و سه هزار پنجصد جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

100%

برنامه های آموزشی برای (21875) تن از دهاقین و مالداران

تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صدو هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.

100%

دایر نمودن ورکشاپ معلوماتی FLRC

دایر نمودن یک بار ورکشاپ های FLRC برای دهاقین و مالداران در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

100%

ایجاد و تجهیز (4) باب مراکز آموزشی FLRC

ایجاد و تجهیز (4) باب مراکز آموزشی دهاقین FLRC و خریداری 4 بسته ماشین آلات زراعتی از قبیل (تراکتور، تریشر و لیزر لیول) در ولایت هرات، ننگرهار و بلخ

80%

ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین

ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

0%

تکمیل و بهره برداری مرکز پروسس لبنیات

پیشرفت از 5 الی 100 فیصد کار مرکز پروسس لبنیات که ظرفیت تولید (30000) لیتر شیر در روز دارد در ولایت کابل

100%

تهیه (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی

خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات که مجموعاً بتعداد (500) بسته برای (500) خانم بی بضاعت در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، کابل و ننگرهار). 

100%

تهیه (100) بسته صنایع دستی

خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم در ولایت کابل .

100%

تهیه (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی

خریداری و توزیع (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.

0%

ایجاد (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات

اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان

70%

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری، اعمار (50) باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت (850) متر مربع در بادام باغ ولایت کابل.

75%

قیر ریزی سرک های داخل فارم بادام باغ بطول (3485) متر و (3600) متر مربع پارکینگ

قیر ریزی سرک به طول (3485)  سه هزار چهارصدو هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ کابل و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینک.

100%

اصلاح و بازنگری (19) سند تقنینی، پالیسی و تفاهم نامه ها

اصلاح و بازنگری (12) سند تقنینی، (4) سند پالیسی و (3) تفاهم نامه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

75%

وصل (22) ریاست به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام

وصل (22) ریاست های زراعت در ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک) به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.

0%

تهیه اجناس VoIP 

تهیه و خریداری اجناس VoIP  و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات ( تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند و غزنی).

100%

تهیه انتی ویروس و (21) قلم جنس تکنالوژی معلوماتی

تهیه و خریداری انتی ویروس و (21) قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکهً مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

100%

ایجاد شبکه استندرد برای (28) ریاست های زراعت ولایات

ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات (غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

0%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شد).

  احیاء وحفاظت (233) جریب قوریه

تولید  (1960000) یک میلیون نه صدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در ولایات (دایکندی، پنجشیر، غور، فراه، هرات، بادغیس، کندز، بدخشان، ارزگان، کندهار، هلمند، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدان وردک و پروان).

100%

ایجاد (170) جریب باغ توت،  عناب و بادام

احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر، (70) جریب باغ عناب در ولایت فراه و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان.

100%

ایجاد (28) انجمن علفچر ها و نباتات طبی، (14) اتحادیه  و تثبیت (2400) هکتار ساحه برای تطبیق پروژه

شناسای و ایجاد (28) انجمن علفچر ها و نباتات طبی، تعداد (14) اتحادیه  و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بدخشان، بلخ و سمنگان).

100%

تهیه (4000) پکیج ارزش افزایی شیره و ارزش افزایی شیره بته های هنگ

خریداری و توزیع (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ و همچنان توزیع (2000) دوهزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بلخ و سمنگان).

100%

تهیه (484) کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه

خریداری و کشت (484) کیلو گرام تخم پسته جلغوزه با کیفیت در ساحه (500) هکتار زمین در ولایت بادغیس، سمنگان ، کاپیسا و نورستان.

100%

تهیه (800) پکیج زیره

خریداری و توزیع (400) پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و (400) پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها ونباتات طبی  در ولایت بدخشان.

100%

احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه

احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان.

100%

تولید (222000) اصله نهال چارمغز و جلغوزه

تولید (222000) دو صدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان.

100%

ایجاد (500) متر پیاده رو و (8) باب سایه بان

ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر در ولایت بامیان.

15%

تثبیت (1264) هکتار ریگهای روان

تثبیت (1264) یک هزار دو صدو شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت (5999) پنج هزار نه صدو نودو نو کیلوگرام تخم گز، ساکیاول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ).

100%

ایجاد (8) باب ذخیره کوچک آب و (1000) مترمکعب چکدم در ساحات جنگلات

اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب هر کدام به اندازه 3*3*1 جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم به منظور کاهش سرعت آب و فرسایش خاک در ولایت کنر.

100%

ایجاد (24000) متر مکعب چکدم در ساحات جنگلات

اعمار (24000) بیست و چهار هزار متر مکعب چکدم و ذخیره کوچک آبی در ساحات آبریزه ها در ولایات (هرات، فراه، غور، کندهار، بغلان و سمنگان).

70%

ایجاد (160) باب بند خاکی آبگردان در ساحات جنگلات

اعمار (160) باب بند خاکی آبگردان در ولایات (هرات، فراه، غور، بغلان، کندهار و سمنگان).

50%

ایجاد (3) شبکه آبیاری و حفر (3) حلقه چاه در ساحه کمر بند سبز

اعمار (3) شبکه آبیاری با سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها و حفر سه حلقه چاه همرا با واترپمت ان

18%

مجموع

تعداد مجموع فعالیت ها (91)

اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها 69.78 فیصد

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در سال مالی 1399

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

2

حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید گندم و سایر غله جات برای مصرف کنندگان، افزایش محصولات مالداری برای مصرف کنندگان، افزایش تولید حبوبات، محصولات باغداری و سبزیجات و تقویه نهاد ها

پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجصدو هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم  در (34) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

توزیع تخم بذری گندم اصلاح شده سبب افزایش تولیدات گندم در کشور گردیده است.

کار ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار ایجاد (1820) یک هزار هشتصدو بیست قطعه نمایشی شالی در 8 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین در 20 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی سایبین برای دهاقین سبب معرفی نبات سایبین در خانواده ها، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات سایبین گردیده است.

ایجاد (1350) یک هزار سه صدو پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات در 6 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی گردیده است.

کار ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری در ولایت لوگر و ننگرهار تکمیل گردیده است.

احداث قطعات نمایشی جواری برای دهاقین سبب معرفی ورایتی های پرحاصل، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات محصولات گردیده است.

کار تفتیش ساحه (66000) شصت شش هزار جریب مزارع تخم بذری  و توزیع (4000) قطعه سرتفکیت تکمیل گردیده است.

تفتیش در مزرعه سبب کنترول تولید تخم های اصلاح شده بذری و تضمین کیفیت آن، گردیده است.

کار احداث (4771) چهار هزار هفتصدو هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، (195) هکتار باغ های متراکم و نیمه متراکم و (2000) دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمینه اشتغال زایی را برای دهاقین فراهم نموده است.

از مجموع پروژه ایجاد مساحت (412) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات شامل پلان؛ پروژه ایجاد مساحت (312) جریب زمین آن از طرف مرجع تمویل کننده(UNDP) تنقیص شد و متباقی 100 جریب آن در ولایت ننگرهار تکمیل گردیده است.

ایجاد سیستم چیله سبزیجات سبب افزایش تولید سبزیجات و جلوگیری از شیوع امراض گردیده است.

به تعداد (482) سیت تجربه تحقیقاتی در 19 فارم تحقیقاتی انجام شده است.

انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی ورایتی های جدید که با محیط های اقلیمی کشور توافق داشته باشد، گردیده است.

کار احداث (1290) یک هزار دو صدو نود باب باغچه های خانگی سبزیجات برای (1290) خانم روستایی در 7 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث باغچه های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت غذایی در خانواده ها گردیده است.

