گزارش سال مالی ۱۳۹۸ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

mail-admin
 

دانلود فایل گزارش  

فهرست مطالب

پس منظر. 2

خلاصه گزارش... 2

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده 3

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن. 4

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی.. 6

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان. 6

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1399. 7

ضمایم. 8

ضمیمۀ شماره (1) : عواید  سال مالی1398( به افغانی) 8

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398. 9

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره: 10

 پس منظر

دیدگاه اصلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که مصئونیت غذایی، محو گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در کشور می باشد، ماموریت رهبری کشور به مسیر کاهش فقر، زراعت قانونی و مشروع، امنیت ملی از طریق مدیریت منابع طبیعی، افزایش و مفیدیت تولیدات زراعتی، بهبود زیر بناها، حمایت و رشد سکتور خصوصی و توسعه بازار را به عهده دارد.

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند از:

  • حصول اطمینان از استفاده مؤثر منابع طبیعی افغانستان؛
  • افزایش مداوم تولیدات زراعتی و مؤثریت آن برای دهاقین و مالداران از طریق ارائه عوامل تولید، توسعه خدمات و تحقیقات زراعتی، تسهیل زمینه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بخش زراعت کشور؛
  • افزایش و ایجاد تنوع در درآمد‌ها و فرصت‌های شغلی برای مردم، افزون عواید دولت؛ و ایجاد یک نهاد مؤثر، رقابت پذیر و فعال از طریق پروسه اصلاحات و تعدیلات ساختاری.

(منبع و مآخذ: چارچوپ استراتیژیک انکشاف سکتور زراعت و اصلاح نهادی، ص6)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری درسال مالی ۱۳۹۸ مجموعاً (۹۱) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جملۀ آن (۵۹) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (۱۷) فعالیت درحال اجرا قرار دارد، (۶) فعالیت آغاز نشده و تطبیق  (۱۰) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به (۸۰%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده

فعالیت های تکمیل شده

فعالیت های

در حال اجرا

فعالیت های

معطل شده

فعالیت های

آغاز ناشده

91

59

17

10

6

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) در سال

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت مطابق پلان

احیاء و بازسازی سیستم های پایدار آبیاری در سطح کشور

احیاء و باز سازی (344) شبکه آبیاری

احیاء و باز سازی (344) شبکه آبیاری مختلف النوع در 34 ولایت کشور.

89%

ایجاد (42) شبکه آبیاری قطره یی

ایجاد (42) شبکه ابیاری قطره در پنج زون کشور (کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان).

100%

اعمار (309) باب چکدم، ذخیره گاه خاکی، آبریزه...

اعمار (100) باب  چکدم کوچک (بند کنترولی)، (80) باب ذخیره گاه خاکی، (99) آبریزه های کوچک و ایجاد مدیریت (30) باب سولر واتر پمپ در 34 ولایت کشور.

70%

افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...) در کشور

تهیه، خریداری و توزیع (84) پایه ماشین لیزر لیول

تهیه و خریداری (84) پایه ماشین لیزر لیول یا هموار کننده زمین و توزیع آن به دهاقین متقاضی به صورت سبسایدی که (70فیصد) قیمت آن توسط پروژه و (30فیصد) قیمت آن توسط دهاقین پرداخت خواهند شد که شامل پنج زون کشور (کابل، هرات، بغلان، بلخ و بغلان) میباشد.

100%

قرار داد انتقال (170) عراده تراکتور معه ملحقات آن

قرار داد انتقال (170) عراده تراکتور، (77) عراده ماشین کشت شالی و (459) پایه ملحقات آن در 33 ولایت کشور از طریق پروسه تدارکات انتقال و تحویل دهی آنها به ادارات زراعت ولایات کشور.

100%

خریداری و توزیع (16087) متریک تن  گندم اصلاح شده

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (16087) شانزده هزار و هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم  در 34 ولایت کشور.

40%

ایجاد (2052) قطعه نمایشی گندم و برنج

ایجاد (1100) قطعه نمایشی هریک در ساحه یک جریب زمین  در 34 ولایت کشور و همچنان ایجاد (952) قطعه نمایشی برنج در ولایات (تخار، بغلان، کندز، بلخ، هرات، لغمان، ننگرهار و کنر).

100%

تفتیش از (38620) جریب مزارع و توزیع (2500) قطعه سرتفیکیت

تفتیش از (38620) سی و هشت هزار ششصدو بیست جریب مزارع تخم بذری و توزیع (2500) قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در ولایات (میدان وردک، لوگر، کابل، پروان، خوست، کاپیسا، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر، هلمند، کندهار، هرات، فراه، بدخشان، بغلان، تخار، کندز، بلخ، سمنگان و جوزجان).

97%

تولید (1250) متریک تن تخم تصدیق شده گندم

تولید (1250) متریک تن تخم تصدیق شده گندم.

61%

ایجاد و تجهیز (3) مرکز آموزشی و مشوره دهی دهاقین FLRCs

ایجاد و بهره برداری (3) مرکز آموزشی و مشوره دهی دهاقین در ولایات (کابل، هرات و بلخ).

33.3%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری

ایجاد  (16) مکتب محلی دهاقین سبزیجات

ایجاد (16) مکتب محلی دهاقین سبزیجات در ولایات (کابل، ننگرهار، بلخ و بغلان).

100%

احداث (726) باب سبزخانه تجارتی

احداث (726) باب سبزخانه تجارتی هر یک در ساحه 3 الی 4 بسوه زمین در ولایات (کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، کندهار، فراه، بادغیس، زابل، نیمروز، پنجشیر، نورستان، غور و خوست).

85%

توزیع (1800) بسته انکشافی باغداری

توزیع (1800) بسته انکشافی باغداری شامل (قیچی خورد و کلان شاخه بوری، زینه، سبد جمع آوری، بیک شانه یی، سلفر پاش، ادویه پاش، لباس محافظوی، قیچی خورد محصولات، ادویه، تخم شبدر، تخم سبزیجات مختلف النوع، کود (Diammonium Phosphate) و کود عناصر کم مصرف) برای باغداران در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

38%

تطبیق (789) تجارب تحقیقاتی

تطبیق (789) تجربه تحقیقاتی در (18) فارم تحقیقاتی (بادام باغ، قرغه، ریشخور، ملاغلام بامیان، اردوخان هرات، پوزه ایشان بغلان، چهاردره کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، میدان هوای غور، بولان هلمند، شیشم باغ ننگرهار، دهدادی بلخ، شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار، پروان و باغ سالار کنر).

100%

اعمار (45) باب سردخانه صفر انرژی

اعمار (45) باب سردخانه پیاز صفر انرژی در  ولایت فراه و بادغیس.

23%

ایجاد (6) مرکز پروسس زعفران

ایجاد (6) مرکز پروسس زعفران درولایات ( هرات، کابل، بلخ و فاریاب).

100%

اعمار تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران

اعمار (1) باب تعمیر انستیتوت تحقیقات زعفران درولایت هرات.

40%

ایجاد (206) قطعه نمایشی پخته

ایجاد (206) قطعه نمایشی پخته در ولایات (هرات، سرپل،کندز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، قندهار وهلمند).

100%

احداث (6891) هکتار باغات مثمر و توزیع (2000) بسته لوازم جمع آوری باغداری

احداث (4191) هکتار باغ جدید میوه جات و احیاء (2700) هکتار باغهای موجود و همچنان توزیع (2000) بسته لوازم جمع آوری و پس از جمع آوری محصولات باغداری در ولایات (کابل، غزنی، میدان وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس).

100%

ایجاد  سیستم چیله در (150) هکتار باغات انگور

نصب سیستم چیله در (150) هکتار باغات انگور در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، لغمان، هرات، پکتیکا،  کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، فراه و بادغیس).

49%

ساختن (492) واحد تولید کود کمپوست

ساختن (492) واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل،  پکتیا، بلخ، کندز، ننگرهار، هرات،  کندهار، فراه و بادغیس).

21%

اعمار  (235) باب کشمش خانه

اعمار (235) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت (8) تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، فاریاب، کندز، هرات، پکتیکا، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس).

100%

توزیع (500) متریک تن کود کیمیاوی (Diammonium Phosphate)

توزیع (500) تن کود (Diammonium Phosphate) در 34 ولایت کشور برای دهاقین که باغ های جدید احداث می نمایند.

100%

توزیع 3500 کیلو گرام تخم پسته

توزیع (3500) کیلو گرام تخم پسته در ولایات (بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، لغمان، هرات، غور، ارزگان، کندهار، فراه، بادغیس، کابل، دایکندی، میدان وردک، هلمند، زابل، نیمروز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی).

0%

پیوند کردن نهال های پسته در (215) هکتار

پیوند کردن نهال پسته در (215) هکتار باغ در ولایات (بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، لغمان، هرات، غور، ارزگان، کندهار، فراه، بادغیس، کابل، دایکندی، میدان وردک، هلمند، زابل، نیمروز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی).

70%

احداث (489) قطعات نمایشی زعفران

احداث (489) قطعه نمایشی زعفران در 34 ولایت کشور.

100%

پیشبرد (50 فیصد) کار سردخانه های کمپلکس

ایجاد (12) باب سرد خانه کمپلکس عصری هر یک به ظرفیت (500) متریک تن و ظرفیت مجموعی (6000) متریک تن میشود به منظور نگهداری محصولات باغداری در ولایات (غزنی، کاپیسا، پروان، میدان وردک، فاریاب، تخار، نیمروز، فراه، لوگر و پکتیا).

