گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های سال مالی ۱۳۹۷ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

mail-admin

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

سال 1397

فهرست مطالب

پس منظر. 1

خلاصه گزارش... 1

گزارش تحقق فعالیت‌های پلان شده 2

فعالیتهای تکمیل شده 15

مشکلات عمده و طرح‌های پیشنهادی.. 38

فعالیت‌های تکمیل شده خارج از پلان. 38

برنامه‌های عمده  پلان شده برای سال مالی 1397. 40

ضمایم. 42

ضمیمۀ شماره (1) : عواید  سال مالی 1397(به‌افغانی) 42

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397. 43

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره: 44

پس منظر

دیدگاه اصلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مصئونیت غذایی، محو گرسنگی، رشد اقتصاد متوازن در کشور، دیدگاه اصلی آن است ماموریت رهبری کشور به مسیر کاهش فقر، زراعت قانونی و مشروع، امنیت ملی از طریق مدیریت منابع، افزایش و مفیدیت تولیدات زراعتی، بهبود زیر بناهای زراعتی، حمایت و رشد سکتور خصوصی و توسعه بازار میباشد.

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند از:

  • حصول اطمینان از استفاده مؤثر منابع طبیعی افغانستان؛
  • افزایش مداوم تولیدات زراعتی و مؤثریت آن برای دهاقین و مالداران از طریق ارائه عوامل تولید، توسعه خدمات و تحقیقات زراعتی، تسهیل زمینه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بخش زراعت کشور؛
  • افزایش و ایجاد تنوع در درآمد‌ها و فرصت‌های شغلی برای مردم، افزون عواید دولت؛ و ایجاد یک نهاد مؤثر، رقابت پذیر و فعال از طریق پروسه اصلاحات و تعدیلات ساختاری.

(منبع و مآخذ: چارچوپ استراتیژیک انکشاف سکتور زراعت و اصلاح نهادی، ص6)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای سال مالی 1397  مجموعاً (80) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جملۀ آن (51) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (18) فعالیت درحال اجرا قرار دارد، (6) فعالیت آغاز نشده و تطبیق  (5) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت به (80.23%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده

فعالیت های تکمیل شده

فعالیت های

در حال اجرا

فعالیت های

معطل شده

فعالیت های

آغاز ناشده

80

51

18

5

6

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) در سال

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت عمومی

احیاء و بازسازی سیستم‌های پایدار آبیاری در سطح کشور  بمنظور تحت آب در آوردن زمین‌های زراعتی

(103) شبکه آبیاری

باز سازی تعداد (83) شبکه آن در جریان سال جاری تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود و (20) شبکه دیگر آن در (11) ولایت کشور (10 فیصد) پیشرفت خواهد داشت.

100%

(262) ساختمان آبیاری

احیا و بازسازی تعداد (84) ساختمان آبیاری و پیشبرد (75 فیصد) کار احیا و بازسازی (178) ساختمان آبیاری در (28) ولایت کشور.

92%

(33) کانال فرعی

احداث (12) کانال فرعی آبیاری و پیشبرد (10 فیصد) کار احداث (21) کانال فرعی آبیاری در (10) ولایت کشور.

100%

(30) باب ذخیره آب

تکمیل و بهره برداری (30) باب ذخایر آب هر یک به ظرفیت (500) متر مکعب آب در (16) ولایت کشور.

33%

(29) حلقه چاه عمیق

تکمیل و بهره برداری حفر(29) حلقه چاه عمیق همراه با نصب سیستم واترپمپ سولری در (20)ولایت کشور.

36%

(50) باب چکدم، (30) باب آبریزه و (120) باب ذخیره خاکی

احداث و بهره برداری (50) باب چکدم کوچک (بند کنترولی)، (30) باب آبریزه و (120) باب ذخیره خاکی در (32) ولایت کشور.

94.4%

(10) قطعه نمایشی آب و (30) مکتب مزرعه

تکمیل احداث (10) قطعات نمایشی آب و تدویر (30) برنامه مزروعی دهقانی در (12) ولایت کشور.

100%

افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...)جهت نیل به خود کفایی و تقویه مصئونیت غذایی در کشور

خریداری (84) پایه ماشین لایزر و انتقال (126) عراده تراکتور

تکمیل پروسه خریداری (84) ماشین لایزر برای هموار کاری زمین و انتقال (120) عراده تراکتور و ماشین آلات زراعتی مساعدت شده کشور چین بطور قرضه از طریق موسسات سکتوری به دهاقین (34) ولایت کشور و جدیدا (6) عراده تراکتور خریداری و مراکز آموزشی آن در (3) ولایت کشور که شامل (هرات، ننگرهار و بلخ ).

90%

(30182) متریک تن

تکمیل پروسه خریداری (20) متریک تن تخم بذری غله‌جات نباتات صنعتی و سبزیجات اصلاح شده و توزیع آن  به (1900) دهقان در (3) ولایت که شامل (بلخ، هرات و ننگرهار).

100%

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (10045) ده هزار و چهل و پنج  متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم معه (20135) بیست هزار و یکصد سی و پنج متریک تن کود کیمیاوی یوریا  در (34) ولایت کشور.

95.75%

(3) سروی

جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل ارقام بیلانس شیت نبات (گندم و برنج) و پیشبینی وضیعت زراعت از طریق (3) سروی در (34) ولایت.

100%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری

(8100) هکتار باغ، (3800) بسته لوازم جمع‌آوری میوه جات

تکمیل پروسه احداث (5000) هکتار باغات جدید، احداث (3000) هکتار باغ غیر فنی و احداث (100) هکتار باغات متراکم و غیر متراکم میوه‌جات و توزیع (3800) بسته لوازم جمع‌آوری میوه‌جات و کنترول امراض نباتی درختان مثمر در (32) ولایت کشور.

95.73%

(169) هکتار چیله‌بندی

تکمیل سیستم چیله‌بندی در    (169)  هکتار باغات انگور در (16) ولایت کشور.

92.30%

(300) باب سبز خانه

تکمیل پروسه احداث (300) باب سبز خانه بزرگ هر یک در ساحه (4) بسوه در (22) ولایت کشور.

34.33%

(30) واحد تولیدی کود کمپوست

تکمیل پروسه احداث (30) واحد تولیدی کود کمپوست در (22) ولایت کشور.

20%

(1800) ذخایره آب، (600,000) مترجالی آهنی و (3750) کیلوگرام تخم پسته

تکمیل پروسه  توزیع (1800) ذخایر آب (تانکر) هر یک به ظرفیت (3000) هزار لیتر آب، توزیع (600000) ششصد هزار متر جالی آهنی و (3750) کیلو گرام تخم پسته برای احداث باغات پسته در (16) ولایت کشور.

79%

(400) باب کشمش خانه

اعمار و بهره برداری از (400) باب کشمش خانه عصری در (17)  ولایت کشور.

58%

(600) تن کود

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (600) تن کود (Diammonium Phosphate) در (32) ولایت کشور.

100%

(37) هکتار باغات انگور

تکمیل پروسه احداث (37) هکتار باغات انگور معه احداث (34) هکتار باغ پسته در ولایت هرات.

0%

(20) باب سردخانه

پیشبرد (50 فیصد) کار ساختمانی  (12) باب سرد خانه کمپلکس عصری هریک به ظرفیت (500) متریک تن در (10) ولایت کشور.

0%

پیشبرد (47 فیصد) کار ساختمانی (8) باب سردخانه‌های عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در (6) ولایت (کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ).

0%

(45  فیصد) تطبیق زنجیره ارزشی زعفران

پیشبرد (45) فیصد پروسه تطبیق زنجیره ارزشی انکشافی زعفران در (33) ولایت کشور.

100%

(430) تجربه تحقیقاتی

تطبیق پروسه (430) تجربه تحقیقاتی از اثر انجام فعالیت‌های عملیاتی و تخنیکی در (18) فارم مرکز و ولایات.

100%

(3) باب تعمیر

تکمیل احیا و بازسازی (3) باب تعمیر فارم تحقیقاتی در (3) ولایت که شامل (تخار، کنر و پکتیا) معه حفر یک حلقه  چاه عمیق با نصب سیستم سولری در فارم تحقیقاتی سالار ولایت کنر.

100%

یک تعمیر

اعمار و بهره برداری از (1) باب تعمیر جن بانک نباتی معه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل با سیستم سولری.

100

(18) مرکز تحقیق

تکمیل پروسه حفظ، مراقبت و فعال نگهداشتن (18) مرکز تحقیقات انکشاف باغداری در فارم‌های که شامل ولایت (فارم تحقیقاتی بادام باغ، فارم مرغداری و گاوداری ریشخور، قرغه ولایت کابل، ملا غلام بامیان، اردوخان هرات، پوزه ایشان بغلان، مرکز کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، میدان هوائی غور، بولان هلمند، شیشم باغ ننگرهار، شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار و باغ سالارکنر.

100%

یک لابراتوار

تکمیل پروسه خریداری و تجهیز مواد لازم لابراتوار خاکشناسی به منظور انجام سروی، تجزیه، تشخیص، طبقه بندی، تقویه خاک، تجزیه‌های کیمیاوی، فزیکی خاک، آب و کود در سطح کشور.

100%

(17) فارم

پیشبرد (85 فیصد) کار احیاء، باز سازی و حمایت مالی و تخنیکی از         (17) فارم تحقیقاتی زراعتی در (11) ولایت کشور.

100%

(4) مرکز

تکمیل و بهره برداری از (2) باب مرکز پروسس و بسته بندی میوه جات (انگور و انار) انار در ولایت کندهار به ظرفیت (5) متریک تن در روز، انگور و کشمش در ولایت پروان به ظرفیت (10) متریک تن در فی ساعت.

