پروژۀ ملی باغداری و مالداری (NHLP)

mail-admin
پروژه «NHLP» در هفت سال چه کرد؟ الف: دست‌آوردهای پروژه ملی باغداری و مالداری در بخش باغداری

پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری در هفت سال چه کرد؟

معرفی:

پروژه ملی باغداری و مالداری(NHLP)، یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که هدف اولی آن  توسعه سیستم‌ها و ترویج روش‌های انکشاف یافته محصولات زراعتی می‌باشد. پروژه ملی باغداری و مالداری این اهداف خویش را به صورت تدریجی از طریق میکانیزم‌های خدمات زراعتی دهقان محور و از طریق حمایت سرمایه‌گذاری در عرصه زراعت و مالداری عملی می‌نماید.

توقع می‌رود که توسطه ارایه خدمات متمرکز به دهقانان و مالداران، سهم‌گیری آنها را در تشخیص خدمات مورد نیاز و ارایه خدمات موثر، مفید افزایش پيدا کند. هدف دیگر فعالیت‌های اين پروژه، ایجاد انگیزه در بازار به منظور خرید محصولات دایمی باغداری و مالداری ولسوالی‌ها و ولایات افغانستان می‌باشد. پروژه باغداری و مالداری (HLP) از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۲ بخش باغداری و مالداری را مور حمایت قرار داده و بعداً به پروژه ملی باغداری و مالداری تبدیل گردید که از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۰ به سطح کشور در بخش انکشاف باغداری و مالداری فعالیت می‌نماید. 

پروژه ملی باغداری و مالداری از پایین به بالا، از طریق سیستم ارایه خدمات ترویجی مشارکتی به رهبری دهقانان با باغداران همکاری می‌نماید تا باغ‌هایی را که محصولات کم‌تر دارند، دوباره احیا نموده و باغ‌های جدیدی از میوه‌های متنوع چون بادام، زردالو، سیب، گیلاس، انگور و آنار را احداث نمایند. هم‌چنان در سکتور مالداری در بخش توسعه و انکشاف خدمات صحت حیوانی، کنترول امراض و ترویج ارایه خدمات مالداری فعالیت دارد.

پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) روی میکانیزم‌هایی کار می‌نماید تا با استفاده از آنها بتواند در بخش بازاریابی برای محصولات دهقانان به سطح محلی، منطقوی و بین‌المللی حمایت نماید.

هدف دیگر پروژه ملی باغداری و مالداری این است تا در سطوح مختلف، بهترین شیوه‌ها و میتودهای باغداری را معرفی نماید و هم‌چنان به منظور تداوم هم‌چو شیوه‌ها بعد از اختتام کمک‌های تخنیکی این پروژه یک اساس و بنیاد را به‌جا گذارد. در درازمدت توقع بر این است که پروژه ملی باغداری و مالداری از نظر کیفی و کمی در ظرفیت تولید سکتور باغداری و مالداری بهبود بیاورد، علاوه بر آن هدف دیگری پروژه انکشاف شبکه‌های بازاریابی برای محصولات کشور است که در نتیجه آن حجم صادرات را افزایش داده و بدیلی برای واردات دریابد.

پروژه ملی باغداری و مالداری تلاش دارد تا (الف) حاصل‌خیزی و محصول باغداری را افزایش دهد، (ب) محصول و صحت حیوانی را بهبود بخشد. این استراتژی برای مالداران بر اساس (۱) تقویت انتقال محصولات حیوانی و به سطح کوچک به اساس ترویج خدمات صحت حیوانی استوار است که در بخش دست‌آوردهای محصول و صحت حیوانی از طریق سرمایه‌گذاری‌های حمایتی از آن حمایت می‌شود (۲) سرمایه‌گذاری پایدار و گسترده در بخش بررسی و مراقبت امراض حیوانی و توانمندی برای واکنش و پاسخگویی.

پروژه ملی باغداری و مالداری برای سکتور مالداری پالیسی‌هایی را تدوین خواهد کرد که به‌صورت مشخص در فعالیت‌های چون (الف) در مرغداری خانگی و نیمه تجارتی، و (ب) تغذیه استراتژیک گوسفندان دخیل می‌باشد. این فعالیت‌های بخش مالداری در ۳۴ ولایت کشور تطبیق خواهد شد.