احداث (500) قطعه نمایشی پخته شامل پلان در 10 ولایت؛ کار احداث (340) قطعه آن در ولایات هلمند، سمنگان، هرات، ننگرهار و تخار تکمیل و متباقی بودجه آن  برای ایجاد قطعات نمایشی زعفران تعدیل و تطبیق گردیده است.

احداث قطعات نمایشی پخته برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری، افزایش تولیدات و تضمین کیفیت محصولات در بازار های داخلی و خارجی گردیده است.

احداث (903) قطعه نمایشی زعفران در 34 ولایت شامل پلان؛ کار احداث 370 قطعه آن تکمیل و متباقی بودجه آن به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل و تطبیق گردیده است.

احداث قطعات نمایشی زعفران سبب ترویج زعفران، بلند بردن سطح عواید دهاقین و تضمین کیفیت تولید زعفران گردیده است.

کار توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل تکمیل گردیده است.

حمایت از خانم های زراعت پیشه سبب توانمند سازی اقتصاد خانواده ها گردیده است.

از مجموع اعمار (432) باب کشمش خانه شامل پلان؛ کار اعمار (192) باب کشمش خانه تکمیل و پول اعمار (240) باب آن به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل و تطبیق گردیده است.

اعمار کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش، کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش  صادارات  آن گردیده است.

توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در 28 ولایت تکمیل گردیده است.

توزیع تخم پسته سبب ترویج و افزایش باغات پسته در زمین های خشک گردیده است.

پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ شامل پلان؛ کار 240 هکتار آن تکمیل و متباقی بودجه آن به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل و تطبیق گردیده است.

پیوند کردن نهال های پسته سبب بدست آمدن نوع دلخواه پسته گردیده همچنان باعث نگهدار تناسب نوعیت مونث و مذکر گردیده است.

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در 34 ولایت کشور صورت گرفته است.

مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد  حاصلات و بلند رفتن کیفیت محصولات  زراعتی گردیده است.

تطبیق (3437000) سه میلیون چهار صدو سی هفت هزار دوز واکسین بروسلوز در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تطبیق واکسین بروسلوز بالای حیوانات سبب کاهش مرگ و میر حیوانات گردیده است.

تطبیق (1932500) یک میلیون نوصدو سی دو هزار پنجصد دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تطبیق واکسین بالای حیوانات سبب کاهش مرگ  میر حیوانات گردیده است.

از مجموع اعمار 15 باب سیلوی کوچک سایلج شامل پلان؛ (3) باب آن بنابر کمبود بودجه از پلان حذف و متباقی (12) باب آن در ولایات خوست، کندهار، لوگر و پکتیکا تکمیل گردیده است.

اعمار سیلو های سایلج سبب نگهداری مواد خوراکه حیوانی در وقت ضرورت گردیده است.

پروسه خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در 9 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تطبیق واکسین سبب (35 فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات ‌می گردد. همچنان از شیوع امراض مشترک بین انسانها و حیوانات جلوگیری به عمل آورده است.

مرحله تطبیق برنامه کنترول کنه برای جلوگیری انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور تکمیل گردیده است.

راه اندازی کمپاین کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.

کار خریداری (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

خریداری و توزیع موتر سایکل ها سهولت در کار های ویترنران ساحوی بوجود آورده است.

پروسه عقد قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs) به منظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان) تکمیل گردیده است.

قرارداد با کلنیک های ساحوی وترنری سبب فراهم سازی تسهیلات در جمع آوری امراض قابل نشر و ارایه آن به سازمان جهانی بیماری های حیوانات OIE گردیده است.

کار ایجاد (90) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در 6 ولایت کشور تکمیل شده است.

ایجاد سردخانه های صفر انرژی سبب نگهداری محصولات زراعتی و فراهم آوری تسهیلات در وقت رفع حاصل گردیده است.

3

حمایت و انکشاف تجارت های زراعتی (پالیسی ها، مقرره ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه ها و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی

تدویر (33500) سی و سه هزار پنجصد جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) صورت گرفته است.

تدویر برنامه های آموزشی سبب بلند بردن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری گردیده است.

تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صدو هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار صورت گرفته است.

تدویر برنامه های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری، کنترول امراض و آفات نباتی و تفتیش مزرعه گردیده است.

تدویر برنامه های آموزشی (FLRC) برای دهاقین و مالداران در 7 ولایت شامل پلان؛ تدویر  برنامه آموزشی در ولایات ننگرهار، و پروان تغیر در پلان متوقف و متباقی آن  تدویر و تکمیل گردیده است.

تدویر برنامه های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری گردیده است.

کار اعمار مرکز پروسس لبنیات به ظرفیت تولید (30000) سی هزار لیتر شیر در روز در ولایت کابل کار ساختمانی آن تکمیل گردیده است.

ایجاد فابریکه پروسس لبنیات سبب حمایت کوپراتیف های مولدین شیر، افزایش تولید شیر در سطح قریه جات و بلند بردن تولیدات داخلی گردیده است.

خریداری (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات برای 5 ولایت تکمیل گردیده است

فراهم سازی وسایل پروسس مواد غدایی سبب تقویت، ترویج و توانمند سازی اقتصاد زنان زراعت پیشه در کشور گردیده است.

پروسه خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم تکمیل گردیده است.

دسترسی خانم ها به ابزار و وسایل صنایع دستی جهت تشویق آنها در عرصه زراعت و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آن ها گردیده است.

کار قیر ریزی سرک به طول (3485) سه هزار چهارصدو هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینک تکمیل گردیده است.

قیر ریزی سرک های داخل فارم سبب سهولت های عبور و مرور ماشین آلات زراعتی گردیده است.

پروسه نصب اجناس VoIP در 8 ولایت تکمیل گردیده است .

توسعه سیستم تکنالوژی معلوماتی سبب سهولت بیشتر در اجراات یومیه و دسترسی به موقع تمام کارمندان گردیده است.

پروسه خریداری انتی ویروس و (21) قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکهً مرکزی وزارت زراعت تکمیل گردیده است

توسعه سیستم تکنالوژی معلوماتی سبب سهولت بیشتر در اجراآت یومیه و دسترسی به موقع تمام کارمندان گردیده است.

4

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت ععلفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شده

کار تولید  (1960000) یک میلیون نو صدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در 24  ولایت تکمیل گردیده است.

تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی گردیده است.

کار احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر ، 70 جریب باغ عناب در ولایت فراه و احداث 80 جریب باغ بادام در ولایت سمنگان تکمیل گردیده است.

احداث باغات سبب معیشت جوامع روستایی، رشد اقتصادی و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش گردیده است.

کار شناسایی و ایجاد (28) انجمن علفچرها و نباتات طبی، (14) اتحادیه و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در 6 ولایت تکمیل گردیده است.

احیا و حفاظت از علفچر ها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.

کار تولید (222000) دوصدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان تکمیل گردیده است.

ایجاد باغات چارمغز و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات چارمغز و جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک گردیده است.

پروسه خریداری و کشت (484) کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه جهت احداث (500000) پنجصد هزار هکتار باغ های پسته، جلغوزه و چهار مغز تکمیل گردیده است.

ایجاد باغات پسته سبب توسعه ساحات باغات پسته و جلغوزه، ترویج کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک گردیده است.

روند توزیع  (400) پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و (400) پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها و نباتات طبی  در ولایت بدخشان تکمیل گردیده است.

توسعه ساحات طبیعی زیره سبب ترویج آن در مناطق تحت پوشش شده و در نهایت باعث رشد اقتصادی خانواده ها گردیده است.

کار احیا (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان تکمیل گردیده است.

ایجاد باغات جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک گردیده است.

