دعوت به اظهار علاقه‌مندی: ورکشاپ ۴ روزه آموزش آموزگاران (TOT) برای حدود 20 تن از کارمندان ساحوی ترویج

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 دعوت به اظهار علاقه‌مندی

شماره دعوت  درخواست به اسناد اظهارعلاقه‌مندی : MAIL/IFAD/SNaPP2/23042020/CQS

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام موسسات و شرکت‌های خدمات مشاورتی واجد شرایط دعوت می‌نماید تا درخواست‌های اظهارعلاقه‌مندی(EOI)  خویش را برای ورکشاپ ۴ روزه آموزش آموزگاران (TOT) را برای حدود 20 تن از کارمندان ساحوی ترویج این پروژه  مطابق لایحه وظایف ارایه شده در اسناد اظهار علاقمندی در دفتر مرکزی SNaPP2 دایر نماید.

شرکت‌ها وموسسات خدمات مشاورتی می‌توانند اسناد اظهار علاقمندی مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری(www.mail.gov.af  (و ویب‌سایت اکبر به‌دست آورده ، شرکت‌ها و موسسات مشاورتی می‌تواند اسناد اظهار علاقمندی  خویش را مطابق لایحه وظایف ارایه شده در اسناد درخواست اظهار علاقمندی و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی تاریخ 1399/11/20 ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند،  اسناد‌های ارایه شده اظهارعلاقمندی انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

اسنادهای رسیده  اظهار علاقمندی شرکت‌ها و موسسات مشاورتی  به‌تاریخ 1399/11/20 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بازگشایی می‌گردد.

اسناد

tot.pdf