دعوت به داوطلبی: اعمار دیوار گبیونی گیرو جوی دنگگ سیدان ولایت غور

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار گبیونی گیرو جوی دنگگ سیدان ولایت غور دارای شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/298/98  اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست‌آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی تاریخ ۰۸عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی مبلغ ۴۵۰،۰۰۰ چهار صد و پنجاه هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی به‌تاریخ معینه  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر می‌گردد.