100%

ایجاد و بهره برداری از (1) باب مرکز پروسس و بسته بندی تولید پنبه طبی به ظرفیت (3) متریک تن فی روز در ولایت کندهار و ایجاد (1) باب فابریکه تصفیه روغن پنبه دانه به ظرفیت (10) متریک تن فی روز در ولایت هلمند.

100%

(5) شهرک گل خانه

پیشبرد (30 فیصد) پروسه احداث (5) شهرک گل خانه هر یک به ظرفیت ساحه تطبیقی (25) الی (30) هکتار زمین در (5) ولایت (ننگرهار، کابل، هرات، بلخ و کندهار).

0%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری

واکسین (2210000) راس مواشی

تکمیل پروسه خریداری و تطبیق واکسین بالای  (310000) سه صد و ده هزار دوز واکسین و لوازم برای تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ و (1900000) یک میلیون و نهصد هزار دوز واکسین بروسلوز برای گوسفند و بزها در (19) ولایات کشور.

100%

(1254) واحد وترنری

تکمیل پروسه حمایت از (1254) واحد وترنری و عرضه خدمات ترویجی مالداری و بسته‌های ترویجی مالداری در (34) ولایت کشور.

100%

(25) فارم تجارتی مرغداری

پیشبرد (85 فیصد) کار ایجاد (25) باب فارم تجارتی مرغهای گوشتی به سهمگیری سکتور خصوصی هریک به ظرفیت (5000) قطعه ای در (5) ولایت (کابل، بلخ، کندز، ننگرهار و کندهار).

20%

(60) باب فارم تولید ماهی گرم آبی

پیشبرد کار (80 فیصد) احداث (60) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و  ایجاد (2) عدد هیچری ماهی در (3) ولایت شامل (کنر، هرات و کندهار).

25%

(500) بسته انکشاف زنبورداری

تکمیل پروسه توزیع (500) بسته‌های انکشافی زنبورداری غرض حمایت زنبورداران در (5) ولایت که شامل (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا).

20%

(4) فارم

تکمیل پروسه احیاء و بازسازی بخش‌های (3) فارم تحقیقاتی (مرغداری، گاوداری و گوسفنداری) فارم تحقیقات مالداری ریشخور ولایت کابل.

100%

تکمیل پروسه خریداری نوع نسل  بهتر محلی و خارجی (گاو و مرغ) جهت اجرای تحقیقات به منظور دریافت نسل‌های خوب و سیستم موثر تغذیه آنها به فارم تحقیقاتی مالداری ریشخور ولایت کابل.

100%

(1368500) راس حیوان

تکمیل پروسه تطبیق انواع واکسین و واکسین بروسلوز بالای (1368500) یک میلیون و سه صد و شصت و هشت هزار و پنج صد راس حیوان مختلف (‌بزعاله، بره و گوساله) در (15) ولایت کشور.

100%

(3.2) میلیون دوز واکسین حیوانی

تکمیل پروسه تولید (3.2) میلیون دوز واکسین‌های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، پاسرلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین شهر کابل.

100%

کنترول کنه حیوانی در (34) ولایت

تکمیل پروسه برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever) در (34) ولایت کشور.

100%

(10) باب تعمیر

تکمیل پروسه اعمار (2) باب تعمیر کمپلکس وترنری و یک باب کلینیک وترنری یک اتاقه وترنری در (3) ولایت  (بغلان، ننگرهار و کندز)، خریداری و نصب سیستم الکترونیکی راپوردهی امراض حیوانی در دو ولایت(ننگرهار و کابل)، اعمار و تجهیز (4) باب تعمیر لابراتوار صحت عامه وترنری و حیوانات زنده در بنادر (بندر آقینه فاریاب، دندپتان پکتیا، آی خانم تخار و شیخ ابونصر فراهی) و اعمار (1) باب ساختمان فارم پیله‌وری مرکز ریاست عمومی مالداری، ترمیم و تجهیز ساختمان‌های ماهی پروری بند قرغه معه اعمار گاو بند  فارم مالداری بنی حصار کابل.

100%

(1000) جلد تصدیقنامه(سرتیفیکت)

تکمیل پروسه چاپ (1000) جلد سرتیفکت صحی وترنری و جواز ادویه واکسین‌های حیوانی برای مدیریت قرنطین و بدسترس گذاشتن تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای مفتیشین کنترول محصولات حیوانی.

100%

خریداری (284) قلم وسایل لابراتواری

تکمیل پروسه تهیه خریداری (150) قلم ریجینت برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریداری (34) قلم وسایل مدیریتهای تفتیش صحی کنترول محصولات حیوانی در (34) ولایت، خریداری تجهیزات وسایل مورد نیاز لابراتوار بمنظور تحلیل و تجزیه خوراکه حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریدرای و تجهیز (48) قلم مواد مصرفی لابراتوار القاح مصنوعی معه ماشین معاینه اسپرم ریاست عمومی مالداری، تهیه و خریداری یک پایه ماشین سایلج وبال کننده آن همرای با پلاستیک فارم مالداری بینی‌حصار کابل و تهیه و خریداری تجهیزات (51) قلم وسایل ماهی پروری بند سلما ولایت هرات.

100%

(98) متریک تن خوراکه حیوانی

تکمیل پروسه تهیه و توزیع مقدار (98) تن خوراکه حیوانی  برای مالداران ولایات زابل و سمنگان معه تهیه و توزیع (550) بسته زنجیره انکشافی مالداری و زراعتی به (550) نفر در ولایت هرات.

100%

(8) بقه گاو نسلی

تکمیل پروسه خریداری (8) بقه گاو نسلی به منظور القاح مصنوعی اصلاح نسل به فارم تحقیقات مالداری کابل.

0%

(5) باب مسلخ

ایجاد و بهره برداری (5) باب مسلخ عصری در (4) ولایت (کابل، بلخ، هرات و کندز) که هریک ظرفیت کشتار (500) رآس بز و گوسفند و (100) رآس گاو را در یک شفت (8) ساعته کاری.

80%

(4) باب مارکیت

ایجاد و بهره برداری از (4) باب مارکیت مرغداری (Poultry complex) هریک به ظرفیت (50) دکان، در (4) ولایت شامل (کابل، هرات، کندهار و بلخ).

100%

(3) باب فارم گاوهای شیری

تکمیل ایجاد (3) باب فارم گاوهای شیری هریک به ظرفیت  (10) راس گاو در ولایت بلخ.

100%

(39) فارم مرغداری

ایجاد و بهره برداری از (39) فارم مرغداری از نوع نسلی، گوشتی، تخمی و تجارتی هر یک به ظرفیت (5-10-25 -30) هزار قطعه  در ولایت (بلخ، خوست، کابل، کندهار، هرات، پروان و هلمند‌) معه نصب (16) دستگاه ماشین چوچه کشی هر یک به ظرفیت(158400)یکصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد بیضه تخم در ماه در ولایات (کابل، خوست، کندهار، هرات).

100%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)

(16) سافت ویر

تکمیل پروسه خریداری و نصب (16) نوع سافت ویر سیستم معلومات جغرافیایی GIS (Geographic Information System) بمنظور نقشه برداری، تجزیه و تحلیل معلومات زراعتی.

0%

(320) هکتار جنگلات

تکمیل پروسه احیا و حفاظت (320) هکتار جنگلات پسته، جلغوزه، لمنز، نشتر و بادام کوهی معه اعمار (1300) متر مکعب چکدم، تولید حدود (40000) چهل هزار نهال جلغوزه و شناسایی (199) و نه انجمن جنگلداری در (12) ولایت کشور.

100%

(1466) هکتار علفچر

تکمیل پروسه احیا و حفاظت (1140) هکتار علفچرو (110) هکتار نباتات طبی، تثیبت (216) هکتار ریگ روان  (16) هکتار مراکز تولید قلمه و تخم علوفه، شناسایی (10) انجمن علفچرها و نباتات طبی و تدویر ورکشاپ برای (400) نفر از جوامع محلی در (15) ولایت کشور.

100%

(219) جریب قوریه

تولید (2000000) دو میلیون نهال از طریق احداث (219) جریب زمین قوریه در (28) ولایت کشور و اعمار یک باب تعمیر قوریه با حاطه آن در ولایت میدان وردک.

100%

(1000) متر پیاده رو

فراهم آوری تسهیلات لازم از طریق اعمار (1000) متر پیاده رو و تامین شبکه آب پارک ملی بند امیر ولایت بامیان و استخدام (29) نفر پرسونل مدیریتی و حفاظتی ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر بامیان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.

100%

(465) هکتار ساحات قبلی کمر بند سبز

تکمیل پروسه حفاظت و مراقبت (1123) هکتار ساحات قبلی کمر بند سبز و احداث (465) هکتار کمر بند سبز معه اعمار (5) شبکه آبیاری.

100%

(1400) متر دیوار محافظوی

تکمیل اعمار (1400) متر طول دیوار محافظوی در(2) ولایت (ارزگان و بلخ).

100%

حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی

(5) سیلو و یک ذخیره

پیشبرد (5 فیصد) اعمار و بازسازی (5) سیلو و یک ذخیره غله جات به ظرفیبت مجموعی (190000)یکصد و نود هزار متریک تن در (6) ولایت (کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان).

100%

(10 فیصد) مدیریت ذخایر

پیشبرد (10 فیصد) ایجاد زیربنایی برای مدیریت ذخایر ستراتیژیک غله‌جات و ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت در ولایت کابل.

100%

(4) باب گدام

اعمار (4) باب گدام غله‌جات هریک به ظرفیت (3000) الی (5000) تن و ظرفیت مجموعی (16000) شانزده هزار متریک تن در (4) ولایت شامل (پکتیکا، پکتیا، فاریاب و پنجشیر).

