ریاست عمومی منابع طبیعی

mail-admin

معینیت آبیـــــــاری و منابع طبیعی

ریاست عمـــومی منابع طبیعی

دست‌آوردهای منابع طبیعی  از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۶

معرفی:

منابع طبیعی (جنگلات، علفچرها، ساحات حفاظت شده،حیات وحش و ساحات ایکولوژیکی) از جمله منابع با ارزش کشور بوده که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دارای اهمیت بوده و معیشت بیشتر از ۷۹درصد مردم روستایی متکی به آن می‌باشد. این منابع از جمله ثروت‌های ملی بوده، موجودیت و ابقای تمامی ایکوسیستم‌های دیگر مانند آّب، خاک و تنوع حیات، سلامتی محیط زیست، معیشت جوامع محلی و رشد عواید ملی وابسته به حفظ و تنظیم این منابع می‌باشد که طی سال‌های متمادی به دلیل جنگ‌های داخلی، استفاده بی‌رویه و بیش از حد صدمه دیده و ضرورت مبرم برای تنظیم و حفاظت آن می‌باشد.

با درنظرداشت اهمیت و مشکلات موجود درراستای حفاظت و تنظیم منابع طبیعی هدف بلند مدت این برنامه عبارت است از:

تنظیم جنگلات،آب‌ریزه‌ها،علفچرها، نباتات طبی وحشی و ساحات با ارزش ایکالوژیکی با استفاده از شیوه‌های مناسب جهت حفاظت پوشش نباتی، آبو خاک، جلوگیری ازتوسعه صحرا،حفظ بیلانس و خدمات ایکالوژیکی، انکشاف اقتصاد سبزوکاهش خطرات تغییراقلیم که منتج به انکشاف سکتور زراعت و مالداری، ایجاد زمینه اشتغال، افزایش درآمد دهقانان و مالداران، کاهش فقر و تامین مصونیت غذایی می‌گردد.

تنظیم پایدار منابع طبیعی شامل برنامه اولچارپوب ملی انکشاف زراعت وبه اساس استراتژی جدید ۵ ساله وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در اولویت ۵ بنام تنظیم منابع طبیعی مبتنی برتغییر اقلیم می‌باشدکه هدف آن تنظیم پایدار منابع طبیعی (جنگلات، آب‌ریزها، علفچرها، نباتات طبی وساحات حفاظت شده) می‌باشد. در مطابقت به ماده چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی کشور، طرح استراتژیک برنامه ملی دارای اولویت اول (NPP1) در رابطه به«انکشاف منابع طبیعی و آب»، بیانیه تاریخی (۲ حمل سال ۱۳۹۴) جلالتماب رییس جمهور ج.ا.ا. به‌مناسبت روز دهقان که اهداف حکومت وحدت ملی را در راستای سکتور زراعت برای ۵ سال آینده ارایه می‌دارد، طبق آن در بخش منابع طبیعی، اینریاست خود را مکلف برای اجرای اهداف مشخص در خصوص موارد:(۱) احیا و حفاظت جنگلات طبیعی، (۲) مطالعه و موجودی پوشش نباتی برای پلان‌گذاری دقیق، (۳) تقویت ارزش افزایی و پروسس محصولات جنگل درسطح محل  (بخصوص پسته و جلغوزه)، (۴) انکشاف جنگلات مصنوعی و سرسبزی در شهرها و کمربند شهری کابل، (۵) حفاظت علفچرها و احیا مجدد علفچرها، و جلوگیری از ریگ‌های روان، (۶) تنظیم، پروسس و بهره‌برداری پایدار نباتات طبی خصوصاً هنگ و شرین بویه توسط جامعه، و (۷) انکشاف ایکوسیستم‌های با ارزش طبیعی می‌داند.

این ریاست از سال ۱۳۹۵ در مطابقت به دیدگاه وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری برای عبور ازتطبیق فعالیت‌ها از نحوه پروژه‌ای به سمت انسجام‌دهی فعالیت‌ها تحت چتر برنامه ملی (برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی) تبدیل نموده است  وعلاوتاً پروژه کمربند سبز شهر کابل نیز ازسال مالی ۱۳۹۵ شروع تا حال فعالیت دارد.

