اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه اعمار دیوار گبیونی گیرو جوی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه‌و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار دیوار گبیونی گیرو جوی را به  شرکت ساختمانی مرسی افغان دارنده جواز نمبر (D-46712) واقع پهلوی مسجد خواجه جمع ولی، کوچه باغ داود مرکز کابل  را به قیمت مجموعی (18,890,035.10) هجده  میلیون وهشتصد و نود  هزار و سی و پنج اعشاریه یک افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.