پروژه ملی باغداری و مالداری دارای سه بخش بوده، چون (۱) بخش محصول باغداری، (۲) بخش محصول و صحت حیوانی و (۳) بخش تطبیق مدیریت و حمایت تخنیکی.

 پروژه ملی باغداری و مالداری به سطح کشور با درنظرداشت توازن میان مردان و زنان در بخش‌های باغداری و مالداری فعالیت می‌نماید. باید علاوه نمود که موضوعات محیطی و حراست اجتماعی نیز در تطبیق پروژه ملی باغداری و مالداری از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد. این پروژه از طرف صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) تمویل می‌گردد. 

هدف پروژه:

ترویج نمودن عملیات پیشرفته زراعتی توسط دهقانان مورد نظر پروژه با تطبیق نمودن تدریجی سیستم خدمات زراعتی توسط دهقان و حمایت از سرمایه‌گذاری.

 ارایه خدمات توسط دهقانان زمینه را برای افزودن سهیم‌گیری عملی دهقان در تعین نمودن خدمات مورد نیاز و ارایه خدمات، فراهم می‌سازد. پروژه تناسب مساعدت مستقیم سرمایه‌گذاری را به دهقانان نیز تقویت خواهد بخشید. لذا هدف این است تا پایداری، موثریت و مفیدیت را ارتقا دهد.

فعالیت‌های عمده:

استراتژی جهت بدست آوردن هدف به اساس ارایه نمودن خدمات الف: ترویج و ب: حمایت از سرمایه‌گذاری می‌باشد. پروژه پیشنهادی شامل بخش‌های ذیل می‌باشد: الف: باغداری، ب: مالداری و صحت حیوانی.

بخش ۱: باغداری: این بخش دهقانان مورد نظر را در قسمت ترویج و حمایت سرمایه‌گذاری تولیدی به اساس علاقمندی و ضروریات‌شان ذریعه دو بخش فرعی دیگر، حمایت می‌نمایند.

بخش فرعی ۱.۱- ترویج:  ترویج دهقانان را با حمایت بنیادی و ارایه خدمات (پیام‌های) ترویج  در سه ساحه عمده کمک می‌نمایند که عبارتند از: مدیریت باغات، افزایش ارزش و بازاریابی.

بخش فرعی ۱.۲ حمایت سرمایه‌گذاری تولیدی: حمایت سرمایه گذاری تولیدی  ارتقای ظرفیت را که ذریعه بخش فرعی۱.۱  ترویج ارایه گردیده در بر خواهد گرفت، توسط  حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که برای عملی نمودن واقعی بسته‌های تنکنالوژی پیشرفته در ساحات عمده با شمول آن‌هایی که در پیام‌های ترویجی شامل‌اند، ضروری می‌باشد. مانند احیای باغ‌های محلی دهقانان و احداث باغ‌های جدید، احداث باغ‌های متراکم و نیمه متراکم به شیوه عصری (به شکل قطعات نمایشی چیله‌دار)، نصب سیستم چیله در تاکستان‌ها، بهبود باغداری زمین‌های خشک للمی مانند محصولات پسته در زمین‌های عامه‌، احداث باغچه خانگی، احداث کشمش خانه، احداث ذخیره آب، عملیات زراعتی از قبیل مدیریت آب در مزرعه و مدیریت آفات تحت پوشش قرار گرفته است.

بخش ۲: مالداری و صحت حیوانی: این بخش دهقانان مورد نظر را در قسمت ترویج و حمایت سرمایه‌گذاری تولیدی به اساس علاقمندی و ضروریات‌شان ذریعه دو بخش فرعی دیگر، حمایت می‌نماید.

بخش فرعی ۲.1: ترویج: هدف مشخص این بخش فرعی این خواهد بود که: (i) تمام فعالیتی که برای تعین نمودن، تنظیم ساختن و بسیچ کردن دهقانان مردانه و زنانه توسط فهماندن آنها و ارایه شیوه‌هایی که بتوانند مشکلات مالداری خود را تعیین و حل نماید، ضروری است، حمایت نماید و  (ii) ارایه ساختن سیستم وسیع و مفید ترویج حیوانی.