پروسه و توزیع (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ و همچنان توزیع (2000) دوهزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر و نباتات طبی در 5 ولایت تکمیل گردیده است.

ایجاد باغات چارمغز و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات چارمغز و جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک گردیده است.

کار تثبیت (1264) یک هزار دو صدو شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت 5999 پنج هزار نو صدو نود نو کیلوگرام تخم گز، ساکساول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ) تکمیل گردیده است.

تثبت ساحات ریگ های روان و کشت نبات مقاوم سبب سرسبز شدن ساحه، کاهش فرسایش خاک، بهبود محیط و کاهش تغیر اقلیم گردیده  است.

کار اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم در ولایت کنر تکمیل گردیده است.

ایجاد ذخیره آب و چکدم سبب جلوگیری از ضایعات آب و فرسایش خاک گردیده است.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

از مجموع احیا و باز سازی (121) شبکه آبیاری شامل پلان در 24 ولایت کشور کار احیاء و باز سازی (47) شبکه آبیاری در 17 ولایت کشور تکمیل، کار 21 شبکه (با 70فیصد) پیشرفت جریان دارد، به تعداد (33) پروژه آبیاری در پروسه تدارکات قرار دارد  و متباقی آن در سال 1400 تطبیق می گردد.

89%

سردی هوا در ربع اول و اوایل ربع دوم، شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت، تآخیر در پروسه تدارکات و همچنان به دلیل مشکلات اجتماعی و امنیتی شرکت های قراردادی نتوانستند در زمان معیینه کار بازسازی شبکه ها را آغاز نمایند. بطور مثال اعمار  حوض آبیاری سیاه سنگ ولایت غور به دلیل نبود امنیت در ساحه تطبیق آن آغاز نگردید.

2

از مجموع احیا و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم شامل پلان؛ کار احیاء و باز سازی (125) کانال آبیاری تکمیل، کار احیاء و بازسازی (156) کانال با (48 فیصد) پیشرفت جریان دارد و همچنان پروسه تدارکاتی جهت اعمار (154) کانال  دیگر جریان دارد.

85%

سردی هوا در ربع اول و اوایل ربع دوم و شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال و همچنان تآخیر در پروسه تدارکات روند تطبیق فعالیت ها را به کندی مواجه ساخت.

3

از مجموع ایجاد (121) باب آبریزه شامل پلان؛ پول ایجاد (100) باب آن به مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید. به تعداد (18) باب آبریزه در 3 ولایت تکمیل و کار ایجاد (3) باب دیگر آن تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

93%

به دلیل تعدیل بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را در ابتدا سال به کندی مواجه ساخت.

4

از مجموع اعمار  (1790) یک هزار هفت صدو نود متر دیوار استنادی کانال شامل پلان؛ اعمار (200) متر دیواری استنادی در پل سراچه ولسوالی بهسود ننگرهار که موثریت اقتصادی نداشته حذف گردید. کار اعمار (1590) متر دیوار استنادی در ولایت ننگرهار و جوزجان جریان دارد.

96%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

5

از مجموع پروژه اعمار (17) باب حوض ذخیره آب شامل پلان؛ کار اعمار (2) باب حوض آب در ولایت جوزجان جریان دارد و پول اعمار متباقی (15) باب از طرف تمویل کننده (بانک انکشاف آسیایی) برای سال آینده انتقال گردید.

90%

با شیوع ویروس کرونا از جانب تمویل کننده (دونر) در پلان تطبیقی سال 1399 پروژه HVCDSP  تغییرات وارد گردید.

6

از مجموع پروژه انتقال (75000) هفتاد پنج هزار متریک تن گندم کمکی کشور هندوستان تا فعلاً به مقدار (58000) پنجاه هشت هزار متریک تن آن انتقال گردیده است. قابل ذکر است که به نسبت نبود بودجه پروژه خریداری (7500) هفت هزار پنجصد متریک تن گندم از جانب وزارت مالیه لغو شد.

76%

به خاطر شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزها پروسه انتقالات گندم کمکی کشور هندوستان زمان گیر واقع شد.

7

پروسه تدارکات جهت اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (3000)  سه هزار تن در ولایت زابل تکمیل گردیده است. لازم به ذکر است که درسال جاری بنابر کمبود بودجه وزارت محترم مالیه با پروژه اعمار (1) باب گدام به ظرفیت (5000) پنج هزار تن در ولایت فراه موافقت ننموده است.

10%

به دلیل عدم موافقه وزارت محترم مالیه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

8

از مجموع احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ شامل پلان در 4 ولایت؛ کار احداث (160) باب سبزخانه با (90 فیصد) پیشرفت جریان دارد. لازم به ذکر است که پروژه احداث (50) باب آن به دلیل عدم بودجه از سوی وزارت محترم مالیه لغو شد.

85%

به دلیل عدم موجودیت بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را در ابتدا سال به کندی مواجه ساخت.

9

از مجموع پروژه نصب سیستم چیله در (166) هکتار باغات انگور شامل پلان؛ پروژه نصب سیستم چیله در (16) هکتار باغات انگور به دلیل عدم بودجه از طرف مرجع تمویل کننده(بانک جهانی) لغو گردید. کار نصب سیستم چیله در (39) هکتار باغات تکمیل و کار متباقی آن با (80 فیصد) جریان دارد.

94%

به دلیل تعدیل بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را در ابتدای سال به کندی مواجه ساخت.

10

توزیع تعداد (1730) یک هزار هفت صدو سی بسته باغداری تکمیل و توزیع  متباقی بسته ها جریان دارد.

90%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در ابتدا سال به کندی مواجه ساخت.

11

از مجموع احداث (75) باب قوریه درختان مثمر شامل پلان؛ احداث (21) باب قوریه در ولایات بلخ، لوگر و بغلان تکمیل و احداث متباقی قوریه جات جریان دارد.

75%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در ابتدای سال به کندی مواجه ساخت.

12

کار اعمار تعمیر انستیتیوت زعفران در ولایت هرات جریان دارد

75%

به دلیل نبود بودجه کافی این پروژه در سال جاری تکمیل نگردیده و متباقی کار آن طی سال 1400 تکمیل خواهد شد.

13

کار اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان جریان دارد.

20%

در مرحله اول شرکت واجد شرایط جهت اعمار شلتر دریافت نگردید به همین دلیل دوباره به اعلان گذاشته شد.

14

کار احیای مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان جریان دارد.

75%

شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

15

کار اعمار و تجهیز (1) باب مرکز استیشن در ولایت بدخشان تکمیل و کار اعمار و تجهیز متباقی (5) باب استیشن در 5 ولایت کشور جریان دارد.

88%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در ابتدای سال به کندی مواجه ساخت.

16

کار اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مرکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر (5) حلقه چاه عمیق در 5 ولایت کشور جریان دارد.

78%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در ابتدای سال به کندی مواجه ساخت.

17

کار اعمار (2) باب کلینیک حیوانی با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد. تطبیق پروژه اعمار (1) باب کلینیک در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل به سال 1400 انتقال یافت.

55%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در ابتدا سال به کندی مواجه ساخت.

18

پروسه خریداری (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه( chopper machine) برای مالداران در 7  ولایت تکمیل گردید توزیع آن در سال 1400 صورت می گیرد.

20%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در ابتدای سال به کندی مواجه ساخت.

19

از مجموع پروژه ایجاد (4722) چهار هزار هفت صدو بیست دو فارم مرغهای تخمی شامل پلان؛ کار ایجاد (720) فارم در ولایات خوست، پنجشر، لغمان، پکتیا و کابل تکمیل گردید متباقی فارم ها در سال 1400 ایجاد می گردد.