ریاست عمومی منابع طبیعی در سطح مرکز دارای سه ریاست سکتوری (جنگلات، علفچرها وساحات حفاظت شده) بوده و از  در ۳۴ ولایت کشوردارای آمریت‌های منابع طبیعی و یا مدیریت‌های عمومی جنگلات و علفچرها وکارمندان فنی می‌باشد. دربخش حفاظت، احیا، اصلاح، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی «جنگلات، علفچرها وساحات حفاظت شده»، حفظ توازن ایکولوژیکی، تثبیت ریگ‌های روان، کاهش ازتوسعه صحرا، تنظیم ساحات ایکولوژیکی و حیات وحش (ساحات حفاظت شده)، حل منازعات، بسیج جوامع محلی و رشد اقتصادی آن‌ها از طریق آگاهی‌دهی در مورد اهمیت منابع طبیعی و اشتغال افزایی از جمله مسوولیت‌های عمده اینریاست می‌باشد فعالیت دارد .

این روی میکانیزمی کار می‌نماید تا با استفاده از آن بتوانددربخش‌های احیا، حفاظت، بهره‌برداری وتنظیم جنگلات و علفچر حیات وحش، تنظیم ساحات حفاظت شده وپارک‌های ملی برای  بهبود معشیت‌های انجمن‌ها وجوامع محلی جهت تنظیم پایدار منابع طبیعی به سطح محلی، منطقوی و بین‌المللی حمایت نماید.

ریاست عمومی منابع طبیعی تلاش دارد تا  اقدامات لام را دراستای :(۱) احیا و حفاظت جنگلات طبیعی، (۲) مطالعه و موجودی پوشش نباتی برای پلانگذاری دقیق، (۳) تقویت ارزش افزایی و پروسس محصولات جنگل (به‌خصوص پسته و جلغوزه)، (۴) انکشاف جنگلات مصنوعی و سرسبزی در شهرها و کمربند شهری کابل، (۵) حفاظت علفچرها و احیا مجدد علفچرها و جلوگیری از ریگ‌های روان، (۶) تنظیم، پروسس و بهره‌برداری پایدار نباتات طبی (خصوصا هنگ و شرین بویه) توسط جامعه، و (۷) انکشاف ایکوسیستم‌های با ارزش طبیعی، دراین راستا هم از طریق حکومت افغانستان وشرکای کاری منابع طبیعی انجام دهد.

دیدگاه:

 1. ایکوسیستم‌ها سالم و انعطاف‌پذیر بوده و به نحوی مدیریت می‌شوند که یک محیط سالم را برای مسکن‌گزینی تامین نموده وانکشاف پایدار و مساویانه رابرای انکشاف اقتصاد اجتماعی و بهبود وضع زندگی انسان‌ها مساعد می‌سازد.

ماموریت:

تامین انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی مردم که وابسته به منابع طبیعی هستند، ایجاد محیط سبز، تحفظ خاک، آب وحفاظت تنوع بیولوژیکی

هدف کلی:

تنظیم منابع طبیعی براساس مشارکت جوامع محلی از طریق مداخلات علمی، پالیسی‌های کارا، مشارکت و همکاری همه‌گانی، در مطابقت با اجندا و معیارهای حفاظت و انکشاف اقلیم به‌منظور ایجاد شغل، مصونیت غذایی و رشد پایدار اقتصادی

.اهداف کلیدی استراتژی ملی تنظیم منابع طبیعی

تنظیم پایدار جنگلات مبنی‌بر مشارکت جوامع محلی شامل حفاظت، احیا، احداث، بهره‌برداری، ارزش افزایی محلی محصولات و تنظیم آب‌ریزه‌ها به منظور انعطاف‌پذیری، سازگاری با تغییرات اقلیم و تامین اقتصاد پایدار جوامع روستایی و نیمه شهری.

(2) تنظیم پایدار علفچرها و نباتات طبی مبنی‌بر مشارکت جوامع محلی از طریق تقویت مشارکت جوامع، تطبیق برنامه‌های کارا‌، معرفی شیوه‌ها و تجارب موفق و تشریک و انکشاف دانش بومی برای معیشت بهتر جوامع محلی ومالداران، کنترول صحراگرایی و نهایتأ مبارزه با اثرات منفی تغییر اقلیم.

(3) مدیریت مشارکتی و حفاظت ساحات حفاظت شده به‌منظور حفاظت تنوع بیولوژیکی و رشد اکوتوریزم و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر تغییر اقلیم. 

(4) ارتقای ظرفیت اداره و کارمندان به‌منظور ایجاد یک محیط مناسب کاری و نایل شدن بر نتایج متوقعه این استراتژی ملی تنظیم منابع طبیعی.