80%

(34) ولایت

تکمیل پروسه  کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی (ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه‌های نباتی) در ساحه  (259500) دو صد و پنجاه و نه هزار و پنجصد هکتار. کنترول و در حدود بیشتر از (3.8) میلیون اصله درخت مثمر و غیر مثمر در (34) ولایت کشور و همچنان تدویر(204) کورس مزرعه در (102) یکصد و دو ولسوالی،  اعمار (7) باب گدام آفتکش‌های نباتی هر یک به ظرفیت (250) الی (500) متریک تن در ولایات (کابلِ، قندهار، فاریاب، پکتیا، جورجان، بادغیس، نیمروز) و اعمار (5) پنج باب تعمیر (2) اتاقه لابراتوارهای تشخیص آفات و امراض نباتی در ولایت جوز جان، تخار، کنر، خوست و قندهار).

95%

(57) مرکز جمع آوری و پروسس شیر

پیشبرد (90 فیصد) ایجاد (54) باب مرکز جمع‌آوری شیر هریک به ظرفیت (5000) پنج هزار لیتر شیر در هر دوره در (8) ولایت کشور.

63%

تکمیل و بهره برداری از (2) فابریکه پروسس و بسته بندی لبنیات به ظرفیت (16000) شانزده هزار الی (30000) سی هزار لیتر شیر در فی روز در ولایات کابل و بلخ.

100%

تکمیل و بهره برداری ایجاد (1) باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت یک تن فی روز در ولایت خوست.

100%

(11) مرکز قرنطین

تکمیل پروسه ایجاد، تجهیز  و حمایت از (11) باب استیشن  قرنطینی در بنادر کشور.

100%

حمایت و رشد ارتقائی ظرفیت های مسلکی وتخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدریت تغییر

(56) مرکز آموزشی

ایجاد و بهره برداری از (56) مرکز مشوره‌دهی و آموزش دهاقین در (31) ولایت کشور.

39%

(7) تعهد

تطبیق (7) تعهد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به سازمان تجارت جهانی WTO (World Trade Organization) در عرصه‌های ارتقاء ظرفیت، ایجاد میکانیزم معاملات، کنواسیون بین‌الملی ورایتی‌های جدید و ایجاد دفتر ثبت ورایتی‌های جدید نباتات در مرکز.

100%

(6) زون

تکمیل پروسه توزیع (501000000) پنجصد و یک میلیون افغانی قرضه های کوچک مالداری و زراعتی در (6) زون کشور.

100%

(350) تن

معرفی (350) تن از کارمندان این وزارت بمنظور بلند بردن ظرفیت تخنکی و مسلکی شان به سویه دوکتورا، ماستری، لیسانس و برنامه های کوتاهمدت آموزشی به کشور جاپان، هندوستان و بعضی از کشورهای دیگر.

100%

(40) تن

استخدام و تعین بست (50) تن به عنوان کارمند رسمی به سطح ولایات این وزارت از طریق پروسه (Capacity Building for Result) خدمات ملکی.

100%

(7) عراده

تکمیل پروسه خریداری (7) عراده موتر از نوع هایلکس (5) عراده، کورولا (2) عراده و تجهیز دفاتر ولایتی در (5) ولایت که شامل ولایت(بدخشان، تخار، کندز، بغلان و بلخ).

100%

(69395) تن دهقان

تکمیل پروسه ظرفیت سازی بیشتر از (74576) هفتاد و چهارهزار و پنجصد هفتاد و شش نفر دهقان ذکور و اناث در بخش زراعت، مالداری و سیستم های آبیاری در (34) ولایت کشور.

100%

(3100) تن کارمند

تکمیل پروسه تدویر برنامه‌های  آموزشی برای (3100) تن کارمند مرکزی و ولایتی وزارت  در بخش‌های اداره و مدیریت.

23%

حمایت وتقویه خانم‌های روستانی و بی بضاعت در عرصه زراعت، مالداری، بهبود درتامین  مصونیت غذائی، بلند رفتن سطح  اقتصاد وخودکفائی آنها از طریق عرضه خدامات زراعتی ومالداری.

(22400) باغچه

احداث و بهره برداری از (22400) بیست و دوهزار و چهار صد باب باغچه‌های خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای (22400) بیست و دوهزار و چهار صد خانم در (28) ولایت کشور.

100%

(21122) فارم

ایجاد و بهره برداری از (21122) بیست و یکهزار و یکصد و بیست و دو  باب فارم های کوچک مرغداری از نوع  تخمی به ظرفیت هریک (15-20-30-100) قطعه معه بسته خوراکی آن برای (21122)  بیست و یکهزار و یکصد و بیست و دو  فامیل بی بضاعت در (24) ولایت کشور.

33%

(800) راس بز شیری، (600)  صندوق زنبور عسل و (110) راس گاو شیری

پروسه توزیع (800) راس بز شیری برای (400) خانم بی بظاعت در (4) ولایت (کابل ،ارزگان، پکتیا و کنر)، توزیع (600) صندوق زنبور عسل برای (300) خانم در (4) ولایت که شامل (کابل، ننگرهار، لوگر و کاپیسا) و توزیع (110) گاو شیری برای (110) خانم روستایی  در (2) ولایت شامل (کابل و پنجشیر).

100%

(21) پایه وسایل پروسس

پروسه توزیع (21) پایه وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی برای (800) خانم روستایی در (8) ولایت شامل (بغلان، غور، دایکندی، پروان، هرات، بامیان، بادغیس و بلخ) و احداث (100) واحد سمارق برای (100) خانم روستایی.

100%

(1030) سبز خانه

احداث و بهره برداری از (1030) باب سبزخانه کوچک هریک در ساحه یک بسوه برای(1030) فامیل بی بضاعت در (30) ولایت کشور.

100%

(14) مرکز پروسس میوه

ایجاد و بهره برداری از (12) باب مرکز پروسس و بسته بندی میوه‌جات و سبزیجات هریک به ظرفیت ابتدایی (2) تن در یک فصل، ایجاد (2) باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت تولید (0.4 ) تن در ماه، خریداری و نصب یک پکیج خشک کن غوزه کرم ابریشم  در ولایت هرات.

100%

زیربنأ و ساختمان

یک ساختمان

اعمار و بهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کابل.

20%

مجموع

تعداد مجموع فعالیت ها: (80)

اوسط فیصدی پیشرفت (80.23)

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

1

احیاء و بازسازی سیستم‌های پایدار آبیاری در سطح کشور  بمنظور تحت آب در آوردن زمین‌های زراعتی

از مجموع (103) شبکه آبیاری شامل پلان وزارت، کار احیأ و بازسازی (94) شبکه مختلف‌النوع آبیاری در (11) ولایت کشور تکمیل گردیده است. کار احیأ و بازسازی متباقی (9) شبکه مختلف‌النوع آبیاری مطابق پلان وزارت در جریان سال 1398 تکمیل می گردد.

در نتیجه اعمار و بازسازی شبکه های آبیاری در ولایات تحت پوشش، زمینه آبیاری زمین‌های زراعتی افزایش یافته و 20 الی 25 فیصد از ضایعات آب جلوگیری به عمل آمده است. همچنان در جریان ساخت و بازسازی هر یک از شبکه‌های مذکور برای (60) الی (70) تن از دهاقین و مردم محل زمینه کار فراهم گردیده است.

از مجموع احداث (33) کانال آبیاری، کار اعمار و احداث (12) کانال فرعی آبیاری در ولایت های(لوگر، هرات، بلخ، پنجشیر و ارزگان) تکمیل گردیده است. کار اعمار (21) کانال آبیاری دیگر مطابق پلان وزارت به صورت مجموعی با بیش‌از(20 فیصد) پیشرفت جریان دارد.

اعمار کانال‌های آبیاری سبب تحت آب در آمدن (15) الی (20) زمین‌های زراعتی، جلوگیری از ضایع شدن آب و بلند رفتن تولیدات محصولات زراعتی گردیده است.

کار احداث (10) قطعه نمایشی آب در (7) ولایت (کابل، پروان، هرات، بلخ، ننگرهار، کنر و بغلان) تکمیل گردیده  است. همچنان به منظور معرفی تکنالوژی های عصری (30) مکاتب محلی دهاقین در (12) ولایت (کابل، پروان، کاپیسا، هرات، بلخ سمنگان، جوزجان، ننگرهار، کنر، لغمان، بغلان و کنر) دایر شده است.

در نتیجه احداث قطعات نمایشی آب و تدویر مکاتب محلی برای دهاقین (5) الی (10) فیصد زمین‌های زراعتی افزایش یافته و از ضایعات آب جلوگیری به عمل آمده است.

2

افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...)جهت نیل به خود کفایی و تقویه مصئونیت غذایی در کشور

تحلیل و تجزیه ارقام بیلانس شیت نباتات، تحلیل وضعیت مصئونیت غذایی در کشور، جمع آوری قیمت های محصولات زراعتی از ولایات، پیشبینی وضعیت زراعتی کشور و تهیه ارقام احصائیوی بخش زراعت و مالداری برای اداره ملی احصائیه از طریق تطبیق سه سروی در (34) ولایت کشور صورت گرفته است.

با جمع‌آوری و تحلیل بیلانس شیت‌های نباتی و تطبیق سروی‌های زراعتی گزارش از وضعیت زراعتی کشور تهیه شده است.

بیش‌از (20) متریک تن تخم بذری غله‌جات، نباتات صنعتی و سبزیجات«مقدار (4851) کیلوگرام تخم سبزیجات، (2550) کیلوگرام تخم برنج، (1038)یکهزار و سی و هشت کیلوگرام تخم پخته، (315) کیلوگرام تخم بامیه، (115000) یکصد و پانزده هزار نهالی بادنجان رومی، (25540) بیست و پنج هزار و پنحصد و چهل نهالی بادنجان سیاه و به مقدار (36568) سی و شش هزار و پنجصد و شصت و هشت کیلوگرام کود سیاه و سفید» برای (2175) تن از دهاقین ولایات بلخ، هرات و ننگرهار توزیع شده است.