0%

پیش‌برد از سطح (12 به 30فیصد) کار سردخانه های تجارتی

ایجاد (8) باب سردخانه عصری هر یک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل‌هزار متریک تن  میرسد در ولایات (کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

12%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری

تکمیل و بهره برداری (4) باب مسلخ

اعمار (4) باب مسلخ عصری در ولایات (کابل، بلخ، هرات و کندز) که هرکدام دارای ظرفیت کشتار (500) رأس بز و گوسفند و (100) رأس گاو را در یک شفت کاری 8 ساعت دارا میباشد.

95%

تطبیق واکسین  بالای  (6571678) رأس حیوان

خریداری و تطبیق (6571678) شش میلیون پنجصدو هفتاد یکهزار ششصدو هفتاد و هشت دوز واکسین بروسلوز طبق (FMD ) و طاعون  بالای حیوانات مختلف النوع  در 34 ولایت کشور.

100%

تولید (3)  میلیون دوز واکسین حیوانی

تولید (3) میلیون دوز واکسین های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، بروسلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین ولایت کابل.

100%

راه اندازی و تطبیق برنامه کنترول کنه

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در 34 ولایت کشور.

100%

تهیه و خریداری (12) پایه یخچال سولری و (30) عدد بطری

تهیه و خریداری (12) پایه یخچال سولری و (30) عدد بطری برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی مرکز و ولایات (بادغیس، هلمند، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، لغمان، بغلان، سرپل، کنر، ننگرهار، کاپیسا، بامیان، غور، هرات، بلخ، دایکندی، تخار و بدخشان).

100%

استخدام (81) کارمند ساحوی وترنری

استخدام (81) کارمند صحی وترنری برای جمع آوری سمپل ها و ارسال آن به لابراتوار مرکزی حیوانی برای تشخیص امراض حیوانی و گزارش دادن به OIE  در ولایات ( بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، هلمند و کندهار).

100%

ایجاد و بهره برداری (70) باب فارم تجارتی مرغداری

ایجاد و بهره برداری (60) فارم تجارتی مرغهای گوشتی (5000) قطعه‌ی در ولایات (کابل، ننگرهار، کندز، بلخ، کندهار، کنر، لغمان، پروان، لوگر، خوست، سمنگان، پکتیا، جوزجان، هلمند، هرات و فراه) و (10) فارم تجارتی مرغهای گوشتی  (10000) ده هزار قطعه‌ی در ولایات (کابل، ننگرهار، کندز، بلخ و هرات ) به سهم گیری سکتور خصوصی.

5%

ایجاد (80) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و (2) هیچری

ایجاد (80) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و  ایجاد (2) عدد هیچری ماهی در ولایات (خوست، بلخ، بغلان و کندز).

20%

تولید (4000000) چهار میلیون چوچه ماهی

تولید (1000000)یک میلیون چوچه ماهی بطور سالانه در ولایات (بلخ، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، لغمان و کندهار ) و تولید (3000000) سه میلیون چوچه ماهی سالمون و همچنان تولید 100 متریک تن گوشت ماهی در سال در زون مرکز.

50%

اعمار و تجهیز (29) مرکز جمع آوری شیر

اعمار و تجهیز (29) باب مرکز جمع آوری شیر در ولایات (کابل، لوگر، پروان، بلخ، هرات، کنر و کندهار).

90%

توزیع (500) بسته انکشافی زنبورداری

توزیع (500) بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت  زنبورداران در ولایات (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا).

100%

حمایت و تجهیز (270) واحد ساحوی کلینیک وترنری و تربیه (9) نفر پاراویترنر

عرضه خدمات از طریق (270) واحد ساحوی کلنیک وترنری به (11550) یازده هزار پنجصدو پنجاه مالدار طبقه ذکور و (18480) هجده هزار چهارصدو هشتاد مالدار طبقه اناث در ولایات (کابل، میدان وردگ، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات،  خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، زابل، نیمروز، بغلان و پروان) و همچنان تربیه (9) نفر واجد شرایط کوچی به حیث پاراویترنر در ولایات (بغلان، بلخ، کابل، هرات، پروان و خوست).

100%

تهیه و خریداری تجهیزات (2) پایه  لابراتوار و (95) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی

تهیه و خریداری تجهیزات (2) پایه لابرتوار تغذیه حیوانی و خریداری (65) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی در مرکز و همچنان خریداری (30) قلم لوازم و تجهیزات فارم ماهی پروری بند قرغه ولایت کابل.

0%

خریداری (311) متریک تن خوراکه حیوانی

تهیه و خریداری (311) تن خوراکه حیوانی در فارم های ولایات (غور، بلخ، جوزجان و کابل).

100%

اعمار و بهره برداری ساختمان پیله وری

اعمار ساختمان پیله وری ریشخور ولایت کابل.

80%

ایجاد  مرکز  پروسس لبنیات

ایجاد مرکز پروسس و بسته بندی لبنیات به ظرفیت (30000) سی‌هزار لیتر شیر در روز در ولایت کابل.

5%

اعمار (2) باب گدام خوراکه حیوانی

اعمار (2) باب گدام خوراکه حیوانی در مناطق کوچی نشین در ولایت های هرات و کابل.

100%

ایجاد (213) قطعه نمایشی نباتات علوفه خوراکه حیوانی

ایجاد (213) قطعه نمایشی انواع اصلاح شده نباتات خوراکه، علوفه جات و سبزیجات با عملیات زراعتی بهتر در ولایات (کابل، پروان و لوگر).

100%

کشت (200) هکتار زمین علوفه جات

کشت (200) هکتار زمین با تخم های اصلاح شده علوفه جات جهت تولید خوراکه حیوانی در ولایات (بلخ، ننگرهار و هرات).

100%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی (جنگلات، علفچرها، محیط سبز، حفاظت خاک و آب، و تنوع حیات)

ایجاد سیستم آبیاری قطره یی برای (60000) نهال پسته و اعمار یک باب تعمیر 6 اتاقه

ایجاد سیستم آبیاری قطره‌ی برای (60000) شصت‌هزار نهال پسته و اعمار (1) باب تعمیر 6 اتاقه برای دهاقین و نگهبانان و مسولین باغ پسته، حفر (3) حلقه چاه عمیق و نصب واترپمپ سولری و اعمار (5) ذخیره آب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ.

100%

ایجاد (1190) قوریه جات خانگی و (1100) متر مکعب چکدم

ایجاد و تجهیز  (1190) قوریه و آموزش (1190) خانواده از مردم محل بخاطر احداث قوریه جات و بذر آن در خریطه های پلاستیکی و اعمار (1100) متر مکعب چکدم از مواد محلی، آبیاری  و حفاظت (10000) نهال چارمغز توسط (19) انجمن جنگلداری در ولایات (پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان،  بادغیس و سمنگان).                                 

100%

احیاء (217) جریب قوریه

تولید  (2000000) دو میلیون نهال از طریق احیاء (217) جریب زمین قوریه در ولایات (کابل، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بامیان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، هلمند، کندهار، هرات، بادغیس، فراه، غور، ننگرهار، لغمان، کنر، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل ،کندز و لوگر) معه حفر یک حلقه چاه عمیق، تهیه (2) کانتینر 40 فوت و یک باب کانتینر20 فوت در ولسوالی بگرامی ولایت کابل.

100%

احیاء و حفاظت (602.5) هکتار علفچر

احیاء و حفاظت (602.5) هکتار توسط بذر مستقیم رشقه للمی، تثبیت ریگ های روان در (100) هکتار، خریداری (3012.5) کیلوگرام تخم رشقه للمی و (200) کیلو گرام تخم گز تاغ سیلون سکساول و اتروپلکس بذر تخم علوفه در (602.5) هکتار و غرس قلمه گز در موازی (8) هکتار و ایجاد (9) انجمن و تدویر ورکشاپ برای (990) نفر در ولایات (بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کندز، میدان وردک و هرات).

100%

احیا و حفاظت (350) هکتار ساحات نباتات طبی

ایجاد (7) انجمن علفچرها و نباتات طبی حفر و نرم کاری زمین برای بذر تخم هنگ و غرس قلمه ریشه شیرین بویه به تعداد (1250000) یک میلیون دو صدو پنجاه هزار چاله در موازی (250)  هکتار در ولایات (سمنگان، بغلان، بلخ، تخار و جوزجان)، بذر (100) کیلوگرام تخم زیره در موزاری (100) هکتار در ولایات (بدخشان و هرات)، تهیه (350) بسته کاری احیای و ارزش افزای هنگ شیرین بویه و زیره، تهیه آب و ابیاری (1250000) یک میلیون دو صدو پنجاه هزار چاله های بذر شده تخم و غرس شده قلمه.

100%

حمایت و بازسازی  پارکهای ملی

فراهم آوری تسهیلات لازم از طریق  اعمار (700) متر پیاده رو و اعمار تشناب برای پارک ملی بند امیر ولایت بامیان و استخدام (29) نفر پرسونل مدریتی و حفاظتی و یک سوپر وایزر در ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر بامیان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.

100%

احیاء (180) هکتار زمین ساحات کمر بند سبز

احیاء (180) هکتار کمر بند سبز معه  اعمار (1) شبکه  آبیاری و (3)  برج برق و حفظ ومراقبت (1588) هکتار ساحات قبلی احیاء شده کمر بند سبز کابل.

100%

حمایت و انکشاف در بهبود تأمین مصئونیت غذائی

اعمار و تجهیز (2) باب قرنطین ستیشن

اعمار و تجهیز (2) باب قرنطین ستیشن در بنادر (میلک نیمروز و تورخم ننگرهار).

100%

تجهیز لابراتوار (13) باب قرنطین ستیشن

تجهیز لابراتوار (13) باب قرنطین استیشن جهت آزمایشات لابراتواری در  بنادر کشور ( غلام خان خوست، شیرخان بندر کندز، اسلام قلعه و تورغندی هرات، حیرتان بلخ، اسپین بولدک کندهار، میلاک نیمروز، تورخم ننگرهار، گمرگ زمینی، بادام باغ و میدان هوای کابل).