شاخص‌های عمده استراتژی ملی تنظیم منابع طبیعی

 1. احیا و حفاظت ۵۵۰۰۰هکتار ساحه جنگلات طبیعی
 2. احداث  ۷۳ هزار هکتار جنگل و گسترش سرسبزی
 3. بهبود وضعیت ۴۹۳۸۷۰ هکتار علفچر
 4. احیای حدود ۲۵۰۰ هکتار نبات طبی
 5. جلوگیری از توسعه صحرادر ساحه ۲۰ هزار هکتار
 6. حدود ۷ ساحه جدید حفاظت شده شناسایی و علاوه گردیده است (۱.۸۵۸ درصد به ۲.۰۶۷ درصد)
 7. تاسیس بیشتر از ۱۰۰۰ انجمن برای تنظیم مشارکتی جنگلات، علفچر‌ها و نباتات طبی
 8. سروی و موجودی منابع طبیعی ۱۰۰ درصد از طریق فضا و ۲۵ درصد از طریق زمین
 9. انکشاف حدود ۱۱۰۰مورد تجارت کوچک برای بهبود معیشت جوامع

اینریاست طی فعالیت‌های مدیریتی و زیربنایی سال‌های گذشته خویش به‌دست‌آوردهای قابل ملاحظه‌ی نایل شده و توانسته به همکاری ادارات ملی و بین‌المللی هزاران هکتار ساحه جنگلات و علفچرها را تحت احیا و حفاظت قرار دهد، از حیات وحش حمایت به عمل‌ آورده و انواع در حال انقراض را حفاظت نماید و نیز توانسته است. حد اقل دو ساحه حفاظت شده بند امیر ولایت بامیان و واخان ولایت بدخشان را رسماً به حیث پارک ملی کشور اعلان نماید. توام با این، برای بیشتر شهروندان کشور اعم از زن و مرد زمینه اشتغال را فراهم نموده است. ازسال ۱۳۸۵به‌ این‌سوپروژه‌های مختلف تنظیم منابع طبیعی رابه سطح کشور تطبیق نموده و دارای تجربه و ظرفیت کافی در این خصوص می‌باشد، از جمله می‌توان از دست‌آوردهای ذیل نام‌برد:

دست‌آوردهای عمده:

1.برنامه ملی تنظیم پایدار منابع طبیعی به اشتراک جامه

الف : بخش احیا وحفاظت جنگلات وتنظیم آب‌ریزه‌ها

 1. احیا وحفاظت ۱۰۰۶۱هکتار جنگل جلغوزه، پسته، بادام کوهی و چهارمغز وهم‌چنان احیای طبیعی، قروغ نمودن و حفاظت بیشتر از ۹۰ هزار هکتار ساحات جنگلات طبیعی به مشارکت جوامع محلی طور داوطلب. از ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۶ در ولایت‌های کنرها، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور، هرات، خوست، پکتیا، لوگر وکابل صورت گرفته که باعث افزایش پوشش نباتی، بهبود محیط زیست وبهبود معشیت مردم محل گردیده است.
 2. ایجاد ۱۴۵.۸ هکتار جنگلباغ‌های زودرس به‌منظور چوب سوخت و ارتقای سطح اقتصادی جوامع محلی.
 3. تطبیق ۱۴۸ پروژه کوچک عایداتی جهت احیا و حفاظت جنگلات در ولایت‌های یاد شده فوق.
 4. تولید وغرس ۷۴۶۰۰۰ اصله نهال پسته وجلغوزه توسط ۴۲۰ انجمن جنگل‌داری در ساحات جنگلات.
 5. برج‌های ترسدی حفاظت جنگلات: به‌منظور جلوگیری از قطع و استفاده بی‌رویه از جنگلات به‌ تعداد۵۴ باب تهانه حفاظتی جنگل در ولایت‌های مختلف اعمار شده است ومرکز اطفای حریق جنگلات در ۲ ولایت ایجاد وتجهیر گردیده  است.
 6. .تنظیم آب‌ریزه‌ها، اعمار۶۳۷۰ متر مکعب چکدم در ساحات آسیب‌پذیر جهت تنظیم آب‌ریزه، حفاظت خاک، آب، بهبود محیط زیست و جلوگیری از سیلاب‌ها باغرس، آبیاری و حفاظت ۴۶۰ هزار اصله نهال در آب‌ریزه‌های ولایت‌های تخار، بغلان، بدخشان، سمنگان، کنرها، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، پروان، کابل و فارم‌های مرکز صورت گرفته است.