توزیع تخم‌های اصلاح شده باعث افزایش در تولید سبزیجات و غله‌جات و دسترسی دهاقین به سبزیجات در چهار فصل ‌گردیده است.

3

حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری

به مقدار (600) متریک تن کود (Diammonium Phosphate)در (32) ولایت کشور توزیع گردیده است.

توزیع کود کیمیاوی DAP برای دهاقین سبب رشد سریع نهال‌های مثمر گردیده است.

جهت پیشبرد (45 فیصد) تطبیق زنجیره ارزشی انکشافی زعفران به مقدار (302.5) متریک تن پیاز زعفران خریداری و توزیع شده و تعداد (940) قطعه نمایشی زعفران در (30) ولایت کشور احداث گردیده است.

با تطبیق زنجیره ارزشی زعفران، تولید زعفران سالانه بیش از (2.4) متریک تن افزایش می‌یابد که تا ختم سال 1400 تولید زعفران افغانستان به (14) متریک تن خواهد رسید.

تطبیق (430) تجربه تحقیقاتی بهاری و تابستانی نباتات صنعتی و پلیدار، سبزیجات و غله‌جات در (18) فارم‌ مرکز و ولایات تکمیل گردیده است.

در نتیجه تطبیق تجارب تحقیقاتی ورایتی‌های جدید که با اقلیم افغانستان توافق دارد به دست آمده است.

کار احیا و بازسازی (3) باب تعمیر فارم تحقیقاتی ولایت تخار، کنر و پکتیا شامل(کار ساختمانی دفاتر، گدام و حفر چاه عمیق فارم تحقیقاتی ولایت کنر و کار پخته کاری سرک، جوی ها و هموار کاری و ساختمان فارم تحقیقاتی ولایت پکتیا) تکمیل گردیده است.

با اعمار و بازسازی فارم های تحقیقاتی زمینه کار تحقیقاتی برای رشد و توسعه زراعت کشور مساعد ‌گردیده است.

کار اعمار یک باب تعمیر جن بانک نباتی معه حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب سیستم سولر در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل تکمیل گردیده است.

مکان مناسب برای حفظ و نگهداری منابع و یا جرم پلازم های نباتی و جنیتکی اعمار گردیده  و سبب بهبود وضعیت و توسعه فارم ها گردیده است.

پروسه حفظ، مراقبت و فعال نگهداشتن (18) فارم تحقیقاتی انکشاف باغداری در مرکز و ولایات کشور تکمیل گردیده است.

با حفظ و مراقبت فارم‌های تحقیقاتی روند تجارب و تحقیقات از ورایتی‌های باغداری و زراعتی بهبود یافته است.

پروسه تدارکات، خریداری و تجهیز مواد مورد ضرورت لابراتوار خاکشناسی به منظور سروی، تجزیه، تشخیص، و طبقه بندی خاک و تجزیه‌های کیمیاوی تکمیل شده است.

با خریداری و تجهیز مواد الزامی برای لابراتوار خاکشناسی زمینه تشخیص و شناسایی خاک‌های زراعتی را به منظور توافق نباتات با انواع خاک‌ها فراهم گردیده است.

جهت احیا و بازسازی (17) فارم تحقیقات زراعتی در (11) ولایت کشور (85فیصد) حمایت مالی و تخنیکی صورت گرفته است.

با احیا و بازسازی فارم‌های تحقیقاتی زمینه تولید تخم‌های بذری مادری و یا اصلاح شده جهت عرضه به دهاقین کشور فراهم می‌گردد.

کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و جوس در ولایت پروان به ظرفیت (10) متریک تن فی ساعت و کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و انار در ولایت کندهار به ظرفیت (5) متریک تن در روز تکمیل گردیده است.

اعمار مراکز فوق سبب بهبود و تقویه زنجیره ارزشی انگور و انار گردیده و نیز برای (306) تن شغل دایمی ایجاد می‌گردد.

کار ایجاد یک باب فابریکه تصفیه روغن پنبه دانه در ولایت هلمند به ظرفیت (10) متریک تن در روز کار ایجاد یک باب مرکز پروسس، بسته بندی و تولید پنبه طبی در ولایت کندهار به ظرفیت (3) متریک تن در روز تکمیل گردیده است.

این فابریکه ها سبب بهبود و تقویه زنجیره ارزشی پنبه گردیده و نیز از این طریق برای بیش‌از (107) تن شغل دایمی ایجاد شده است.

4

حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری

پروسه خریداری واکسین ها و لوازم آن تکمیل گردیده است. واکسین های بروسلوز بالای (310000) سه صدو ده هزار حوانات بزرگ (S-19) و (1900000) یک ملیون و نه صد هزار بز و گوسفند (Rev-1) در (19) ولایت کشور شامل ( بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، فاریاب، بغلان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، بادغیس، فراه، ارزگان، کندهار، هلمند، زابل و نیمروز)  تطبیق شده است.

تطبیق واکسین بروسلوز بالای (2210000) دو ملیون و دوصد و ده هزار ر‌أس حیوان سبب کاهش مرگ و میر حیوانات و جلوگیری از گسترش بیماری های مشترک انسانی و حیوانی گردیده است.

حمایت از (1254) باب واحد وترنری و عرضه خدمات ترویجی در (34) ولایت کشور صورت گرفته است.

حمایت از واحد های وترنری سبب بلند بردن سطح دانش مالداران، کاهش امراض حیوانی، ایجاد ارتباطات فی مابین مالداران و واحد های وترنری، کاهش تلفات و بلند رفتن سطح اقتصادی مالداران گردیده است.

کار احیا و بازسازی بخش های از (3) فارم تحقیقاتی (مرغداری، گاوداری و گوسفنداری) فارم تحقیقاتی مالداری ریشخور ولایت کابل تکمیل گردیده است.

احیا مجدد فارم های تحقیقاتی مالداری سبب اصلاح نسل حیوانی و معرفی نسل های بهتر گردیده است.

پروسه تهیه و خریداری نوع نسل بهتر محلی و خارجی (18 رأس گاو، 600  چوچه مرغ های نسلی و 75 مرغ محلی) جهت اجرای تحقیقات به منظور دریافت نسل‌های خوب تکمیل گردیده است.

خریداری نسل های اصلاح شده حیوانی به منظور تحقیقات اصلاح نسل سبب رشد و انکشاف مالداری در کشور ‌گردیده است.

انواع واکسین‌های بروسلوز بالای (1368500) یک میلیون و سه صد و شصت و هشت هزار و پنج‌صد حیوان در (15) ولایت شامل (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، وردک، غزنی، پکتیا، بامیان، خوست، تخار، بدخشان، پکتیکا، دایکندی و کندز) تطبیق شده  و همچنان القاع مصنوعی بالای (5000) فرد گاو ‌تطبیق گردیده است.

تطبیق واکسین سبب (35 فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات در کشور ‌گردیده است.

پروسه تولید (3.2) میلیون واکسین‌‌های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، پاسرلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین شهر کابل تکمیل شده است. همچنان یک حلقه چاه سپتیک جهت انداختن لاشه و اعضای داخلی حیوانات در لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی حفر گردیده است.

تولید واکسین سبب افزایش سطح تولیدات محصولات حیوانی و کاهش (25 فیصد) امراض در کشور ‌گردیده است.

کمپاین کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو در اکثر ولایات کشور مطابق پلان وزارت تکمیل گردیده است.

راه اندازی کمپاین کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.

کار اعمار (2) باب تعمیر کمپلکس وترنری و یک باب کلینیک وترنری یک اطاقه در (3) ولایت کشور (بغلان، ننگرهار، کندز) تکمیل گردیده است. پروسه خریداری و نصب سیستم الکترونیکی راپور دهی امراض حیوانی در دو ولایت کشور، کار اعمار و تجهیز (4 باب تعمیر لابراتوار صحت عامه وترنری و حیوانات زنده در بنادر کشور (بندر آقینه فاریاب، دندپتان پکتیا، آی خانم تخار و شیخ ابونصر فراهی)، اعمار یک باب ساختمان فارم پیله وری مرکز ریاست عمومی مالداری، کار ترمیم و تجهیز ساختمان ماهی پروری بند قرغه و کار اعمار یک باب گاو بند در فارم بینی حصار تکمیل گردیده است.

اعمار و تجهیز فارم های مالداری و کلینیک های وترنری سبب افزایش ظرفیت کاری کارمندان وترنری و ارائه خدمات بهتر صحی برای مالداران گردیده است.

پروسه چاپ (1000) جلد سرتیفکت صحی وترنری و جواز ادویه واکسین‌های حیوانی برای مدیریت قرنطین و به دسترس قراردادن تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای مفتیشین کنترول محصولات حیوانی تکمیل گردیده است.

چاپ سرتیفکت‌های صحی وترنری مطابق استندرد‌های قبول شده شرایط را برای رشد و انکشاف صادرات و محصولات حیوانی به مارکیت‌های بین المللی فراهم نموده است.

پروسه تهیه خریداری (150) قلم ریجینت برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریداری (34) قلم وسایل مدیریتهای تفتیش صحی کنترول محصولات حیوانی در (34) ولایت، خریداری تجهیزات وسایل مورد نیاز لابراتوار بمنظور تحلیل و تجزیه خوراکه حیوانی ریاست عمومی مالداری و خریدرای و تجهیز (48) قلم مواد مصرفی لابراتوار القاح مصنوعی معه ماشین معاینه اسپرم ریاست عمومی مالداری تکمیل گردیده است. همچنان پروسه تهیه و خریداری یک پایه ماشین سایلج وبال کننده آن همرای با پلاستیک فارم مالداری بینی‌حصار کابل و خریداری تجهیزات (51) قلم وسایل ماهی پروری بند سلما ولایت هرات تکمیل گردیده است.