100%

تکمیل و بهره برداری (1) باب موزیم نبانی

اعمار و تجهیز (1) باب موزیم برای نمونه های امراض و آفات نباتی در بادام باغ جهت حفظ و نگهداری نمونه های جمع آوری شده از امراض و آفات نباتی از طریق سروی ملی آفات و امراض.

100%

انتقال و ذخیره مقدار (40000) تن گندم

انتقال و ذخیره باقیمانده (40000) چهل هزار متریک تن گندم کمکی کشور پاکستان به ذخایر کشور.

100%

فیصدی پیش‌برد (10فیصد) کار  فیزیکی  سیلوها

اعمار و تجهیز (5) باب سیلو و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی (195000) یکصدو نود پنج هزار متریک تن در 6 سیلو ولایات (کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان) تا ختم سال و کار باقی ساختمانها در سال های بعدی تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود.

100%

تقویت سیستم پلان گذاری بر اساس یافته های ارزیابی بخش های پلان گذاری

ظرفیت سازی (485) نفر

برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پلان گذاری برای (485) تن از کارمندان مرکزی و ولایتی.

100%

به تعداد (1) ساختار

طرح و ترتیب طرزالعمل پلان گذاری ولایتی و بودجه سازی.

100%

ایجاد و توسعه سیستم واحد هماهنگی معلومات

یک سیستم اصلی و چهار سیستم فرعی

انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری (HR-MIS).

100%

انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری.

100%

انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری.

100%

انکشاف سیستم برای احصائیه ها و معلومات مربوط به فعالیت های وزارت/اداره.

100%

ایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام معلومات.

100%

فراهم سازی  رضایت مراجعه کنندگان 

(1) دفتر فزیکی

ایجاد دفتر فزیکی برای ارائه معلومات برای مراجعه کنندگان

100%

ایجاد و انکشاف (3) سیستم

ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان و انکشاف سیستم های تلفنی و آنلاین رسیده گی به شکایات.

100%

انکشاف (1) منشور اخلاقی

انکشاف منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور.

0%

مناسب سازی فضای کاری برای زنان

(1) سروی انجام شده

سروی خط مبنا (base line) درباره مشکلات زنان در فضای کاری.

100%

(1) پلان عمل خاص انکشاف داده شده

ترتیب پلان عمل خاص بر اساس یافته های سروی صورت میگیرد.

100%

حمایت و رشد ارتقاء ظرفیت بخش های مسلکی و تخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدیریت تغییر

تدویر برنامه های اموزشی برای (71805) دهقان

تدویر برنامه های اموزشی برای (71805) هفتادو یک‌هزارو هشتصدو پنج نفر در بخش تجارت و مارکیت محصولات زراعتی، مدیریت آبیاری، کنترول امراض و آفات، دهقانان زعفران کار، تفتیش مزرعه، مکتب در مزرعه، مامورین مسلکی و مالداران در 34 ولایت کشور.

100%

اعزام (300) نفر از کارمندان ولایتی و مرکزی

معرفی (300) تن از کارمندان این وزارت بمنظور بلند بردن ظرفیت تخنکی و مسلکی شان به سویه دکتورا، ماستری، لیسانس و برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور های جاپان، هندوستان و بعضی از کشور های دیگر.

100%

تجهیز و افزایش ظرفیت انترنت وزارت   به  2STM

تهیه و خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی بمنظور تجهیز و توسعه تکنالوژی در سطح مرکز و ریاست های زراعت ولایات معه انتی وایروس. وصل (8) تعمیر واحد های دومی محوطه بادام باغ از طریق فایبر نوری، توسعه شبکه VoIP در ریاست های زراعت ولایات (لغمان، خوست، سمنگان و زابل) و ایجاد سیستم تقویتی برق برای سرور روم وزارت.

100%

ایجاد (25) مرکز مشوره دهی و آموزشی

ایجاد (25) مرکز مشوره دهی و آموزشی برای دهاقین در ولایات (کابل، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، پکتیا، خوست، لوگر، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس، غور و فراه).

80%

توزیع مبلغ (70678200) افغانی قرضه

توزیع مبلغ (70678200) هفتاد میلیون و ششصدو هفتادو هشت هزاردو دوصد افغانی قرضه های زراعتی به  دهاقین، مالداران و متشبثین سکتور زراعت در سطح کشور.

100%

اصلاح و بازنگری (16) سند تقنینی، پالیسی و تفاهم نامه

اصلاح و بازنگری (8) سند تقنینی و (3) تفاهم نامه، تحلیل (3) پالیسی و (2) استراتیژی زراعتی و معاهدات ملی و بین الملل در سکتور زراعت.

100%

تکمیل و بهره برداری ساختمان مقام وزارت

اعمار و بهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کابل.

85%

حمایت وتقویه خانم های روستانی وبی بضاعت در عرصه زراعت ، مالداری ، بهبود درتامین  مصونیت غذائی ، بلند رفتن سطح  اقتصاد وخود کفائی آنها از طریق عرضه خدامات زراعتی ومالداری.

اعمار (1) باب مارکیت

اعمار (1) باب مارکیت بمنظور بازاریابی محصولات زراعتی برای خانم های زراعت پیشه.

100%

توزیع (96) بسته ابزار

توزیع (96) بسته ابزار جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها  در ولایت ننگرهار.

100%

توزیع (380)  صندوق  زنبور عسل

توزیع (380) صندوق  زنبور عسل برای   (380) مستفیدین خانم  در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

48%

توزیع (150) وسایل بسته بندی

توزیع 150 یکصدو پنجاه  وسایل بسته بندی جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها در ولایت بادغیس و فراه.

100%

توزیع (50) بسته وسایل

توزیع (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (50) خانم در ولایت کابل.

100%

توزیع (40) فرد گوساله

توزیع (40) فرد گوساله دو ساله و شش ماه از نوع کنری برای (40) خانم روستایی در ولایت کابل.

100%

توزیع (34) قلم اجناس پروسس  و (500) پایه دستگاه خشک کننده

توزیع (34) قلم اجناس پروسس مواد غذائی و (500) پایه دستگاه خشک کننده آفتابی سبزیجات برای (500) خانم بی‌بضاعت در ولایات (کابل، کاپیسا، بدخشان، تخار، کندز و هرات). 

100%

احداث (19474) قطعه  باغچه های خانگی

احداث (19474) نزده هزار چهار صدو هفتادو چهار قطعه باغچه های خانگی در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، کندهار، فراه و بادغیس).

100%

ایجاد (1885) باب سبز خانه کوچک

ایجاد (1885) باب سبزخانه کوچک هر یک در ساحه یک بسوه یا بیشتر از آن در فصل زمستان در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، کندهار، فراه و بادغیس).

20%

ایجاد (29570) فارم کوچک  مرغهای تخمی

توزیع بسته مرغ های تخمی (15، 20، 30، 100، 500) قطعه‌ی برای (29570) بیست و نه هزارو پنجصدو هفتاد خانواده در ولایات (دایکندی، بدخشان، نیمروز، ارزگان، کابل، کنر، هرات، خوست، پکتیا، بلخ، کندز، ننگرهار، پروان، لوگر و لغمان) و  آموزش تخنیکی، دیزاین و رهنمود مرغانچه (مرغ، خوراکه، دانه خوره، آبخوره، جالی، دوا و واکسین و غیره).

8%

توزیع (700) رأس بز شیری نسلی

توزیع (700) بز رأس شیری نسلی در ولایات (پکتیا، خوست، بلخ، کنر، کندز، هرات و کابل).

0%

تجهیز و بهره برداری (6)  باب مرکز جمع آوری شیر و تریننگ (600) خانم گاودار

تجهیز (6) باب مرکز جمع آوری شیر و ترنینگ (600) خانم گاودار در ولایات (بلخ، پروان، کابل، لوگر، ننگرهار و هرات) و همچنان فعال ساختن لابراتوار سپرم منجمد ولایت هرات.

33.3%

تدویر برنامه های آموزشی برای (4260) خانم

تدویر برنامه های آموزشی  برای (4260) خانم بمنظور بلند بردن  ظرفیت خانم های روستایی در عرصه های زراعت و مالداری در 34 ولایت کشور.

100%

مجموع

تعداد مجموع فعالیت ها: (91)

اوسط فیصدی پیشرفت

80

فیصد

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

1

احیا و بازسازی سیستم های پایدار آبیاری در سطح کشور

به تعداد (42)شبکه آبیاری قطره یی در پنج زون کشور (کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان) اعمار گردیده است.

در نتیجه اعمار شبکه های آبیاری در ولایات تحت پوشش، زمینه آبیاری زمین‌های زراعتی و مؤثریت آب افزایش یافته و از ضایعات آب جلوگیری به عمل آمده و سبب تشویق دهاقین همجوار به تطبیق تکنالوژی های جدید آبیاری گردیده است.

2

افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...) در کشور

به تعداد (84)پایه ماشین لیزر لیول یا هموار کننده زمین خریداری و برای دهاقین متقاضی به صورت سبسایدی که (70فیصد)قیمت آن توسط پروژه و (30فیصد)قیمت آن توسط دهاقین پرداخت گردیده در پنج زون کشور (کابل، هرات، بغلان، بلخ و بغلان)توزیع شده است.

ماشین های لیزر سبب تسریع در روند عملیات زراعتی، توسعه کشت محصولات زراعتی (گندم، شالی، جو، جواری و ...)، کاهش در مصرف منابع بشری و صرف زمان کمتر در تطبیق عملیات زراعتی گردیده است.