ب:   بخش احیای فارم‌هایآموزش وتکثیری نهال‌ها واحداث جنگل باغ‌های چنار به مشارکت دهقانان:

.الف :  احیای فارم‌های تولیدی وتکثیری نهال‌ها :..

 1. تولید اضافه‌تر از ۱۸ میلیون اصله نهالدر ۳۲ ولایت کشور ومرکز جهت غرض افزایش سرسبزی و گوارایی آب و هوا و بهبود محیط زیست به ادارات دولتی وغیردولتی، مساجد،مکاتب وشوراهای محل توزیع و غرس گردیده است.
 2. نهال‌شانی وغرس ۱۲۰۰۰ اصله نهال ناجو درساحه تپه پغمان به منظور تجلیل از نوروز سال ۱۳۹۳.
 3. احیا وتوسعه ۲۴۶هکتار زمين جنگلاتچنار و توزیع ۱.۶ میلیون اصله نهال چنار در ولايات پروان، کاپيسا، بغلان، تخار، سمنگان، باميان، دایکندی، ميدان وردک، غزنی و لوگر و توزيع ۱۲۱۰ بسته ابزار کاری شامل بيل، کلنگ، کراچی دستی، رمبه، داس، آبپاش، سطل، اره،  قيچی و تار رجه برای دهقانان در این ولایت‌های.
 1. احيا و توسعه موزای ۴۹۵ هکتار قوريه به منظور توليد نهال‌های غيرمثمر و زينتی جهت سرسبزی و بهبود محيط زيست در (۳۲) ولايت.
 2. احداث چهار قوریه جدید تولید نهال به مساحت مجموعی ۳۰ جریب زمین  در ولسوالی‌های سرحدی ولایت ننگرهار، کنر و خوست هریک به ظرفیت ۱۰ جریب زمین باتمام ملحقات مورد ضرورت آن.
 3. تدویر ۱۶ ورکشاپ آگاهی‌عامه در مورد چنارکاری و اهمیت اقتصادی چنار در ۸ ولایت.     
 1. اعمار ۸ باب تعمیر در فارم‌های بی بی مهرو، جنگل مرکز، قوریه پغمان، تنگی غارو، قرغه، کارته مامورین ولایت سمنگان و فارم‌های ولایت‌های فاریاب، ننگرهار و جوزجان معه اعمار کانال آب، ترمیم یک باب تعمیر و یک باب حوض آب در فارم‌های ولایت‌های ننگرهار و جوزجان.
 2. اعمار احاطه توسط دیوار و فنس ۸ فارم در ولایت‌های سمنگان، جوزجان، پکتیا، پروان،کاپیسا و فارم‌های مرکز (قوریه پغمان، جنگل مرکز، چمن در تپه مرنجان و فارم باغ بالا).
 3. ایجاد سیستم آبیاری فارم دوم ده مرادخان و بی‌بی مهرو .
 4. اعمار و نصب ۱۷ باب سبزخانه در فارم‌های مرکزی کابل، سمنگان و پکتیا (۱۰ باب سبزخانه در بی‌بی مهرو، ۴ باب در جنگل مرکز، ۲ باب در سمنگان و یک باب در ولایت پکتیا).
 5. حفر ۷حلقه چاه عمیق در ولایت خوست، جوزجان، زابل، سمنگان، کندهار، قرغه و فارم گذرگاه.
 6. تجهیز قوریه پغمان با وسایل و تجهیزات مورد ضرورت منحیث مرکز آموزشی جنگلات و تجهیز ۲۳ قوریه تولیدی نهال‌با وسایل وسایط مورد ضرورت در ۲۳ ولایت کشور .

ج   تنظیم همه‌جانبه علفچرها :

 1. احیاوحفاظت علفچرها۷۳۰ هکتار علفچر از طریق قروغ، حفاظت، سیستم تناوب چرا، بذرپاشی وفنس‌گیری از اطراف ساحه در ولایت‌های بدخشان، سمنگان، بغلان، بلخ، جوزچان، هرات، غور، بامیان وغزنی صورت گرفته
 2.  ایجاد ۲ مرکز تولیدی وتکثیری تخم علف در ۲ ولایت غور و غزنی صورت گرفته است.
 3. .احیای ساحات نباتات طبی: احیای ۱۶۸هکتار ساحه‌ی تخریب شده نبات طبی هنگ از طریق بذر للمی وحفاظت جهت جلوگیری از انقراص نسل نباتات طبی در ولایت‌های بدخشان،کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، هرات، غور وفراه صورت گرفته است.
 4. جلوگیری از توسعه صحرا: تثبیت حدود ۷۷۵ هکتار ریک‌ روان از طریق ایجاد مرکز تولیدی وتکثیری در مساحت ۳۵ هکتار جهت تولید نهال‌های ریشه‌یی و تولید اضافه‌تر از ۱.۲ میلیون اصله نهال مقاوم در مقابل خشکی وریگ‌های روان.

