ریاست نظارت و ارزیابی

mail-admin

خلص معرفی اداره

ریاست نظارت و ارزیابی در سال ۱۳۸۵ مطابق ماسترپلان زراعتی و استراتژی وزارت در چوکات ریاست عمومی پلان و پالیسی به اساس حکم مقام محترم وزارت ایجاد گردید. در ابتدای ایجاد ریاست، تشکیل ریاست نظارت و ارزیابی ۳ نفر و نظر به ضرورت به اساس پیشنهاد ریاست و منظوری مقام محترم وزارت هشت نفر کارمندان فنی و مسلکی ریاست ترویج با تمام امتیازات وظیفوی در تشکیل ریاست نظارت و ارزیابی مدغم شدند. بنابر کلیدی و موثر بودن ریاست نظارت و ارزیابی تشکیل آن ارتقا یافته و فعلاً تشکیل این ریاست به ۳۵ نفر کارمند و اجیر می‌رسد و در چوکات تشکیلاتی تحت اثر مقام وزارت فعالیت‌های یومیه خویش‌ را به وجه احسن به پیش می‌برد و متشکل از چهار بخش بوده که عبارتند از

 • آمریت نظارت و تنظیم معلومات
 • آمریت ارزیابی پروژه‌های برنامه منابع طبیعی
 • آمریت ارزیابی پروژه‌های برنامه حاصل‌خیزی
 • آمریت ارزیابی پروژه‌های برنامه احیای اقتصادی و تغیر مدیریت

دست‌آوردها

 • ترتیب و منظوری طرزالعمل سیستم نظارت و ارزیابی پروژه‌ها
 • بررسی  اضافه از ۵۰ موضوع خاص که به‌اساس هدایت مقام وزارت صورت گرفته است.
 • آماده ساختن مواد درسی نظارت و ارزیابی به‌شکل کتاب، به لسان‌های دری، پشتو و انگلیسی
 • بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان ریاست نظارت و ارزیابی
 • نظارت از پروژه‌های انکشافی وزارت در ۳۴ ولایت کشور مطابق پلان منظور شده این ریاست
 • سهم‌گیری در هیات مختلط به منظور برآورد پروژه‌های ساختمانی و آبیاری

دورنمای ریاست نظارت و ارزیابی

ایجاد یک سیستم منظم نظارت و ارزیابی موثر جهت تطبیق دیدگاه کلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور پایداری، بهبود محیط زیست، مثمریت و موثریت پروژه‌ها.

اهداف

 1. ایجاد شفافیت و تسریع روند طرح و تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی وزارت. 
 2. بلند بردن سطح موثریت، اثر بخشی و تاثیرات دراز مدت اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و محیط کاری پروژه‌ها.
 3. ایجاد زمینه‌های مناسب برای اولویت بندی پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی از طریق سهیم نمودن دهقانان، مالداران و سایر افراد جامعه در تصمیم‌گیری پروژه‌های انکشافی و دسترسی آنها به معلومات این پروژه‌ها.
 4. تشخیص نواقص، کاستی‌ها و مشکلات پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی و دریافت راه‌های حل مناسب به‌منظور تطبیق به‌موقع و موثر پروژه‌ها در مطابقت با پلان‌های طرح شده و بهبود در تصمیم گیری‌های آینده.
 5. تقویت سیستم نظارت وارزیابی مشارکتی مبنی‌بر نتایج جهت پلان‌گذاری، تطبیق، نظارت، ارزیابی، مدیریت معلومات و گزارش‌دهی.

پلان نظارتی و پلان هماهنگی سال 1398 ریاست نظارت و ارزیابی