32%

شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و طولانی شدن پروسه تدارکاتی روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

20

به مبلغ (104160000) یکصدو چهار میلیون و یکصدو شصت هزار افغانی برای (2800) دو هزار هشت صد تن از دهاقین قرضه های زراعتی و مالداری توزیع شده است.

70%

از اینکه توزیع قرضه های زراعتی و مالداری بنابر تقاضای دهاقین و مالداران صورت می گیرد به دلیل عدم درخواست دهاقین و مالداران قرضه ها به صورت کامل توزیع نشد.

21

از مجموع پروژه ایجاد و تجهیز (4) باب مرکز آموزشی دهاقین (FLRC) و خریداری (4) بسته ماشین آلات زراعتی شامل پلان؛ کار اعمار و تجهیز (2) باب مرکز آموزشی جریان دارد. لازم به ذکر است که پروژه خریداری (4) بسته ماشین آلات و ایجاد (2) باب مرکز آموزشی در ولایت ننگرهار و هرات از جانب مرجع تمویل کننده لغو و به سال 1400 انتقال یافت.

80%

به دلیل تغیر در پلان از طرف مرجع تمویل کننده و شیوع ویروس کرونا فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید.

22

کار اعمار (1) باب مرکز پروسس لبنیات در ولایت جوزجان تکمیل شده است. کار اعمار (2) باب مرکز دیگر جریان دارد.

70%

شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

23

کار اعمار (50) باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت (850) متر مربع در بادام باغ کابل جریان دارد. لازم به ذکر است که به دلیل شیوع ویروس کرونا میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی برگزار نشد.

75%

شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال تطبیق فعالیت ها را به کندی مواجه ساخت.

24

به منظور اصلاح و بازنگری اسناد تقنینی فعالیت های ذیل صورت گرفته است:

الف) سند های نافذ شده: 1-طرزالعمل ثبت و ارزیابی شرکت های تخم بذری و قوریه

2-طرزالعمل تصدیق دهی نهال های مثمر

3-یاد داشت تفاهم میان وزارت زراعت و وزارت تجارت در عرصه تولید و پروسس و بازاریابی محصولات زراعتی

4-قرار داد میان وزارت زراعت و شرکت تلنت برای کرایه گرفتن ساحه نمایشگاه زراعتی بادام باغ

5-نهایی سازی طرزالعمل نمایشگاه زراعتی بادام باغ

ب)سند های نهایی و امضاء شده:

1-طرزالعمل حاضری الکترونیکی

2-قرارداد میان وزارت زراعت و بنیاد آغا خان 3-طرزالعمل نباتات تیلی و تصدی قانون حفاظت ورایتی ها

ج)ابراز نظر حقوقی پیرامون اسناد:

1-طرزالعمل خریداری و دریافت مساعدت گندم خوراکه

2-قانون سرمایه گذاری خصوصی

متباقی سند در سال 1400 باز نگری خواهد شد.

75%

شیوع ویروس کرونا و قرنطین سبب تاخیر در اصلاح و بازنگری اسناد گردید.

25

کار ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر ولایت بامیان جریان دارد.

15%

به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و عدم شرکت واجد شرایط در مرحله اول اعلان قرارداد فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید.

26

کار اعمار (14974) چهارده هزارو نه صدو هفتادو چهار مترمکعب چکدم وذخیره کوچک ابی در ساحات ابریزه ها در ولایات غور، سمنگان و کندهار تکمیل گردید و متباقی (9026) مترمکعب چکدم به دلیل عدم امنیت در ولایات هرات، بغلان و فراه اعمار نشد.

70%

به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و مشکلات امنیتی در ولایات هرات، بغلان و فراه این فعالیت مطابق پلان وزارت تطبیق نشد.

27

کار اعمار (80) بندخاکی آبگردان در ولایات غور، سمنگان و کندهار تکمیل گردید و متباقی (80) بندخاکی آبگردان به دلیل عدم امنیت در ولایات هرات، بغلان و فراه اعمار نشد.

50%

به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و مشکلات امنیتی در ولایات هرات، بغلان و فراه این فعالیت مطابق پلان وزارت تطبیق نشد.

28

کار اعمار (1) باب شبکه آبیاری با نصب سیستم برق سولری با (50فیصد) پیشرفت در ساحه کمربند سبز کابل جریان دارد. لازم به ذکر است که به دلیل کمبود بودجه پروژه اعمار (2) باب شبکه آبیاری و حفر سه حلقه چاه عمیق از سوی وزارت محترم مالیه لغو شد.

18%

شیوع ویروس کرونا، مشکلات بودجوی و مشکلات اجتماعی روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

ج: : فعالیت های آغاز نشده

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

نصب سیستم آبیاری قطره‌ی در(8) هکتار باغات مثمر در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردک، بامیان، پکتیا و کابل).

به نسبت مشکل بودجوی و تغیر پلان تطبیقی این فعالیت آغاز نشد.

2

اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران  در ولایات (کابل پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، تخار، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس و زابل).

بودجه این فعالیت به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید.

3

اعمار (200) باب چک دم های  کنترولی کوچک در ولایات (کابل، دایکندی، پکتیا، بلخ، سرپل،  سمنگان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس و زابل).

بودجه این فعالیت به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید.

4

خریداری و توزیع (100) پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر در ولایات (کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، قندهار و زابل).

بودجه این فعالیت به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید.

5

ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چیله در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، لغمان، کنر، وردک، بامیان، پکتیا، کابل و ننگرهار).

به دلیل تغییر در پلان تطبیقی پروژه این فعالیت آغاز نگردید.

6

اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بغلان،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات،  خوست و کندهار).

بودجه این فعالیت به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید.

7

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایات میدان وردک و بادغیس.

به نسبت شیوع آفات و امراض پول این فعالیت تعدیل و به منظور مبارزه با آفات و امراض نباتی به مصرف رسید.

8

اعمار (1) باب گدام (250) متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.

به نسبت شیوع آفات و امراض پول این فعالیت تعدیل و به منظور مبارزه با آفات و امراض نباتی به مصرف رسید.

9

اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار.

به دلیل تکمیل نشدن دیزاین و برآورد پروژه تطبیق این فعالیت آغاز نشد.

10

اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار).

پول ایجاد فارم های تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی طبق هدایت شماره (772) مورخ 19/5/1398 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون تصفیه امور مالی و ساختمانی فارم مرغداری بگرامی به حساب شرکت قراردادی انتقال گردید.

11

خریداری و توزیع بسته های حمایوی از قبیل کیت دوا، کیت اصلاح طویله و خشت مولاسس برای (12500) دوازده هزار پنچصد تن مستفدین مالدار مرد و (20000) بیست هزار تن زن در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، هرات، خوست، وردک، بادغیس، هلمند، زابل، کندهار، نیمروز، فراه، نورستان، پکتیکا و دایکندی).

بودجه این فعالیت به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید.

12

خریداری و توزیع (270) فرد گاو شیری برای (270) خانم روستایی  در ولایات ( کابل، فاریاب و ارزگان).

قراداد خریداری دو بار به اعلان تدارکاتی گذاشته شد اما شرکت واجد شرایط یافت نشد.

13

ایجاد  (8) باب سردخانه عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن  میرسد در6  ولایت شامل (کابل، هرات ، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ).

دیزاین این پروژه تکمیل گردیده است اما بنابر بلند بودن هزینه وزارت محترم مالیه بودجه این فعالیت را در اختیار این وزارت قرار نداد.

14

اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصدو نود پنج هزار متریک تن گندم در ولایات (کابل، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان).

به دلیل مشکلات تخنیکی و عدم موجودیت شرکت واجد شرایط داخلی کار اعمار سیلو ها در ولایات کندهار، هرات و کابل تکمیل نگردید. همچنان مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری پروژه تطبیق کننده (SGRP) مسدود گردید.