انکشاف ایکوسیستم‌های با ارزش طبیی(تنظیم ساحات حفاظت شده)

فراهم‌آوری تسهیلات لازم توریستیکی حفاظت و مدیریت ساحات حفاظت شده در (پارک ملی بند امیر بامیان، پارک ملی واخان، دره شاه فولادی بامیان، ساحه حفاظت شده درقد تخار، ساحه حفاظت شده کول حشمت‌خان، ساحه حفاظت شده دشت ناور غزنی‌، ساحه حفاظت شده پل مالان هرات)

اعمار تعمیر کمپلکس،مرکز سیاحان ودفتر معلومات در پارک ملی بند امیر بامیان

 1.  ایجاد رنجر ستیشن و دفتر پارک ملی ولسوالی واخان در قله پنجه صورت گرفته
 2.  اعمار تعمیر با احاطه دفتر ساحه کول حشمت‌خان  صورت گرفته است
 3.  ایجاد ۶ باب ذخیره آب درساحه حفاظت شده دره شاه فولادی بامیان صورت گرفته است
 4. احداث وتنظیم ۸ کیلومتر پیاده‌رو درساحه پارک ملی بند امیر بامیان، پارک ملی واخان وساحه دره شاه فولادی بامیان
 5.  حفر ۵ حلقه زباله دانی در اطراف پارک ملی بند امیر بامیان وحفر ۱۷۰۰ متر جرمحافظوی در ساحه پل مالان هرات
 6. تنظیم ساحه بند هیبت پارک ملی بند امیر (انتقال بازار وپارکنگ) از ساحه فوقبه‌جای مناسب
 7. اعماریک باب اتاق معلومات ودفتر محیط زیست در ساحه حفاظت شده دره شاه فولادی ولایت بامیان
 8. تهیه ۲۰ سایه بان در پارک ملی امیر ولایت بامیان وکول حشمت‌خان کابل صورت گرفته
 9.  ترمیم مسجد و قدم‌گاه حضرت علی، ایجاد ۱۶۵۰ متر فنس در پارک ملی بند امیر بامیان، صورت گرفته
 10. اعمارسنگ‌کاری راه ورودی ساحه حفاظت کول حشمت‌خانبا پاک‌کار ی جوی ساحه، پوشش سقفآب‌ریزه، اعمارونصب شش دروازه کنترول آب در مسیرجوی مستان به منظور تنظیم و تامین آب آن صورت گرفته است .
 11. غرس  و حفاظت ۷۱ هزار اصله نهال ونبات بومی در پل مالان ولایت هرات و بند امیر ولایت بامیان صورت گرفته.
 12.  تهیه و نصب لوحه‌های  رهنمای سیاحان در ساحات پارک ملی بندامیر، پارک ملی واخان، دره شاه فولادی، درقد تخار و پلان مالان هرات.
 13.  استخدام پرسونل حفاظتی ومدیریتی، سروی پرندگان و ایجاد ۴ کمیته مردمی در ۴ساحه حفاظت شده و پارک‌های ملی
 14. اعلام ساحه بند امیر ولایت بامیان و ساحه واخان ولایت بدخشان به حیث پارک ملی و ساحات دره شاه فولادی بامیان وکول حشمت‌خان  کابل منحیث ساحه حفاظت شده

