دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری بند تنظیم آب چنارک قریه چنارک مرکز ولایت پروان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری بند تنظیم آب چنارک قریه  چنارک مرکز ولایت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه دارای شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN32/12012021/NCB اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) وهم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (www.mail.gov.af  (و ویب‌سایت اکبر(www.acbar.org) به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی 1400/03/15 ساعت 10:00 بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره به‌تاریخ 1400/03/15 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی مبلغ  (80,000.00) هشتاد هزارافغانی  می‌باشد.

اسناد

اعمارشبکه آبیاری بند تنظیم آب چنارک قریه چنارک مرکز ولایت پروان