15

ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

بودجه این فعالیت به منظور تطبیق پروژه مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید.

16

خریداری و توزیع (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.

به دلیل نبود بودجه از طرف وزارت محترم مالیه رد شد.

17

وصل (22) ریاست های زراعت در ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک) به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.

نظر به مکتوب شماره (16266)مورخ 24/9/1398 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از بورد اداره اترا اغاز نماید.

18

ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات (غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

نظر به مکتوب شماره (16266)مورخ 24/9/1398 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از بورد اداره اترا اغاز نماید.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

کمبود بودجه انکشافی سبب کاهش تطبق برنامه استراتیژیک زراعتی و مالداری در کشور گردیده است.

در صورت موجودیت بودجه کافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مصمم است برنامه های استراتژیک خویش را به وجه احسن تطبیق نماید .

شیوع ویروس کرونا در کشور در ابتدا سال سبب بطی شدن تطبیق پروژه های انکشافی گردید.

با کاهش خطرات ویروس کرونا پروژه های انکشافی به شکل نورمان آن تطبیق خواهد شد.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

نتایج

دلایل عدم شمولیت در پلان

1

کاراعمار (3917) سه هزار نو صدو هفده باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 16 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، هرات، بادغیس و فراه با (97 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش، کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش صادرات  می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

2

کاراعمار (3167) سه هزار یکصدو شصت وهفت باب ذخیره گاه پیاز هر یک به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، ارزگان، نیمروز، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس و فراه با (96فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ذخیره سازی محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

3

کار اعمار (2364) دو هزار سه صدو شصت و چهار باب ذخیره گاه کچالو هریک به ظرفیت 10 تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات، بادغیس و غور با (97 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ذخیره سازی محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

4

کار اعمار (475) باب سردخانه هر کدام به ظرفیت 25 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، زابل، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، بادغیس و غور با ( 91 فیصد) پشرفت جریان دارد.

ذخیره سازی محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

5

کار نصب (1113) یک هزار یکصدو سیزده پایه ماشین خشک کن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندهار، هلمند، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، بادغیس و فراه جریان دارد.

ماشین های خشک کن ضایعات محصولات زراعتی در فصل رفع حاصل را کاهش میدهد و پروسس محلی را سریع تر و در زمان کمتر انجام  میدهد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.

6

به مقدار (2732) دو هزار هفت صدو سی دو متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم برای دهاقین در (34) ولایت کشور توزیع شد.

توزیع تخم های اصلاح شده بذری گندم سبب افزایش در تولیدات گندم گردیده است.

نظر به تعهد بانک جهانی این فعالیت اضافه از پلان سال 1399 این وزارت تطبیق گردید.

7

احداث (2000) دو هزار هکتار باغهای جدید درختان مثمر و احیا(40) هکتار باغ های کهنه در 34 ولایت کشور.

احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین و رشد و توسعه باغداری گردیده و نیز زمینه اشتغال زایی برای دهاقین را فراهم نموده است.

این فعالیت نظر به علاقه مندی باغداران اضافه از پلان وزارت تطبیق گردیده است.

8

ایجاد (593) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در ولایات (لوگر، غزنی، کابل، میدان وردک، پکتیا و لوگر).

ایجاد سردخانه های صفر انرژی سبب نگهداری محصولات زراعتی و فراهم آوری تسهیلات در وقت رفع حاصل گردیده است.

این فعالیت نظر به تقاضای دهاقین و همچنان و به نسبت به شیوع ویروس کرونا در کشور اضافه از پلان تطبیق گردیده است.

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۴۰۰

شماره

عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی۱۴۰۰

1

احیاء و بازسازی (184) یک صدو هشتاد چهار باب شبکه های آبیاری مختلف النوع در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، کنر، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، لغمان، فراه، بادغیس).

2

تکمیل کار احیاء و بازسازی (302) سه صدو دو باب کانال درجه دوم و سوم در ولایات (کندز، تخار و بدخشان) و (2) کانال عمومی در ولایت تخار و بدخشان.

3

نصب سیستم آبیاری قطره یی در (45) چهل پنج جریب زمین در ولایات (لوگر، کنر، خوست، ننگرهار، لغمان و میدان وردک).

4

ایجاد (5007) پنج هزار هفت باب آبریزه های کوچک آبیاری در ولایات (کندز، تخار، کندهار،کابل، کنر، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان و بلخ ).

5

ایجاد (85) هشتاد پنج باب ساختمان گبیونی در ولایات (کندهار، بامیان، پکتیا، کاپیسا، سمنگان و جوزجان).

6

اعمار و بازسازی (1200) یک هزار دو صد متر دیوار استنادی و کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان

7

اعمار (45) چهل پنج باب ذخیره آب برای آبیاری در ولایات ( لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان وردک).

8

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (16000) شانژده هزار متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.

9

تکمیل پروسه خریداری و انتقال (28000) بیست هشت هزار متریک تن کود کیمیاوی یوریا در 34 ولایت کشور

10

اعمار (1) یک باب گدام ذخایر به ظرفیت 5000 تن که شامل (یک باب تشناب، چاه سپتیک، حفر یک حقله چاه عمیق در ولایت فراه)، اعمار (1) یک باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری، یک باب تشناب و چاه سپتیک در ولایت زابل)، اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 5000 تن غله جات که شامل ( احاطه دیوار ،دوباب اتاق اداری، یک باب تشناب، چاه سپتیک ،حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت جوزجان) و اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 4000 تن غله جات شامل (حفر یک حلقه چاه عمیق در ولایت خوست).

11

ایجاد (1486) یک هزار چهار صدو هشتاد شش قطعه نمایش گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور

12

ایجاد (1000) یک هزار قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (تخار، ننگرهار، لغمان، کندز، هرات، بلخ، بغلان، کنر، بدخشان، کابل، خوست، پکتیا، ارزگان، دایکندی، سرپل، بامیان، بادغیس، غور و هلمند).

13

اعمار (1098) یک هزار نود هشت باب گل خانه بزرگ و کوچک جدید هر کدام به مساحت 60 الی 301 متر مربع زمین و تکمیل (70 فیصد) کار (694) شش صد نود چهار باب گل خانه که از سال قبل باقی مانده است در ولایات (ننگرهار، فراه، جوزجان، بادغیس ، هرات، پروان، بلخ، بغلان و لوگر).

14

احیاء و احداث (2352) دو هزار سه صدو پنجاه دو جریب زمین باغات جدید در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، فراه، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، تخار و بغلان).

15

احیاء و احداث (3032) سه هزار سی دو جریب زمین باغات متراکم در ولایات ( لوگر، بامیان، غزنی، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک ، کابل، ننگرهار، فراه و بادغیس).

16

احیاء و احداث (220) دو صد بیست هکتار باغات ستروس، خرما و عناب در ولایات (کنر، خوست، ننگرهار و لغمان، هلمند، کندهار، نیمروز و فراه).

17

احیاء و احداث (120) یک صدو بیست هکتار باغات تجارتی زردالو، شکر پاره و آلوبخارا در ولایات ( ارزگان، بامیان، زابل، میدان وردک، کابل و غزنی).

18

ایجاد (95) نود پنج باغ کهنه شکرپاره، زردالو و آلوبخارا هر کدام به مساحت 1 الی 1.5 جریب زمین در ولایات (ارزگان، کابل، بامیان، غزنی، زابل و میدان وردک).

19

اعمار (177) یکصدو هفتاد هفت باب سلفر هاوس در ولایات ( ارزگان، بامیان، پروان، زابل و میدان وردک).

20

اعمار (1) یک باب فابریکه پروسس عناب در ولایت فراه

21

اعمار (2) دو باب ذخیره خانه کنترول اتموسفیر برای میوه جات و سبزیجات در ولایات ( پکتیکا و کابل).