به تعداد(170) عراده تراکتور، (74)عراده ماشین کشت شالی، (459)پایه ملحقات آن و (6)پایه ماشین علوفه دروی به (33)ریاست زراعت ولایات انتقال و تحویل داده شده است.

استفاده از ماشین آلات زراعتی باعث افزایش خدمات اگروتخنیکی زراعتی، کاهش مصارف عملیاتی و منابع بشری می گردد.

به تعداد (1100) قطعه نمایشی گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات تحت پوشش و به تعداد (956) قطعه نمایشی شالی در ولایات (تخار، بغلان، کندز، بلخ، هرات، لغمان، ننگرهار و کنر) ایجاد گردیده است.

ایجاد قطعات نمایشی سبب آشنایی دهاقین به روش های جدید کشت شالی و گندم و ترویج تکنالوژی های جدید گردیده است.

3

حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری

به تعداد (16) باب مکتب محلی دهاقین سبزیجات در ولایات (کابل، ننگرهار، بلخ و بغلان) ایجاد گردیده است.

ایجاد مکاتب محلی دهاقین سبزیجات سبب تشویق دهاقین به کشت سبزیجات و دسترسی مردم و خانواده های دهاقین به غذا های متنوع، مغذی و باکیفیت گردیده است.

به تعداد (789) تجربه تحقیقاتی در (18) فارم تحقیقاتی (بادام باغ، قرغه، ریشخور، ملاغلام بامیان، اردوخان هرات، پوزه ایشان بغلان، چهاردره کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، میدان هوای غور، بولان هلمند، شیشم باغ ننگرهار، دهدادی بلخ، شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار، پروان و باغ سالار کنر) تطبیق شده است.

انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی ورایتی های جدید که با تغیرات اقلیمی در کشور توافق داشته باشد، گردیده است.

به تعداد (6) باب مرکز پروسس زعفران در ولایات (هرات، کابل، بلخ و فاریاب) ایجاد گردیده است.

ایجاد مراکز پروسس زعفران سبب، پروسس، بسته بندی، استندرد سازی و تضمین کیفیت صادرات در بازارهای داخلی و خارجی می گردد.

به تعداد (206) قطعه نمایشی پخته در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، قندهار و هلمند) ایجاد گردیده است.

احداث قطعات نمایشی پخته باعث تولید بهتر و ترویج ورایتی های با کیفیت  گردیده است.

به مساحت (4191) هکتار باغات جدید میوه جات احداث گردیده است و به مساحت (2700) هکتار باغات موجود (کهنه) احیا گردیده است. همچنان به تعداد (2000) بسته لوازم جمع آوری محصولات باغداری در (32) ولایت کشور توزیع شده است.

احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری، جلب سرمایه های خارجی و زمینه اشتغال‌زایی برای دهاقین فراهم گردیده است.

به تعداد (235) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت (8) متریک تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، فاریاب، کندز، هرات، پکتیکا، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس) اعمار گردیده است.

اعمار کشمش خانه ها سبب کاهش ضایعات تولید انگور، افزایش صادرات و تولید بیشتر کشمش گردیده است.

پروسه توزیع مقدار (500) متریک تن کود (Diammonium Phosphate) مطابق پلان برای دهاقین توزیع گردیده است.

توزیع کود کیمیاوی (DAP) برای دهاقین سبب تقویه خاک و رشد سریع نهال‌های مثمر گردیده است.

به تعداد (489) قطعه نمایشی زعفران در 34 ولایت کشور احداث گردیده است.

ترویج کشت زعفران که سبب بلند رفتن عواید دهاقین می گردد بدیل مناسب بجای کشت خشخاش نیز می باشد. در سال جاری به مقدار (19469) کیلوگرام زعفران در کشور تولید شده است و این رقم در مقایسه با سال گذشته (22فیصد) افزایش یافته است.

4

حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری

به تعداد (6571678) شش میلیون پنجصدو هفتاد یکهزار ششصدو هفتاد و هشت دوز واکسین بروسلوز طبق (FMD ) و طاعون خریداری و بالای حیوانات مختلف النوع  در 34 ولایت کشور تطبیق شده است.

تطبیق واکسین بالای حیوانات تطبیق واکسین سبب (35 فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات ‌گردیده است. همچنان از شیوع امراض مشترک بین انسانها و حیوانات جلوگیری به عمل آمده است.

به تعداد (3000000) سه میلیون دوز واکسین های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی و بروسلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین ولایت کابل، تولید شده است.

تولید واکسین سبب افزایش سطح تولیدات محصولات حیوانی، عدم اتکا به محصولات خارجی و جلوگیری از واکسین های بی کیفیت وارداتی گردیده است.

برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در 34 ولایت کشور راه اندازی و تطبیق گردیده است.

راه اندازی کمپاین کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.

به تعداد (12) پایه یخچال سولری و (30) عدد بطری برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی مرکز و ولایات (بادغیس، هلمند، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، لغمان، بغلان، سرپل، کنر، ننگرهار، کاپیسا، بامیان، غور، هرات، بلخ، دایکندی، تخار و بدخشان) خریداری و تهیه گردیده است.

تجهیز لابراتور ها سبب نگهداری بهتر و مصئون تر مواد لابراتواری و تداوی به موقع امراض مهلک و ساری حیوانی گردیده است.

پروسه استخدام (81) کارمند ساحوی وترنری در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، هلمند و کندهار) تکمیل گردیده است.

استخدام کارمندان ساحوی وترنری سبب فراهم سازی تسهیلات در جمع آوری اطلاعات امراض قابل نشر و ارائه آن به سازمان جهانی بیماری های حیوانات OIE (Office International des Epizooties) گردیده است.

به تعداد (500) بسته های انکشافی زنبورداری غرض حمایت از زنبورداران در ولایات (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا) توزیع شده است.

حمایت از زنبورداران سبب انکشاف صنعت زنبورداری، افزایش تولیدات زنبور عسل و رشد اقتصادی زنبورداران گردیده است.

عرضه خدمات از طریق (270) واحد ساحوی کلنیک وترنری برای (11550) یازده هزار پنجصدو پنجاه مالدار طبقه ذکور و (18480) هجده هزار چهارصدو هشتاد مالدار طبقه اناث در ولایات (کابل، میدان وردگ، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات،  خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، زابل، نیمروز، بغلان و پروان) و همچنان تربیه (9) نفر واجد شرایط کوچی به حیث پاراویترنر در ولایات (بغلان، بلخ، کابل، هرات، پروان و خوست).

حمایت از واحد های وترنری سبب بلند بردن سطح دانش مالداران، کاهش امراض حیوانی، ایجاد ارتباطات فی مابین مالداران و واحد های وترنری، کاهش تلفات و بلند رفتن سطح اقتصادی مالداران گردیده است.

به مقدار (311) متریک تن خوراکه حیوانی برای فارم های مالداری ولایات (غور، بلخ، جوزجان و کابل) خریداری و تهیه شده است.

خوراکه با کیفیت و مغذی برای حیوانات فارم های مالداری نسلی سبب جلوگیری از مرگ و میر حیوانات و تولید نسل های مرغوب در کشور می گردد.

کار اعمار (2) باب گدام خوراکه حیوانی در مناطق کوچی نشین ولایت هرات تکمیل گردیده است.

گدام های خوراکه حیوانی سبب دسترسی مالداران کوچی به خوراکه حیوانی باکیفیت در جریان فصل زمستان و در زمان تقلیل خوراکه حیوانی می گردد.

به تعداد (213) قطعه نمایشی انواع اصلاح شده نباتات خوراکه، علوفه جات و سبزیجات با عملیات زراعتی بهتر در ولایات (کابل، پروان و لوگر) ایجاد شده است.

ایجاد قطعات نمایشی نباتات خوراکه حیوانی سبب آشنایی بهتر دهاقین با ورایتی های جدید نبات و علوفه  جات گردیده است.

در مساحت (200) هکتار زمین تخم های اصلاح شده علوفه جات جهت تولید خوراکه حیوانی در ولایات (بلخ، ننگرهار و هرات) کاشته شده است.

تکثیر تخم های اصلاح شده علوفه جات سبب تولید خوراکه حیوانی بهتر و ترویج خوراکه متراکم حیوانی گردیده است.

5

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)

برای (60000) شصت‌هزار نهال پسته سیستم آبیاری قطره‌ی ایجاد شده و (1) باب تعمیر 6 اتاقه برای دهاقین، نگهبانان و مسئوولین باغ پسته همراه با (5) ذخیره آب در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ اعمار گردیده است. همچنان (3) حلقه چاه عمیق حفر و واترپمپ های سولری نصب شده است.

سیستم های آبیاری قطره‌یی سبب جلوگیری از ضایعات آب و صرف نموده زمان کمتر در زمان آبیاری گردیده و از بروز آفات و امراض نباتی که در اثر غرق آب نمودن نبات به میان میآید جلوگیری به عمل آمده است.

به تعداد (1190) قوریه ایجاد و تجهیز گردیده است و تعداد (1190) خانواده از مردم محل جهت احداث قوریه جات و بذر آن در خریطه های پلاستیکی آموزش دیده است. به تعداد (1100) متر مکعب چکدم توسط مواد محلی اعمار گردیده است. همچنان (10000) ده هزار نهال چارمغز توسط (19) انجمن جنگلداری در ولایات (پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان،  بادغیس و سمنگان) آبیاری و حفاظت شده است.                            

از اینکه جنگلات جلغوزه و چارمغز منحیث محصولات با ارزش اقتصادی می باشد احیأ و حفاظت آن سبب بهبود معیشت جوامع روستایی، رشد اقتصادی و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش ‌گردیده است.