تهیه و خریداری وسایل لابراتوار صحت حیوانی سبب تشخیص بهتر امراض حیوانی و جلوگیری از شیوع امراض حیوانی ‌گردیده است.

توزیع مقدار (98) متریک تن خوراکه حیوانی برای مالداران ولایت های ارزگان و زابل و تعداد (550) بسته زنجیره ارزشی انکشاف مالداری و زراعتی توزیع گردیده است.

تطبیق این فعالیت سبب جلوگیری از مرگ و میر حیوانات و تقویه اقتصادی مالداران  گردیده است.

کار ایجاد (4) باب مارکیت مرغداری در (4) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

ایجاد مارکیت های مرغداری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی مرغداری و ایجاد شغل دایمی برای 128 تن گردیده است.

کار اعمار و ایجاد (3) باب فارم گاوداری هر یک به ظرفیت (10) راس گاو در ولایت بلخ تکمیل گردیده است.

ایجاد فارم‌های گاوداری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی لبنیات و ایجاد شغل دایمی برای (19) نوزده تن ‌گردیده است.

از مجموع اعمار (39) فارم‌های مرغداری شامل پلان وزارت، کار ایجاد (39) فارم های مرغداری از نوع نسلی، گوشتی، تخمی و تجارتی هر یک به ظرفیت (5000، 10000، 25000 و 30000) قطعه مرغ در ولایات (بلخ، خوست، کابل، هرات، پروان و کندهار) با نصب (16) دستگاه ماشین چوچه کشی هر یک به ظرفیت (158400) یکصدو پنجاه و هشت هزار و چهارصد بیضه تخم با سهم سکتور خصوصی و وزارت زراعت تکمیل شده است.

ایجاد فارم‌های مرغداری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی مرغداری و اشتغال زایی دایمی ‌گردیده است.

5

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)

کار احیا و حفاظت (320) هکتار جنگلات پسته، جلغوزه، لمنز، نشتر و بادام کوهی و کار اعمار (1300) متر چکدم در ساحات آسیب پذیر غرض جلوگیری از تخریب آب و خاک تکمیل گردیده است. در حدود (40000) چهل هزار نهال جلغوزه تولید و (199) انجمن جنگلداری شناسایی و ثبت گردید.

احیأ و حفاظت جنگلات سبب بهبود معیشت جوامع روستایی، حفاظت خاک، آب، تقویه فرش نباتی، سرسبزی، شادابی، افزایش محصولات جنگلات و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش ‌گردیده است.

کار احیا و حفاظت از (1140) هکتار علفچر و (110) هکتار نباتات طبی تکمیل گردیده است. همچنان کار تثبیت (216) هکتار ریگهای روان، (16) هکتار مراکز تولید قلمه و تخم علوفه و شناسایی (3) انجمن علفچرها در (15) ولایت کشور تکمیل گردیده است. همچنان به تعداد (400) تن از کارمندان جنگلات و اعضای انجمن ها در مورد احیا، حفاظت و بهره برداری از علفچرها و نباتات طبی آموزش دیدند.

احیا و حفاظت از علفچرها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری، بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.

از طریق احداث (219) جریب زمین قوریه بیش از (2) ملیون اصله نهال تولید گردیده است. همچنان کار اعمار یک باب تعمیر قوریه و احاطه آن در ولایت وردک تکمیل گردیده است.

تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی منطقه، افزایش ساحات سبز، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی ‌گردیده است.

کار اعمار (1000)  متر پیاده رو پخته و سنگ فرض تکمیل گردیده است. همچنان شبکه آب پارک ملی بند امیر تأمین و برای مدیریت و حفاظت ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیر و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان به تعداد (39) تن پرسونل استخدام گردیده است.

اعمار پیاده رو ها سبب فراهم آوری تسهیلات و استخدام محافظین باعث حفاظت از ساحات و منابع طبیعی گردیده است.

جهت حفاظت و مراقبت از (1123) هکتار ساحات قبلی کمربند سبز، به تعداد (1973539) یک ملیون و نه صدو هفتادو سه‌هزارو پنج‌صدو سی ونه اصله نهال و (7809111) هفت ملیون و هشتصدو نه یکصدو یازده تخم درختان که به شکل مستقیم بذر گردیده بود آبیاری گردیده است. به طول (840581) هشت‌صدو چهل هزار پنج‌صدو هشتاد و یک متر تراس و نزدیک به (3000) متر سرک جنگلاتی احداث و اعمار گردیده است. همچنان کار اعمار (5) باب شبکه آبیاری تکمیل شده است.

ایجاد کمربند سبز باعث گسترس فضای سبز، کاهش آلودگی، گاهش امراض و بهبود محیط زیست گردیده است.

کار اعمار (1400) متر دیوار محافظوی در دو ولایت کشور تکمیل گردیده است.

اعمار دیوار محافظوی از تخریبات سیلاب ها در کانال های آبیاری و زمین های زراعتی جوگیری نموده و سبب افزایش سطح محصولات زراعتی گردیده است.

6

حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی

کار اعمار و بازسازی (5) سیلو و یک ذخیره استراتیژیک مطابق پلان وزارت با (5فیصد) پیشرفت جریان دارد.

اعمار و بازسازی سیلو ها و ذخیره استراتیژیک (15فیصد) نیازمندی های حالات اصطرار برآورده و خساره غله جات را کاهش می دهد.

جهت ایجاد زیربنا برای مدیریت ذخایر استراتیژیک غله‌جات کمیته رهبری پروژه ذخایر استراتیژیک غله‌جات ایجاد گردیده است و همچنان لایحه کاری کمیته رهبری پروژه و اساسنامه شرکت ذخایر استراتیژیک غله‌جات تهیه گردیده جهت تصویب به وزارت محترم عدلیه ارسال شده است.

ایجاد شرکت ذخایر غله‌جات سبب بهبود در مدیریت سیلو ها و دخایر غله‌جات می‌گردد.

کار اعمار و ایجاد (2) باب فابریکه پروسس و بسته بندی لبنیات به ظرفیت (16000) الی (30000) لیتر شیر در یک روز در ولایت های کابل و بلخ تکمیل گردیده است.

ایجاد مراکز پروسس لبنیات سبب بلند رفتن عواید مالداران، انکشاف مارکیت، بهبود و تقویه زنجیره ارزشی صنعت لبنیات و ایجاد شغل دایمی برای (306) تن گردیده است.

کار ساختمانی (1) باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت یک تن در روز در ولایت خوست تکمیل گردیده است.

ایجاد مرکز پروسس و بسته بندی عسل سبب تقویه زنجیره ارزشی عسل و ایجاد (23) شغل دایمی ‌گردیده است.

پروسه ایجاد، تجهیز و حمایت از (11) باب استیشن قرنطینی در بنادر کشور تکمیل گردیده است.

ایجاد استیشن‌های قرنطینی در بنادر کشور باعث اطمینان از اینکه محصولات زراعتی صادراتی و وارداتی در کشور عاری از امراض زراعتی باشد این کار متضمن صدور بهتر و باکیفیت بهتر تولیدات زراعتی کشور به کشورهای خارجی می‌گردد.

7

حمایت و رشد ارتقائی ظرفیت های مسلکی وتخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدریت تغییر

تعهدات وزارت زراعت به سازمان تجارت جهانی WTO (World Trade Organization) مطابق پلان وزارت تطبیق گردیده است.

تطبیق تعهدات وزارت زراعت در قبال سازمان تجارت جهانی سبب بلند رفتن ظرفیت‌ها در عرصه‌های حفظ‌الصحه حیوانی و نباتی، حفاظت از ورایتی‌های جدید ‌گردیده است.

به مبلغ (501000000) پنجصد و یک ملیون افغانی قرضه‌های کوچک مالداری و زراعتی برای متقاضیان واجد شرایط قرضه توزیع شده است.

توزیع قرضه‌های کوچک مالداری و زراعتی به منظور حمایت از دهاقین کشور سبب رشد اقتصادی دهاقین و بهبود در زراعت کشور ‌گردیده است.

معرفی (350) تن از کارمندان مرکز و ولایات به منظور بلند بردن ظرفیت تخنیکی و مسلکی شان به سویه دکترا، ماستری، لسانس و برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور هندوستان و جاپان.

معرفی کارمندان به بورسیه های تحصیلی و برنامه های آموزشی سبب افزایش کدر های مسلکی، ارائه خدمات بهتر و بهبود وضعیت در سکتور زراعت گردیده است.

به تعداد (98) تن کارمندان ولایتی از طریق امتحان رقابتی جمعی تقرر حاصل نموده اند

استخدام افراد شایسته ولایق سبب ارائه خدمات بهتر درسکتور زراعت گردیده است.

پروسه خریداری (7) عراده موتر از نوع هایلکس و کرولا و تجهیز دفاتر ولایتی در (5) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تجهیز دفاتر ساحوی سبب بهبود ارائه خدمات بهتر و به موقع گردیده است.

پروسه ظرفیت سازی (74576)هفتاد و چهار هزار و پنج صد و هفتاد و شش تن از دهاقین ذکور و اناث در بخش‌های زراعت، مالداری و سیستم‌های آبیاری در (34) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تدویر برنامه‌های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه‌های زراعتی، مالداری و سیستم‌های بهتر آبیاری ‌گردیده است.

8

حمایت وتقویه خانم‌های روستانی و بی بضاعت در عرصه زراعت، مالداری، بهبود درتامین  مصونیت غذائی، بلند رفتن سطح  اقتصاد وخودکفائی آنها از طریق عرضه خدامات زراعتی ومالداری.