بخش فرعی ۲.۲ حمایت از سرمایه‌گذاری: هدف عمده این بخش فرعی این خواهد بود که: (i)  دهقانان در در سرمایه‌گذاری اضافی که انها را قادر به عملی نمودن پیام‌های کلیدی ترویج می‌سازد، حمایت نماید، (ii) همکاری با وزارت زراعت در تطبیق نظارت صحت حیوانی و سیستم کنترول و (iii) حمایت وزارت زراعت در انکشاف معلومات جهت اطلاع پالیسی حمایتی تولیدات حیوانی. حمایت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرغداری، ماهی پروری، لبنیات، زنبورداری و صحت حیوانی (بالخصوص پروگرام ملی بروسلوسز( تحت پوشش قرار گرفته است.

بودیجه عمومی پروژه:   ۱۹۰ میلیون دالر امریکای

ساحه تحت پوشش:

پروژه ملی باغداری و مالداری  (NHLP)در ۲۸۶ ولسوالی  در ۳۴ ولایات در مختلف بخش‌های  ذکر شده فعالیت دارد.

پیشرفت پروژه:

از آغاز پروژه الی ماه مارچ -۲۰۱۸:

بخش باغداری:

احداث باغ‌های جدید:  پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توانسته است که از آغاز پروژه تاکنون  ۱۶۴۳۰۷.۷ جریب باغ مثمر را از انواع انگور، بادام، سیب، ناک، زردالو، شفتالو، آنار، آلو، گیلاس، نارنج، لیمو، مالته وغیره در ولایات تحت پوشش این پروژه احداث نموده  است.

احداث باغ‌های متراکم و نیمه متراکم به شیوه عصری (به شکل قطعات نمایشی چیله‌دار):  ۱۰۲۸.۵ جریب باغ عصری متراکم و نیمه متراکم به سیستم چیله‌دار را در ولایات تحت پوشش این پروژه به طور قطعات نمایشی احداث نموده است.   

نصب سیستم چیله در تاکستان‌ها:  پروژه ملی باغداری و مالداری توانسته است که در حدود ۹۲۷۳ جریب تاکستان سیستم چیله در ولایاتی که دارای شرایط مناسب برای کشت انگور می‌باشند نصب نموده است.  

احداث باغ‌های پسته:  این پروژه نیز در حدود ۲۹۴۶۴ جریب زمین للمی را تحت کشت پسته در آورده است.

ایجاد کلینیک سیار نباتی= این پروژه نیز ۵۲ باب کلینیک سیار نباتی را ایجاد نموده.

توزیع وسایل باغداری = از پروژه ملی باغداری و مالداری ۵۳۲۸۳ عدد گونه‌ مختلف از وسایل باغداری به باغداران نیازمند به‌طور سهم مشخص توزیع شده است.

احداث باغچه خانگی؛ تونل پلاستکی و سبز خانه‌های کوچک :  پروژه ملی باغداری و مالداری توانسته است که در حدود ۱۱۷۱۵۸ باغچه خانگی؛ ۴۹۹۱ باب سبز خانه‌ کوچک و ۱۳۸۹ عدد تونل پلاستکی را برای زنان به منظور تولید سبزیجات احداث نماید.

ایجاد قطعات نمایشی زعفران=  این  پروژه نیز ۱۲۶ قطعات نمایشی زعفران را برای زنان احداث نموده.

کشت توت زمینی= ۵۸۳ جریب برای زنان

احداث کشمش خانه:

  پروژه ملی باغداری و مالداری توانسته است که در سال گذشته در حدود۱۴۲۱باب کشمش خانه را برای تولید کشمش باکیفیت در در ولایات تحت پوشش این پروژه اعمار نموده.  

پیشرفت بخش آبیاری:

پروژه ملی باغداری و مالداری ذیل ساختارهای آب را یعنی برای ذخیره و آبیاری باغ‌های ایجاد شده در فصل کم اعمار نماید.  

احداث ذخیره آب:  ۱۳۴۹ باب

چاه‌های عمیق با نصب سیتم سولر= ۲۶۵حلقه

بند کوچک کنترول= ۱۹۶بند

ذخیره‌گاه آب خاکی= ۱۴۵ذخیره‌گاه

مدیریت آب‌ریزه= ۱۰۴آب‌ریزه

توزیع واتر پمپ سولری =۲۱۹دستگاه

باغداران ذکور در گروپ‌های۳۹۹۲ ترویج باغداری =۹۲۹۰۹نفر

باغداران اناث در گروپ‌های ۱۳۴۵ ترویج باغداری = ۲۷۴۳۰نفر

بخش مالداری:

مرغداری:

 پروژه ملی باغداری و مالداری توانسته است ۱۰۰۰ فارم مرغداری نیمه تجارتی (۱۰۰ قطعه‌ گوشتی و تخمی) ، ۱۰۸ فارم مرغداری تجارتی  (۵۰۰ قطعه گوشتی) و ۱۵۰۲۰ فارم کوچک  مرغ‌های خانگی تخمی ۳۰  قطعه‌ای ایجاد نموده است.

