جلسه‌های مشارکتی با مردم

۱. گزارش جلسه‌های مشارکتی

۱.  کنفرانس ملی رشد زراعت در کابل

۲.  برنامه‌‌ای توان‌مندسازی اقتصاد زنان

۳.  کنفرانس ملی ترویج زراعتی

۲. نتایج جلسه‌های مشارکتی

۱-    با دریافت مشوره‌ها و سفارش‌های دهقانان و فعالان عرصه‌ی زراعت، ‌مالداری و باغداری، در «کنفرانس ملی رشد زراعت» استراتژی انکشاف پنج سال ساله زراعتی و استراتژی انکشاف ۱۰ ساله‌ی زراعتی ایجاد می‌شود.

۲-    استراتژی پنج‌ساله‌ی توان‌مندسازی زنان، پس از سومین کنفرانس توان‌مندسازی زنان با استفاده از مشورت‌های زنان فعال در سکتور زراعت ساخته می‌شود.

۳. جلسه‌های مشورتی

«وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به منظور ارایه‌ی خدمات مورد نیاز شهروندان متقاضی شامل دهقانان، باغداران و مالداران، فعالان عرصه‌ی جنگل‌داری و ...، زمینه‌های شامل‌سازی نظرات آنان را در ساخت قوانین، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها، لایحه‌ها، رهنمودها، پالیسی‌ها و استراتژی‌ها فراهم ساخته است. نظریه‌های آنان برای ساخت قوانین و استراتژی‌ها در سطح کلان و برای طرزالعمل‌ها و لایحه‌ها، در حوزه‌ی فعالان عرصه‌ی مربوطه، گرفته شده و می‌شود.

چنان‌که در سال ۱۳۹۸ مالی کنفرانس ملی ترویج، کنفرانس رشد زراعت (برای ساخت استراتژی‌های پنج ساله و ۱۰ ساله‌ی عمومی وزارت) و کنفرانس ملی توان‌مندسازی زنان در عرصه‌ی زراعت (به منظور ساخت استراتژی پنج ساله‌ی توان‌مندسازی زنان فعال در سکتور زراعت) راه‌اندازی کرده و گزارش‌های این نشست‌ها را در وب‌سایت خود منتشر کرده است.»

مکتوب شریک سازی اسناد تقنینی با شهروندان  

جلسه‌ی مشورتی و پیشنهادی با نماینده‌گان سکتور مرغداری

۱۰ جدی ۱۳۹۸

جلسه مشورتی و پیشنهادی در مورد تنظیم مالیات بر واردات گوشت مرغ، تخم مرغ، چوچه‌مرغ یکروزه و دانه مرغ، میان متشبثان این سکتور و تولیدکننده‌گان اتحادیه‌ی مرغداری تحت ریاست رییس خدمات مالداری تدویر یافت و در زمینه تصامیم لازم به اتفاق آرا اتخاذ شد و قابل تذکر است. در این جلسه نماینده مشاور ریاست جمهوری در بخش زراعت نیز حضور داشت.

جلسه جلسه جلسه مشورتی