کار احداث (30305) بیست و شش هزار و هفتصد و هفتاد باب باغچه‌های خانگی هر یک در ساحه یک بسوه زمین برای خانم‌ها در (28) ولایت کشور تکمیل گردیده است. گفتنیست که به دلیل علاقه مندی بیشتری خانم ها برای احداث باغچه های خانگی این فعالیت بیشتر از پلان تطبیق شده است.

احداث باغچه‌های خانگی سبب تقویه اقتصاد خانم‌های روستایی و باعث تشویق آن در عرصه زراعت گردیده است.

توزیع (800) راس بز شیری برای (400) خانم بی بظاعت در (4) ولایت کشور (کابل، ارزگان، پکتیا  و کنر)، توزیع (600) صندوق زنبور عسل برای (300) خانم و توزیع (110) راس گاو شیری برای (110) خانم روستایی تکمیل گردیده است.

توزیع بز ها و گاو های شیری سبب افزایش درآمد، بهبود در تأمین مصئونیت غذایی و تشویق خانم های روستایی در عرصه مالداری گردیده است.

توزیع (21) قلم وسایل پروسس مواد غذایی برای (800) خانم در (8) ولایت کشور (بغلان، غور، دایکندی، پروان، هرات، بامیان، بادغیس و بلخ) و کار احداث (100) واحد تولید سمارق تکمیل گردیده است.

توزیع وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی سبب بلند رفتن سطح اقتصاد خانم و مصونیت غذایی در خانواده‌ها ‌گردیده است.

کار احداث (1030) باب سبزخانه کوچک هریک در ساحه یک بسوه زمین برای فامیل‌های بی بضاعت تکمیل شده است.

احداث سبزخانه‌ها در فصل زمستان  سبب تولید سبزیجات با کیفیت، بهبود در تامین مصونیت غذایی، تقویه اقتصاد خانم‌های روستایی و بی بضاعت و همچنان تشویق آنها در عرصه زراعت ‌گردیده است.

کار ایجاد و احداث (12) باب مراکز پروسس و بسته بندی سبزیجات و میوه‌جات و کار ایجاد (2) باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت (0.4) تن در ماه تکمیل گردیده است.

ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و عسل سبب  بلند رفتن درآمد خانم‌ها، انکشاف مارکیت میوه و بهبود در تولید عسل ‌گردیده است.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

از مجموع احیا و بازسازی (262) باب ساختمان آبیاری کار احیأ و بازسازی (58) باب ساختمان آبیاری در (28) ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. کار احیأ و بازسازی  متباقی ساختمان های آبیاری جریان دارد.

92%

به دلیل کندی کار توسط شرکت های قراردادی، طولانی بودن پروسه تدارکات و به تعویق افتادن منظوری بودجه در آغاز سال کار احیا و بازسازی شبکه های مذکور طبق پلان وزارت پیشرفت نداشته است.

2

پروسه تداکات (84) پایه لیزر برای هموارکاری زمین های زراعتی تکمیل گردیده است. طرزالعمل توزیع و انتقالات (120) عراده تراکتور و ماشین آلات زراعتی مساعدت شده کشور چین بطور قرضه از طریق موسسات سکتور تحت کار است. همچنان جدیدا به تعداد (6) عراده تراکتور معه ملحقات آن خریداری و به مراکز آموزشی دهاقین در ولایات انتقال داده شده است.

90%

طرزالعمل توزیع و انتقالات (120) عراده تراکتور تاهنوز از جانب مقام وزارت نهایی نشده، تحت کار است.

3

پروسه خریداری و توزیع مقدار (9192.5) نه هزارو یک صد و نود و دو اعشاریه پنج متریک تن تخم‌های اصلاح شده بذری و مقدار (24205) بیست و چهار هزار و دوصد و پنج متریک تن کود کیمیاوی یوریا در (32) ولایت کور تکمیل گردیده است.

95.75%

به دلیل بلند بودن قیمت تخم های اصلاح شده در دو ولایت کشور (ارزگان و دایکندی) قرارداد عقد نگردیده است.

4

به مساحت (4786.6) چهار هزار هفتصدو هشتادو شش اعشاریه شش هکتار زمین باغ‌های جدید، به مساحت (3000) سه هزار هکتار زمین باغ‌های غیر فنی و به مساحت (100) هکتار باغ‌های نمایشی متراکم و نیمه متراکم در (32) ولایت کشور احداث گردیده است. همچنان از مجموع (3800) سه هزار و هشتصد بسته وسایل و لوازم جمع‌آوری میوه‌جات و کنترول امراض نباتی  تعداد (1500) بسته وسایل جمع آوری میوه جات توزیع گردیده و توزیع متباقی (2300) بسته دیگر جریان دارد.

95.73%

کمپاین بهاری احداث باغات جدید میوه تکمیل گردیده و کمپاین خزانی ادامه دارد. گفتنیست که تاختم کمپاین خزانی، فعالیت (100فیصد) تطبیق میگردد.

چون وسایل و لوازم جمع آوری میوه جات توسط وزارت زراعت خریداری و بعدا با (50فیصد) تخفیف برای دهاقین توزیع می گردد. به همین دلیل دهاقین در بعضی از ولایات برای پرداخت (50فیصد) هزینه لوازم و وسایل فوق الذکر علاقمندی نشان نمی دهند.

5

جهت تکمیل سیستم چیله بندی در (169) هزار هکتار باغات انگور به مساحت (156) هکتار باغات انگور در (16) ولایت کشور چیله بندی گردیده است.

92.30%

به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات وسایل مربوط به چیله بندی باغات انگور به وقت و زمان معین خریداری نگردیده است.

6

کار اعمار و احداث (103) باب سبزخانه های بزرگ در (22) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

34.33%

به دلیل کمبود بودجه پروژه تطبیق کننده نتوانست است این فعالیت کاملا تطبیق نماید.

7

تکمیل پروسه احداث (30) واحد تولیدی کود کمپوست در (22) ولایت کشور.

20%

در دیزاین پروسه احداث واحد تولیدی کود کمپوست تجدید نظر گردید. بنا (6) واحد تولیدی کود کمپوست را بطور آزمایشی از طریق (CommunityDevelopment Council ) تطبیق نموده، چون پروژه مذکور برای اولین بار این فعالیت را از این طریق تطبیق نموده، نیاز است تا ظرفیت این بخش را بالا ببرد.

8

به تعداد (950) ذخایر آب (تانکر) هر یک به ظرفیت (3000) لیتر آب نظر به ضرورت دهاقین در شش زون کشور توزیع شده است که این تعداد ضروریات سال های 1397 و 1398 دهاقین را مرفوع می نماید. همچنان توزیع مقدار (250) کیلوگرام تخم پسته و توزیع (600000) ششصد هزار متر جالی آهنی جریان دارد.

79%

نظر به تقاضای دهاقین توزیع تعداد (950) ذخایر آب (تانکر)  در 6 زون کشور تکمیل گردیده که ضروریات دهاقین را برای سالهای 2018 و 2019 مرفوع مینماید. گفتنیست که نظر به تقاضای دهاقین کیفیت ذخایر مذکور برای سال 1397 افزایش و تعداد آن کاهش یافته است.

همچنان مقدار (250) کیلو گرام تخم پسته در ولایات تحت پوشش نظر به خشکسالی خریداری و توزیع گردیده است. قابل ذکر است که تقاضای دهاقین به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر بوده است.

9

از مجموع احداث (400) باب کشمش خانه، کار احداث و اعمار (233) باب کشمش خانه عصری تکمیل گردیده است.

58%

پلان تطبیق این فعالیت که قرار بود ازجانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) در ماه مارج 2018 منظور گردد، اما با تاخیر در ماه اگست 2018 منظور گردید. قابل ذکر است که در زون مرکز ظرفیت برای اعمار کشمش خانه ها و تقاضای مستفیدین کمتر بود چون  سهم دهقان برای اعمار کشمش خانه ها برای امسال از (40فیصد) به (50فیصد) افزایش یافته بود.

10

کار اعمار و ایجاد (25) فارم تجارتی مرغ‌های گوشتی هر یک به ظرفیت (5000) قطعه ای در (5) ولایت کشور جریان دارد. گفتنیست که پروسه ارزیابی تکمیل گردیده و پروسه انتخاب همکار تطبیق کننده ادامه دارد.

20%

فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید. گفتنیست که داوطلبی جهت ایجاد فارم های تجارتی مرغهای گوشتی توسط ارتباط عامه وزارت به اعلان گذاشته شده اما به نسبت مراجعه تعداد کم متقاضیان و نبود بودجه کافی فعالیت متذکره به سال آینده انتقال گردیده است

11

پیشنهاد خریداری جهت احداث (60) باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ایجاد (2) عدد هیچری ماهی تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد.

25%

فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغیر پروسه تدارکاتی از Consultancy به Non- Consultancy توسط مرجع تمویل کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.

12

توزیع (500) بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت از زنبور داران (5) ولایت کشور (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا) تحت ارزیابی قرار دارد

20%

فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغیر پروسه تدارکاتی از Consultancy به Non- Consultancy توسط مرجع تمویل کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.

13

کار اعمار ساختمان های چهار باب مسلخ عصری در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ تکمیل گردیده است. از جمله یک باب مسلخ در ولایت کابل به بهره برداری سپرده شده و ماشینری متباقی مسلخ ها نیز خریداری و به مناطق که مسلخ ها موقعیت دارد انتقال یافته است. گفتنیست که مسلخ های مذکور تا دو ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد.

80%

به دلیل عدم تعرفه مشخص کمرکی برای ماشینری مسلخ ها، انتقال وسایل مذکور از مرز هرات به تأخیر مواجه گردیده بود.