از طریق احیا (217) جریب زمین قوریه  به تعداد (2000000) دو میلیون نهال در ولایات (کابل، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بامیان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، هلمند، کندهار، هرات، بادغیس، فراه، غور، ننگرهار، لغمان، کنر، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل ،کندز و لوگر) تولید شده است. همچنان (1) حلقه چاه عمیق حفر شده به تعداد (2) کانتینر 40 فوت و (1) کانتینر 20 فوت در ولسوالی بگرامی ولایت کابل تهیه شده است.

تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی منطقه، افزایش ساحات سبز، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی ‌گردیده است.

احیا و حفاظت (602.5) هکتار توسط بذر مستقیم رشقه للمی، تثبیت ریگ های روان در (100) هکتار، خریداری (3012.5) کیلوگرام تخم رشقه للمی و (200) کیلوگرام تخم گز تاغ سیلون سکساول و اتروپلکس بذر تخم علوفه در (602.5) هکتار و غرس قلمه گز در موازی (8) هکتار تکمیل گردیده است. همچنان (9) انجمن ایجاد شده و برای (990) نفر در ولایات (بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کندز، میدان وردک و هرات) ورکشاپ دایر شده است.

احیا و حفاظت از علفچرها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری، بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.

به تعداد (7) انجمن علفچرها و نباتات طبی ایجاد شده است. به تعداد (1250000) یک میلیون دو صدو پنجاه هزار چاله در موازی (250)  هکتار زمین برای بذر تخم هنگ و غرس قلمه ریشه شیرین بویه در ولایات (سمنگان، بغلان، بلخ، تخار و جوزجان) حفر و نرم کاری شده است. همچنان کار بذر (100) کیلوگرام تخم زیره سیاه در موازی (100) هکتار در ولایات (بدخشان و هرات)، تهیه (350) بسته کاری احیای و ارزش افزای هنگ، شیرین بویه و زیره سیاه و آبیاری (1250000) یک میلیون دو صدو پنجاه هزار چاله های بذر شده تخم و غرس شده قلمه تکمیل گردیده است.

بذر تخم نباتات طبی سبب افزایش محصولات نباتات طبی، گسترش منابع طبیعی و بهبود محیط زیست می گردد.

جهت فراهم آوری تسهیلات به طول (700) متر پیاده رو سنگفرش، به تعداد (4) باب تشناب، به مساحت (7000) متر مربع پارکینگ وسایط در بند امیر اعمار و ساخته شده است. همچنان به تعداد (29) نفر پرسونل مدریتی و حفاظتی و یک سوپر وایزر در ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر بامیان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان استخدام شده است.

فراهم آوری تسهیلات لازم برای سیاحین سبب تقویه معیشت روستایی، افزایش بازدید کننده گان و افزایش عواید ملی گردیده است. همچنان استخدام محافظین باعث حفاظت از ساحات و منابع طبیعی شده است.

به مساحت (180) هکتار کمر بند سبز احیا گردیده است. به تعداد (1) شبکه  آبیاری و (3) برج برق اعمار شده و از مساحت (1588) هکتار ساحات قبلی احیا شده کمربند سبزکابل حفاظت و مراقبت صورت گرفته است.

احیا و حفاظت از کمربند سبز باعث گسترس فضای سبز، کاهش آلودگی، گاهش امراض و بهبود محیط زیست می گردد.

6

حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی

کار اعمار و تجهیز (2) باب قرنطین استیشن در بنادر (میلک نیمروز و تورخم ننگرهار) تکمیل گردیده است.

موجودیت استیشن‌های قرنطینی در بنادر کشور باعث اطمینان از اینکه محصولات زراعتی صادراتی و وارداتی در کشور عاری از امراض زراعتی باشد این کار متضمن صدور بهتر و باکیفیت بهتر تولیدات زراعتی کشور به کشورهای خارجی می‌گردد.

به تعداد (13) باب قرنطین استیشن جهت آزمایشات لابراتواری در  بنادر ( غلام خان خوست، شیرخان بندر کندز، اسلام قلعه و تورغندی هرات، حیرتان  بلخ، اسپین بولدک کندهار،گمرگ زمینی، بادام باغ و میدان هوای کابل ) تجهیز گردیده است.

تجهیز استیشن‌های قرنطینی در بنادر کشور باعث اطمینان از اینکه محصولات زراعتی صادراتی و وارداتی در کشور عاری از امراض زراعتی باشد این کار متضمن صدور بهتر و باکیفیت بهتر تولیدات زراعتی کشور به کشورهای خارجی گردیده است.

به تعداد (1) باب موزیم برای نمونه های امراض و آفات نباتی در بادام باغ جهت حفظ و نگهداری نمونه های جمع آوری شده از امراض و آفات نباتی از طریق سروی ملی  آفات و امراض اعمار شده است.

موجودیت موزیم مجهز سبب نگهداری نمونه های امراض و آفات نباتی می گردد.

به مقدار (40000) چهل هزار متریک تن گندم کمکی کشور پاکستان به ذخایر کشور انتقال و ذخیره گردیده است.

ذخیره گندم در سیلوها سبب دسترسی افراد ساکن به گندم خوراکی در حالات اضطرار در مناطق صعب العبور گردیده است.

کار های مقدماتی  (5) باب سیلو و (1) باب ذخایر غله جات به ظرفیت (195000) یکصدو نودو پنجهزار در ولایات (کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان) مطابق پلان وزارت (10فیصد) پیشرفت نموده است کار باقیمانده در سال های بعدی تکمیل خواهد شد.

اعمار و بازسازی سیلو ها و ذخایره استراتیژیک (15فیصد) نیازمندی های حالات اصطرار را برآورده ساخته خساره غله جات را کاهش می دهد.

7

تقویت سیستم پلان گذاری بر اساس یافته های ارزیابی بخش های پلان گذاری

برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پلان گذاری برای (485) تن از کارمندان مرکزی و ولایتی دایر گردیده است.

تدویر برنامه ارتقای ظرفیت برای کارمندان سبب معیاری سازی بخش های پلان گذاری مرکز و ولایات گردیده است.

طرزالعمل پلان گذاری ولایتی و بودجه سازی ترتیب شده است.

تهیه طرزالعمل پلان گذاری ولایتی سبب معیاری سازی بخش پلان گذاری می گردد.

ایجاد و توسعه سیستم واحد و هماهنگ  معلومات اداره

انکشاف سیستم معلومات منابع بشر (HR-MIS)

ایجاد و توسعه سیستم واحد و هماهنگ معلومات سبب فراهم سازی زمینه تصمیم گیری بر اساس معلومات دقیق گردیده است.

انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری

انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری

انکشاف سیستم برای احصائیه ها ومعلومات مربوط به فعالیت های وزارت

ایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام معلومات

فراهم سازی  رضایت مراجعه کنندگان

دفتر فزیکی برای ارائه معلومات برای مراجعه کنندگان ایجاد گردیده است.

ایجاد دفتر فزیکی ارائه معلومات برای مراجعه کننده گان سبب افزایش رضایت مراجعین، سرعت در کار و ارائه خدمات بهتر برای مراجعین گردیده است.

سیستم ثبت مراجعه کنندگان و انکشاف سیستم های تلفنی و آنلاین رسیده گی به شکایات ایجاد شده است.

مناسب سازی فضای کاری برای زنان

سروی خط مبنا(base line) درباره مشکلات زنان در فضای کاری تکمیل گردیده است.

مناسب سازی فضای کاری برای زنان سبب افزایش احساس امنیت زنان در محیط کارگردیده است.

پلان عمل خاص بر اساس یافته های سروی ترتیب شده است.

حمایت و رشد ارتقا ظرفیت بخش های مسلکی و تخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدیریت تغییر

به تعداد (104) تن از کارمندان این وزارت بمنظور بلند بردن ظرفیت تخنکی و مسلکی شان به سویه دکتورا، ماستری، لیسانس به خارج از کشور اعزام شده است. همچنان به تعداد (196) تن از کارمندان این وزارت در برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور های جاپان، هندوستان و بعضی از کشور های دیگر معرفی و اعزام شده است.

معرفی کارمندان به بورسیه های تحصیلی و برنامه های آموزشی سبب افزایش کدر های مسلکی، ارائه خدمات بهتر و بهبود وضعیت در سکتور زراعت می گردد.

برنامه های اموزشی برای تعداد (71805) هفتادو یک‌هزارو هشتصدو پنج نفر در بخش تجارت و مارکیت محصولات زراعتی، مدیریت آبیاری، کنترول امراض و آفات، دهقانان زعفران کار، تفتیش مزرعه، مکتب در مزرعه، مامورین مسلکی و مالداران در 34 ولایت کشور تدویر گردیده است.

تدویر برنامه‌های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه‌های زراعت و مالداری، کنترول امراض و آفات نباتی و تفتیش مرزعه گردیده است.

وسایل تکنالوژی معلوماتی بمنظور تجهیز و توسعه تکنالوژی در سطح مرکز و ریاست های زراعت ولایات معه انتی وایروس خریداری و تهیه گردیده است. همچنان کار وصل (8) تعمیر واحد های دومی محوطه بادام باغ از طریق فایبر نوری، توسعه شبکه VoIP در ریاست های زراعت ولایات (لغمان، خوست، سمنگان و زابل) و ایجاد سیستم تقویتی برق برای سرور روم وزارت تکمیل گردیده است.

توسعه تکنالوژی سبب فراهم شدن تسهیلات بیشتر در انجام وظایف روزمره و تسریع روند کاری کارمندان گردیده است.

به مبلغ (70678200) هفتاد میلیون و ششصدو هفتادو هشت هزارو دوصد افغانی قرضه های زراعتی به  دهاقین، مالداران و متشبثین سکتور زراعت در سطح کشور توزیع شده است.

