ریاست پالیسی و انسجام

mail-admin

مقدمه

ریاست پالیسی و انسجام مسولیت طرح و بازنگری پالیسی های عمومی و فرعی سکتور زراعت، طرح و بازنگری اسناد تقنینی، همکاری های منطقوی و بهبود هماهنگی را در وزارت زراعت دارا می باشد.  این ریاست در سال 1397 در چهار بخش تقنین، پالیسی، همکاری های منطقوی و هماهنگی سکتوری فعالیت داشته که به تعداد 24 دست آورد عمده و 55 فعالیت تکمیل شده است. جزیات این فعالیت ها بصورت مختصر در چهار بخش ذیل گنجانیده شده است.

گزارش ریاست پالیسی و انسجام سال 1397 هـ ش

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش تقنین

1. مقرره موسسه انستیتوت تحقیقات زراعتی و کدر علمی آن مرور و بازنگری ابتداتی گردید.

2. تعدیل نمونه اساسنامه کوپراتیف ابتدائی زراعتی مرور و بازنگری ابتدایی گردید.

3. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واداره انکشاف همکاری سویس در افغانستان ابراز نظر حقوقی و قانونی گردید.

4. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون هرات پوهنئی وترنری به خاطر تاسیس شفاخانه کادری وترنری در فارم تحقیقات اردوخان ابراز نظر حقوقی و قانونی گردید.

5. پیرامون تفاهم نامه میان انستیتوت تحقیقات زراعتی وزارت زراعت و شرکت زعفران افغانستان ابراز نظر حقوقی و قانونی گردید.

6. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون فلورانس کشور ایتالیا ابراز نظر حقوقی و قانونی گردید.

7. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت و شرکت تبلیغاتی خدمات تلست در خصوصی برگزاری نمایشگاه ابراز نظر حقوقی و قانونی گردید.

8. در 8 جلسه تقنینی وزرات عدلیه اشتراک نمودیم.

9. در 2 جلسه تقنینی شورای ملی (پارلمان) اشتراک نمودیم.

11. تعقیب 2 سند تقنینی بمنظور نهایی سازی در ادارات مربوطه.

12. اپدید دیتابیس قوانین زراعتی.

دست آورد ها در بخش تقنین

1. مقرره آفت کش های زراعتی منظور گردید.

2. طرح مقرره واردات، صادرات و ترانزیت حیوانات و محصولات حیوانی تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

3. طرح تعدیل مقرره تنظم اجراات و فعالیت های وزارت زراعت تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

4. طرزالمعل احداث قوریه و تولید درختان مثمر منظور گردید.

5. طرزالعمل کنترول کیفیت زعفران منظور گردید.

6. تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واداره انکشاف همکاری سویس در افغانستان ابراز نظر حقوقی گردید.

7. تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون هرات پوهنئی وترنری به خاطر تاسیس شفاخانه کادری وترنری در فارم تحقیقات اردوخان ابراز نظر حقوقی گردید.

8. تفاهم نامه میان انستیتوت تحقیقات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت زعفران افغانستان ابراز نظر حقوقی گردید.

9. تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و پوهنتون فلورانس کشور ایتالیا ابراز نظر حقوقی گردید.

10. تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت تبلیغاتی خدمات تلست در خصوصی برگزاری نمایشگاه ابراز نظر حقوقی گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش پالیسی و استراتژی

 1. مسودۀ پالیسی ملی تدارک، تذخیر و توزیع گندم تحلیل، مرور و نظر اندازی گردید.
 2. مسوده پالیسی ملی مالداری و صحت حیوانی تحلیل، مرور و نظر اندازی گردید.
 3. مسوده پالیسی میکانیزه زراعتی تحلیل، مرور و نظر اندازی گردید.
 4. پالیسی ملی (پالیسی ملی بیمه کوچک) مرور، ابراز نظر و نظر اندازی گردید.
 5. پالیسی ملی (پالیسی ملی نفوس) مرور، ابراز نظر و نظر اندازی گردید.
 6. پالیسی ملی (پالیسی ملی کار) مرور، ابراز نظر و نظر اندازی گردید.
 7. ورکشاپ پیرامون توضیح پروسه پالیسی سازی و استراتیژی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تدویر نمودیم.