ه : بخش آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت، قوانین وپالیسی

 1. آگاهی عامه: از طریق تهیه ونشر موارد مختلف در مورد اهمیت، هدف، فعالیت ودست‌آوردهای منابع طبیعی با نشروتوزیع اضافه‌تر از یک‌هزار پوستر،سی‌هزاربرشور و هفت‌هزارجلد جنتریبه شکل کتابچه، مصاحبه‌ها،تهیه ونشر اضافه‌تر ازده ویدو کلیپ وغیره .
 2. راه‌اندازی کمپاین‌های نهال‌شانی با اشتراک بیش از ۵۰۰۰ نفر و تبلیغاتدر نمایش گاه‌های زراعتی در بادام باغ .
 3. به‌منظور سهیم ساختن جوامع در امر حفاظت و بهره‌برداری منابع طبیعی به‌صورت پایدار ایجاب می‌نمود تا جوامع محلی که در ساحات نزدیک منابع طبیعی اعم از جنگلات، علفچرها و غیره موقعیت دارند به‌صورت یک کتله واحد که بنام انجمن یا کمیته اجتماعی مستفیدین و تنظیم کننده‌گان منابع طبیعی اطلاق می‌شود تشکیل گردد. به این منظور طی مدت گذشته به‌ تعداد اضافه از ۴۵۰ انجمن اجتماعی تنظیم منابع طبیعی در ولایت‌های مختلف شناسایی و به‌ تعداد اضافه از ۴ هزار تن از اعضای این انجمن‌ها در عرصه تنظیم منابع طبیعی (جنگلات، علفچرها و ساحات حفاظت شده) خصوصاً در راستای در امور احیا وحفاظت جنگلات وعلفچرها و جمع‌آوری فنی میوه پسته و جلغوزه، ذخیره و بسته‌بندی، بهره‌برداری از نباتات طبی احیا و قروغ علفچرها و تنظیم ساحاظت شده آموزش دیده‌اند. بر علاوه آن اضافه از۱۰۰ ورکشاپ فنی و تخنیکی و مدیریتی به سطح مرکز وولایت‌ها در بخش تنظیم منابع طبیعی تدویر گردیده است.
 4. بلند رفتن ظرفیت‌های  تخنیکیو مسلکی اضافه از ۱۰۰ تن از کارمندان به سطح مرکز و ولایت‌هااز طریق بورسیه‌های تحصیلی  کوتاه‌مدت و درازمدت  به خارج از کشور در طی سال‌های گذشته.
 5. تدویر ۵ جلسه هماهنگی با مشارکت شرکای کاری منابع طبیی منابع طبیعی صورت گرفته است.
 6. برای نهادینه‌سازی فعالیت‌هایمدیریتی منابع طبیعی و دخیل‌سازی جوامع محلی و شرکای کاری، پالسی جنگلات وعلفچرها، استراتژی ملی تنظیم پایدار  منابع طبیعی به اشتراک جامعه با قانون امورجنگلات منظور شده است.
 7.   مسوده ۳ قانون شامل قانون حفاظت حیات وحش وتنظیم امور شکار، قانون علفچرها، قانون نباتات طبی در حال طی مراحل قراردارد، مسوده  قانون تنظیم ساحات حفاظت شده درحال  ترتیب می‌باشد و مسوده مقرره  جنگل‌داری مشراکتی ترتیب ودر وزارت عدلیه وپارلمان در حال طی مراحل می‌باشد .
 8. طرزالعمل‌هایی (طرزالعمل توزیع نهال‌ها، تاسیس انجمن‌های جنگ‌لداری، طرزالعمل موقت ساحات حفاظت شده، طرزالعمل موقت بهره‌برداری نباتات طبی وحشی) و لوایح را تدوین و وضع شده است.

و  : بخش پلان‌گذاری،طرح  پروژه‌هاورهنمودها

 1. ترتیب ۳ پلان مدیریتی ویک زون تسهیلاتی پارک ملی بند امیر، ساحه کول حشمت‌خان، پلان مدیریتی پامیر بزرگ وپامیر خورد پارک ملی بند امیر ولایت بامیان.
 2. نهایی‌سازی و اخذ منظوری پروپوزل‌های برنامه ملی منابع طبیعی و پروژه کمربند سبز کابل و ارسال آن به مراجع زیربط
 3. تهیه و نهایی‌سازی طرح کوچی‌ها جهت تنظیم علفچرها صورت گرفته است
 4. تهیه طرح ریفورم و ساختار تشکیلاتی منابع طبیعی به سطح کشور
 5. تهیه کانسپت نوت تنوع بیالوژیکی ترتیب شده است.
 6. پروسه‌های کاری جنگلات، علفچرها وساحت حفاظت شده تهیه وهم‌چنانرهنمودهای تنخنیکی در بخش‌های احیا وحفاظت جنگلات، تنظیم علفچرها، حفاظت وبهره‌برداری نباتات طبی، پلان تولید نهال وکمربند سبز تحت کار می‌باشد.
 7. تهیه طرح ابتدایی جلوگیری از توسعه صحرا صورت گرفته
 8. تهیه و ترتیب پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری بخش‌های منابع طبیعی برای سال ۱۳۹۷
 9. نهیه کانسپت نوت ارزش افزیی هنگ وشرین بویه
 10. تهیه  کانسپت نوت ارزش افزایی محصولات پستهوجلغوزه
 11. تهیه رهنمود تسلیم‌دهی و تطبیق پروژه‌های منابع طبیعی
 12. تهیه طرح پلان تنظیم جنگلات ولایت کنرها
 13. تهیه طرح  قوریه واحیای جنگلات پکتیا
 14. تهیه رهنمود عملیاتی منابع طبیعی
 1. تهیه طرح‌های مختلفکه از طریق  صندوق جهانی تمویل می‌گرددمانندپروژه‌های پنج آمو از بانک انکشاف آسیایی واتحادیه اروپا،پروژه RAMA، پروژه‌های GEFS،GEFb،GCF،بانک جهانی وغیره

