دونرها و موسسه‌های همکار

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور از حمایت‌ و هم‌کاری دونرها و شرکای زیر در تمویل و تطبیق برنامه‌های خویش برخوردار می‌باشد.