دست آوردها در بخش پالیسی و استراتیژی

 1. پالیسی ملی مالداری و صحت حیوانی نهایی گردید.
 2. مسوده پالیسی ملی تدارک، تذخیر و توزیع گندم نهایی گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش هماهنگی سکتور زراعت

 1. تفاهمنامه هواشناسی بین افغانستان و ترکیه و ارسال آن ترجمه نمودیم.
 2. جلسۀ کاری با نمایندۀ وزارت تجارت در دفتر مقام وزارت زراعت را هماهنگی نمودیم.
 3. در جلسه ترتیب پلان جامع عودت در وزارت مهاجرین برای هماهنگی های مربوطه اشتراک نمودیم.
 4. چهارمین جلسۀ گروپ کاری مصونیت غذایی را برگزار نمودیم.
 5. اشتراک در جلسه قلب آسیا در وزارت خارجه به تاریخ 11. 4. 2018 جهت هماهنگی لازمه در این مورد با وزارت خارجه.
 6. ورکشاپ پروژه اتحادیه اروپا برای توسعۀ زراعت و بازارهای روستایی را برگذاری نمودیم.
 7. برگذار نمودن ورکشاپ پلانگذاری ولایتی در تالار پامیر با اشتراک رئیسان زراعتی از تمام ولایات و تهیه گزارش آن ورکشاپ.
 8. پنجمین جلسه مستفید شوندگان NRM ریاست عمومی منابع طبیعی را برگذاری نمودیم.
 9. ترجمه نمودن دو کانسپت نوت به انگلیسی از ریاست عمومی ترویج زراعتی در مورد ارتقاء ظرفیت مسلکی دهاقین دربخش باغداری و همچنین ترویج زراعت گلخانه یی (سبزخانه).
 10. پنجمین جلسه گروپ کاری مصونیت غذایی را برگذاری نمودیم.
 11. پنجمین جلسۀ گروپ کاری غله جات و نباتات تیلی و صنعتی. این جلسه در دفتر کاری معینیت تخنیکی در دفتر کاری ریاست غله جات و نباتات صنعتی در روز چهارشنبه مورخ 19 دلو 1396 مطابق با 7 فبروری 2018 از ساعت 9:30 الی 10:30 قبل از ظهر تشکیل نمودیم.  
 12. ششمین جلسه گروپ کاری آبیاری را تدویر نمودیم.
 13. بعضی از اسناد و کانسپتنوت ها مانند لایحه وظایف مشاور حقوقی و سیاسی و کانسپت نوت های توسعه مرغداری وزارت زراعت را ترجمه نمودیم.
 14. ششمین جلسه گروپ کاری مصونیت غذایی و FSN را برگزار نمودیم.
 15. ششمین جلسه افسین گروپ کاری مصئونیت غذایی و تغذیه برای نهایی سازی پلان استراتیژیک مصئونیت غذایی و تغذیه-AFSeN-A Strategic Plan را تدویر نمودیم.
 16. اجراآت سروی پروژه های انکشافی افغانستان برای کشور جمهوری کوریا (با همکاری ریاست آبیاری).
 17. اولین جلسه کمیته هماهنگی مصونیت غذایی و تغذیه را تدویر نمودیم.
 18. اجراآت سروی پروژه های انکشافی افغانستان برای کشور جمهوری کوریا (با همکاری ریاست منابع بشری).
 19. گروپ کاری حفاظه نباتات و قرنطین. تدویر، انسجام و راه اندازی گردید.
 20. جلسه انسجام گروپ های کاری (PCC) را تدویر نمودیم.
 21. سهم گیری و اشتراک در تدویر جلسه همکاری و هماهنگی ادارات سکتوری در روند تدوین پالسی ها و استراتژی های وزارت زراعت.
 22. انجام ویدیو کنفرانس همراه داکتر Nakahara Masataka در جاپان برای تبادل طرح ها و نظریات در مورد هماهنگی.
 23. هفتمین جلسۀ گروپ های کاری مصونیت غذائی را برگزار نمودیم.
 24. جلسۀ گروپ های کاری توانمندی زنان در زراعت را برگزار نمودیم.
 25. جلسات متعدد برای جمع آوری لایحه وظایف گروپ های کاری یازده گانه تدویر نمودیم.
 26. کار بر روی ایجاد و تنظیم تقسیم اوقات منظم برای جلسات گروپ های کاری و ایجاد یک مکانیزم سیستماتیک و منظم برای تدویر جلسات گروپ های کاری یازده گانه وزارت زراعت.
 27. اولین جلسۀ گروپ کاری حفاظه نباتات و قرنطین در تالار کنفرانس های حفاظه نباتات انسجام و راه اندازی نمودیم.
 28. یک سیستم دیتابس برای گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت با همکاری ریاست محترم احصائیه ایجاد نمودیم.
 29. ساختن لوایح کاری جدید برای دیپارتمنت میکانیزم هماهنگی سکتور زراعت.
 30. جلسۀ گروپ های کاری (PCC) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را برگزار نمودیم.
 31. دومین جلسۀ گروپ کاری حفاظه نباتات و قرنطین راه اندازی نمودیم.