14

در ساحه (259500) دوصدو پنجاه و نه هزار پنج‌صد هکتار زمین با امراض وآفات نباتی (ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه‌های نباتی) مجادله صورت گرفته و از آفات مورپتدار در بیش‌از (3.8) سه میلیون و هشت‌صد هزار اصله اشجار، درختان مثمر و غیر مثمر در (34) ولایت جلوگیری به عمل آمده است. به تعداد (128) مکتب مزرعه در ساحات تحت پوشش ایجاد گردیده است. همچنان کار اعمار تعداد (7) باب گدام آفتکش‌های نباتی در ولایت‌های جوزجان، بادغیس، پکتیا، فاریاب و بادام باغ کابل جریان دارد.

95%

به نسبت طویل بودن پروسه تدارکات  کار اعمار آفتکش های نباتی به کندی مواجه گردید.

15

از مجموع  (54) باب مرکز جمع‌آوری شیر تعداد (25) باب مرکز جمع آوری شیر ایجاد شده و کار ایجاد متباقی (29) باب مرکز جمع آوری شیر جریان دارد.

63%

فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغیر پروسه تدارکاتی از Consultancy به Non- Consultancy توسط مرجع تمویل کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.

16

کار ایجاد و تجهیز (22) مرکز مشوره دهی و آموزش دهاقین در ولایت های (هرات، بلخ، ننگرهار، سرپل، سمنگان، جوزجان، لوگر، پکتیا، بامیان، کابل، پروان، کاپیسا، تخار و بدخشان) تکمیل گردیده و کار متباقی آن جریان دارد.

39%

به اثر کمبود زمین برای ایجاد مراکز مشوره دهی این فعالیت مطابق پلان وزارت تطبیق نگردید.

17

کار اعمار و ایجاد (2772) باب فارم های کوچک مرغداری از نوع تخمی هر یک به ظرفیت (15-20-30-100) قطعه مرغ معه بسته های خوراکی آن تکمیل گردیده است. کار اعمار و ایجاد متباقی فارم های مرغداری (33فیصد) پیشرفت نموده است. گفتنیست که پروسه ارزیابی تکمیل گردیده و پروسه همکار تطبیق کننده ادامه دارد.

33%

فعالیت مذکور که باید در ربع اول سال 2018 از جانب مرجع تمویل کننده (بانک جهانی) منظور میشد به دلیل تغیر پروسه تدارکاتی از Consultancy به Non- Consultancy توسط مرجع تمویل کننده در ربع سوم منظوری آن حاصل گردید.

18

اعمار و بهره برداری (1) باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت.

20%

به دلیل اینکه دیزاین و نقشه ساختمان مذکور توسط ریاست برنامه های اماکن عامه و دولتی وزارت محترم شهرسازی و اراضی ناوقت تهیه شده بود. در ماه قوس سال مالی 1397 با شرکت ساختمانی قرارداد صورت گرفت و اینک کار جهت اعمار ساختمان مذکور جریان دارد.

ب: فعالیت های معطل شده

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل معطل شدن فعالیت

1

از مجموع اعمار (30) باب ذخیره آب شامل پلان وزارت، کار اعمار (10) باب ذخیره آب در (4) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

33%

به دلیل بلند بودن قیمت ذخیره گاه های آب و عدم متقاضی به عوض متباقی ذخیره گاه ها نظر به تقاضای بیشتر واجدین شرایط، بند های کوچک کنترولی آب ساخته شده است.

2

از مجموع حفر (29) حلقه چاه عمیق شامل پلان وزارت، کار حفر (12) حلقه چاه عمیق با نصب سیستم واترپمب سولری تکمیل گردیده است.

36%

به عوض حفر متباقی چاه های عمیق به دلیل قیمت کم و مؤثریت بیشتر، واترپمب های سولری خریداری و برای مستفدین توزیع شده است.

3

کار احداث (50) باب چکدم کوچک(بندکنترولی کوچک)، (30) باب  آبریزه کوچک و (106) باب ذخیره خاکی آب در (32) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

94.4%

نظر به ضرورت و تقاضای واجدین شرایط به عوض احداث متباقی (14) باب ذخیره خاکی آب، آبریزه های کوچک احداث شده است.

4

کار اعمار و سازی یک باب گدام در ولایت پکتیا تکمیل گردیده است. کار اعمار دو باب گدام در ولایت های فاریاب و پنجشیر به صورت اوسط با (76فیصد) پیشرفت جریان دارد. همچنان باقی‌مانده (20فیصد) کار اعمار گدام ولایت پکتیکا معطل قرار گرفته است.

80%

پروژه مذکور با (80فیصد) پیشرفت به دلیل مسدود بودن راه غزنی و مشکلات امنیتی گادر های خریداری شده برای پوشش بام ذخیره مذکور معطل قرار داده شده است. همچنان به دلیل مشکلات اجتماعی کار اعمار گدام ولایت پنجشیر گاهی به کندی مواجه می گردد.

5

از مجموع (3100) تن کارمندان مرکزی و ولایتی برای تعداد (725) هفتصدو بیست و پنج تن از کارمندان مرکز و ولایتی وزارت برنامه‌های آموزشی در بخش‌های اداره و مدیریت تدویر یافته است.

23%

به نسبت کم بود بودجه در جریان سال تدویر برنامه های آموزشی تقلیل یافت.

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

احداث (37) هکتار باغات انگور و (34) سی و چهار هکتار باغات پسته در ولایت هرات.

به دلیل تغیر در پلان عملیاتی پروژه تطبیق کننده (SARD) این فعالیت آغاز نگردید و به عوض آن پیاز زعفران خریداری و برای دهاقین توزیع گردیده است.

2

پیشبرد (50 فیصد) کار ساختمانی  (12) باب سرد خانه کمپلکس عصری هر یک به ظرفیت (500) متریک تن در (10) ولایت کشور.

پول اعمار سردخانه ها پس از ارزیابی و تجدید نظر اداره تدارکات ملی در دیزاین سردخانه های کمپلکس عصری و اشد نیازمندی ها به منظوری وزارت محترم مالیه برای انتقال گندم کمکی پاکستان، ساخت پروژه های آبیاری ولایت هلمند و خریداری خوراکه حیوانی تعدیل شده است.

3

پیشبرد (47 فیصد) کار ساختمانی (8) باب سردخانه‌های عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در (6) ولایت (کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ).

پس از فسخ قرارداد سردخانه های مذکور توسط اداره تدارکات ملی به دلیل نبود دیزاین پروژه در سال قبل، کار آن در سال 1397 آغاز نشده است.

4

کار احداث (5) شهرک گل خانه هر یک به ظرفیت ساحه تطبیقی (25) الی (30) هکتار زمین در (5) ولایت کشور آغاز نگردیده است.

پول احداث شهرک های گل خانه به دلیل عدم کمپنی واجد شرایط در مرحله اول و اشد نیازمندی ها به منظوری وزارت محترم مالیه برای انتقال گندم کمکی پاکستان، ساخت پروژه های آبیاری ولایت هلمند و خریداری خوراکه حیوانی تعدیل شده است.

5

قرارداد خریداری (8) راس بقه گاو نسلی به منظور القاع مصنوعی اصلاح نسل برای فارم مالداری ولایت کابل با شرکت قراردادی فسخ گردید است.

به دلیل اینکه مشخصات گاو های خریداری شده مطابق شرط نامه قرارداد نبود، قرارداد با شرکت قرادادی فسخ گردید.

6

تکمیل پروسه تدارکات جهت خریداری (16) نوع سافت ویر (GIS) به منظور تجزیه و تحلیل معلومات زراعتی.

برای تهیه سافت ویر (GIS) تا هنوز کدام شرکت داوطلب حاضر نشده است.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیت‌ها در وقت معین آن و طویل بودن پروسه تدارکات.

چون فعالیت‌های زراعتی موسومی و فصلی می‌باشد بنا باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیت‌های زراعتی از جانب وزارت محترم مالیه تهیه گردد.

عدم تطبیق سرشماری‌های زراعتی از (30) سال بدینسو از طرف اداره مرکزی احصائیه و معلومات در کشور.

راه اندازی سرشماری نفوس و سر شماری زراعتی از طرف اداره مرکزی احصائیه و معلومات برای دریافت ارقام خانواده‌های دهاقین در کشور.

نبود امنیت در ساحات تحت پلان پروژه‌های آبیاری و گدام ها؛ از جمله حصه شرق کانال ننگرهار، ولایت ارزگان تطبیق پروژه‌ها را به کندی مواجه می‌سازد.

همکاری ادارات محلی، نهاد‌های امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژه‌ها.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

نتایج

دلایل عدم شمولیت در پلان

1

مرکز تماس برای دهاقین (Farmer Call Centre) برای اولین‌بار در سکتور زراعت ایجاد و فعال گردیده است.

این مرکز تماس؛ سریع‌ترین شیوه انتقال تکنالوژی و آسان‌ترین شیوه ترویج می‌باشد. از این طریق خدمات چون قیمت مارکیت‌ها، وضعیت آب و هوا، سروی‌های زراعتی و رهنمایی‌های زراعتی و مالداری ارائه می‌گردد. اکنون دهاقین و مالداران کشور می‌توانند مشکلات خویش را از این طریق با متخصصین این وزارت شریک نموده مشوره های لازم را دریافت نمایند. همچنان خدمات (234) IVR به منظور ارائه معلومات مفید در باره نباتات (انگور، گندم و پنبه) برای دهاقین فعال گردیده است. دهاقین میتوانند از طریق مبایل‌های روشن به این شماره تماس بگیرند و مصارف تماس این خدمات برای پنج‌بار در یک ماه رایگان می‌باشد.

نظر به ضرورت و رفع مشکلات دهاقین در جریان سال این فعالیت شامل پلان گردیده است.

2

کار احداث (49) باب آبریزه کوچک در (32) ولایت کشور تکمیل گردیده است.