22

خریداری و توزیع (67100) شصت هفت هزار صد کیلو گرام مواد کمیاوی برای تغذیه زمین در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

23

اعمار (1) یک باب ساختمان مرکز آموزشی برای دهاقین در ولایت ننگرهار

24

خریداری و توزیع (1103) یک هزار یک صدو سه بسته زراعتی شامل؛ چسپ حشره کش، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده  در ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس وهمچنان خریداری و توزیع (2703) دو هزار هفت صدو سه بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی وبیل برای باغداران ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

25

ایجاد (308) سه صدو هشت جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات در ولایات ( ننگرهار و فراه ).

26

اعمار (200) دو صد جریب زمین تاک های انگور و تهیه مواد چیله در ولایات ( کابل، لوگر، پکتیکا و غزنی).

27

ایجاد (5) پنج باب گل خانه عصری در ولایت کابل

28

تطبیق (368) سه صدو شصت هشت سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکی در 20 بیست فارم تحقیقاتی ولایات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بلخ، کندز، بدخشان، تخار، غور، هلمند، ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، پروان، کندهار و کنر).

29

احداث (17040) هفده هزار چهل  باب باغچه خانگی و 60 باب باغچه مکتبی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای 17040خانم و 60 مکتب در ولایات (کابل، کنر، پکتیکا، جوزجان، بدخشان، نورستان، لوگر، بامیان، دایکندی، غور، هرات، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، تخار و بغلان).

30

احداث (1120)  یک هزار یک صدو بیست قطعه نمایشی زعفران در ساحه نیم جریب زمین در34 ولایت کشور

31

احداث (876) هشت صدو هفتاد شش قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند).

32

احداث (580) پنج صدو هشتاد قطعه نمایشی شرشم، کنجد، زغر، گل آفتاب پرست و ممپلی هر کدام در ساحه یک جریب زمین در ولایات ( بغلان، کندز، تخار، بدخشان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، هرات، فراه، بادغیس، غور، هملمند، ننگرهار، نورستان، خوست، کنر، دایکندی و کاپیسا)

33

ایجاد (500) پنج صد قطعه نمایشی سایبین هر یک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور

34

کشت و تولید سمارق و توت زمینی برای (110)  یک صدو ده خانم در ولایات (کابل، پروان، بلخ و بغلان).

35

پیشرفت از 75 الی 100 فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات

36

اعمار (174) یک صدو هفتاد چهار باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 5 الی 10 تن در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، هرات، فراه، پروان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار و بادغیس).

37

تهیه و خریداری (10) پایه ماشین خشک کن در ولایت کندهار

38

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور

39

اعمار 2 دو باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس

40

ایجاد (3) مرکز لابراتوار بیولوژیکی در ولایات (تخار، بدخشان و سمنگان).

41

اعمار (2) دو باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی امراض نباتی در ولایات (لوگر و غور).

42

اعمار (1) یک باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار

43

خریداری و تطبیق 200000 دو صد هزار دوز واکسین بروسلوز از نوع Rev-1 و  S-19  بالای حیوانات در 34 ولایت کشور.

44

خریداری و تطبیق 2300000 دو ملیون سه صد هزار دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور.

45

اعمار (1) یک باب تعمیر برای حیوانات تجربوی در لابراتوار تولید واکسین های حیوانی مرکز کابل.

46

تهیه و خریداری (40)  چهل قلم ریجنت ها برای لابراتوار های مرکزی و ولایتی در مرکز کابل

47

ایجاد (18) هژده قلم لابراتوار در بنادر، کمرکات و میدان هوای های کشور (اسلام قلعه، تورغندی، آقینه، حیرتان، شیرخان بندر، گمرک کابل، دندپتان، تورخم، غلام خان، شیخ ابونصر فراهی، ملک، آیخانم، گمرک پکتیکا و میدان های هوای هرات، کابل، مزارشریف، کندهار و ننگرهار)

48

تهیه و خریداری (40) چهل قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند در مرکز کابل

49

ایجاد و تقویه سیستم سرتفیکیت صحی و ترنری بشکل الکترونیکی در (20) بیست بنادر و گمرکات کشور.

50

اعمار (10) ده باب محل سایلج هر کدام به ظرفیت 5الی 10 تن در ولایات (تخار، بامیان، لوگر، لغمان، کنر، پروان، پکتیا، قندهار، زابل و هلمند).

51

اعمار (2) دو باب دیوار (مدیریت زنبور داری ولایت پروان و فارم پیله وری ریشخور کابل)

52

اعمار (1) یک باب استیشن القاح مصنوعی در ولایت جوزجان

53

خریداری و تهیه (137) یک صدو سی هفت تن خوراکه برای حیوانات فارم ها و تیه در حالت اضطرار در ولایات (کابل، غور، جوزجان، پروان، لوگر و بغلان).

54

اعمار و باز سازی (4) چهار باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (ننگرهار، بلخ و پنجشیر و کابل).

55

کانکریت ساحه (500) پنجصد متر طول و 6 متر عرض فارم بینیحصار ولایت کابل

56

اعمار (1) یک باب صالون اسپرم گیری و (2) دو باب گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی در ولایت بلخ

57

اعمار (3) سه باب استیشن القاح مصنوعی در ولایات (سمنگان، تخار و کاپیسا).

58

اعمار (3) سه باب ساختمان های (طویله، محل شستشوی بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع اسپرم در مرکز کابل

59

اعمار و تجهیز (19) نوزده باب مراکز جمع آوری شیر و سردکن شیر در ولایات ( کابل، کاپیسا، بامیان، بدخشان، قندهار، جوزجان، هرات، پروان، بغلان و لوگر).

60

تهیه و نصب (2) دو پایه دستگاه پروسس قروت، پنیر، مسکه و روغن زرد در ولایات (بدخشان و بامیان).

61

خریداری و توزیع (370) سه صدو هفتاد بسته وسایل تولیدات حیوانی در ولایت هرات

62

اعمار (1) یک باب هنگر برای یونت ترویجی در ولسوالی غوریان ولایت هرات

63

اعمار 4 باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل، کندز و لوگر ( تکمیل 55 فیصد کار باقی مانده کلینیک کابل و کندز و شروع کار کلینیک برکی برک ولایت لوگر).

64

خریداری و تطبیق 150000 یک صدو چنجا هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در ولایات (هرات، لوگر، پروان، کابل، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).

65

خریداری و تطبیق 37500 سی هفت هزار پنج صد دوز واکسین سگ دیوان (Rabies )   در 34 ولایت کشور.

66

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور

67

خریداری 60 شصت عراده موتر سایکل برای کارمندان مفتشین صحی وترنری در مرکز و 34 ولایت کشور

68

خریداری و نصب (2) دو پایه ماشین پروسس، خشک کن کشمش و میوه جات برای متشبثین زراعتی در ولایات ( کابل و غزنی).

69

خریداری (40) چهل عراده ماشین آلات زراعتی جهت تنظیم آب در مزرعه در ولایات (کندز، تخار، بدخشان و ریاست کانال ننگرهار).

70

نصب (1) یک باب سیستم سولر برای فارم های زراعتی سرخرود ولایت ننکرهار

71

اعمار و تجهیز (1) یک باب ساختمان سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرها

72

باز سازی (7) هفت یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

73

حمایت ماهوار از (168) یک صدو شصت هشت باب یونت ساحوی وترنری در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

74

دایر نمودن (1) یک دوره کمپاین واکسین و تداوی حیوانات در ساحات تحت پوشش برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

75

ایجاد (7) هفت بانک خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی در ولایات (هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

76

ایجاد (63) شصت سه قطعه تجارب و (30) سی قطعه نمایشی علوفه جات در ولایات ((هرات، بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و لوگر).