دست آورد ها در بخش هماهنگی سکتوری

 1. یک گروپ کاری جدید در وزارت زراعت به نام گروپ کاری مدیریت امراض و آفات نباتی ایجاد و راه اندازی نمویدم.
 2. دو جلسۀ کاری گروپ کاری غله جات و نباتات صنعتی را برگذار نمودیم.
 3. دو جلسۀ کاری گروپ کاری آبیاری را برگذار نمودیم.
 4. دو جلسۀ کاری گروپ کاری مدیریت منابع طبیعی را برگذار نمودیم.
 5. یک جلسۀ کاری گروپ کاری اطلاعات و احصائیه زراعتی را برگذار نمودیم.
 6. یک جلسۀ کاری گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت را برگذار نمودیم.
 7. هفت جلسۀ کاری گروپ کاری مصونیت غذایی را برگذار نمودیم.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش همکاری های منطقوی

 1. کانسپت نوت تحت عناوین (concept for sustainable economic development and job improvement in Kabul and the northern provinces of Afghanistan) بعد از مرور و بازنگری به وزارت خارجه ارسال گردید.
 2. کانسپت نوت تحت عناوین (Food security and nutrition, and studied on management of fusariam wilt of pepper by bio agent (trichoderma viride) بعد از مرور و بازنگری به جانب سفارت محترم اندونزیا از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 3. کانسپت نوت تحت عناوین (1: Capacity building 2: concept for scientific and professional workshops in Uzbekistan 3: collaboration for effective and efficient use of water resources in irrigation agricultural land) بعد از مرور و بازنگری به جانب سفارت محترم محترم ازبکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 4. دو مسوده تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان در عرصه قرنطین بعد از مرور و بازنگری به جانب سفارت تاجیکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 5. کانسپت نوت تحت عناوین (capacity building of agriculture mechanization staff and cooperation of specialists with Afghanistan on the revival of new irrigation system in the country) بعد از مرور و بازنگری به وزارت خارجه ارسال گردید.

گزارش ریاست پالیسی و انسجام سال 1398

این ریاست در سال 1398 در چهار بخش تقنین، پالیسی، همکاری های منطقوی و هماهنگی سکتوری فعالیت داشته که به تعداد 23 دست آورد عمده و 64 فعالیت تکمیل شده است. جزیات این فعالیت ها بصورت مختصر در چهار بخش ذیل گنجانیده شده است.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش تقنین

1. تعدیل طرزالعمل توزیع نهال ها و بته های زینتی بمنظور سرسبزی و احیای جنگلات مرور، بازنگری گردید.

2. قانون تنظم ساحات حفاظت شده مرور، بازنگری گردید.

3. مقرره فعالیت کلنیک های حیوانی مرور، بازنگری ابتدایی گردید.

4. تعدیل طرزالعمل مراقبت های غیر فعال امراض ساری حیوانی تطبیق واکسین امراض بروسلوز طبق و طاعون نشخوار کننده گان کوچک مرور، بازنگری گردید.

5. طرزالعمل های حفاظه نباتات و قرانطین مرور، بازنگری ابتدایی گردید.

6. همکاری در طرح و طی مراحل 11 طرزالعمل ریاست های وزارت به اساس حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی.

7. پیرامون تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و انستیتوت زراعت (NAEC) ابراز نظر حقوقی و قانونی صورت گرفت.

8. پیرامون طرح قرضه های زراعتی ابراز نظر قانونی صورت گرفت.

9. اشتراک در 10 جلسه تقنینی وزارت عدلیه.

10. اشتراک در جلسه تقنینی شورای ملی (پارلمان).

11. تعقیب 5 سند تقنینی در ادارات مربوطه بمنظور نهایی سازی.

12. ابدیت دیتابیس اسناد تقنینی و پالیسی.

دست آورد ها در بخش تقنین

1. طرح مقرره مسلخ ها و نخاس تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

2. طرح مقرره تخم های بذری تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

3. طرح مقرره معصونیت غذایی تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

4. طرح مقرره کنترول حیوانات و محصولات حیوانی تکمیل و به وزارت عدلیه جهت طی مراحل بعدی ارسال گردید.

5. طرزالعمل ورایتی ملی، محلی و بومی منظور گردید.

6. طرزالعمل بورد ملی تخم های بذری منظور گردید.

7. تفاهم نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و انستیتوت زراعت (NAEC) تکمیل گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش پالیسی و استراتژی

 1. مسوده پالیسی جندر تحلیل، مرور و نظر اندازی گردید.
 2. مسوده استراتیژی جندر تحلیل، مرور و نظر اندازی گردید.
 3. مسوده پالیسی کانال ننگرهار تحلیل، مرور و نظر اندازی گردید.
 4. تحلیل، مرور و نظر اندازی روی مسوده پالیسی میکانیزه زراعتی.
 5. ورکشاپ پیرامون توضیح پروسه پالیسی سازی و استراتیژی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تدویر گردید.
 6. انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های که مطابق به شرایط عینی جامعه و سکتور زراعت بوده و قابلیت بهتر و همه جانبه را در سراسر کشور داشته باشد.
 7. تحلیل، مرور ونظر اندازی روی پالیسی و استراتیژی جنگلات جهت تعدیل.
 8.  پریزنتیشن ها و پروگرام های آگاهی عامه برای معرفی بهتر پالیسی ها و استراتیژی ها در موجود در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه و ترتیب گردید.

دست آورد ها در بخش پالیسی و استراتیژی

 1. مسوده طرزالعمل طی مراحل پالیسی و استراتیژی طرح و ترتیب گردید.
 2. مسوده پالیسی جندر نهایی گردید.
 3. اسراتیژی باغداری نهایی گردید.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش هماهنگی سکتور زراعت

 1. جلسه همرای ریاست محترم کوپراتیف ها در فارم بادام باغ برای رایزنی با آن ریاست جهت هماهنگی بهتر به روز سه شنبه 3/1/1398 تدویر نمودیم.
 2. شانزدهمین جلسه گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت روز چهار شنبه مورخ 21 حمل 1398 در تالار معینیت زراعت تدویر نمودیم.
 3. سومین جلسۀ گروپ کاری مدیریت امراض و آفات نباتی با ریاست های مربوطه در تالار کنفرانس های ریاست حفاظه نباتات و قرنطین،در بادام باغ ساعت 9:30 الی 10:00 به تاریخ 24 حمل 1398 13 تدویر نمودیم.
 4. اولین جلسۀ گروپ کاری باغداری را در تالار کنفرانس های معینیت زراعت و آبیاری در روز دو شنبه مورخ 26 حمل 1398 ساعت 9:00 تدویر نمودیم.
 5. ورکشاپ ولایتی را به مدت دو روز 27 و 28 حمل 1398 مطابق با 16 و 17 آپریل 2019 در تالار کنفرانس های پامیر هماهنگی نمودیم.
 6. نهمین جلسۀ گروپ کاری مصونیت غذایی را در تالار معینیت زراعت و مالداری برگزار نمودیم.
 7. دهمین جلسۀ گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت را در روز دوشنبه مورخ 17/4/1398 در تالار جلسات معینیت زراعت و مالداری تدویر نمودیم.
 8. چهارمین جلسۀ گروپ کاری حفاظه نباتات را در تاریخ 29 جوزا 1398 در تالار کنفرانس های ریاست محترم حفاظه نباتات و قرنطین برگزار نمودیم.
 9. دومین جلسۀ گروپ کاری باغداری را در روز سه شنبه مورخ 18/4/1398 در تالار پروژه محترم NHLP تدویر نمودیم.
 10. جلسۀ برنامه کمیتۀ هماهنگی (PCC) در روز چهار شنبه مورخ 19/4/1398 در تالار کنقرانس های ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها توسط این آمریت برگزار نمودیم.
 11. در رابطه با طرح ملی همه جانبۀ مساعدت و اسکان برای بیجا شدگان حوادث جنگی و طبیعی در مورد مسوؤلیت هایی که برای وزارت زراعت در نظر گرفته شده است. پروژه های مرتبط را با وزارت محترم مهاجرین شریک نمودیم.
 12. با شورای عالی کاهش فقر در رابطه با طرح ها و برنامه هایی که برای وزارت زراعت در نظر گرفته شده است، همکاری نموده و اجراآت مقتضی صورت گرفت.
 13. جلسۀ کاری وزارت زراعت با وزارت صنعت و تجارت در روز چهار شنبه مورخ 9/5/1398 در مورد طرح یاداشت سرمایه گذاری و احداث سایت ترانزیتی و لوژستیکی در بندر چابهار تنظیم نمودیم.
 14.  مشکلات ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار که توسط هیت با صلاحیت متشکل از وزارت خانه های مختلف بررسی گردید بعد از هدایات معین صاحب منابع طبیعی و آبیاری به منظور رفع آن مشکلات با ریاست های مربوطه شریک نمودیم.
 15. جلسه بررسی و مرور پرزینتیشن، استراتژی کمک های زمستانی وزارت عودت و مهاجرین را به 27/7/2019 تدویر نمودیم.
 16. جلسۀ تهیه پروپوزل زراعت جهانی و برنامۀ مصونیت غذائی که در روز چهارشنبه مورخ 6/6/1398 در تالار کنفرانس های ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها هماهنگ گردید و در آن روی تهیه پرپوزل برای تقویت حوضه های آبخیز و افزایش سطح آبهای زیر زمینی این مناطق بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 17. یازدهمین جلسۀ گروپ کاری مصونیت غذایی و تغذیه در تالار جلسات معینیت زراعت و مالداری را روز چهارشنبه مورخ 13/6/1398 تدویر نمودیم.
 18. یازدهمین جلسۀ گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت در روز دوشنبه مورخ 17/4/1398 در تالار جلسات معینیت زراعت و مالداری برگزار نمودیم.
 19. پنجمین جلسۀ گروپ کاری حفاظه نباتات که در تاریخ 12 عقرب 1398 در تالار کنفرانس های ریاست محترم حفاظه نباتات و قرنطین در بادام باغ کابل برگذار نمودیم.
 20. چهارمین جلسۀ گروپ کاری باغداری در روز سه شنبه مورخ 18/4/1398 در تالار پروژه محترم NHLP دایر نمودیم.
 21. با وزارت محترم اقتصاد در رابطه با تهیه پروپوزل برای COMSEC که برای وزارت زراعت در نظر گرفته شده است همکاری و هماهنگی نمودیم. 
 22. با شورای عالی کاهش فقر در رابطه به طرح ها و برنامه هایی که برای وزارت زراعت در نظر گرفته است همکاری صورت گرفته است.
 23. دوازدهمین جلسۀ گروپ کاری مصونیت غذایی در روز سه شنبه مورخ 6/8/1398 در تالار معینیت مسلکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تدویر نمودیم.
 24. پروسه های کاری آمریت مکانیزم هماهنگی سکتور زراعت برای دریافت راه های بهتر و سریع هماهنگی با همکاری نماینده اصلاحات اداری تصحیح نمودیم.
 25. فیصه های که در دوازدهمین جلسه گروپ کاری مصونیت غذایی و پنجمین جلسه گروپ کاری مدیریت آفات و امراض نباتی صورت گرفت تعقیب و نهایی گردید.
 26. فعالیت های پنج ساله وزارت زراعت و موسسه FAO برای وزارت اقتصاد جهت نشر در کنفرانس کشور های کمتر توسعه یافت در سال 2020 جمع آوری نمودیم.
 27. کنفرانس ملی رشد زراعت برای تهیۀ نقشۀ راه زراعت که در طی سه روز 3 5 قوس 1398 در تالار کنفرانس های پامیر برگزار نمودیم.
 28. جلسه تهیۀ نقشۀ راه امنیت غذایی که به میزبانی خدمات مشورتی افغان هرایزون در تالار کنقرانس های معینیت زراعت و مالداری در تاریخ 3/9/1398 برگذار نمودیم.
 29. مجلس عودت پسا صلح در وزارت محترم مهاجرین که در تالار کنفرانس های معینیت مهاجرین وزارت محترم مهاجرین در روز یک شنبه مورخ 24/9/1398 برگذار شده بود، اشتراک نموده و وظایف که به وزارت محول گردید بطور جامع و بهتر انجام گردید.
 30. سومین جلسۀ گروپ کاری باغداری که در تالار کنفرانس های ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه در روز سه شنبه مورخ 25/9/1398 بود، برگذار نمودیم.
 31. کنفرانس دو روزه ملی توانمندسازی زنان در زراعت که در تالار پامیر در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ 26و27 قوس 1398 برگذار نمودیم.
 32. ورکشاپ یک روزه در مورد بازنگری استراتِیژی مصونیت غذایی و تغذیه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که در روز یک شنبه مورخ 1/10/1398 در تالار ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها تدویر نمودیم.
 33. ترتیب لیست متخصصین وزارت اعم از لیسانس، ماستر و داکتر با معیار ها و پیشنهادات مشخص این وزارت برای ارتقاء ظرفیت آن ها و ارسال آن در تاریخ 21/10/1398 به ریاست جمهوری.
 34. بعد از مشخص و کتگوری نمودن مطالبات اعضای لویه جرگه مشورتی صلح که مقام عالی وزارت هدایت فرموده اند مواردیکه به وزارت زراعت ارتباط می گیرد به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه گردید.

دست آورد ها در بخش هماهنگی سکتوری

 1. یک گروپ کاری جدید در وزارت زراعت به نام گروپ کاری باغداری ایجاد و راه اندازی گردید.
 2. کنفرانس ملی رشد زراعت برای تهیۀ نقشۀ راه زراعت در تالار کنفرانس های پامیر با اشتراک اساتید دانشگاه، متخصصین و دهاقین پیشتاز از سراسر ولایات کشور به مدت سه روز  3 5 قوس 1398 هماهنگی نمودیم.
 3. جلسۀ کمیته هماهنگی برنامه ها (PCC) به ریاست وزیر صاحب و با اشتراک مشاور صاحب رئیس جمهور در امور زراعت رؤسای گروپ های کاری را هماهنگی نمودیم.
 4. سه جلسۀ کاری گروپ کاری باغداری را برگزار نمودیم.
 5. پنج جلسۀ کاری گروپ کاری مدیرت امراض و آفات نباتی را برگزار نمودیم.
 6. یک جلسۀ کاری گروپ کاری آبیاری را برگزار نمودیم.
 7. یک جلسۀ کاری گروپ کاری مدیریت منابع طبیعی را برگزار نمودیم.
 8. سه جلسۀ کاری گروپ کاری توانمند سازی زنان در زراعت را برگزار نمودیم.
 9. شش جلسۀ کاری گروپ کاری مصونیت غذایی را برگزار نمودیم.

خلاصه فعالیت های انجام شده در بخش همکاری های منطقوی

 1. نظریات ریاست های ذیدخل در مورد یاد داشت تفاهم میان افغانستان و ازبکستان در عرصه زراعت اخذ و بعد از توحید آن بجانب کشور دوست ازبکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 2. ترتیب مسوده یاد داشت تفاهم همکاری میان افغانستان و سریلانکا در عرصه زراعت توسط ریاست پالیسی و انسجام در همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب دولت سریلانکا از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 3. نظریات ریاست ها در رابطه به مسوده هفتمین پروتوکول مشترک بین الحکومتی میان افغانستان و تاجکستان در عرصه زراعت اخذ و بعد از توحید آن بجانب کشور دوست تاجیکستان از طریق وزارت امور خارجه ارسال گردید.
 4. ترتیب مسوده یاد داشت تفاهم میان افغانستان و ایران در عرصه کود کیمیاوی توسط ریاست پالیسی و انسجام با همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب ایران از طریق وزارت امور خارجه.
 5. ترتیب مسوده یاد داشت تفاهم میان افغانستان و ایران در عرصه حفظ الصحه حیوانی توسط ریاست پالیسی و انسجام با همکاری ادارات زیربط و ارسال آن غرض نهایی سازی بجانب ایران از طریق وزارت امور خارجه.
 6. تهیه و ترتیب گزارش از اجراآت تصامیم اتخاذ شده 29 مین اجلاس ایکو و ارسال آن به وزارت اقتصاد همچنان اشتراک در جلسات آن بصورت دوامدار.
 7. تهیه گزارش از پیشرفت تطبیق پروتوکول هفتمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ازبکستان توسط ریاست پالیسی و انسجام و ارسال به وزارت محترم مالیه.
 8. تهیه گزارش از پیشرفت اجراآت یاد داشت تفاهم ها و ارسال آن به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
 9. جلسات پیرامون نهایی سازی و تطبیق نقشه راه در داخل وزارت توسط ریاست پالیسی و انسجام تدویر گردید.
 10. جمع آوری و توحید تمام یاد داشت تفاهم و پروتوکول نافذه و ترتیب آن به شکل سافت و ارسال آن به ریاست محترم اطلاعات غرض نشر در ویبسایت وزارت زراعت.

دست آورد ها در بخش همکاری های منطقوی

1- پروتوکول هفتمین اجلاس کمیسیون بین الحکومتی میان افغانستان و ازبکستان در عرصه زراعت به تاریخ 17 جولای 2019 به امضاء رسید.

2- پروتوکل هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک بین الحکومتی اقتصادی تجارتی، اجتماعی و تخنیکی میان افغانستان و ازبکستان به تاریخ 4 جولای 2019 به امضاء رسید.

3- نقشه راه همکاری در عرصه زراعت با جمهوری ازبکستان نهایی گردید.

4- پرتوکول همکاری با کشور دوست امارات متحده عربی به امضاء رسید.

پلان‌های کاری ریاست پالیسی و انسجام به تفکیک آمریت‌ها

شماره

آمریت

دانلود فایل

۱

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش پالیسی و استراتیژی

 

۲

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش تقنین

 

۳

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش هماهنگی

 

۴

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ بخش همکاری‌های منطقوی