مراجع اطلاع‌رسانی

مسولین مراجع اطلاع رسانی

فورم‌ها

قوانین و طرزالعمل‌ها

گزارش‌ها

طبقه‌بندی اطلاعات

به منظور تسهیل دست‌رسی به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع‌رسانی، اطلاعات در این وزارت را به این شرح طبقه‌بندی می‌کند:

۱-    اطلاعات امور مالی، شامل قراردادها، اعلان‌های داوطلبی، گزارش‌های تفتیش (منتشر شده در وب‌سایت)
۲-    اطلاعات منابع بشری،‌ اعلانات کاریابی، خبرهای شارت‌لیست استخدام، گزارش‌های تقرر و آمارهای منابع انسانی؛
۳-    قوانین، مقرره‌ها، استراتژی‌ها، ‌پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها، رهنمودها، تفاهم‌نامه‌ها و لایحه‌ها؛ (منتشر شده در وب‌سایت)
۴-    معلومات روز (نرخ و نوا) (درج سیستم‌های معلوماتی)
۵-    معلومات ثابت (میزان و انواع حیوانات، حاصلات، مصارف) (درج سیستم‌های معلوماتی)؛
۶-    اطلاعات ترویجی ۱۵۰ (تماس به این شماره رایگان است و دریایی از اطلاعات به‌روز را در اختیار متقاضیان در بخش زراعت، مالداری و دیگر بخش‌های این سکتور، قرار می‌دهد.)