77

اعمار (22) بیست دو باب قوتن برای نگهداری حیوانات در ولایات (جوزجان، سرپل، کندز، فاریاب، هرات، بادغیس و بغلان).

78

اعمار (28) بیست هشت باب حوض شست شوی مواشی برای کوچیها در ولایات ( هرات، کندز، فاریاب، بغلان، بادغیس، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور، فراه، کابل، کاپیسا، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک و پنجشیر).

79

تهیه و خریداری ادویه ضد پرازیت های خارجی برای حیوانات در 32 ولایت کشور (ارزگان، بلخ، بغلان، بادغیس، بامیان، بدخشان، تخار، پروان، پکتیا، پکتیکا، خوست، جوزجان، زابل، سمنگان، سرپل، غزنی، غور، فراه، فاریاب، کابل، کاپیسا، کنر، کندز، کندهار، لوگر، لغمان، ننگرهار، نیمروز، میدان وردک، هرات، هلمند و پنجشیر).

80

ایجاد (5804) پنج هزار هشت صدو چهار فارم مرغهای تخمی 30 و 60  قطعه یی برای 5804 خانم در ولایات (بغلان، کابل، پروان، لوگر، بامیان و غزنی).

81

خریداری و توزیع   (150) فرد گاو شیری با چوچه یک ماهه برای 150 خانم روستایی  در ولایات ( کابل، زابل و فاریاب) .

82

اعمار (195) یک صدو نود پنج باب سردخانه صفر انرژی پیاز، کچالو و سیب هر کدام به ظرفیت 10 الی 12 متریک تن در ولایات (کندهار، لوگر، غزنی، هرات، بغلان، بلخ، فراه، کابل، بامیان، ننگرهار، پروان، پنجشیر، سمنگان، سرپل و میدان وردک).

83

تجهیز یونت های ترویجی و پلات بندی کشت نباتات مختلف در 29 ولایت (کندهار، نیمروز، کابل، لوگر، بامیان، غزنی، دایکندی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کندهار، پکتیا، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار، بدخشان، لغمان، میدان وردک و نورستان).

84

اعمار (3) سه باب کمپلکس سردخانه عصری هریک به ظرفیت (1500) متریک تن در ولایات (کندهار، بلخ و بغلان)  تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

85

ایجاد (202) دو صدو دو صنف مکتب مزرعه جهت آموزش 4040 چهار هزار چهل نفر دهاقین و باغداران در مورد کنترول همه جانبه امراض و اآفات در 34 ولایت کشور.

86

تدویر برنامه های آموزشی برای (13557) سیزده هزار پنج صدو پنجاه هفت نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.

87

ایجاد و تجهیز (20) بیست باب مرکز پروسس زعفران در ولایات ( کابل، هرات، غزنی، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، میدان وردک، کنر، دایکندی، کابل، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان و هلمند).

88

تدویر برنامه های آموزشی برای (3970) نفر خانم در ولایات (کابل، بامیان، غزنی، فراه، کنر، پکتیکا، زابل، بغلان، جوزجان، فاریاب، بدخشان و نورستان).

89

خریداری و توزیع 23 بیست سه قلم وسایل پروسس مواد غذایی و 600 پایه ماشین خشک کننده سبزیجات برای 600 شش صد خانم بی بضاعت در ولایات (کابل، فراه و بغلان). 

90

خریداری و توزیع (50) پنجاه بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای 50 خانم در ولایت کابل .

91

اعمار (2) دو باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان

92

خریداری و توزیع وسایل جمع آوری وسایل پروسس لبنیات برای (150) یکصدو پنجاه مستفید شونده در ولایت ننگرهار

93

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری در بادام باغ ولایت کابل.

94

اعمار (1) یک باب مسجد شریف در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل

95

ایجاد سرسبزی، سیستم آبیاری، روشنایی (لایتنک)، تمرمیم پیاده روها، هموار کاری، حفر یک حلقه چاه با تمام ملحقات آن و نصب سیستم سولری و ایجاد ساحه تفریحی در ساحه نمایشگاه بادام باغ ولایت کابل

96

مرور، بازنگری و نهائی سازی 6 مسوده طرزالعمل ، 1 مسوده قانون، 1 مقرره و 2 یاد داشت تفاهم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

97

وصل 14 ریاست زراعت ولایات به تیلفون داخلیVOIP (نیمروز، ارزگان، دایکندی، غور، فراه، بادغیس، کنر، پکتیکا، زابل، سمنگان، جوزجان، سرپل، کندز، نورستان).

98

تهیه فایر وال SOPHOS,انتی ویروس و وسایل برای تجهیز, حفظ و مراقبت سرور روم, پاور روم و شبکه وزارت زراعت

99

ایجاد (1) یک مرکز معلومات Data Center

100

ایجاد (27) بیست هفت شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 27 ریاست زراعت ولایات ( هلمند، نیمروز، ارزگان، لوگر، بامیان، غزنی، دایکندی، غور، فراه، بادغیس، کنر، خوست، پروان، کاپیسا، پکتیکا، زابل، بغلان، سمنگان، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار، بدخشان، لغمان، میدان وردک و نورستان).

101

اعمار (2849) دو هزار هشت صدو چهل نو متر احاطه دیوار فارم دوم گذرگاه ولایت کابل، احاطه فارم ولسوالی مردیان جوزجان و احاطه فارم تاشلی گذر فاریاب

102

اعمار (1) یک باب ساختمان دوطبقه یی و اعمار دیوار اطراف آن در ولایت بدخشان

103

احیاء شبکه آبیاری فارم دوم ده مراد خان ولایت کابل

104

اعمار شبکه آبیاری کوه های دانشمند همراه با سیستم سولر بخش اول و دوم ، اعمار ذخیره کمپوست در فارم های مرکزی با سایز (5*5*2.5 متر)، حفر سه حلقه چاه در ساحه قرغه، بادام باغ و قصبه، تهیه واترپمپ، اعمار ذخیره توسعوی در ساحه منشی میرغلام و شیر دروازه و پرداخت شبکه آبیاری توسعوی قلعه مسلم در ولایت کابل

105

احداث (40) چهل جریب قوریه، آماده ساختن زمین قوریه، خیشاوه و نرم کاری زمین قوریه، پرکاری خریطه پلاستیک و بذر تخم، تهیه کمپوست و بستنه بندی نهال در ولایت کابل

106

ایجاد و تنظیم (800) هشت صد هکتار آبریزه، ایجاد (1332800) متر تراس، حفر (640000)  چقرک، پاک کاری (320000) چقرک، غرس (240000) اصله نهال، بذر مستقیم تخم درختان در ساحه چقرک و آبیاری (240000) اصله نهال در ولایت کابل.

107

احیاء (599) پنج صدو نود نو جریب زمین فارم های تکثیری، مراکز تکثیری و آموزشی جهت تولید 5990000 اصله نهال های مختلف النوع در ولایات ( هلمند، کندهار، ارزگان، کابل، لوگر، بامیان، غزنی، دایکندی، غور، هرات، فراه، بادغیس، کنر، خوست، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، زابل، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندز، تخار، بدخشان، لغمان و میدان وردک).

108

تثبیت ساحه (9200) نو هزار دو صد هکتار ریگ های روان، انجمن صحرا گرایی، تخم گز، سیلون، سکساول، تاغ، اترپکلس، و بذر تخم در ساحات تشخص شده ریگ های روان در ولایات ( هلمند، کندهار، نیمروز، بلخ، جوزجان و کندز).

109

قرنطین و جمع آوری تخم علوفه از طریق (4000) چهار هزار پروژه کوچک عایداتی، بذر پاش تخم علوفه در (10000) ده هزار هکتار زمین در ولایات ( هلمند، کندهار، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، سرپل، کندز، تخار، و میدان وردک).