2.  پروژه کمربند سبز شهر:

معرفی پروژه:

این پروژه حسب هدایت جلالتماب رییس صاحب جمهور و بتاسی از فیصله تاریخی ۱۰ جدی ۱۳۹۴شورای محترم عالی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است که بر اساس آن مساحت ۱۰۰۰۰ هکتار زمین را در مدت ۱۱ سال به‌خاطر بهبود محیط زیست سالم و ایجاد فضای سبز در شهر کابل، با غرس انواع نهال‌های غیر مثمر و کشت تخم انواع مختلف بته‌ها و علف تحت پوشش سرسبزی و جنگل‌داری قرار می‌دهد.

اهداف کلیدی:

 1. ایجاد فضای سبز در ساحه ۱۰۰۰۰۰هکتار زمین در دامنه‌های اطراف شهر کابل توسط جنگل‌کاری، کشت بته‌ها جهت تقویت و افزایش نسل نباتات و علف جات بومی با کاشتآن‌ها در ساحات تحت فعالیت پروژهو جلوگیری از تخریب، فرسایش خاک و تقویتقابلیت جذب آب در زمین با ایجاد تراس‌ها، ترینچ‌ها،حوضچه‌ها واعمار چکدم‌ها.
 2. .ایجاد فرصت‌های کاری وتفریح گاه‌ها برای افراد محل،جلب توجه و علاقه‌مندی مردم محل به سرسبزی و گسترش فضایی سبز. تقویت فرهنگ حفاظت و نگهداری از ساحات سبز و توسعه آن با بسیج جوامع محلی. جهت افزایش فضای سبز، کاهش آلودگی‌ها و بهبود محیط زیست.
 3. تقویت و بلند بردن ظرفیت تولیدی ۶ فارم قوریه مرکزی با فعالیت‌های تخنیکی

 

ایجاد کمربند سبز کابل :

 1.  ایحا فضای سبز و تنظیم آب‌ریزه‌هادر ساحه ۱۱۲۳ هکتار از طریق غرس  و آبیاری حدود۳۰۱۷۹۱ اصله نهال در ساحه ۵۹۶ هکتار ، کاشت مستقیم تخم اشجار جنگلاتی درساحات  ۴۵۸ هکتار و کاشت تخم علف در ساحه ۶۹ هکتار درساحات کمربند سبز شهر کابل  صورت گرفته است.
 2. اعمار ۸ شبکهآبیاری پایدار درساحات کوه شیردروازه، بینی حصار‌، دامنه‌های کوه قصبه، تپه‌های قرغه، کوه آسمایی، بادام باغ،  شبکه آبیاری بادام‌باغ.  یک شبکه آبیاری فارم ده مرادخان با احاطه دیوار، کانال جوی‌های فارم گذرگاه صورت گرفته است.
 3. حفر ۳۰ حلقه حوضجذبی درساحات کمربند سبز شهر کابل جهت توسعه ساحات کمربند سبز صورت گرفته است.
 4. احداث یک هکتار قوریه موقت به منظور تولید نهال در ساحات  قرغه وقصبه برای افزایش ساحات کمربند سبز صورت گرفته است.
 5. غرض نهال برای مهار سیلاب‌ها وجلوگیری از تخریب خاک، احداث ۱۰۱۰۳۹۹ متر تراس به منظور تنظیم آب ونفوذ آن در زمین، احداث ۱۸۲۹۳ مترمربع سرک جنگلاتی به هدف فراهم‌آروی تسهیلات در نقل وانتقالات، کاشت تخم درختان مختلف جنگلاتی وعلف صورت گرفته  است .
 6. تقویت هماهنگی با شرکای کاری پروژه و بسج جامعه از طریق ایجاد ۴ انجمن جنگل‌داری شهری در ساحات کمربند سبز کابل