از طریق احداث مدیریت آبریزه ها (490) جریب زمین خشک و لامزرع به باغ‌های پسته، بادام و چارمغز تبدیل شده است.

به دلیل بلند بودن قیمت ذخیره گاه های آب و عدم متقاضی به عوض متباقی ذخیره گاه ها نظر به تقاضای بیشتر واجدین شرایط، بند های کوچک کنترولی آب ساخته شده است.

3

مقدار (67.5) متریک تن پیاز زعفران خریداری و برای دهاقین ولایت هرات توزیع شده است.

با تطبیق زنجیره ارزشی زعفران، تولید زعفران سالانه بیش از (2.4) متریک تن افزایش می‌یابد که تا ختم سال 1400 تولید زعفران افغانستان به (14) متریک تن خواهد رسید.

به دلیل تغیر در پلان عملیاتی پروژه تطبیق کننده (SARD) به عوض احداث باغات انگور و پسته، پیاز زعفران خریداری و برای دهاقین توزیع شده است.

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1398

شماره

عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی1398

1

اعمار و باز سازی (349) شبکه آبیاری در (28) ولایت کشور.

2

ایجاد (100) عدد چکدم در (32) ولایت کشور.

3

توزیع (16000) متریک تن تخم بذری گندم با ایجاد (110) قطعه نمایشی گندم در (34) ولایت کشور.

4

انتقال و توزیع (170) عراده تراکتور با معه ملحقات آن در (34) ولایت کشور.

5

ایجاد (9) مرکز آموزشی و مشوره دهی

6

ایجاد (694) سبزخانه بزرگ تجارتی در (22) ولایت کشور.

7

ایجاد (7000) هکتار باغات جدید در (32) ولایت کشور.

8

اعمار (57) باب سرد خانه صفری

9

ایجاد (229)  قطعه نمایشی زعفران از طریق توزیع (114) تن پیاز زعفران در (33) ولایت کشور.

10

ایجاد (5) مرکز پروسس زعفران.

11

اعمار تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران در ولایت هرات.

12

احداث (300) قطعه نمایشی پخته.

13

اعمار (235) باب کشمش خانه در (17) ولایت کشور.

14

ایجاد (8) باب سرد خانه عصری به ظرفیت 5000 متریک تن در (6) ولایت کشور.

15

اعمار (4) باب مسلخ در (4) ولایت کشور.

16

تطبیق (16) میلیون واکسین بالای حیوانات مختلف النوع در (19) ولایت کشور.

17

ایجاد (70) فارم مرغ های گوشتی.

18

ایجاد (80) فارم ماهی گرم آبی.

19

ایجاد و توزیع (500) بسته زنبور عسل در (5) ولایت کشور.

20

حمایت از (39) باب کلنیک صحت حیوانی و ساحوی.

21

خریداری (313.5) متریک تن خوراکه حیوانی.

22

ایجاد یک باب فابریکه پروسسه لبنیات.

23

احداث (217) جریب قوریه جنگلات در (15) ولایت کشور.

24

احیا و حفاظت (952) هکتار علفچر ها و نباتات طبی در (15) ولایت کشور.

25

احداث (480) هکتار کمربند سبز کابل.

26

اعمار (2) باب قرنطین استیشن نباتی و حیوانی.

27

اعمار و باز سازی (5) سیلو و یک باب گدام به ظرفیت مجموعی 190 هزار متریک تن در (6) ولایت کشور.

28

تدویر برنامه های آموزشی برای (45) هزار دهاقین در سطح کشور.

29

اعزام (300) نفر کارمندان وزارت جهت کسب ارتقاء ظرفیت به بیرون از کشور.

30

اصلاح و بازنگری (16) سند تقنینی و پالیسی وزارت زراعت.

31

ایجاد یک باب مارکیت بازار یابی برای خانم ها.

32

توزیع (2850) کیلو گرام تخم سبزیجات برای خانم ها.

33

احداث (17950) باب باغچه خانگی برای خانم ها در (28) ولایت کشور.

34

ایجاد (28900) فارم کوچک مرغداری به ظرفیت (15-30-60 -100) قطعه ای در (24) ولایت کشور.

35

توزیع (700) بز شیری و نسلی برای خانم های بی بضاعت.

36

توزیع (40) فرد گوساله 2 ساله برای خانم های بی بضاعت.

37

توزیع (23) قلم وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و (500) پایه دستگاه خشک کن آفتابی میوه جات.

ضمایم:گزارش از عواید وزارت بعدا در ضم گزارش فوق خدمت شما ارسال می گردد

ضمیمۀ شماره (1) : عواید  سال مالی1397( به افغانی)

شماره

منابع عایداتی

مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی

عواید بدست آمده به افغانی

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

ازدیاد

کاهش

1

عواید غیر مالیاتی مرکز و ولایات شامل (کرایه اجاره زمین های زراعتی، کرایه زمین های دولتی، کرایه تجهیزات و وسایط تخنیکی، فروش اسناد بهادار «سرتفکیت صحی»، عواید بابت فروش لبنیات، فروش محصولات زراعتی، جریمه ها و مجازات افراد و شخصیت های حقوقی و عواید متفرقه.

131.059.016

یکصدو سی و یک ملیون و پنجاه و نه هزار و شانزده افغانی

219.588.593

دو صدو نزده ملیون پنجصدو هشتادو هشت هزارو پنجصدو نودو سه افغانی

68%

مجموع عواید به افغانی

131.059.016

219.588.593

68%

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397

مجموع بودجه منظور شده سال  مالی 1397

مجموع

بودجه عادی ( به عدد)

بودجه عادی ( به کلمات)

بودجه انکشافی (به عدد)

بودجه انکشافی (به کلمات)

11,746,167,010 Afs

1,643,921,586 Afs

یک ملیاردو شش صدو چهل و سه ملیون و نه صدو بیست و یک هزار وپنج صدو هشتاد و شش افغانی

10,102,245,424 Afs

ده ملیاردو یک صدو دو ملیون و دو صدو چهل و پنج هزارو چهار صدو بیست و چهار افغانی

مصرف  بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

1,593,580,879 Afs

97 %

9,618,891,554 Afs

95 %

 

به کلمات

یک ملیارد و پنج صدو نود و سه ملیون و پنج صدو هشتاد هزارو هشت صدو هفتادو نه افغانی

نود و هفت فیصد

نه ملیاردو ششصدوهژده ملیون و هشت صدو نود و یک هزار و پنج صدو پنجاه چهار افغانی

نود و پنج فیصد

 
                 

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره:

ملاحظات

تعداد شرکت های مختلط

تعداد تصدی ها

تعداد نمایندگی های خارجی

تعداد نمایندگی های ولایتی

تعداد مشاوریت ها

تعداد ریاست های مرکزی بست 1و 2

تعداد معینیت ها

0

2

0

34ولایت و ریاست کانال ننگرهار

4

37

3

تشکیل سال 1396

0

2

0

34ولایت و ریاست کانال ننگرهار

5

37

3

تشکیل سال 1397

 بخش کارکنان مرکزی

تشکیل منظور شده 1397

مامورین  و استادان

اجیران

نظامیان

مجموع

کارکنان مرکزی

مجموع

کارکنان ولایتی

مجموع

کارکنان نمایندگی های خارجی

مجموع

کارکنان شامل رتب و معاش

مجموع

 

اصل تشکیل

5058

3326

8384

مامور/ استاد

اجیر

نظامی

مامور

احیر

نظامی

مامور

اجیر

نظامی

مرکز

ولایات

 

932

727

3439

2488

1659

5927

 

1659

5927

7586

 

موجود

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مامور

اجیر

نظامی

مامور

اجیر

نظامی

مامور

اجیر

نظامی

مرکز

ولایات

 

4173

199

3128

86

1037

285

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

 

819

113

669

58

1659

3354

85

2459

29

5927

1488

171

5813

114

7586

 
                                                                             

 

 بخش کارکنان ولایتی:

موقعیت

تعداد کارکنان

مجموع

موقعیت

تعداد کارکنان

مجموع

موقعیت

تعداد کارکنان

مامور

اجیر

نظامیان

مامور

اجیر

نظامیان

مامور

اجیر

نظامیان

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

کابل

158

5

35

0

195

بامیان

61

3

50

1

115

میدان وردک

74

0

33

0

107

بلخ

221

10

92

6

329

تخار

128

2

127

0

257

پکتیا

76

1

58

0

135

کندهار

88

2

44

1

135

جوزجان

81

5

56

0

142

پنجشیر

60

1

18

0

79

هرات

182

12

114

1

309

کاپیسا

88

2

53

0

143

سرپل

51

4

25

1

81

ننگرهار

223

1

134

0

358

پکتیکا

31

0

8

0

39

بادغیس

70

0

121

1

192

کندز

123

0

86

0

209

خوست

86

0

35

0

121

ارزگان

38

0

13

0

51

بغلان

129

1

97

1

228

کنر

101

0

51

0

152

زابل

40

0

18

0

58

بدخشان

130

4

71

0

205

نیمروز

43

2

26

2

73

دایکندي

41

2

13

2

58

لوگر

67

0

27

0

94

هلمند

105

5

22

4

207

فاریاب

96

5

56

0

157

غزني

86

1

38

0

125

فراه

66

1

36

0

103

نورستان

45

2

11

0

58

پروان

131

5

84

3

223

سمنگان

75

4

48

1

128

کنال ننگرهار

213

1

600

6

820

لغمان

86

2

50

0

138

غور

64

1

39

0

104

مجموع کل ولایات

                                                               

مامور

اجیر

نظامی

مجموع کل

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

زنان

114

3357

85

2459

29

مردان

5816

Documents

گزارش سال 1397 وزارت زراعت.pdf
وزارت-زراعت-۱۳۹۷-پښتو-ګزارش2.pdf