توزیع قرضه‌های کوچک مالداری و زراعتی به منظور حمایت از دهاقین کشور سبب رشد اقتصادی دهاقین و بهبود در زراعت کشور گردیده است.

اصلاح و بازنگری (8) سند تقنینی، (3) تفاهم نامه، تحلیل (3) پالیسی و (2) استراتیژی زراعتی و معاهدات ملی و بین الملل در سکتور زراعت تکمیل شده است.

اصلاح و بازنگری اسناد تقنینی سبب بهبود پروسه های کاری در سکتور زراعت و فراهم شدن چهارچوب مشخص در زمینه تطبیق پلان ها و برنامه های وزارت گردیده است.

8

حمایت و تقویه خانم های روستایی و بی بضاعت در عرصه زراعت، مالداری، بهبود درتامین  مصونیت غذائی، بلند رفتن سطح  اقتصاد و خود کفائی آنها از طریق عرضه خدمات زراعتی و مالداری.

به تعداد (1) باب مارکیت بمنظور بازاریابی محصولات زراعتی برای خانم های زراعت پیشه در ولایت ننگرهار اعمار شده است.

ساخت مارکیت سبب تشویق خانم ها به فعالیت های زراعتی، دسترسی به مارکیت جهت فروش محصولات زراعتی و رشد اقتصادی خانم های گردیده است.

به تعداد (96) بسته ابزار جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها  در ولایت ننگرهار توزیع شده است.

دسترسی خانم ها به ابزار و وسایل جمع آوری و بسته بندی محصولات باعث رشد فعالیت های زراعتی و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آن ها گردیده است.

به تعداد (150) بسته وسایل بسته بندی و جمع آوری محصولات زراعتی برای خانم ها در ولایت بادغیس و فراه توزیع شده است.

دسترسی خانم ها به ابزار و وسایل جمع آوری و بسته بندی محصولات باعث رشد فعالیت های زراعتی و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آن ها گردیده است.

به تعداد (50) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (50) خانم در ولایت کابل توزیع شده است.

دسترسی خانم ها به ابزار های صنایع دستی سبب فراهم شدن تسهیلات و تشویق خانم های به صنایع دستی گردیده است.

به تعداد (40) فرد گوساله دو ساله و شش ماه از نوع کنری برای (40) خانم روستایی در ولایت کابل توزیع شده است.

توزیع گوساله ها سبب تشویق خانم های روستایی به مالداری و رشد اقتصادی خانواده ها گردیده است.

به تعداد (34) قلم اجناس پروسس مواد غذائی و (500) پایه دستگاه خشک کننده آفتابی سبزیجات برای (500) خانم بی‌بضاعت در ولایات (کابل، کاپیسا، بدخشان، تخار، کندز و هرات) توزیع شده است.

توزیع وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی سبب فراهم شدن تسهیلات برای خانم ها و بلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها گردیده است.

به تعداد (19474) نزده هزارو چهارصدو هفتاد و چهار باغچه های خانگی در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، کندهار، فراه و بادغیس) احداث گردیده است.

باغچه‌های خانگی اقتصاد خانم‌های روستایی را بلند برده و مصئونیت غذای در خانواده ها را نیز تأمین نموده است.

برای تعداد (4260) تن از خانم های روستای برنامه های آموزشی به منظور بلند بردن ظرفیت کاری شان در عرصه های زراعت و مالداری در 34 ولایت کشور تدویر گردیده است.

تدویر برنامه های آموزش سبب بلند بردن ظرفیت خانم ها شده و نیز زمینه اشتغال را برای شان در بخش های زراعت و مالداری فراهم کرده است.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

از مجموع احیا و باز سازی (344) شبکه های آبیاری مختلف النوع به تعداد (216) شبکه آبیاری مختلف النوع احیا و بازسازی شده است. کار  احیا و بازسازی تعداد(104) با (75فیصد) پیشرفت جریان دارد و متباقی شبکه آبیاری در سال بعدی احیا و بازسازی خواهد شد.

89%

سردی هوا در ربع اول و اوایل ربع دوم، تآخیر در پروسه تدارکات و بوجود آمدن مشکلات تخنیکی در دیزاین شبکه ها و دیزاین مجدد باعث کندی پیشرفت کار بعضی از پروژه های آبیاری گردیده است. همچنان به دلیل مشکلات اجتماعی و امنیتی شرکت های قراردادی نتوانستند در زمان معیینه کار بازسازی شبکه ها را آغاز نمایند. بطور مثال شبکه آبیاری قریه سیاه سنگ ولسوالی شهرک ولایت غور به دلیل نبود امنیت بازسازی نشده است.

2

به تعداد (100) باب  چکدم کوچک (بند کنترولی) و (80) باب ذخیره گاه خاکی اعمار گردیده است. کار اعمار (11) باب آبریزه کوچک با (45فیصد) پیشرفت جریان دارد. همچنان ایجاد مدیریت (30) باب سولر واتر پمپ در ولایات تحت پوشش تکمیل شده است.

70%

ساخت آبریزه ها مطابق پلان پروژه در مدت 2 سال تکمیل می گردد به همین دلیل کار اعمار آبریزه ها جریان دارد و تا ختم سال مالی 1399 تکمیل می گردد.

3

از مجموع مقدار (16087) شانزده هزار و هشتادو هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم  برای 34 ولایت کشور سهمیه 16 ولایت خریداری و به ولایات انتقال داده شده است.

40%

طولانی شدن پروسه تدارکات در اداره تدارکات ملی سبب تاخیر در خریداری و توزیع تخم های اصلاح شده برای دهاقین گردید. همچنان پیشنهاد شماره (125) مورخ 8/7/1398 از جانب این وزارت بخاطر تعیین سبسایدی از جانب مقام عالی ریاست جمهوری به ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده شده اما تا هنوز حکم مقام عالی ریاست جمهوری به این وزارت مواصلت نورزیده است.

4

از مجموع مقدار (1250) متریک تن تخم تصدیق شده گندم مقدار (778) متریک تن تخم گندم تولید شده است. مقدار متباقی در جریان سال بعدی تولید می گردد.

61%

تولید مقدار گندم اصلاح شده در ولایات نظر به شرایط اقلیمی تغیر می کند به همین دلیل با در نظرداشت پیشبینی شرایط اقلیمی مقدار پلان شده تولید نگردیده است.

5

از تعداد (3) مرکز آموزشی و مشوره دهی برای دهاقین (1) باب مرکز آموزشی در ولایت ننگرهار ایجاد شده است.

33.3%

به دلیل زمان گیر شدن انتخاب موقعیت و زمین ساخت مراکز آموزشی را به کندی مواجه ساخت.

6

کار اعمار تعمیر انستیتوت تحقیقات زعفران در ولایت هرات جریان دارد.

40%

اعمار تعمیر انستیتوت تحقیقات زعفران نظر به پلان تطبیقی پروژه در مدت 2 سال تکمیل می گردد.

7

از مجموع (492) واحد تولید کود کمپوست به تعداد (116) واحد تولید در ولایات (کابل، پکتیا، بلخ، کندز، ننگرهار، هرات، کندهار، فراه و بادغیس) ساخته شده است.

21%

زمان گیر شدن انتخاب مستفدین و موجودیت نبات اولی در مزارع سبب کندی تطبیق این فعالیت گردیده است.

8

کار اعمار (4) باب مسلخ درولایات کابل، هرات، بلخ و کندز تکمیل گردیده و مسلخ ولایت کابل به بهره برداری سپرده شده است. کار نصب ماشین آلات در سایر مسلخ ها جریان دارد عنقریب متباقی مسلخ ها نیز آماده بهره برداری می گردد.

95%

بروز مشکلات گمرکی (عدم تخمین مالیات از جانب ریاست گمرکات وزارت مالیه) در وقت عبور ماشین آلات مسلخ ها در بندر هرات این فعالیت به کندی مواجه گردید اکنون مشکلات رفع شده و ماشین آلات انتقال نموده است.

9

ارزیابی تخنیکی جهت ایجاد (60) فارم تجارتی مرغهای گوشتی (5000) قطعه‌ی و (10) فارم تجارتی مرغهای گوشتی  (10000) ده هزار قطعه‌ی به سهم گیری سکتور خصوصی جریان دارد و متقاضیان درخواست های شان را به پروژه تحویل نموده است.

5%

منظوری بودجه ساخت مراکز جمع آوری شیر از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) در شروع سال زمان گیر شد.

10

کار ایجاد (80) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ایجاد (2) عدد هیچری ماهی در ولایات (خوست، بلخ، بغلان و کندز) جریان دارد.

20%

به دلیل زمان گیر شدن پروسه دیزاین   نظر به ضرورت به آب جاری، شرایطه اقلیمی مناسب، سایز های متفاوت فارم و مفدیت آن و از سوی دیگر منظوری بودجه مورد ضرورت از طرف دونر زمان گیر واقع شده است.

11

به تعداد (1000000) یک میلیون چوچه ماهی بطور سالانه در ولایات (بلخ، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، لغمان و کندهار) توزیع شده است. همچنان طرح ایجاد فارم های ماهی پروری در زون مرکز جهت تولید (3000000) سه میلیون چوچه ماهی سالمون و تولید (100) متریک تن گوشت ماهی که از جانب متخصصین وزارت زراعت ترتیب شده بود در جلسه شماره (11) مورخ 22 میزان 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

50%

به دلیل زمان گیر بودن ترتیب طرح انکشاف ماهی پروری از سوی مختصصین وزارت و تاخیر در منظور طرح از جانب شورای محترم عالی اقتصادی کشور این فعالیت کندی مواجه شده است.