110

حافظت (6000) شش هزار هکتار ساحات نباتات طبی هنگ که در حال تخریب است و حفاظت آن از طریق 300 پروژه عایداتی کوچک در ولایات ( هرات، بغلان، بلخ، فاریاب، سرپل، کندز و تخار)

111

بذر ساحه (1555) یک هزار پنج صدو پنجاه و پنج هکتار ازتخم پسته، بادام، جلغوزه و بادام تلخک در ولایات ( تخار، بدخشان، دایکندی، لوگر و پنجشیر).

112

احیاء (6800) شش هزار هشت صد هکتار ساحات تخریب شده هنگ توسط 340 پروژه عایداتی در ولایات ( فاریاب، بلخ، سمنگان، بغلان، هرات، سرپل، کندز و تخار).

113

تناوب تنظیم چرای مواشی در ساحات (91800) نود یک هزار هشت صد هکتار زمین تقسیم ساحه، علامه گذاری توسط جمع آوری سنگ، حفر کانتور و خاک در ولایات (هلمند، کندهار، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، سرپل، کندز، تخار و میدان وردک).

114

تهیه و نصب (140) تخته لوحه از کانکریت، سنگ مرمر به سایز 120 در 80 سانتی متر و نوشتن یک ماده قانون تنظیم جنگلات در آن در مسیر چنگلات طبیعی در ولایات (هلمند، لوگر، دایکندی، پنجشیر، کندهار، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، سرپل، کندز، تخار و میدان وردک).

115

خریداری و انتقال نهال عناب، بادام و چنار ریشه یی  جهت احداث (900) نو صد جریب باغ عناب ، بادام و چنار ریشه یی در ولایات (فراه، بدخشان، پروان، بغلان، سمنگان و سرپل).

116

ایجاد و ثبت (50) انجمن علفچر و ظرفیت سازی اعضای انجمن در ولایات ( هلمند، کندهار، غور، بادغیس و میدان وردک).

117

خریداری و کشت (2300) دو هزار سه صد کیلو گرام تخم پسته، جلغوزه و بادام با کیفیت و کشت آن به ساحه جنگلاتی در ولایات ( تخار، بدخشان، نورستان و پنجشیر).

118

اعمار (5) پنج باب تشناب و اعمار (1000) متر پیاده رو در بند امیر ولایت بامیان

119

اعمار (47100) چهل هفت هراز صد مترمکعب چکدم  در ولایات ( هلمند، کندهار، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، سرپل، کندز، تخار، میدان وردک، کنر، پنجشیر، بدخشان، لغمان و کابل).

120

اعمار (240) دو صدو چهل عدد بند خاکی کوچک ذخایر آبی با استفاده از پشته های خاکی  و کشت علوفه در اطراف بند ها در ولایات ( هلمند، کندهار، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، سرپل، کندز، تخار میدان وردک).

ضمایم

ضمیمۀ شماره (1) : عواید  سال مالی1399( به افغانی)

شماره

تشریح کود عواید

عواید تحقق یافته مرکز

پلان و پیشبینی مرکز

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

ازدیاد

کاهش

1

کرایه زمین های دولتی

4,106,152

98,888

0%

98%

2

کرایه تجهیزات وو سایط تخنیکی

545,164

610,410

12%

0%

3

قیمت اسناد بهادار

946,558

724,400

0%

23%

4

عواید بابت فروش لبنیات

7,553,206

3,756,150

0%

50%

5

فروش محصولات زراعتی

28,235,839

36,452,338

29%

0%

6

جریمه ها

4,447,839

7,278,711

64%

0%

7

عواید متفرقه

44,537,047

9,870,045

0%

78%

8

باز پرداخت معاشات و مصارفات

148,949

149,184

0%

0%

9

عواید یکبارگی عمده ادارات دولتی

-

387,689,847

100%

0%

مجموع عواید به افغانی

90,520,754

446,629,973

493%

0%

پلان و عواید 34 ولایت وزارت زراعت آبیاری و مالداری

تشریح کود عواید

پلان و پیشبینی ولایات

عواید تحقق یافته ولایات

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

ازدیاد

کاهش

عواید غیر مالیاتی ولایات شامل(کرایه اجاره زمین های زراعتی، کرایه زمینهای دولتی، کرایه تجهیزات ووسایط تخنیکی، فروش اسناد بهادار (سرتفکیت صحی)، عواید بابت فروش لبنیات، فروش محصولات زراعتی، جریمه ها مجازات افرادوشخصیت های حقوقی و عواید متفرقه. و همچنان قابل ذکر است که عواید یکبارگی از درک تخم های بذری که شامل پلان و پیشبینی عواید نبوده شامل ارقام عواید تحقق یافته میباشد.

61,720,445

78,269,930

27%

مجموع

61,720,445

78,269,930

27%

مجموع مرکز و ولایات

61,720,445

78,269,930

345%

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی1399

بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور شده سال  مالی 1399

1+2

بودجه عادی

1

بودجه انکشافی

2

 به رقم

15,362,581,900

1,281,085,076

 

14,081,496,824

 

به کلمات

پانزده ملیارد و سه صد و شصت و دو ملیون و پنجصد و هشتاد و یک هزار و نه صد افغانی

یک ملیارد و دوصد و هشتاد و یک ملیون و هشتاد و پنج هزار و هفتاد و شش افغانی

چهارده ملیارد و هشتاد و یک ملیون و چهارصد و نود و شش هزار و هشتصد و بیست و چهار افغانی

مصرف  بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

1,249,374,129

97.5 %

10,932,992,897

77.6 %

 

به کلمات

یک میلیارد و دوصد و چهل و نه میلیون و سه صد و هفتاد و چهار هزار و یکصدو بیست و نه افغانی

 نود و هفت اعشاریه پنج فیصد

ده میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و نه صد و نود ونه هزار و هشتصد و نود و هفت افغانی

هفتاد و هفت اعشاریه شش فیصد

 

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره:

ملاحظات

تعداد شرکت های مختلط

تعداد تصدی ها

تعداد نمایندگی های خارجی

تعداد نمایندگی های ولایتی

تعداد مشاوریت ها

تعداد ریاست های مرکزی بست 1و 2

تعداد معینیت ها

.

2

0

34

3

بست اول 5

بست دوم 70

3

تشکیل سال 1398

.

2

0

34

1

بست اول 5

بست دوم 67

3

تشکیل سال 1399

بخش کارکنان مرکزی

تشکیل منظور شده 1399

مامورین  و استادان

اجیران

نظامیان

مجموع

کارکنان مرکزی

مجموع

کارکنان ولایتی

مجموع

کارکنان نمایندگی های خارجی

مجموع

کارکنان شامل سیستم رتب و معاش

مجموع

 
 
 

اصل تشکیل

 

 

 

 

مامور/ استاد

اجیر

نظامی

 مامور

اجیر  

 نظامی

مامور

اجیر

 

نظامی

مرکز

ولایات

 

1008 

723 

 

3297

1812 

 

 

 

 

 

 

 

1731 

5109 

 

 

 

موجود

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مامور

اجیر

نظامی

 

مامور

اجیر

نظامی

 

مامور

اجیر

نظامی

 

مرکز

ولایات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

 

 877

 131

 655

 68

 

 

 1731

 3209

 88

 1790

 22

 

 

 5109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           

 

بخش کارکنان ولایتی:

موقعیت

تعداد کارکنان

مجموع

موقعیت

تعداد کارکنان

مجموع

موقعیت

تعداد کارکنان

مامور

اجیر

نظامیان

مامور

اجیر

نظامیان

مامور

اجیر

نظامیان

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

کابل

143

5

32

0

180

بامیان

53

2

46

1