الف: هر باب فارم مرغ‌های تخمی ۳۰ قطعه‌ای شامل بسته ۳۰ قطعه مرغ تخمی، ۳۰۰ کیلوگرام خوراکه مرغ ، ۲ عدد دانه خوره، ۲ عدد آب‌خوره، جالی، دروازه، واکسین، ادویه مورد ضرورت و همکاری تخنیکی.

ب: هر باب فارم مرغ‌های تخمی و گوشتی ۱۰۰ قطعه‌ای شامل بسته ۱۰۰ قطعه مرغ تخمی و گوشتی، ۳۵۰ الی ۷۰۰ کیلوگرام خوراکه مرغ ، ۵ عدد دانه خوره، ۵ عدد آب‌خوره، جالی، دروازه، واکسین، ادویه مورد ضرورت و همکاری تخنیکی.

ج: هر باب فارم مرغ‌های گوشتی ۵۰۰ قطعه‌ای شامل بسته ۵۰۰ قطعه مرغ گوشتی ، ۱۷۵۰ کیلوگرام خوراکه مرغ، ۲۰ عدد دانه خوره، ۲۰ عدد آب‌خوره، جالی، دروازه، واکسین، ادویه مورد ضرورت و همکاری تخنیکی.

سیستم تعهدات صحی حیوانی:

 این یک میکانیزم تشخیص و کنترول شیوع بیماری‌های حیوانی است که توسط سکتورهای خصوصی و دولتی مشترکاً تطبیق می‌گردد. برای انجام این فعالیت مسولان کلینیک‌های حیوانی قرارداد و تحت نظارت، مراقبت کارمندان دولتی در ولایت کشور ایفای وظیفه می‌نماید.

پروگرام ملی واکسین بروسلوزس:

مرض بروسیلوز از حیوان به انسان به مصرف مواد خام و یا نیمه خام لبنی انتقال می‌نماید. واکسین این بیماری از طریق واحدهای ساحوی وترنری در ۳۴ ولایت تطبیق می‌گردد. پروژه ملی باغداری و مالداری توانسته است از طریق  پروگرام ملی واکسیناسیون بروسیلوز در حدود  ۱۳،۶۴۸،۴۳۹رآس حیوان بزرگ شامل ۲،۳۲۱،۴۷۷ گاو و حیوانات کوچک شامل ۱۱،۳۲۶،۹۶۲ راس بز و گوسفند را برای کنترول مرض بروسلوز در ۳۴ ولایت کشور واکسین نموده است.

ارایه خدمات ترویجی مالداری:

 پروژه ملی باغداری و مالداری توانسته است که خدمات ترویجی خویش را به ۱۴۴،۶۸۰ دهقان زن و مرد در بخش‌های صحت حیوانی، پرورش مالداری، حفظ‌الصحه و تغذیه حیوانی برساند.

مالداران ذکور در گروپ‌های ترویج مالداری = ۵۶۶۰۰نفر

مالداران اناث در گروپ‌های ترویج مالداری = ۸۸۰۸۰ نفر

ماهی پروری:

 برنامه ملی باغداری و مالداری  در سال ۱۳۹۶ در دو ولایت یعنی بلخ و ننگرهار به‌شکل امتحانی پروژه پرورش ماهیان گرم‌آبی را آغاز و تحت تطبیق گرفته است. پروژه مذکور در هر ولایت به تعداد ۱۰فارم ماهی را ایجاد می‌نماید که هرفارم تولید ماهی یک جریب ظرفیت پرورش ۲۰۰۰ چوچه ماهی را دارد  که حاصل ۱.۵ الی ۲ تن ماهی سالانه را دارد و یک فارم تولیدی و تکثیری چوچه ماهی هیچری که ظرفیت ۲.۴ میلیون تولید سالانه چوچه ماهی را دارد، در ۱۰ جریب زمین می‌باشد. قابل ذکر است که مجموعاً ۲۰ فارم تولید ماهی و ۲ فارم تولیدی و تکثیری چوچه ماهیان در ختم پروژه به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. 

پلان‌های کاری:

دست‌آوردها:

اسنادها: