سروی‌ها

شماره سروی دانلود فایل
۱ تولیدات برنج سال ۱۳۹۸

 

۲ سروی گندم

 

۳ گزارش سالانه زراعتی

۴

تولیدات گندم سال ۱۳۹۸

۵

وضعیت زراعت سال ۱۳۹۹

۶

ارزیابی سریع کووید ۱۹: تولیدات زراعتی و بازاریابی

۷ سروی گندم ۱۳۹۹

۸ گزارش تولید گندم ۱۳۹۹

۹ قیم محصولات زراعتی شش ماه اول سال ۱۳۹۹

۱۰ سروی تولیدات برنج سال ۱۳۹۹

۱۱‍ گزارش سالانه هواشناسی ۱۳۹۹

 

۱۲ گزارش سالانه زراعتی ۱۳۹۹

 

۱۳ گزارش سالانه مالداری ۱۳۹۹

 

۱۴ گزارش سالانه قیم محصولات زراعتی و مالداری ۱۳۹۹