12

کار اعمار و تجهیز (29) باب مرکز جمع آوری شیر در ولایات (کابل، لوگر، پروان، بلخ، هرات، کنر و کندهار) جریان دارد.

90%

منظوری بودجه ساخت مراکز جمع آوری شیر از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) در شروع سال زمان گیر شد.

13

کار اعمار ساختمان پیله وری ریشخور ولایت کابل با (80فیصد) پیشرفت جریان دارد.

80%

وزارت شهرسازی آماده نبود که مطابق دیزاین وزارت زراعت ساختمان پیله وری ریشخور را اعمار کند این موضوع در اوایل باعث تاخیر در تطبیق فعالیت گردید. اما اکنون ساخت آن مستقیم به وزارت زراعت تعلق گرفته است.

14

کار ساخت (1) باب مرکز پروسس و بسته بندی لبنیات به ظرفیت (30000) سی هزار لیتر شیر در روز در ولایت کابل جریان دارد.

5%

در ابتدا انتخاب موقعیت جهت ساخت مرکز پروسس زمان گیر شد چون قرار بود نظر به فیصله شورای عالی اقتصادی مراکز مذکور در شش زون کشور ساخته شود اما دونر (تمویل کننده IFAD) علاقه مندی نشان نداد به همین دلیل هیات مشترک از نماینده گان وزارت مالیه، وزارت زراعت، IFAD و سکتور خصوصی شکل گرفت و ساحه ریشخور را جهت ساخت مرکز پروسس انتخاب نمودند. به همین دلیل تطبیق این فعالیت به کندی مواجه گردیده بود. همچنان زمان گیر شدن منظوری بودجه از سوی IFAD تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته بود.

15

از مجموع (25) باب مرکز مشوره دهی و آموزشی برای دهاقین (20) باب مرکز مشوره دهی ایجاد شده است.

80%

به اثر کمبود زمین مطابق مشخصات مراکز مشوره دهی و زمان گیر شدن این پروسه تطبیق فعالیت به کندی مواجه گردیده بود.

16

کار اعمار ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با (85فیصد) پیشرفت جریان دارد.

85%

از اینکه معیاد قرارداد این پروژه 18 ماه میباشد وزارت زراعت و شرکت قراردادی د اوایل سال پلان مشترک یک ساله را تهیه نمودند تا بتوانند در مدت یک سال تعمیر را به بهره برداری بسپارد اما معطلی دو ماهه بخاطر خشک شدن پلاستر کار ساختمان در مدت یک سال تکمیل نگردید.

17

از مجموع (1885) باب سبزخانه کوچک به تعداد (449) باب سبزخانه کوچک هر یک در ساحه یک بسوه ایجاد شده است.

20%

بنابر طولانی شدن پروسه تدارکات تطبیق این فعالیت کندی مواجه گردیده بود.

ب: فعالیت های معطل شده

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل معطل شدن فعالیت

1

از مجموع (38620) سی و هشت هزار ششصدو بیست جریب مزارع تخم بذری گندم به مساحت (34369) جریب آن تفتیش شده است. همچنان به تعداد (2500) قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در 21 ولایت کشور توزیع شده است.

97%

از اینکه مولدین مساحت (4251) جریب زمین را تخم های بذری بذر ننمودند تقتیش در مساحت یاد شده انجام نشد.

2

از مجموع (726) باب سبزخانه تجارتی به تعداد (630) باب سبزخانه تجارتی هر یک در ساحه (3 الی 4) بسوه زمین در 26 ولایت کشور احداث شده است.

85%

به دلیل کمبود بودجه از جانب دونر (بانک انکشاف آسیایی) ساخت (96) باب سبزخانه تجارتی منظور نگردید.

3

از مجموع (1800) بسته انکشافی باغداری به تعداد (626) بسته انکشافی باغداری شامل (قیچی خورد و کلان شاخه بوری، زینه، سبد جمع آوری، بیک شانه یی، سلفر پاش، ادویه پاش، لباس محافظوی، قیچی خورد محصولات، ادویه، تخم شبدر، تخم سبزیجات مختلف النوع، کود (Diammonium Phosphate) و کود عناصر کم مصرف) برای باغداران در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس) توزیع شده است.

38%

به دلیل کمبود بودجه از جانب دونر (بانک انکشاف آسیایی) توزیع متباقی بسته های انکشافی باغداری منظور نگردید.

4

از مجموع (45) باب سردخانه پیاز صفر انرژی به تعداد (10) سردخانه پیاز صفر انرژی در  ولایت فراه و بادغیس اعمار شده است.

23%

به دلیل کمبود بودجه از جانب دونر (بانک انکشاف آسیایی) توزیع متباقی بسته های انکشافی باغداری منظور نگردید.

5

نصب سیستم چیله انگور در مساحت (72) هکتار تکمیل گردیده است. در مساحت متباقی (78) هکتار سیستم های چیله انگور در سال 1399 نصب می گردد.

49%

به نسبت طولانی شدن پروسه انتخاب مستفیدین (چون نصب سیستم های چیله نظر به علاقه مندی باغداران صورت می گیرد) فصل نصب سیستم های چیله گذشته است بنا متباقی فعالیت در سال بعدی تطبیق می گردد.

6

در مساحت (215) هکتار پیوند نهال پسته (70فیصد) تطبیق شده است. متباقی در ماه حوت سال جاری تطبیق میگردد.

70%

از نظر تخنیکی پیوند نهال های پسته در ماه حوت انجام شود نتیجه بهتر می دهد.

7

دیزاین (8) باب سردخانه عصری هر یک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل‌هزار متریک تن  میرسد در ولایات (کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) تکمیل گردیده است.

12%

به دلیل دیزاین مجدد اعمار سردخانه معطل گردیده بود قرار است کار اعمار سردخانه ها از سال 1399 آغاز گردد.

8

از مجموع (380) صندوق  زنبور عسل به تعداد (180) صندوق برای (180) خانم در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس) توزیع شده است.

48%

به دلیل کمبود بودجه از جانب دونر (بانک انکشاف آسیایی) توزیع متباقی بسته های انکشافی باغداری منظور نگردید.

9

بسته مرغ های تخمی (15، 20، 30، 100، 500) قطعه‌ی برایر(670) خانواده توزیع شده است.

8%

از اینکه بسته ها به صورت گرند باید به مستفیدین توزیع می شد به دلیل تغیر در نحوه توزیع بسته های مرغداری بودجه متباقی بسته ها از جانب دونر (بانک انکشاف آسیایی، IFAD و بانک جهانی) رد شد.

10

از مجموع (6) باب مرکز جمع آوری شیر به تعداد (2) باب آن ایجاد و تجهیز گردیده است. همچنان برنامه های آموزشی برای تعداد (600) خانم گاودار دایر شده است.

33.3%

به دلیل کمبود بودجه (4) باب مرکز جمع آوری شیر در سال جاری ایجاد نگردید.

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

توزیع (3500) کیلوگرام تخم پسته در ولایات (بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، لغمان، هرات، غور، ارزگان، کندهار، فراه، بادغیس، کابل، دایکندی، میدان وردک، هلمند، زابل، نیمروز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی).

به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات زمان کشت پخته گذشت.

2

ایجاد (12) باب سرد خانه کمپلکس عصری هر یک به ظرفیت (500) متریک تن و ظرفیت مجموعی (6000) متریک تن میشود به منظور نگهداری محصولات باغداری در ولایات (غزنی، کاپیسا، پروان، میدان وردک، فاریاب، تخار، نیمروز، فراه، لوگر و پکتیا).

این فعالیت نظر به هدایت  شماره (554) مورخ 30/4/1398 جلالتمآب رئیس صاحب جمهور توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق می گردد.

3

تهیه و خریداری تجهیزات (2) پایه لابرتوار تغذیه حیوانی و خریداری (65) قلم تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی در مرکز و همچنان خریداری (30) قلم لوازم و تجهیزات فارم ماهی پروری بند قرغه ولایت کابل.

پول تطبیق این فعالیت نظر فیصله مجلس رهبری وزارت و هدایت مقام وزارت جهت اعمار تعمیر قرنطین لابراتوار صحت عامه وترنری ولسوالی دندپتان ولایت پکتیکا تعدیل گردید.

4

انکشاف منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور.

تهیه و انکشاف منشور اخلاقی از وظایف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد.

5

توزیع (700) بز رأس شیری نسلی در ولایات (پکتیا، خوست، بلخ، کنر، کندز، هرات و کابل).

تمویل بودجه این فعالیت از طرف دونر (بانک انکشاف آسیای) رد گردید.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیت‌ها در وقت معین آن در ولایات تحت پوشش.

چون فعالیت‌های زراعتی موسومی و فصلی می‌باشد بناً باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیت‌های زراعتی از جانب وزارت محترم مالیه تهیه گردد. این یک پیشنهاد است که وزارت محترم مالیه در نظر بگیرد جهت تطبیق هر چه بهتر فعالیت های زراعتی.

عدم تطبیق سرشماری‌های زراعتی از (30) سال بدینسو از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات در کشور.

راه اندازی سرشماری نفوس و سر شماری زراعتی از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات برای دریافت ارقام خانواده‌های دهاقین در کشور.

نبود امنیت دربعضی  ساحات تحت پلان پروژه‌های انکشافی باالخصوص پروژه های آبیاری.

همکاری ادارات محلی، نهاد‌های امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژه‌ها. به گونه مثال: یک پروژه آبیاری در قریه سیاه سنگ ولسوالی شهرک ولایت غور تطبیق نگردید.  

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

نتایج

دلایل عدم شمولیت در پلان

1

به تعداد (120) فرد گوساله دو ساله و شش ماهه از نوع کنری برای (120) خنم روستایی در ولایات ( کابل، لوگر و نورستان) خریداری و توزیع گردید.

