پروژه توسعه منابع آب ارغنداب

mail-admin
پروژه توسعه منابع آب-ارغنداب

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه توسعه منابع آب-ارغنداب

تمویل کننده:       بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت زمان:         2026-2020

بودجه:               67.94 ملیون دالر آمریکایی

هدف نهایی پروژه:             کاهش فقر، ایجاد شغل های وظیفوی و رشد تولید ناخالص ملی

شرح و دورنمای پروژه:

افغانستان یک کشور متاثر از جنگ و یکی از کشور های با کمترین توسعه در جهان میباشد. درسال 2016 میلادی سطح فقر 55 در صد بوده در حالیکه  44.6 در صد مردم تامین غذایی نمی شدند. عاید متوسط ناخالص داخلی سالانه کشور بین سال های 2011 و 2017 طبق گزارش سال 2017 بانک جهانی، 610 دالر بوده که در میان یک صدو هشتاد وهفت کشور در مقام یک صدو شصت وهفتم قرار داشت.دسترسی به آب در جمهوری اسلامی افغانستان فصلی، نامنظم و با خشکسالی مکرر و وخیم رو به رو است، که بر زراعت و کشت و کار، استندرد های زندگی و اقتصاد محلی تاثیر می گذارد. بارندگی حد اوسط سالانه در کندهار به 176 میلی متر میرسد. برعلاوه شیوه های نادرست سنتی زراعتی، عدم دسترسی به آب های قابل اطمینان آبیاری سبب شده تا محصولات زراعتی نتیجه قناعت بخش را ارایه ندهند. گرمای تابستان، رطوبت پایین و نیز کمبود بارش بین ماه های اپریل و نوامبر سال بدین معنی است که محصولات زراعتی حاصل خوب نمیدهد بنا به منظور مدیریت منابع آب در حوزه  فرعی ارغنداب و منطقه کندهار، این بار بانک انکشاف آسیایی در ماه اسد سال ۱۳۹۸ هـ ش به سلسله کمک های بلاعوض خویش پروژه دیگری را به ارزش ۶۷.۹ میلیون دالر امریکایی به جمهوری اسلامی افغانستان تحت نام « پروژه توسعه منابع آب-ارغنداب » منظور نمود. این پروژه در بخش ارتقای دسترسی به آب و مدیریت منابع آبی در حوزه فرعی ارغنداب و منطقه کندهار با افزایش ظرفیت ذخیره بند آب دهله و افزایش ارتفاع آن، افزایش قابل ملاحظه منابع آبیاری در پایین بند، بهبود بهره برداری از آب زراعتی با حمایت دهقانان در بخش مزرعه به منظور رشد محصولات زراعتی و  تقویت موسسات در بخش مدیریت منابع آب، کار میکند.

هدف پروژه:

 این پروژه در بخش مدیریت منابع آب در حوضه ارغنداب و منطقه کندهار با (الف) با بلند بردن ارتفاع بند دهله، ظرفیت ذخیره این بند را افزایش میدهد. (ب) افزایش و رساندن آب های آبیاری به قسمت های پایین بند دهله (ج) بهبود بهره وری از آب های زراعتی با ارایه پشتیبانی به دهاقین در مزرعه به منظور بهبود تولیدات زراعتی و همچنان هدف دیگر این پروژه ازدیاد شغل ها و رشد تولید ناخالص ملی بوده و نتیجه آن پیشرفت مدیریت و استفاده از منابع آب در حوضه دریای آرغنداب میباشد. پروژه مذکور چهار بخش اساسی را تحت پوشش قرار میدهد.

۱ـ ارتقای ظرفیت بند دهله

۲ـ افزایش قابل اطمینان آب های آبیاری

۳ـ بهبود بهره برداری از آب های زراعتی

۴ـ ایجاد ظرفیت در بخش مدیریت منابع آب

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مسئول اجرای بخش (بهبود بهره‌ برداری آب زراعتی) این پروژه است در حالیکه بخش های دیگر توسط وزارت خانه های دیگری تطبیق خواهد شد.  این پروژه در چوکات دفتر مرکزی برنامه های بانک انکشاف آسیایی  CPMO  مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تطبیق خواهد شد.  پروژه مذکور یک دفتر ساحوی را در دفتر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در کندهار نیز ایجاد می کند.

بند دهله که در سال ۱۹۵۲ اعمار گردیده با ارتفاع ۵۵ متر و طول ۵۳۵ متر دومین بند بزرگ به سطح افغانستان میباشد. این بند در منطقه شاه ولی کوت تقریبا 40 کیلومتر به طرف شمال شرقی مرکز ولایت کندهار موقعیت دارد. ظرفیت طراحی این بند 478 میلیون متر مکعب آب است که قسمت های پایین سیستم آبیاری ارغنداب (AIS) را تحت پوشش خویش قرار میدهد که آب را به پنجاه و پنج انجمن آبیاری تحویل میدهد و نیز شش انجمن آبیاری دیگری نیز وجود دارد که شش ولسوالی ولایت قندهار به شمول مرکز قندهار را تحت پوشش خویش قرارمیدهد.