تمدید اعلان بسته‌های سرمایه‌گذاری: بسته‌های تجارتی 5000 قطعه‌ای مرغ‌های گوشتی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 تمدید اعلان بسته‌های سرمایه‌گذاری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری بسته‌های تجارتی 5000 قطعه‌ای مرغ‌های گوشتی را که از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تاریخ 13 جنوری سال 2020 مطابق 23 جدی سال 1398 الی تاریخ 13 فبروری سال 2020 مطابق به 24 دلو سال 1398 تحت آدرس: (https://www.mail.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-5000-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C ) به اعلان سپرده شده بود، بنابر تقاضای متقاضیان و جهت ایجاد رقابت سالم بین درخواست کننده‌گان، اعلان بسته‌های مرغداری فوق‌الذکر به مدت دو هفته دیگر (الی تاریخ 8 حوت سال 1398 مطابق 27 فبروری سال 2020) از طریق ویب‌سایت وزارت تمدید گردید. تمام متقاضیان برای بسته‌های ذکر شده می‌توانند فورم درخواستی و طرزالعمل برای بسته‌های متذکره را از ویب‌سایت وزارت زراعت دریافت نموده و درخواستی‌های خویش را مطابق طرزالعمل ارایه نمایند.