توزیع گوساله ها سبب تشویق خانم های روستایی به مالداری و رشد اقتصادی خانواده ها گردیده است.

بعد از بررسی بودجه اوسط سال پول باقی مانده به منظور حمایت از خانم ها روی دست گرفته شد.

2

به تعداد (130) قطعه نمایشی شالی در ولایات (تخار، بغلان، کندز، بلخ، هرات، لغمان، ننگرهار و کنر) ایجاد شد.

ایجاد قطعات نمایشی سبب آشنایی دهاقین به روش های جدید کشت شالی و گندم و ترویج تکنالوژی های جدید گردیده است.

این فعالیت نظر به علاقه مندی دهاقین در ولایات تحت پوشش روی دست گرفته شد.

3

به تعداد (94) قطعه نمایشی پخته در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، قندهار و هلمند) ایجاد شد.

احداث قطعات نمایشی پخته باعث تولید بهتر و ترویج ورایتی های با کیفیت  گردیده است.

این فعالیت نظر به علاقه مندی دهاقین در ولایات تحت پوشش روی دست گرفته شد.

4

به تعداد (152) باب کشمش خانه هر یک به ظرفیت (8) متریک تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، فاریاب، کندز، هرات، پکتیکا، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس) اعمار شد.

اعمار کشمش خانه ها سبب کاهش ضایعات تولید انگور، افزایش صادرات و تولید بیشتر کشمش گردیده است.

این فعالیت نظر به علاقه مندی باغداران در ولایات تحت پوشش روی دست گرفته شد.

5

به مبلغ (317416800) سه صدو هفده میلیون و چهارصدو شانزده هزارو هشتصد افغانی قرضه های زراعتی برای (1993) تن از دهاقین، مالداران و متشبثین سکتور زراعت توزیع شد.

توزیع قرضه‌های کوچک مالداری و زراعتی به منظور حمایت از دهاقین کشور سبب رشد اقتصادی دهاقین و بهبود در زراعت کشور گردیده است.

نظر به تقاضای دهاقین، مالداران و متشبثین سکتور زراعت بر علاوه از پلان سال از طریق بانک انکشاف آسیایی قرضه توزیع شد.

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1399

شماره

عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی1399

1

احیاء و باز سازی  (280) شبکه آبیاری مختلف النوع در 34 ولایت کشور.

2

اعمار (180) باب  چکدم کوچک (بند کنترولی)، (150) باب ذخیره گاه خاکی و (150) آبریزه های کوچک در 34 ولایت کشور.

3

توزیع بسته مرغ های تخمی (15، 20، 30 و 100) قطعه یی برای (12000) دوازده هزار خانم بی بضاعت در سطح کشور.

4

ایجاد و بهره برداری (70) باب فارم تجارتی مرغداری هریک به ظرفیت (5000) قطعه مرغ.

5

تطبیق واکسین مختلف النوع  بالای  (7.9) راس حیوان در سطح کشور.

6

خریداری و توزیع (270) فرد گاو شیری و گوساله برای (270) خانم بی بضاعت روستای در ولایات تحت پوشش.

7

ایجاد (65) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و (2) هیچری.

8

توزیع (520) بسته انکشافی زنبور داری.

9

اعمار (26) تعمیر (8) اتاقه ترویجی.

10

توزیع (500) بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت  زنبور داران.

11

اعمار (35) باب قوتن برای نگهداری حیوانات کوچی ها در موقع زایمان.

12

حفر (16) حلقه چاه عمیق همراه با سیستم برق سولری و ذخیره آب در علفچرها برای مواشی برای کوچی ها.

13

اعمار (14) باب حوض غسل برای شستوشوی مواشی کوچی ها.

14

احداث (331) باب سبزخانه تجارتی.

15

احداث (5840) هکتار باغات مثمر و توزیع (1500) بسته لوازم جمع آوری باغداری.

16

اعمار (400) باب کشمش خانه عصری هریک به ظرفیت تولید(5 الی 6) متریک تن انگور درسال.

17

اعمار (12)  باب سرد خانه کمپلکس عصری هریک به ظرفیت 500 پنجصد متریک تن.

18

تطبیق (570) سیت تجربوی مختلف نباتی در19 فارم تحقیقاتی.

19

فعال نگهداشتن (19) فارم تحقیقاتی به سطح مرکز و ولایات.

20

اعمار (8) باب سردخانه به ظرفیت (5000) متریک تن در ولایات کندز، بلخ، کابل، هرات، کندهار و ننگرهار.

21

احداث (780) قطعه نمایشی، توزیع پیاز زعفران، ایجاد لابراتوار های زعفران در31 ولایت.

22

تدویر نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی در سطح کشور.

23

احداث (35000) سی و پنج هزار قطعه باغچه های خانگی برای خانم های بی بضاعت درسطح کشور.

24

اعمار (2) باب گدام گندم هر یک به ظرفیت (5000) متریک تن در ولایت زابل و فراه.

25

احداث (365) باب سبز خانه کوچک برای خانم های بی بضاعت در سطح کشور.

26

تطبیق کنترول همه جانبه آفات و امراض نباتی در مساحت (160000) یکصدو شصت هزار هکتار زمین به منظور جلوگیری از خسارات محصولات زراعتی.

27

احداث (2500) قطعه نمایشی گندم و برنج در سطح کشور.

28

احیا و بازسازی (11) فارم تحقیقات نباتی و مالداری به سطح مرکز و ولایات.

29

تجهیز و فعال ساختن تعمیر جن بانک نباتی در فارم تحقیقاتی بادام باغ.

30

احیا و بازسازی (3) باب لابراتوار خاکشناسی در ولایت کندهار، ننگرهار و کابل.

31

خریداری و توزیع (20000) بیست هزار متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم و (40000) چهل هزار متریک تن کود کمیاوی در (34) ولایت کشور.

32

تفتیش از (4551) جریب مزارع و توزیع (2200) قطعه سرتفیکیت برای قوریه داران.

33

پیشرفت (35فیصد) پروسه کاری اعمار و تجهیز (5) باب سیلو و یک ذخایر غله جات در (کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان).

34

بذر مستقیم در مساحت (2720) هکتار جنگلات طبیعی.

35

احداث (344) قوریه خانگی به منظور تولید (2.06) ملیون نهال چهار مغز و  احداث (450) قوریه خانگی به منظور تولید (1.8) ملیون نهال بیره و پلوسه.

36

احیا و حفاظت (485) جریب قوریه در 30 ولایت با ظرفیت تولید 4.85 ملیون اصله نهال.

37

ایجاد (200) انجمن علفچر و تدویر برنامه های آموزشی برای (104000) یکصدو چهار هزار مالداری و اعضای انجمن ها.

38

حفاظت خاک و کاهش سرعت آب، جذب آب و تقویه آبهای زیر زمینی از طریق اعمار حدود (28000) بیست و هشت هزار متر مکعب چکدم خاکی و ذخیره های کوچک آبی.

39

تثبیت ریگ های روان به منظور جلوگیری از توسعه صحرا در ساحه موازی (900) هکتار.

40

حفاظت و مراقبت ساحه 1768.5 هکتار قبلاً احیا شده در ساحات( قصبه، قرغه، شیر دروازه، بینی حصار، شهدای صالحین، شهرک منشی میر غلام، تنگی غارو، کوه تلویزیون، قلعه مسلم

ضمایم

ضمیمۀ شماره (1) : عواید  سال مالی1398( به افغانی)

شماره

منابع عایداتی

مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی

عواید خالص بدست آمده به افغانی

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

ازدیاد

کاهش

1

عواید غیر مالیاتی مرکز و ولایات شامل (کرایه اجاره زمین های زراعتی، کرایه زمین های دولتی، کرایه تجهیزات و وسایط تخنیکی، فروش اسناد بهادار (سرتفکیت صحی)، عواید بابت فروش لبنیات، فروش محصولات زراعتی، جریمه های مجازات افراد و شخصیت های حقوقی و عواید متفرقه).

14009565

290260090

107%

مجموع عواید به افغانی

140096565

290260090

107%

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398

بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور شده سال  مالی 1398

1+2

بودجه عادی

1

بودجه انکشافی

2

 به رقم

 9.229.369.976

 1.361.388.055

 

 7.867.981.921

 

به کلمات

نه ملیارد و دو صدو بیست و نه میلیون و سه صدو شصت و نه هزارو نه صدو هفتادو شش افغانی

یک ملیارد و سه صدو شصت و یک میلیون و سه صدو هشتاد و هشت هزارو پنجاه و پنج افغانی

هفت ملیارد و هشت صدو شصت و هفت ملیون و نه صدو هشتاد و یک هزارو نه صدو بیست و یک افغانی

مصرف  بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

 1.291.667.473

 94.88%

7.480.909.728

 95%

 

به کلمات

یک ملیارد و دو صدو نود و یک میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار و چهار صدو هفتاد و سه افغانی

نود چهار اعشاریه هشتادو هشت فیصد

 هفت ملیارد و چهارصدو هشتاد میلیون و نه صدو نه هزارو هفتصد و بیست و هشت افغانی

 نود و پنج فیصد

 

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره:

ملاحظات

تعداد شرکت های مختلط

تعداد تصدی ها

تعداد نمایندگی های خارجی

تعداد نمایندگی های ولایتی

تعداد مشاوریت ها

تعداد ریاست های مرکزی بست 1و 2

تعداد معینیت ها

0

2

0

35

5

79

3

تشکیل سال ۱۳۹۷

1

2

0

34

3

75

3

تشکیل سال ۱۳۹۸

 

 

Documents

گزارش سال مالی 1398 وزارت زراعت.pdf