  درنظر است که ساحات  کمربند سبز در اطراف شهر کابل و ولایت‌هایی مانند  هرات، قندهارنیز ایجاد شده واین پروژه توسعه یابد.                                                                                                                                           

پلان انکشافی منابع طبیعی سال ۱۳۹۷

1.برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه

 الف : احیا وحفاظت جنگلات و تنظیم آب‌ریزه‌ها

 1. احیا و حفاظت جنگلات طبیعیدر ساحه ۳۲۰ هکتار به کمک ۶۴ پروژه‌ی عایداتی
 2. بسیج جامعه، ظرفیت‌سازی و فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای جوامع محلی
 3. ایجاد قوریه‌های خانگی جهت تولید ۳۰۰ هزار اصله نهال چهارمغز وتولید و مراقبت ۵۰ هزارنهال جلغوزه درزون جنوب شرق.
 4. تنظیم آب‌ریزه‌ها از طریق اعمار ۱۳۰۰ مترمکعب چکدمدر ساحات آسیب‌پذیر

ب:  تنظیم همه‌جانبه علفچرها و نباتات طبی

 1. تنظیم علفچرها به مساحت مجموعی ۱۱۴۰ هکتار در ولایت‌های بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، میدان وردک، دایکندی، بامیان، دایکندی، غور، هرات و پنچشیر
 2. تثبیت ۲۱۶ هکتار ساحه‌ ریگ‌های روان در ولایت‌های هرات، بلخ،جوزجان وفاریاب
 3. احیا و حفاظت ۱۱۰ هکتار نبات طبیدر ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، بامیان، هرات، غور وفاریاب
 4. بسیج جامعه، ظرفیت‌سازی و فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای جوامع محلدر ۱۵ ولایت ذکر شده
 5. احیا و حفاظت ۱۶ هکتار مرکز تولیدی علف و قلمه

ج :  احیای فارم‌های تکثیری، آموزشو گسترش فضای سبز

 1. احیا ۲۱۹ جریب زمین قوریه جهت تولید ۲۱۹۰۰۰۰  اصله نهال در۲۸ ولایت.
 2. احداث ۵ جریب جنگل بانگس جهت ترویج جنگل‌داری بانس‌ در ولایت ننگرهار
 3. اعمار یک باب تعمیر با احاطه آن در قوریه میدان وردک، حفر ۴ حلقه چاه عمیق در ۴ فارم شامل ولایت‌های پکتیا، خوست، غزنی ومیدان وردک  وسیستم شبکه آبیاری ۲ فارم در ولایت‌های فاریاب وپنجشیر ویک باب سبزخانه در ولایت پکتیکا جهت تولید نهال‌ها و گسترش فضای سبز

د: تنظیم ساحات حفاظت شده و حیات وحش

ایجاد و انکشاف تسهیلات به‌منظور تشویق توریزم و حفاظت از منابع ساحات حفاظت شده از طریق اعمار ۱۰۰۰پیاده‌رو و تامین یک آب کمپلکس پارک ملی  بند امیر، تقویت وضعیت اقتصادی مردم محل از طریق رشد صنعت توریزم و فراهم‌آوری زمینه کارحفظ تنوع حیات وحش و کاهش حوادث طبیعی از طریق احیای ایکوسیستم‌های باارزش در پارک ملی بند امیر بامیان،پارک ملی واخان بدخشان  و ساحه حفاظت شده کول حشمت‌خان.

2. پروژه کمربند سبز کابل

 1. توسعه ۴۶۵ هکتارساحه جدید کمربند سبز کابل در ساحه تنگی غار، شهرک میرغلام و... از طریق نهال‌شانی و کاشت مستقیم تخم‌های علف
 2. حفاظت، مراقبت و آبیاری ساحه ۱۱۲۳ هکتار کمربند سبز ایجاد شده در قرغه، قصبه، شیردروازه و بنیی‌حصار و فارم‌های آب‌ریزه‌ها در شهر کابل
 3. سروی و ترتیب پلان تنظیمی ساحات کمربند سبز شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ مانند هرات، قندهار و  مزار شریف و غیره
 4. تقویت ظرفیت‌های تخنیکی و عملیاتی اداره برای انسجام، تطبیق و نظارت سیستماتیک فعالیت‌ها.